MISLUKTE AANVALLEN Tegenaanval geslaagd Het huwelijk van Prinses Juliana NEDERLANDER KRIJGT NOBELPRIJS 4000 DË ËEMLANDEü Vreugde in de PROF. DEBYE TE BERLIJN LUYCX Vrijdag 13 November 1936 UitgaveVALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 117 De rechtschen hebben Madrid zelf nog niet bereikt Zeer zware verliezen NATURALISATIE Prins Bernhard DE CONFERENTIE TE WEENEN Volledige overeenstemming Tweede Kamer DE ARABIEREN WILLEN NIET SAMENWERKEN DE LANGSTE BRUG TER WERELD EXEMPLAREN f MAISON VALK I op andere pagina's Weerverwachting 4 uur 39 min. STOFFEN- en MODEHUIS HANDSCHOENEN TWEE SPIONNEN INGEREKEND DANZIG PROTESTEERT EGYPTISCH SCHIP GEKENTERD AMERSFOORlSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per -week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TER C. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een Dew.,snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiè'n „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 Een aantal rechtschen is door regeeringsgetrouwen ges heel ingesloten De verdedigingsraad van Mas 'drid heeft een officieel communis ]l)ué gepubliceerd, waarin wordt Verklaard, dat de pogingen van de rechtschen om zich meester te maken van de brughoofden van de bruggen over de Manzanares zijn mislukt. De regeeringstroes pen hebben geen duimbreed ters rein afgestaan en zijn zelfs op den Iweg naar Toledo l1-^ K.M. in de tichting van Villaverde opges tukt. De operaties van de infanterie Werden ernstig bemoeilijkt door den regen. Verder wordt medegedeeld, dat alle berichten over het innemen 'of In brand schieten van het |Noorder»station door de opstans delingen, van allen grond onts bloot zijn. Radio-Sevilla deelde mede, dat de 17e divisie van de rechtschen, welke aan het front voor Madrid strijdt, hei ter rein heeft gezuiverd en de stellingen heeft verbeterd met het oog op den ko menden aanval. De troepen der recht schen hebben den rechteroever van vie Manzanares bezet. De regeeringstroepen deden verschei dene aanvallen. De troepen sloegen een [van deze aanvallen, welke werd ge daan door een „internationale" colonne samengesteld uit vrijwilligers van ver schillende nationaliteiten af. De artillerie vuurt op militaire doe len en trof een concentratie van regee ringstroepen in een station van de Metro. Naar den correspondent van Reu ter bij de nationalisten meldt, wordt hier geenszins beweerd, dat de rechtsche troepen reeds Madrid zijn binnengedrongen. De berichten van eenige dagen geleden, dat in de straten der hoofdstad gevochten wordt, zouden dan ook niet ernstig worden op gevat. Het front der rechtschen is thans, naar men gelooft, genaderd tot een zeer dicht nabij Madrid gelegen punt, namelijk de universiteitswijk. Verdedigers handhaven zich De ministers van buitenlandsche za ken en justitie zijn te Madrid aange komen, teneinde met de commissie van verdediging den loop der operaties te bcstudeeren en rapport uit te brengen aan de regeering over den indruk van het oogenblik. Het staat vast, dat zij belangrijke beslissingen hebben geno men bij de besprekingen, die zij met de leden der commissie van verdediging hebben gevoerd. Het corps diplomatique heeft de commissie van verdediging den meest uitgebreiden bijstand aangeboden voor alle problemen betreffende de veilig heid van de Madrileensche bevolking Er is onder voorzitterschap van den Mexicaanschcn ambassadeur een com missie gevormd voor dit doel. Bijzit ters zijn de zaakgelastigde van Groot- Brittannië en die van Argentinië. Omtrent