TAXI DIENST 1830 1850 1093 WAPENSTILSTANDDAG MET INCIDENTEN GEEN VERANDERING VAN HET FRONT Nic. Bovée TEL. e Donderdag 12 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35 e Jaargang No. 116 BETOOGINGEN PARIJS TE OOK DEVALUATIE IN EGYPTE? DE REGEERING HODZA TEGEN DE Sudeten-Duitschers EXEMPLAREN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 4 uur 39 min. WAPENSTILSTAND HERDACHT Minister Deckers- chrysant AMER SEGGRTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maMden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1-4 regcls 1-05 mct 'nbe8nP van ccn ücw,,snumme* week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYIh* E Tl* Vf T A MHT?Ti elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertcnüén voor de Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I #1 r r I I M f I l I /I helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f C.05 OucUminister Mandel verde> digt het FranschrRussisch verdrag Plechtigheid in Brussel PARIJS, 11 November. (I-Iavas- A.N.P.) Vanmiddag otn half drie begaf zich een stoet, bestaande uit invaliden, weduwen en weezen van oorlogsslachtoffers, benevens groe pen oudstrijders naar den Are de Triomphe, waaronder bet graf van l den onbekenden soldaat zich be vindt. Om drie uur deed zich een incident voor: een groep betoogers schreeuwde n 1. plotseling: „leve Laroque", welke kreet door tegenbe- •toogers beantwoord werd met „hang Laroque op". Een lichte vechtpartij, die daarop ontstond, werd spoedig onderdrukt. Eenigen tijd later de den zich wederom relletjes voor op de Champs Elysées. Mobiele garde en agenten van politie kwamen tusschenbeide. In alle plaatsen van Frankrijk zijn godsdienstoefeningen gehouden ter her. denking van den wapenstilstand. Ver der hadden parades van de troepen plaats en werden bloemen gelegd op de monumenten voor de gevallenen. To Rouaan en Lyon woonden de de legaties van Belgische, Italiaansche en Poolscho oud-strijders de plechtig heid bij. Te Parijs legden reeds 's morgens vroeg delegaties van verschillende vereenigingen kransen neer op het graf van den onbekenden soldaat. Omstreeks half elf begonnen de verschillende autoriteiten te komen cn even voor elf uur kwam de president van de repu bliek, Lebrun. Hij groette de oorlogsverminkten en stelde zich vervolgens aan het hoofd van de officieelo personen voor de Are de Triomphe. Klokslag elf uur gaf een hoornsignaal te kennen, dat dc stilte was aangebroken. Hierna defileerden de troepen voor bij het graf en de regeeringspersonen. Delbos Het FranschzRussisch pact Oud-minisl er Mandel, Kamerafgevaar digde voor het departement van de Gi- ronde heeft vanmorgen voor zijn kie zers in den Medoc een redevoering uit gesproken ter gelegenheid van de her denking van den wapenstilstand. In deze rede gaf hij een uitvoerige verde diging van het FranschRussische pact. Hij begon met te herinneren aan de vercïragschendingen door Duitschland, o.a. de herwapening, die slechts plato nisch door den Volkenbond veroordeeld is. Het is, gezien deze houding van den Volkenbond begrijpelijk, dat Laval toen besloot tot zijn reis naar Rome en tot het afsluiten van het pact met Rus land, waarover de onderhandelingen onder Doumerque begonnen waren, Wanneer Frankrijk dit pact niet geslo ten had, zou Duitschland het misschien gedaan hebben, en welk profijt zouden de Duilschers eventueel niet getrokken hebben uit het onmetelijke Russische reservoirl Naarmate de verkiezingen echter naderden, wijzigde zich veler standpunt. Men ging het pact meer be schouwen van een binnenlandsch poli tiek standpunt. De vijandschap jegens het pact nam toe sinds het sluiten van het volksfront. Het is echter niet om ideologische redenen gesloten maar uit een gemeenschappelijke behoefte aan veiligheid Men weet nergens beter dan in de Wilhelmstrasse. dat Rusland thans niets in zijn schild voert