VERDRAGSVERLOOCHENING DE LEYTAX BLUM OVER OORLOG EN VREDE 4000 Arbitrage en voldongen feit VANDALISME DE REACTIE IN BELGIE BOMMEN OP MADRID voor groote afstanden LUYCX Maandag 16 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 119 De scheepvaartbepalingen van het vredestractaat van Versailles nietig verklaard EEN EENZIJDIG INITIATIEF uit nummer bestaat uit 3 blader EXEMPLAREN Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 35 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMERSFöGMBCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER AOVERTENTIEN san 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een oevv. snummir 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) 1 0.15.. TYT^ TT* VfT ANTY|7TAelke regel meer I 0.25 Liefdadigheids-advertenticn voor de Ëinncniand iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 JL/jLJ I y I I I 1 A I 1 I <|-i^ helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Duitschland wil ook op zijn waterwegen weer soeve* rein zijn Frankrijk teleurgesteld 'Gelijk men weet, is Zaterdag in de hoofdsteden der betrok* Een staten meegedeeld, dat de Duitsche rijksregeering sectie twee van Deel XII van het ver* drag van Versailles inzake de icheepvaart op de Duitsche rivie* ten heeft opgezegd. Deze mcdedeeling werd gedaan ie Londen, Parijs, Rome, Brus* tel, Praag, Warschau, Kopenha* jen, Stockholm, Kaunas, Boeka* lest, Belgrado, Boedapest en b^Gravenhage. Dit opzeggen sluit in, dat Duitschland de commissies wel* Ee de toepassing van het ver* Irag in deze kwestie controlee* |en, niet meer erkent. In JDuitsdhe politieke kringen |70rdt verklaard, dat het doel van leze actie zuiver politiek is. Men frenscht de souvereiniteit van Duitschland op de territoriale Vateren te herstellen. De scheep* taart op de rivieren zal hiervan |een hinder ondervinden en de Vrijhavens Hamburg en Stettin, relke 'aan Tsjecho*Slowakije lijn toegestaan, blijven gehand* laafd. In de kennisgeving der Duitsche re jeering wordt opgemerkt, dat de vrij- ieid van scheepvaart op alle water- regen cn de gelijke behandeling van Bic in vrede levende staten op deze Faterwegen voor den wereldoorlog Sjna honnderd jaar lang de grondsla gen voor een vruchtbare samenwer- ting tusschon de oeverstaten van be Barbare strooinen zijn geweest. Te Versailles is echter in strijd met Ie grondgedachte der rechtsgelijkheid enzijdig ten nadeele van Duitschland en kunstmatig cn met de practische 'ehoeften van de scheepvaart strijdig leisel gcschnapcn. dat Duitschland 'n kiurzame internationale bewaking an zijn waterwegen trachtte op te Éggen, doordat het de Duische soeve- einiteitsrechtcn in meer of mindere nate aan internationale commissies verdroeg, onnder vergaande mede- rerking van niet-oeverstaten. De Duitsche regeering heeft getracht. Ithans tegen 1 Januari 1937 een toe- land in het leven te roepen, die met >et Duitsche standpunt te vereenigen du zijn gebleven. Nochtans is een suc- Bs dit streven ontzegd gebleven. Bovendien is aan den Rijn de na kiitschland belangrijkste oeverstant. et koninkrijk der Nederlanden, niet it de in Mei j.l. getroffen regeling toe- etreden. Juist aan deze rivier zijn chter duidelijke toestanden noodzake- §k. Met betrekkinng tot de Elbe is het Iet, gelukt de nieuwe regeling van en grondslag van Versailles los te ma- en en in het bijzonder een einde te laken aan den toestand, dat vier everstaten zonder speciale belangen ij de scheepvaart op de Elbe ook dans er nog aanspraak op maken ga anten te zijn voor de vrijheid van eheepvaart op deze stroomen. Voor