het verloop van den strijd meldt de speciale correspondent van Havas o.m. nog het volgende: De strijd is op felle wijze voortgezet aan het Madrileensche front in den 6ector van Casa de Campo. De recht schen deden razende aanvallen, waarbij zij gebruik maakten van de beste ele menten hunner infanterie, van caval- lerie en tanks, met den steun van ge schutvuur. Terwijl een fijne regen viel beten de regeeringstroepen zich echter vast in hun stellingen, waaruit zij een regen van mitrailleurkogels op de aan vallers deden neerdalen en er aldus in slaagden hun opmarsch tot staan te brengen. Tenslotte gingen de militietroepen met steun van de internationale co lonne, die te hulp gekomen is, op hun beurt tot het offensief over. Deze felle, plotselinge tegenaanval dwong de recht schen terug te trekken. Hun verliezen waren zwaar, de lijken van Spaansche nationalisten en Marokkaansche sol daten liggen gezaaid over het veld. De regeeringstroepen maakten een dui zendtal geweren buit, terwijl zij 200 op. standige leden der Guardia Civil krijgs gevangen maakten. In Casa de Campo zit nu nog een groep Marokkanen en rechtschen, die volkomen omsingeld zijn. Aangezien zij echter over automatische wapenen beschikken, blijven zij zich verdedigen. Van een toren, die Casa de Campo be- heerscht, vuren groepen regeerings troepen zonder ophouden op de om singelden, die, naar men verwacht, niet lang meer zullen wachten met zich over te geven. Ook daalt een veel- vuldiger artillerievuur op hen neer dan in de laatste dagen het geval was. Aan den anderen kant van de Man zanares, tegenover de brug van Toledo, vuren dc mitrailleurs der loyale troe pen en beletten zoodoende iedere sa mentrekking van hun tegenstanders. Medegedeeld wordt, dat de militietroepen den rechtschen gisteren verliezen hebben toegebracht tot een totaal van ruim 1000 dooden en gewon» den, allen gevallen aan den rand van Casa de Campo. Aan het front van Siguen» za, nabij Mandayons, zijn de loyalen verscheidene lcilome» ters opgerukt. 's-GRAVENHAGE. 12 November. Bij het afdeelingsonderzoek van het wetsontwerp tot naturalisatie van Z.D.H. Prins Bernhard Leo pold Frederia Everhard Julius Coert Karei Godfried Pieter van Lippe- Biesterfeld en regeling van eenige gevolgen dier naturalisatie gaf men algemeen te kennen, zich met de voorgestelde naturalisatie gaar ne te vereenigen. De commissie van rapporteurs is van oordeel, dat met de mededee- ling van het bovenstaande de open bare behandeling van het wets ontwerp genoegzaam is voorbereid. VLIEGONGELUK EISCHTE 20 DOODEN ROME, 12 Nov. (Havas-A.N.P.). Het vliegongeluk, dat gisteren te Roccagor- ga is gebeurd, heeft 20 menschenlevens geëischt. Toen alle dorpelingen zich op de plaats des onheils bevonden, ontplofte eensklaps de benzinetank, waardoor talrijke aanwezigen in vlammen wer den gehuld. Behalve vier inzittenden van het vliegtuig, die reeds bij den val waren gedood, zijn inmiddels 16 dorpe lingen aan hun brandwonden bezwe ken, terwijl 30 anderen nog min of meer ernstig gewond zijn. Oostenrijk en Hongarije zullen deelnemen aan de exploita» tie van Abessynië WEENEN, 12 Nov. (Havas-A.N.P.) In een na de conferentie der drie mogendheden uitgegeven communi qué wordt het standpunt van Oos tenrijk en Hongarije ten aanzien van de rechtsgelijkheid in bewape ningsopzicht goed gefundeerd ge noemd. Dc drie regceringen zullen elkander op de hoogto houden van de verwerkelijking van het prin cipe, dat, aldus het communiqué, een fundamenteel beginsel van rechtvaardigheid