AMER SFGGRTStfi DAGBLAD TAXI DIENST DE LEYTAX VALEWINK IIISTYL II DE EEMLANDEU EEN WENDING IN DEN STRIJD? Tledionacd hjuu)sLijA&- qsL&xJt&nk MILITAIRE Nic. Bovée 1830 TEL. 1850 1093 4000 EXEMPLAREN Fa. DUIM BURGER voor groote afstanden e LUYCX GARAGE Zaterdag 14 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 118 De regeeringstroepen hebben een tegenaanval ondernomen LUCHTGEVECHTEN BOVEN MADRID BEZETTING VAN ETHIOPIE CIANO'S BEZOEK aan Boedapest UCCES Tuin ZOEKT GIJ G. BROUWER SAMENWERKING Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Medische Hulp Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 39 min. STOFFEN- en MODEHUIS HANDSCHOENEN DAG EN NACHT staan wij tot Uwe beschikking Muurhuizen 40 Iel. 454 Het merk van onze prima gekleede tricot modellen, waarvan wii den alleenverkoon hebben ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per posf per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN ;an i—4 rc8«,s 1 U05 met inbegrip van een Lew snummtf elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f C.05 ISTERMORGEN om half negen zijn bij een hevig luchtgevecht boven Ma drid zes vliegtuigen der rechts schen neergeschoten. Het officieele communiqué van den verdedigingsraad meldt, dat de regeeringstroepen een offensief hebben onts ketend. De troepen zijn opgerukt en met den tegenstander slaags geraakt. Het ministerie van oorlog heeft gisteravond om half tien het volgende officieele communiqué gepubliceerd: De regeeringstroepen zijn tot het offensief overgegaan aan het front van Madrid: op den rechtervleugel hebben zij alle doelen, welke zij zich gesteld hadden, bereikt. De tegenstanders probeerden vergeefs dezen aanval tot staan te brengen. Generaal Miaja, de bevelhebber der verdedigers van Madrid, heeft den troepen, die belast ziin met de verdedi» ging der hoofdstad, per radio laten mededeelcn, dat zij met energie moeten aanvallen. Hij voegde daaraan toe, dat de hoofdstad zich onder geen beding mag overgeven. ZES VLIEGTUIGEN VERNIELD Del Vayo uit zijn voldoening over het verloop van de gevechten Tegenslagen voor Franco T^E dag van gisteren is een van de moeilijkste geweest, die nog voorgekomen zijn, sedert de rechtschen voor de poorten van de hoofdstad zijn aangeland. Tn den loop van den nacht slaag* den de loyale troepen er in vier kilometers op te rukken in den sector van Estremadura. Tijdens een aanval in het Zuidelijke deel van de buitenwijk Lausera wisten de regeeringstroepen verder ecni* ge kanonnen op de rechtschen buit te maken. Omtrent het luchtgevecht, dat giste renmorgen boven de Spaansche hoofd stad is gevoerd meldt Ilavas tiet vol gen-Ie* Tegen 8 uur verscheen een tiental vliegtuigen der rechtschen hoven de stad. die op groote hoogte vlogen, ten einde te ontkomen aan het vuur der mitrailleur en lucht-afweerkanonnen Daarop stegen 15 vliegtuigen der re peering op. die den viiand tot een ge vecht dwongen. Tijdens hef luchtge vecht, dat zich daarop ontspon, ge bruikten zoowel de nationalisten els de regeeringsaanbangers al bun tceh niscbe vaardigheid en verrichten zij tal van acrobatische toeren om aan het vuur der mitrailleurs te ontsnannen: snelle duikvluchten loodrechte stiiein pen en snelle steile wendingen, alles uitgevoerd met een ontzaglijke snel heid cn op een hoogte, varieerende van 2.000 tot 4.000 Meter. "Beneden in de straten volgden duizenden personen in angstige spanning dit schouwspel 7.ii zagen hoe een tweetal vliegtuigen der rechtschen werden neergeschoten, waar na deze zich verwilderden om erhtcr onmiddellijk door de regeeringsvlieders te worden ingehaald Een