de Duitsche rivier de Oder be- laat nog heden, zij het ook buiten eelneming van Duitschland. een in »rnationale commissie met een in 920 huiten Duitsche medewerkine oorloopig aangestelden Franschen Bcrctaris-generaal. Aan den Donau heeft een streven an tien jaren van den Donau-oever- taat Duitschland. om weer in de com- Aissie voor de monden van den Donau i worden opgenomen, geen succes ge- ad. Dc door de Duitsche regeering se en Mei j.l. met allen nadruk nage- treefde revisie van de Donau-acte is ndanks alle tegemoetkomingen van hiitschland niet verwerkelijkt. Tenslotte gelooven de andere mo gendheden t.a.v. het Kaiser Wilhelm kanaal vast te moeten houden aan de te Versailles aan Duitschland opge drongen willekeurige beperkingen van de Duitsche soevereiniteitsrechten. Niet langer verbindend De Duitsche regccring kan daarmee niet langer genoegen nemen. Zij ziet zich daarom gedwongen tot do verkla ring, dat zij de in het verdrag van Ver sailles vervatte bepalingen omtrent dc zich op Duitsch gebied bevindende wa terwegen en de op deze bepalingen be rustende internationale stroomacten voor zich niet meer bindend acht.. Zij heeft dienovereenkomstig besloten de voor den Rijn op 4 Mei aangegane voorloopige overeenkomst (modus vi- vendi) volgens artikel 3 paragraaf 2 met onmiddellijk van kracht worden op te zeggen en af te zien van de on- derteokening der voor de Elbe ontwor pen overeenkomst van gelijk karakter. Nieuwe regeling aan de hand gedaan Tegelijk deelt de Duitsche regeering de volgende door haar getroffen rege ling mede: De scheepvaart op de op Duitsch gebied liggende waterwegen slaat open voor alle met het Duitsche rijk in vrede levende staten. Er wordt geen onder scheid gemaakt tuschen Duitsche cn buitenlandsche schepen. Dit geldt ook voor de scheepvaartgelden. Daarbij neemt de Duitsche regecring aan, dat op de waterwegen van de andere be trokken staten vvcdcrkecrigheid ver leend wordt. Bovendien zal do Duitsche regeering flcn Duitschen autoriteiten over de wa terwegen instructie geven met de be voegde autoriteiten van de andere aan de waterwegen liggende staten gemeen schappelijke vraagstukken te bespreken en daarover eventueel overeenkomsten te sluiten. Een Fransche lezing Van Fransche zijde vestigt mcr. naar aanleiding van de eenzijdige verdrags- vcrloochening door Duitschland er de aandacht op. dat juist sinds een paar dagen de Rijnvaartcommisic weer te Straatsburg zitting hield. Zaterdagmid dag waarschuwde de Fransche delega tie Parijs, dat de Duitsche gedelegeerde zoo juist door zijn regeering was terug geroepen en niet meer aan de bespre kingen zou deelnemen. Tegelijkertijd ontving de Fransche ambassade te Ber lijn mondeling bericht, dat een nota in aantocht was, waarin de Duitsche re geering de clausules van het verdrag van Versailles, welke op de interna tionale rivieren betrekking hebben zou opzeggen. Gezien het feit, dat de Duitsche regce ring tegelijkertijd haar vertegenwoordi ger van de Rijncommissie terugtrok, moet men aannemen, dat Berlijn ook den modus Vivendi opzegrt van 4 Mei 1936, waardoor het Rijnvaartstatuut ge wijzigd werd. Het verdrag van Versailles voorzag wijziging van dit statuut. Sinds twee jaar onderhandelde men in een cen trale commisie, waarin de belangheb bende landen vertegenwoordigd waren, over die wijziging. Vooral rezen moei lijkheden ten aanzien van het regime des laxes d'entrepót. dat de haven van Antwerpen bevoordeelde. Eenige maanden geleden nu verzocht Duitschland Frankrijk rechtstrceksch overleg to plegen ten aanzien van be doelde