Trouwens Duitschland legt autowegen naar de Fransche grens aan en hoopt driekwart van zijn divisies aan de Fransche grens op. Het is duidelijk, dat men aan gene zijde van den Rijn Frankrijk als gijze laar wil behandelen, en het voor de keus wil stellen het pact te verbreken of de dreiging te ondergaan van een bestraffenden oorlog, dien op grond van altijd gemakkelijk te vinden incidenten zou worden voorgesteld als een nood zakelijkheid voor eigen behoud, ja zelfs voor de sociale verdediging. „Wat zou er gebeuren, vroeg Mandel, wanneer Duitschland, na'n expansie in de Oekraïne en na een moord op de staten, die wij tot leven en vrijheid en onafhankelijkheid hebben gewekt, zich naar het Wésten wilde keeren? Hoe zouden wij het hoofd moeten bieden aan dien kolos, die intusschen nog toe genomen zou zijn met 15 tot 20 millioen bewoners, terwijl men thans reeds al te zeer verschrikt lijkt bij de gedachte zich opnieuw met hem te moeten me ten?" Radiorede van Delbos Ter gelegenheid van de herdenking van den wapenstilstand heeft minister Delbos een rede voor de microfoon ge houden. Hij zcide o.m. dat de verjaar dag van de overwinning een dag van \reugrle is, doch ook herinnert het land zich hen, die vielen. Zij vielen voor den vrede en het land hoopt, dat het nooit weer de ellende zal zien wederkeeren, welke het heeft gekend. Frankrijk heeft vertrouwen in den vredeswil van de pacifistische volkeren Cn het bewaart zijn vertrouwen in dé democratie en door de2e democratie in de toekomst der mcnschheid. Plechtigheid in Brussel Te Brussel is de herdenking van den wapenstilstand bij het graf van den onbekenden soldaat zonder incidenten verloopen. Dc koning legde een kussen, waarop een oorlogskruis was gespeld, op het graf. De plechtighedden zijn volgens tradi tie geëindigd met dc aankomst bij het graf van den onbekenden soldaat van de flambouw, die ontstoken is op het graf van den onbekenden soldaat in Parijs en van de flambouwen uit de negen Belgische provincies, Luxemburg en den Congo. Minister-president van Zeeland en de minister van oorlog, ge neraal Denis, vertegenwoordigden de regeering bij de plechtigheid, die voorts bijgewoond werd door alle oudstrijders- vereenigingèn. Grondbezitters oefenen druk op de regeering uit Officieele ontkenning CAïRO, 11 November. (A.N.P.) Groote bedragen buitenlandsch ka pitaal verlaten sinds eenigen tijd Egypte, meerendeels uit vrees dat Üe Egyptische regeering over zal gaan tot een devaluatie van den piaster. De koers van den piaster ten opzichte van het pond sterling is op het oogenblik 97Vi en is aan het pond sterling gebonden. Sedert de devaluatie van den Franschen franc doen herhaaldelijk geruchten de ronde, volgens welke de Egyptische regeering voorne mens zou zijn het Fransche voor beeld te volgen. Niettegenstaande officieele verkla ringen der regeering dat er geen deva luatie van den piaster zal komen, blij ven deze geruchten in buitenlandsch financieele kringen aanhouden. Zelfs ondanks de stellige verzeke ring van den minister van financiën, Makram Pasja, dat, zoolang hij er is er geen devaluatie zal komen, blijft de ongerustheid in handels- en finan cieele kringen bestaan. Volgens den specialen correspondent van de Financial News wordt op het oogenblik in regeeringskringen een de valuatie van den piaster onmogelijk geacht. Een belangrijke financieele autoriteit deelde den correspondent het volgende mede: „Als de Egyptische regeering ver standig is, zal zij niet overwegen den piaster van het pond sterling los te maken, doch het is onmogelijk te zeg gen, of de regeering zich zal kunnen blijven verzetten tegen den druk der grondbezitters, die devaluatie, welke een stijging van de katoenprijzen zou medebrengen, als de eenig mogelijke oplossing beschouwen." OOSTENRIJK ERKENT Italiaansch imperium WEENEN, 11 November. (D.N.B.