is. Italië zal re kening houden met de wenschen van de Oostenrijksche en Hongaar- sche regeeringen betreffende deel neming harer landen aan de eco nomische exploitatie van Abessy nië. Voorts constateert het communiqué volledige overeenstemming der drie regceringen zoowel betreffende de pro blemen van algemeen belang als ten aanzien van do problemen, die in het bijzonder de drie staten interesseeren. De economische samenwerking der drie landen zal worden voortgezet op dezelfde bases als te voren, terwijl de drie regeeringen besloten hebben hun economische betrekkingen met an dere staten tot ontwikkeling te brengen langs den weg van bilaterale accoor- den. De ministers van buitenlandsche za ken van Italië en Oostenrijk hebben met voldoening kennis genomen van de uiteenzettingen der Oostenrijksche regeering ten aanzien van de ontwik keling in de betrekkingen tusschen Oostenrijk en Duitschland. Verwijzende naar de recente besprekingen van Cia- no met Hitler en von Neurath gaven de vertegenwoordigers van Oostenrijk en Hongarije uiting aan hun levendige voldoening over de beslissing van de Iialiaansche en Duitsche regeeringen om problemen van het Donaubekkcn in een geest van vriendschappelijke sa menwerking te behandelen. In dit ver band bevestigen do drie regeeringen wederom de geldigheid van de schik kingen der aanvullende protocollen van Rome van 1936. Oostenrijk en Hongarije hebben „de jure" het ItaliaanschAbessijnsche imperium erkend. In een protocol zijn de behandelde kwesties en verkregen resultaten opge- teekend. De eerstvolgende conferentie der drie mogendheden zal te Boedapest worden gehouden op een nog niet bepaalden datum. MIJNWERKERSSTAKING LA LOUVIÉRE, 12 Nov. (Havas). In de Marie Jose mijnen te Maurage is staking uitgebroken. Tegen den raad der vakvereenigingsleiders in, hebben van de 780 mijnwerkers er zich 463 niet op het werk gemeld. Linkervleugel van het Paleis Soestdijk voor het Prin* selijk Paar •s-GRAVENHAGE, 12 November. Bij het afdeelingsonderzoek van het wetsontwerp tot goedkeuring van het huwelijk van H.K.H. Prin ses Juliana en regeling van de toe lating van getuigen bij de voltrek king van dit huwelijk, alsmede van eenige gevolgen van deze echt verbintenis, verklaarde men alge meen, volgaarne te zullen medewer ken aan het verleencn van de toe stemming. waarvan in artikel 17 der grondwet sprake is. Men gaf daarbij uiting aan zijn vreugde, dat de verloving van het Prinse lijk Paar, welke door het Neder- landsche volk met zooveel blijd schap werd begroet, weldra door een echtverbintenis zal worden ge volgd. En men verbond daaraan den wensch, dat rijke zegen op dat huwelijk moge rusten. De commissie van rapporteurs is van oordeel, dat met de mededee- ling van het bovenstaande de open bare behandeling van het wetsont werp genoegzaam is voorbereid. Geschenk der burgerwachten In burgerwachtskringen in Limburg zijn stemmen opgegaan om ter gele genheid van het a.s. huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe—Biesterfeld namens alle burgerwachters in Neder land een geschenk aan te bieden. Te dien einde heeft zich een initia tiefcomité gevormd, bestaande uit de heeren: P. Hustinx. voorzitter der bur gerwacht Maastricht, C. A. Smeets, commandant der burgerwacht Maas tricht cn J. van der Burgt. hoofdredac teur van „De Limburgsche Burger wachter". De indeeling van het paleis Soestdijk SOEST, 12 November. Omtrent de bewoning van het paleis Soestdijk deelt men ons van welingelichte zijde mede, dat het middenste gedeelte het