herziening van het Rijnvaart statuut. Kwam men tot accoord, dan zou het Fransch-Duitsche plan aan de goedkeuring der andere mogendheden kunnen worden onderworpen. Het Duitsche voorstel werd onmiddel lijk door de Fransche regeering aan vaard. De onderhandelingen werden zelfs op 7 Maart, toen Duitschland het Rijnlandverdrag schond, niet onderbro ken. aangezien de Fransche regeering er alles aan gelegen was mede te wer ken aan dc opstelling van een statuut, dat een regime zou kunnen bestendi gen dat bruikbaar was voor alle be langhebbenden. Frankrijk en Duitschland kwamen inderdaad tot een accoord. In April j.l. werd het aan de Rijnvaartcommissie voorgelegd en deze aanvaardde het zon der wijzigingen van beteekenis. Het werd onderteckend door Frankrijk, En geland, België, Italië. Zwitserland cn Duitschland, terwijl Nederland, dat in verband met de kwestie der „surtaxes d'entrepót", zich afzijdig had gehouden, juist Zaterdagochtend j.l. te kennen gaf, dat het bereid was zich bij de over eenkomst aan te sluiten. Parijs gewaagt van offers Het accoord zou 1 Januari 1937 van kracht worden. Dat het tot stand kon komen, was te danken aan het feit, dat Frankrijk in de grootste offers had toe gestemd. Het verdrag van Versailles verschafte Frankrijk voorgoed het voor zitterschap der centrale Rijncommissie. Dientengevolge zetelde het orgaan te Straatsburg. Frankrijk zag vrijwillig van lit privilege af, door er in toe te stem men, dat het voorzitterschap hij toer beurt aan elke in dc commissie verte genwoordigde mogendheid zou worden In dezen tijd van bewapening moet de gedachte aan ont* wapening sterker dan ooit te voren worden vastgehouden SOISSON, 15 Nov. (Havas). Minister president Leon Blum heeft het woord gevoerd aan een banket, dat vanwege het volksfront was aangericht ter ge legenheid van de derde herkiezing van den socialistischen minister Georges Monnct als afgevaardigde van Aisne. Na te hebben gewezen op de vriend schappelijke betrekkingen met de com munistische partij, herinnerde Blum aan de belangrijke rol. welke Monnet heeft gespeeld in de beweging van het volksfront. Blum wijst er dan op hoe Jaurès. werkende aan zijn geschiedenis van de Fransche revolutie, cr toe werd gebracht in de volgende bewoordingen den oor log te veroordeelen als instrument voor de revolutionnairc bevrijding. .Jederen keer. dat men het kan, moet men den oorlog vermijden. Dc oorlog is het kwaad. De oorlog kan tot niets goeds leiden. Niet dc ooi log is revolutionnair, maar de vrede." Blum, luide toegejuicht, drong aan op deze besliste en onherroepelijke vcr- oordeeling van den oorlog, welke men in overeenstemming moet brengen me< de gedachte van Jaurès betreffende dc verdediging van hot vaderland, de ver dediging van den nationalcn bodem Oorlog, nooit, aldus Blum, behalve, wanneer het een verdedigingsoorlog is Oorlog, nooit, behalve, wanneer het er om gaat den nationalen grond te ver dedigen. Oorlog, nooit, behalve, wanneer het er om gaat het lot te verdedigen dier genen. wier bestaan nauw aan het onze is verbonden. Blum merkt dan op, dat het niet steeds gemakkelijk is het verschil te zien tusschen verdedigings- en aanvals oorlog. Dat heeft Jaurès tot de gedachte gebracht van een oplossing van ge schillen door arbitrage. De aanvaarding of niet aanvaarding van arbitrage laat het verschil blijken van verdediging of aanval. Voor den aangevallene is dc plicht der arbeidersklasse duidelijk. Voor het aanvallende land is de plicht van het proletariaat niet minder duidelijk. Het is die van met alle middelen dc regec ring