-A. N.P.) Bij een banket, door bonds kanselier Schuschnigg aangeboden aan de gedelegeerden ter conferentie, heeft Schuschnigg een dronk uitgebracht op „den koning van Italië en keizer van Abessynië". De Hongaarsche minister van buiten- landsche zaken. Kanya. verklaarde, dat de rijksbestuurder bij zijn aanstaand bezoek aan Rome den koning van Ita lië er van in kennis zal stellen, dat Hongarije hem erkent als keizer van Abessynië. NA DE PRESIDENTSVERKIEZING IN AMERIKA. De gemeentelijke reinigingsdienst van NewsYork had handen vol werk, om de papiermassa's van verkiezingspamfletten en verkie» zingscouranten op te ruimen VERDEDIGT HARDNEKKIG Het Roode Kruis protestéert tegen het gevangen hous den van gijzelaars Vliegveld gebombardeerd \T OLGENS mededeelingen van den verdedigingsraad van Madrid is voor de republikeins sche strijdkrachten de strijd in alle opzichten gunstig geweest. In alle sectoren van het Madri» leensche front hebben verbitters de gevechten plaats gehad. Overs al verliepen deze in het voordeel der regeeringstroepen, die alle brughoofden aan de Manzenares nog steeds beheerschen. De strijd was vooral hevig in den sector Casa de Campo, waar de regees ringsgetrouwe infanterie, ges steund door vliegtuigen, in den namiddag een tegensaanval deed op de Marokkanen en legionais res, die sedert drie dagen in het park zijn omsingeld. Een eskader, bestaande uit 18 vlieg tuigen. heeft, zeer laag vliegende, het terrein, dat door den vijand bezet werd gehouden, met mitrailleurs bestookt, zoodat de tegenstanders mét achterla ting van tal van dooden het veld moest ruimen. Een tweede vliegtuigeskader heeft bij Fuenlabrada en Naval Carnero be langrijke vijandelijke concentraties uit een gejaagd en tusschen Leganes en Carabanchel luchtafweerbatterijen ge bombardeerd. Radio-Sevilla heeft medegedeeld, dat de toestand aan het Madrileensche front gestabiliseerd is. Alle tegen-aan- vallen der regeeringstroepen zijn afge slagen. De zestiende Russische tank werd buitgemaakt. Zestien vliegtuigen der rechtschen hebben de regeerings- linies. alsmede vijandelijke concentra ties gebombardeerd. De rechtsche troe pen zijn nog steeds meester van de Toledobrug en de Villaverdebrug. Er wordt thans in het Retiro park ge vochten. Met betrekking tot het trage tempo, waarin de bezetting van Ma drid geschiedt, verklaart Radio Sevilla. dat dit normaal is. gezien de uitge strektheid van de stad. Het is een gevolg van de noodzake liikheid eener voorzichtige actie en organisatie der achterwaartsche ver bindingen. Bovendien bieden de regee ringstroepen, die hun laatste kaart uit spelen, wanhopig tegenstand. Het internationale Roode Kruis comité te Genève heeft tot de auto riteiten te Madrid. Barcelona. Bil bao, Santander, Malaga en Sala manca een manifest gericht, waar in geprotesteerd wordt tegèn de gevangenhouding van gijzelaars, hetgeen onvereenigbaar is met do strijdmethoden van beschaafde sta ten. De regeering heeft zich te Valencia gcinstafieerd. President Largo Caballc- ro heeft zijn intrek genomen in het palcis van den markies de Bcnicarlo. Het ministerie van buitenlandsche za ken is gevestigd in het paleis van den markies Caro en het ministerie van justitie zetelt in het paleis van justitie. De vestiging van de regeering in Valencia heeft in de stad veel drukte veroorzaakt. lederen dag vertrekken afdeelingcn militie naar het front. Rechtsche aanval De zender te Sevilla heeft het vol gende medegedeeld: Aan het front van Madrid zijn de rechtschen tot den tegenaanval over gegaan, waarbij zij hun opmarsch ac centueerden. Op één punt van het front doodden zij 70 leden der regee ringstroepen en namen zij 80 anderen gevangen, terwijl hun oorlogstuig in handen viel. o.m. vijf militrailleurs. De actie der rechtsche luchtmacht was groot. De toestellen der opstandelingen schoten een Russisch tweemotorig en een driemotorig toestel naar