derde vlieg tuig der rechtschen ctorifp daaron lood récht naar heneden TTet verdere ver loop van dit ge\eeht sneeldp zirli hui ten de stad af pn was niet moer te volgen. Om 0 uur deelde hef romitó van verdediging pehter mede dnt 0 viiandeliike vliegtuigen waren neerge schoten. ferwiil de reeeerino-sèscadnl les geen enkel vliegtuig hadden verlo rèn. Naar Reuter verneemt, heeft 'de Spaansche minister van bui* tcnlandsche zaken. Del Vayo in een telefoongesprek met T.onden bevestigd, dat de regeeringstroe. pen aan het Madrileensche front een groot tegenoffensief hebben ingezet. Hij constateerde met voh doening, dat de zaken een keer hebben genomen. De verdedigingsraad van Madrid deel de gistermiddag mede. dat de recht schen niettegenstaande den regen aan het front van Madrid verscheidene aan vallen deden. Zij werden evenwel over al afgeslagen. De regeeringstroepen deden tegen-aanvallen. Tegen het vallen van den nacht vie len twee bataljons regulares en een bataillon van het vreemdelingenlegioen aan. in den sector Racabanchel. De aanval werd gesteund door een esca- dron van zeven pantserwagens. De aanval werd door de regeerings troepen afgeslagen en een der pantser wagens werd vernield. Geen zilvergeld meer? Radio Sevilla deelde mede, dat van de 15e cn lSe divisie niets nieuws was te melden. De 17c divisie, aan het front voor Madrid, ging voort met het zui veren van het terrein. In Andalusië werd een aanval van de regeeringstroepen on Alazquez afge slagen. de aanvallers loden zware ver liezen.. Do troeppn van generaal Mola maak ten bij El Escorial een aantal gevange nen. Tc Burgos werd het gerucht ver spreid. dat zilvergeld waardeloos zou worden. De Junta der opstandelingen heeft thans een decreet uitgevaardigd, waarin dit gerucht wordt tegengespro ken en ieder, die zilver wil uitvoeren of weigert het in omloop te brengen wordt bedreigd met een boete van 5000 tot 50.000 peseta. De luchthavens Te Londen zijn de luchtvaart-at tn diés van de landen, welke zifting heb ben in de sub-commissie van de non interventie-commissie bijeengekomen op het Foreign Office om te spreken o\er de mogelijkheden het controle- svsteem in Spanje uit te breiden tot de vliegvelden in dit land. Dit is het voornaamste punt dat nog niet geregeld is. Het andere punt. dat nog niet geregeld is. is de betaling van de leden van de controle-commis sie. Zoodra de algemeene toestemming is ontvangen, zal het plan aan beide par tijen in Spanje worden voorgelegd. De leden van do controle-commissie zullen naar men gelooft geen diplomatieke immuniteit genieten, aangezien men van mcening is. dat dit de erkenning van de regeering Franro zou insluiten, dorh zij zullen een bijzondere positie bekleeden en speciale voorrechten heb hen. waarvan wel de voornaamste is. dat zii buiten censuur met elkaar en met Londen in contact zullen kunnen treden. Gevangenen vrijgelaten Twee passagiers van de Galerna. het Spaansche schip, dat in den nacht van 15 October door de opstandelingen in beslag werd genomen, zijn vrijgelaten. Zij verklaarden, dat de vrouwen cn kinderen, die Iegelijk met hen op het schip gevangen waren genomen en sedert dien te San Sebastian gevangen werden gehouden, eveneens ziin vrij gelaten. Omtrent het lot van de bemanning en de mannen, die dienst wilden ne men hij de regeeringstroepen. is niets bekend. Tegenslagen voor de rechtschen Een lid van het hoogere perso neel der Bio Tinto-mijnen in Zuid- Spanje heeft Reuter medegedeeld, dat meer dan 1500 communistische mijnwerkers, onder wie een hon derdtal vrouwen, zijn gefusilleerd bij de zuiveringsactie, door de