hoofdgebouw van het paleis Soest dijk. zal worden ingericht voor het verblijf van H.M. de Koningin, terwijl de linkervleugel aan de zijd.e van Baarn bestemd is voor het Prinse lijk Paar. De rechtervleugel zal worden bewoond door de hofdames en andere leden van de hofhouding. Men is thans bezig, het geheele pa leis van electrisch licht te voorzien, terwijl de bestaande centrale verwar mingsinstallatie wordt vernieuwd en uitgebreid. TWEE MINUTEN STILTE op jacht in Lingfield (Eng.) tijdens de herdenking van standdag de nabijheid van den WapenstiL De hoogleeraar onderscheiden wegens zijn onderzoekingen over de structuur der moleculen STOCKHOLM, 12 Nov. (Zw. Tel. Ag.sA.N.P.) Aan den Nederlandschen ges leerde, prof. Peter Debye, hoogleeraar te Berlijn, is de Nobelprijs 1936 voor schei* kunde toegekend wegens zijn onderzoekingen over de structuur der moleculen. Prof. Peter Joseph Willem Debye is Limburger van geboorte en thans 52 jaar oud. In 1910 werd hij lector aan de universiteit van Mtlnchen. Het vol gende jaar werd bij hoogleeraar aan de universiteit van Zürich, welk ambt hij in 1912 verwisselde voor het hoog- leeraarschap te Utrecht. In 1914 trok prof. Debye naar Göttingen, vanwaar hij in 1919 weer naar Zürich ging om er aan de technische hoogeschool te do- ceeren. Inmiddels had hij zich te Leip zig gevestigd, waar hij in 1917 be noemd was tot hoogleeraar in de na tuurkunde aan de universiteit. Hier werd hij ook directeur van het natuur kundig instituut en redacteur van het „Phvsikalische Zeitschrift". Van Leip zig is prof Debye naar Berlijn gegaan, waar hem thans aan het „Kaiser Wil helm ïnstitut für Physik" te Berlijn Dahlem de hoogste wetenschappelijke onderscheiding is ten deel gevallen. Zijn wetenschappelijke onderzoe kingen bewogen zich in het grens gebied van de natuurkundo en de scheikunde. Hij stelde theorieën op over de soortelijke warmte, over de lectrolytische constanten en over sterke electrolyten. Prof. Debye heeft zijn grootste kracht gevonden in het opstellen van bruik bare theorieën voor uiterst ingewikkel de vraagstukken, zooals de eigenschap pen van stoffen-vraagstukken, welke te AANRIJDINGEN TE AMSTERDAM AMSTERDAM, 12 November. Aan de overzijde van het IJ zijn vanochtend twee aanrijdingen gebeurd, waarbij twee personen gewond werden. Belden zijn naar het Binnengasthuis vervoerd. Een veertienjarige fietsjongen J. H. M. uit de Kievitstraat kwam in de Ha merstraat in botsing met een wielrijder uit de Calkoenstraat. Dokter Haga ver leende de eerste hulp. Het slachtoffer bleek een vrij ernstige hersenschudding te hebben opgcloopen. Op den Adelaarsweg reeds de 21-ja- rige mei. C. B. uit den Waddenweg met haar rijwiel tegen een voor haar rijdenden wielrijder op. fij bekwam een lichte hersenschudding. ingewikkeld zijn om een strenge op lossing er van te geven, doch waaruit hij het essentieele weet te halen en weer te geven. In het voorjaar van 1936 verwierf de jongste winnnaar van den Nobelprijs voor do scheikunde de Lorentz-medaille van de Koninklijke Academie van We tenschappen. Buitenlanders onderscheiden De Nobelprijs voor litteratuur is toe gekend aan den Amerikaan O'Neil. O'Neil werd in 1888 te New York ge boren. Hij is in Engclsche litteratuur- kringen zeer bekend. Van zijn hond zijn talrijke romans en tooneelstukken verschenen. De Nobelprijs voor natuurkunde is toegekend aan de hoogleeraren Hess van de universiteit te Innsbruck en Da vid Andersoh van het Californische In stituut voor technologie. De Koninklijke commissie