beneden. Voorts deelde de zender mede, dat den rechtschen troepen de Schotsche ambulance met het personeel en twee dokters in handen was gevallen. To Madrid doet het gerucht de ronde, dat een escadrille regeeringsvliegtui- gen in de nabijheid der hoofdstad een gecamoufleerd vliegveld der opstande lingen heeft ontdekt en gebombardeerd Twintig toestellen zouden zijn vernield of zwaar beschadigd. De Spaansche vrachtboot Sil is met een groote lading conserven, kleercn en medicamenten bestemd voor de Spaansche regeeringstroepen van New York in zee gestoken. De gaven zijn bijeengebracht door een commissie van de Spaansche anti-fascistische liga en door Amerikaansc.be vakvereenigingen. In zijn schriftelijk antwoord op een vraag van den Labour-afgcvaardigde Cocks bevestigt Eden; van den ambas sadeur van Spanje een rapport te heb ben ontvangen betreffende inlichtingen, die den Spaanschen autoriteiten zouden zijn verstrekt door een gevangen geno men Italiaan zoo meldt Havas uit Londen. Deze zou hebben medegedeeld dat manschappen en kanonnen van het tiende regiment artillerie te Rome door den gouverneur dezer stad naar Spanje zouden zijn gedirigeerd om de opstan delingen te steunen. Eden verklaart, dat het niet op den weg der Britsehe regpering ligt, de regeering te Rome rechtsstreeks over deze kwestie te pol sen, en dat de zaak voor de non-inter ventiecommissie zou zijn gekomen, in dien een goede vorm voor de beschul diging zou zijn gevonden. DE „JESSICA" NAAR AMSTERDAM IJMUIDEN. 11 November. Het Duit sche 6.S. „Jessica", dat mét gebroken roer ronddreef ten noordwesten van het lichtschip „Haaks" en door de sleep boot „Utrecht" van de firma Wijsmuller naar IJmuiden gebracht zou worden, is hier in den loop van den middag aange komen. Te omstreeks half vijf is de „Jessica" door een havensleepboot buitengaats gesleept, teneinde door een sleepboot van de reederij Goedkoop naar Amster dam te wordèn gebracht. PRAAG, 11 November. (Ilavas-A.N.P.) In do begrotingscommissie van de Kamer heeft Hodza in een redevoering gewezen op de teekenen voor een eco nomische verbetering in Tsjecho-Slowa- kijc, welke in Maart a.s. een vcrlioo- ging der ambtenaarsalarissen mogelijk zal maken. In het vervolg van zijn rede wendde Hodza zich tot. de sprekers \an de Su- deten-Duitsche partij, waarbij hij met nadruk verklaarde, dat cr geen sprake kan zijn van Duitscjie autonomie in Tsjecho-Slowakjjc, allereerst reeds om dat territoriale autonomie zou verplich ten tot opoffering van 380.000 Tsjechen, die in de Duitsclie streken leven en van 730.000 Duitschers, die in Tsjechi sche gebieden wonen. Wat de eischen van de Sudeten-Duitsche partij betreft wees spr. er op, dat. de regeering en de coalitie nooit a priori hebben gewei gerd overleg te plegen, maar dat zij niet kunnen aanvaarden, dat deze par tij zich uitgeeft voor de eenige verte genwoordiger van de Duitsche minder heden. Spr. komt vervolcns op tegen de methodes van Henlein, die, geen lid van het parlement zijnde, de partij van buiten af leidt en die dc door zijn par- tijgenooten in het parlement gesloten ententes heeft gedesavoueerd. Een toespeling makende op de reis van Henlein naar liet buitenland zeide Hodza: „Het merkwaardige is, dat de kortste weg van ccn Duitsche stad in het noordwesten van Bohemcn naar Praag loopt over Genève, Londen of Berlijn. Wanneer de Sudeten-Duitsche partij een brug wilde vormen in psy- chologischen zin tusschen Praag en Berlijn, dan is die brug verbroken". Op de bewering van een der Sudeten-Duit sche sprekers, dat Tsjecho-Slowakije ten prooi was aan een „angstpsychose" jegens Duitschland, antwoordde Hodza tenslotte: „Wanneer ons volk zich voor een beproeving mocht bevinden, hoe hard die ook zou zijn voor zijn politie- ken of militairen weerstand^ zou het onder alle omstandigheden overwin nend daaruit te voorschijn treden." In