rechtschen georganiseerd, nadat zij de mijnen hadden bezet. De executies geschiedden vaak in het openbaar, in het bijzijn van leder, van hot mijnpersoneel. Sedert vijf dagen wordt aan het front bij Estapo en Malaga verbitterd gevochten en volgens hier ontvangen berichten hebben de rechtschen zich moeten terugtrekken. Gewonde nalio- nalisten. die verpleegd worden in bet ziekenhuis te San Roepie, hebben ver klaard. dat de militietroepen thans be schikken over veel veldgeschut, gra naten en allerhande wapenen van bui tenlandsch fabricaat. Aan beide zijden zouden de verliezen zeer zwaar zijn de kruiser Almiranto Servera blijft Marokkaansche trocnen en munitie van Ceuta naar Aleeciras overbrengen deze troenen worden naar Madrid gedirigeerd. Volgens een offi cier der rechtschen heeft Franco een versterking van 20 000 man noodie om. Madrid te kunnen npmen. Tn de laat ste zes dagen zijn reeds 10000 man- schannen uit Ceuta aansrekomon. LONDEN. 13 November. (A.N.P.) - Nu de betrekkingen tusschcn Engeland en Italië verbeterd zijn. hoopt. Italië zoo spoedig mogelijk geheel Abessvniö in bezit te kunnen nemen, aldus meldt de Dailv Telegraph uit Rome Alen is van mcening dat. wanneer dit een maal geschied is. Engeland. Frankrijk en de Vereenigde Staten niet langer zullen aarzelen om de souvereinitcit van Ilalië over dit land te erkennen. Maarschalk Graziani. de onder-ko ning cn opperbevelhebber, heeft een plan opgesteld voor de bezetting van alle gebieden, die nog onder het be wind der stamhoofden slaan De regen tijd is geëindigd en hii is thans bezig mef de uitvoering van ziin plan. Te Addis Abeba verklaart men. dat onder de inheemsche bevolking in het Noorden orde en rust heerscht. BOEDAPEST. 13 November (Slefani) De Ttaliaansche gezant Ie Roedanpst en graaf Teleki nis vertegenwoordiger van den T-Iongaar«ehen minister van huitenlanrlsehp zaken ziin den Tlaliann- srhen minister van huitenlandcdie •73ken C.iano. fnt het erencstatinn TTe "vrshnlnm teeemopl cprpi^d De dis 'rirtsnrefeef begaf zich in den trein om Hnno uit nnam van het T-Toncanrsehe volk hartelijk |p hperoelen r.ehppl Rnedanesf is ter eere van d™ Ttnljaansehen cast met Ttalïaansche én Honcnarsehe vlaegen versierd. ET Prinselijk Paar heeft zich uitgesproken voor één nationaal huwelijksge schenk. Er zij nogmaals op ge wezen. dat ons blad de ge legenheid heeft open gesteld tot het in ontvangst nemen van bijdragen. Deze kunnen ivorden af gedragen aan ons Bureau, Arnhemsche Poort wal 2a, en gestort op onze postreke ning no. 47910, met ver melding van Nationaal Hu wel ijksge sch enk." DE DIRECTIE. IN DEN HET DEKKEN VAN NIET WINTERHARDE PLANTEN Onder de planten, die gedurende een winter builen blijven, zijn er ver schillende, die toch niet geheel win terhard zijn en daarom op ecnigerlei wijze eenige beschutting behoeven. Zoo dekken we het mooie pampas gras Gijnerium argcntcum, dat thans nog met fraaie zilverwitte pluimen in onze tuinen staat te bloeien. Wé snijden nu deze pluimen af, binden het loof in een wrong te zamen, en dekken de voet met een flinke laag droge turfmolm. De afgesneden plui men kunnen we voor kamerversiering gebruiken. Crinum Powelli, een lelie achtige plant, die we op vochtige plaatsen in onze tuinen aanplanten, dekken wc geheel, hetzij met droog of wel eveneens met droge turfmolm. Ook de Californische boompapaver Rhoumeia coultcri, Japansche ane mone of A Japonica Bocceni cordata, een plant met fraai zilverwit blad, Anchusa Italica, een plant, die in Augustus bloeit met (faaie hemels blauwe bloemen en Gunnera scabra, een forsche sierbladplant met op ra