in Jeruzalem JERUZALEM, 12 November (Reuter). De leden van de Koninklijke Commissie hebben hun intrek genomen in het ho tel Koning David. Na een lange, verga dering heeft het hooge Arabische comi té opnieuw verklaard, dat het niet met de commissie zal samenwerken. Een dei- Arabische leiders zeide tot den Reuter- correspondent, dat de Britsche regee ring jegens de Arabieren niet den ver- eischten goeden wil heeft getoond. Het. comité zal den arbeid der com missie niet bemoeilijken door stakingen of andere middelen, maar geen enkele Arabier zal getuigenis afleggen, indien aan de wenschen van het comité niet wordt voldaan Vandaag i6 een oproep tot het zeggen van gebeden voor den arbeid der com missie gepubliceerd, geteekend door dr. Grahara-Boxbrovvn, den Anglicaanschen bisschop van Jeruzalem, den opperra- bijn 'Jaco Meir en den opperrabijn Doesjinski. Naar verluidt was de Moefti van Je ruzalem voornemens den oproep even eens te teekenen. doch hij heeft zich te ruggetrokken. toen het besluit van het Arabisohe comité bekend werd. SAN FRANCISCO, 12 Nov. (Reuter) Hedenmorgen is de brug over de Gou den Poort de prachtige natuurlijke in gang van de haven van San Francisco, op plechtige wijze geopend. Deze brug, die San Francisco met Oakland verbindt, heeft een lengte van 13.200 meter en is de langste ter wereld De bouw ervan, die langer dan 3 jaar heeft geduurd, heeft bijna 150 millioen gulden gekost. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BI] HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG DAMESHOEDEN LANGESTRAAT 75 VELOURS HOEDEN DE GROOTE MODE STADSNIEUWS Concert door het Holl. Instrumentaal Kwintet. (Tweede Blad, pag. 1) English Association. (Tweede Blad, pag. 1) Medegedeeld door het Kon. Ncd. Met. Instituut, to de Bilt. VerwachtingMatige tot krachtige, later afnemende Noordwestelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt met regen of hagelbuien, later opklarend, aanvankelijk kouder. Hoogste barometerstand768.5 te Lissabon. Laagste barometerstand750.1 te Blaavandshuk. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Gevoerd en ongevoerd. Groote sorteering in marine. GENEVE, 12 Nov. (D. N. B. Naar de bladen berichten, zijn te Lausanne twee Zwitsers wegens spionnage gear resteerd. Zij zouden door een agent van het „tweede bureau van den Fran, schen gencralen staf" aangeworven zijn om luchtfoto's te maken van ob jecten op Duitsch gebied, welke de Fransche defensie interesseeren. Men weet nog niet, of zij ook over de Zwit- sersche verdedigingswerken mededee- lingen hebben gedaan. DANZIG. 12 Nov. (D.N.B Officieel wordt medegedeeld, dat de Danzigsche regeering bij de diplomatieke vertegen woordiging van Polen geprotesteerd heeft naar aanleiding van bepaalde voorvallen, die de laatste dagen in Polen cn Danzig hebben plaats gehad. De vertegenwoordiger van de Danzig sche regeering heeft daarbij gewezen op de „scherpe en ongemotiveerde aan vallen der Poolsche pers naar aanlei ding van deze gebeurtenissen." De diplomatieke vertegenwoordiging van Polen werd verzocht al haar in vloed te willen aanwenden, opdat der gelijke onaangename voorvallen, die de betrekkingen tusschen Danzig en Po len ernstig zouden benadeelen, in de toekomst niet meer voorkomen. Volgens een bericht uit Egypte is in de nabijheid van de haven van Alexandria een Egyptisch vracht echip gekenterd en gezonken. Slechts één passagier kon door vis- schers worden gered. De overige 14 opvarenden verdronken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1