zijn antwoord op de rede van mi nister-president Hodza zeide de Sude ten-Duitsche afgevaardigde Kundt, dat het niet mag voorkomen, dat bij de rei zen van den president der republiek, Benesj, de Sudeten-Duitsche partij of de Duitschers als zoodanig van de ontvangsten worden uitgesloten. De president heeft op zijn reizen verheu gende toespraken gehouden, maar de bureaucratie en de Tsjechische organi saties rnaken de woorden van Benesj niet tot de hare. Als de Tsjechen mee- nen, jegens de Sudeten-Duitschers op dezelfde wijze te kunnen optreden als jegens de activisten, dan hebben zij bet mis. Tien jaar activisme aldus Kundt hebben tot resultaat gehad, dat wij thans geen vertrouwen in de Tsjechen hebben. Wij zijn bereid alles te doen, wat toenadering tusschen de volken kan bevorderen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN Bil HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op aradere pagina's STADSNIEUW6 Ovèr tramrails gevallen. (Tweede Blad, pag. 1.) GEHEIME DISTILLEERDERIJ ONTDEKT ROTTERDAM, 11 Nov. Gistermid dag kwam aan het bureau Bergsingel alhier een vrouw haar beklag doen, omdat zij door haar man mishandeld was. Bij deze gelegenheid liet de vrouw zich ontvallen, dat haar man wel eens likeur stookte en de politie achtte het daarom raadzaam, eens poolshoogte te gaan nemen. Zij begaf zich naar een pand aan de Gerard Scholtenstraat cn daar trof zij inderdaad den 48-jarigen H. J. A. aan bij twee in werking zijn de distillecrtoestellen. Tegen A., chemicus van beroep, is proces-verbaal opgemaakt. De distil lecrtoestellen, alsmede de in voorraad zijnde dranken, granen en haarwater, dat de man eveneens fabriceerde, zijn in beslag genomen. Weerverwachting Medegedeeld door het K.N. M.I., to De Bilt: Matige tot krachtige, tijdelijk nog stormachtige Zuidelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, re gen of hagelbuien, kouder. Hoogste barometerstand764.4 te Boedapest. Laagste barometerstand734.5 te Holyhead. Koning Edward VIII heeft voor den eersten keer als koning deelgenomen aan de herdenkingsplechtigheid ter eere van dc in den wereldoorlog gesneu velde militairen bij den Ccnotaaph, waar hij een krans legde. De koning was gekleed in admiraalsuniform. De leden der regeering hebben even eens kransen gelegd. Nadat twee minuten stilte was in acht genomen, defileerden troepenafdeelin- geri en oud-strijdersvercenigingen langs het monument op Albert hall. Tegen het vallen van den avond heeft de koning zich, gekleed in donkere overjas en met bolhoed op. naar het grasveld van West minster begeven, waar de Londenaars jaarlijks honderden witte herinnerings kruisjes planten ter eere van hun tij dens den oorlog gevallen verwanten of vrienden. Deze kruisjes worden dan be dekt met uit Vlaanderen afkomstige veldbloemen. De Koning, die tusschen de menigte zijn plaat6 had ingenomen, plantte eveneens een kruis. De koning werd even later door de menigte opgemerkt, toen hij zich min zaam onderhield met twee oorlogsver minkten, die ten bate van de oud-strij ders veldbloemen verkochten. Vervol gens keerde hij naar Buckingham te rug. UITHOORN, 11 November. Naar wij vernemen heeft Mr. Dr. L. N. Deckers, minister van landbouw en visscherij in een persoonlijk schrijven zijn goedkeuring er aan gehecht, dat de handelskweekerij C. M. van Zaal Mzn„ te de Kwakel. gemeente Uithoorn een harer nieuw gekweekte chrysanten den naam zal geven van „Minister Deckers". Deze nieuwe bloem werd bij speciaal daarvoor ingestelde keuring door de Koninklijke Nederlandsche Maatschap pij voor Tuinbouw en Plantkunde, met de hoogste beoordceling bekroond. Na dit resultaat beeft de kweeker. zich ge wend tot Minister Deckers, welke on langs de bloemententoonstelling te de Kwakel heeft geopend. De Minister had groote bewondering voor de nieu we bloem.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1