barber gelijkende bladeren, dekken wc met een flinke laag droge turf molm. Bij laatstgenoemde brengen we bovendien nog een flinke laag droog blad aan. Ook onder de bol- en knol gewassen zijn er verschillende die eenige bedekking behoeven tegen de strenge winterkoude. Zoo dekken we Montbretia, Ixia, Iris hispanica, I hol- landica, I anglica, Hyacinlhen en Gladiolus Colvillei, waarvoor we ook weer droge turfmolm gebruiken. Dil dekmateriaal is juist daarom zoo ge schikt omdat het de planten ook be hoedt voor overtollig vocht, wat voor veel planten even nadeelig is, als strenge vorst. Bij planten, die een vrij dikke vetlaag behoeven, brengen we dit bij voorkeur niet in eens aan, omdat daardoor vaak ontijdige groei ontstaat, waardoor de planten minder weerstand krijgen. We brengen dan nu een dun laagje aan, dat wc bij invallende strenge koude naar be hoefte aanvullen Ook .zorgen we voor een goede afwatering gedurende den winter. Daarom worden greppels en padkanten z.orgvuldig in orde ge bracht, opdat het vallende hemel water zoo spoedig mogelijk kan af vloeien. Met het afsnijden van het loof van vaste planten dient men ook voorzichtig te zijn, omdat dit bij velen een noodzakelijke bescherming ge durende den winter vormt. Zoo spa ren we bijvoorbeeld het loof van katekruid of Nepeta, van alle thijm- soorten, van Galega bicoler en na tuurlijk van al die vaste planten, waarvan het loof thans nog eenigszins groen is. Vaste planten voor border of snijbloe men, Rotsplanten voor rand of rots- tuin, Brica's (gekweekte heidesoorten) bloeiend van Jan. tot Dec. Heesters, Rozen- oi Vruchtboomen. Klimplanten bloeiend van Jan. tot Nov. Klimplanten besdragend, groen blij vend of bladverliezend. Aanleg ol verandering van Sier-, Rots- of Fruittuinen enz. enz. KWEEKERIJ HORSE WEIDE ItaliaanschsOostenrijkschs Hongaarsch samengaan ROME. 13 Nov. (Havas). Uit de ftaliaansche perscommentaren op dc conferentie van Weencn blijkt, dat te Wecnen een soort overeenkomst mei militair karakter zou zijn gesloten tus- schen Italië. Oostenrijk en Hongarije voor het geval de herbewapening van Hongarije een ernstige reactie in Mid den Europa zou uitlokken. De Pojiolo di horna schrijft len aan zien van de geruchten, dat zekere sta len van de Kleine Entente bereid zou den ziin repressaillemaatregelen Ie ne men indien het verdrag van Trianon eenzijdig ten erunslp van Hongarije zou \vordon gewijzigd, dat men wel moet welen dat Rome Wecnen en Boeda nest zonder twijfel zullen handelen met het trevopl van verantwoordelijk heid dat steeds hun politiek heeft ge kenmerkt REXISTISCH ORGAAN VERBODEN BRUSSEL. 13 Nov. (Stcfani A N Pd De Fransehe regeering heeft den ver koop en de toezending aan de abonnë's van het Rexistische blad „Le pays Reel" verboden. Amcrsfoortschc Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Batenburg, Utr.weg 18; tel. 448. Hendriks, Bcrkenwcg 25; tel. 1384. Van de overige geneosheeren heelt dienst dr. Stok, Vermeerstraat 148; tel. 1530. Zondag en de geheelc week 's nachts heeft dienst de apo'heek van Kok, Lan- gestraat 74; tel. 165. Zondag hebben dienst dc vroedvrou wen: Mevr. Dc Leeuw, St. Anfridusstraat 5; tel. 2079. Mej. Vernhout, Soesterwog 232; tel. 2270. SPIONNAGE IN RUSLAND? Dit numxer bestaat uit 4 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op aodlere pagina's STADSNIEUWS Gédimdè koplampbundels. (Tweede blad, pag. 1). SPORT Welke club wint er morgen? (Derdè blad, pag. 2). Ook de naam van Trotzky wordt weer genoemd In verband met de jongste arresta ties van „fascisten" in dc Sovjet-Unie I meldt de Times uit Riga, dat liet niet mogelijk is om zich ook maar bij be nadering een denkbeeld tc vormen van liet aantal dezer arrestaties. Indien al degenen, die gearresteerd zijn, in een enkel proces zullen worden onderge bracht, zal de omvang hiervan die van alle voorgaande politieke processen tc Moskou van internationaal belang over treffen. Dc gearresteerden worden on dergebracht in do volgende catcgo rieën: „Spionnen", die gevangen genomen zijn bij het passecren van de grens in beide richtingen. Gevestigde buitenlanders, oogen- schijnlijk specialisten, studenten, vluch telingen enz., doch in werkelijkheid ge. heime anti-sovjet-agenten, cn sovjet burgers dienst doende als spionnen voor een huitcnlandscho mogendheid Volgens de Sovjet-Russische bladen zijn 27 personen beboerende tot de eer ste categorie gedurendo de laatste paar weken gearresteerd. Met aantal arres tanten behooronde tot de tweede en derde categorie neemt dagelijks toe. Ook de naam van Trotzky is weder in dit „complot" geweven. De Sovjet-Russische bladen wijzen er opnieuw op, „dat zijn aanhangers ge subsidieerd worden door fascisten, wel bewust optreden als agenten voor liet het fascistische Duitsciiland, en de taak van de Gestapo uitvoeren door binnen te dringen in Sovjet-Russische fabrieken, spoorwegbedrijven cn mi li tairc ondernemingen, om de Sovjet- Russische defensiemiddelcn tc vernie len cn te verzwakken, een einde te maken aan het Sovjet-dictatorschap en uiteindelijk liet kapitalisme in Rusland weder op de been te helpen." NIEUWE NEDERLANDSCHE GEZANT BIJ HET QUIRINAAL BOEKAREST, 13 November (Slefani- A.N.P.) Dr. J. B. Hubreclit. tot dus verre buitengewoon gezant en gevol niaclitigrl minister van Nederland in Roemenië en als zoodanig tevens ge accrediteerd bij het hof van Zuid-Sla- vië. die thans benoemd is tot Ncde r- 1 a n d s c li gezant 'bij het Quirinaal, zal op 1 December a.s. in Rome arri- veeren. NEDERLANDSCHE ONDERSCHEI- DING VOOR BUITENLANDER BRUSSEL. 13 November. (Bèlga-A.N. P.) De Nederlandsche gc/.ant. Mr. J A. N. Patijn, heeft den Belgischen minister van koloniën. Rubbens, liet erootkruis van de orde van Oranje Nassau overhandigd. CAFÉ UITGEBRAND LEEUWARDEN. 13 Nov Gisteravond is het café „Deinumcr Halte", eigen dom van den heer K. de Vries, door tot nog toe onbekende oorzaak uitgebrand. Ook het hoven het café gelegen woon huis viel de. vlammen ten prooi. De bewoners waren hii hot uitbreken \an den brand niet thuis De aanzien lijke schade wordt door verzekering ge dekt. Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige, Z. tot \V. windy aanvankelijk toenemende bewolking, later opklarend, weinig of geen regen, aanvan kelijk iets zachter. Hoogste barometerstand 770.6 te Tou louse. Laagste 739.2 te Reykjavik. Stormwaarschuwingsdienst. Geseind van De Bilt liedcnmprgen om 7.15 uur aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Holland: „Attentiesein neer." LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Gevoerd en ongevoerd. Groote sorteering in marine. STAPPEN TE BERLIJN Madama Tabouis schrijft in L'Oeuvrè, dat de Spaansche ambassadeur te Lon den op verzoek van Delhos aan Eden zal vragen stappen tc doen bij dc Duit- sche regeering ter bevrijding van den Spaanscben vice-consul te Hamburg, die een week geleden door de Gestapo werd gearresteerd. Voorts vroeg de Spaansche ambassa deur te Parijs aan Dclbos zijn invloed in deze richting aan te wenden, doch Delhos verklaarde liet heler te achten, wanneer ook de Britsche regeering aan deze stappen deelnam. Dames- en Kinderconfectie - Arnh. weg 26 i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1