te bestrijden. Al deze ideeën werden door Jaurès uitgesproken vóór 19li. Sindsdien is er ter voorkoming van den oorlog bijge komen de internationale organisatie van naties: de volkenbond. Art. 16 van het pact is niets anders dan adliaesie der regceringen aan de resolutie van Stuttgart als gevolg waar van Jaurès werd beschuldigd zijn land te verraden. Wij zijn. aldus Blum, tot de door de gebeurtenissen van verleden jaar op treurige wijze bevestigde overtuiging gekomen, dat geen enkel internationaal vonnis zal stand houden, hetzij uit zich zelf, hetzij door de toepassing er van. zoolang de naties met hun bewapening, die voortdurend toenemen, voortgaan. Arbitrage moet vergezeld gaan van ontwapening. Bij een stelsel van bewapeningswedloop kan een machtige staat steeds in enkele uren de wereld voor een voldongen feit plaatsen en vervolgens alle recht, alle vonnissen te trotseeren. Is het niet paradoxaal thans op die wijze te spreken over ontwapening in Europa, waar nieuwe credieten voor be wapening aan oude worden toegevoegd? Wij zelf zijn ook in die noodzakelijk heid gebracht. Hoe meer Europa zich bewapent, hoe meer wij den plicht heb ben het denkbeeld van ontwapening niet te laten verdwijnen. Indien men zich in dit Europa dat zich wapent, verplicht gevoelt over ontwapening te spreken, dan is dat. omdat er eischen van een wereldgeweten bestaan, waar aan geen enkele staat zich zou kunnen onttrekken. Ten slotte zeide Blum er van overtuigd te zijn, dat de vrede dooi den wil der volken zal worden be waard. Gedenkteeken ter eere van MendelssohnBartholdy vernield LEIPZIG, 16 November (HAVAS) Iïct monument, in 1S92 te Leipzig opge richt ter eere van den grooten compo nist Mendelssohn Barlholdv. is van zijn voetstuk gehaald cn in stukken gesla gen. Deze daad is kenmerkend voor de vij andschap van het nationaal-socialismc tegen alles, wat zou kunnen worden uitgelegd als een „eerbewijs aan don geest van een niet-Ariër". Dit vandalisme heeft in kunstenaars kringen hevige opwinding veroorzaakt opgedragen. Duitschland zou op 1 Jan 1937 het voorzitterschap hebben verkre gen. De zetel der commissie kon slechts eens in de tien jaar worden gewijzigd. De commissie had, zooals zij bij het verdrag van Versailles was ingesteld, een Franschen voorzitter en vier Fran sche leden, die ieder één stem uitbrach ten. Voorts hadden vier Duitsche afge vaardigden, die eveneens ieder één ste.m uitbrachten, zitting in de commissie, als mede twee Zwitsersche gedelegeerden, drie Nederlandei's, één Engelschman, één Italiaan en één Belg. Volgens de nieuwe regeling had elke delegatie niet meer dan één stem. Aldus kreeg Duitschland volledige voldoening, wat betreft dc rechtsgelijkheid. „Onbegrijpelijk gebaar De eerste indruk is dan ook, dat het Duitsche gebaar onbegrijpelijk is omdat Duitschland immers volledige voldoe ning kreeg in een overeenkomst, welke op Duitsch verzoek tot stand kwam. De resultaten van de onderhandelin gen zijn zoodoende geheel te niet ge gaan door het eenzijdige initiatief van Duitschland. Het is dus terecht, dat men te Parijs eenige verdenking cn een zeke re ontmoediging koestert ten aanzien van de mogelijkheid van rechtstreeksche besprekingen met Duitschland. Om de practische gevolgen van dit nieuwe Duitsche initiatief te bepalen, is een grondige bestudeering van de Duit sche nota noodzakelijk. Er is echter alle reden aan te nemen, dat alle Janden, die bij dit Duitsche initiatief zijn betrokken, met elkaar in contact zullen treden. Gemeenschappelijk protest? Havas meldt, dat de Fransche regcc ring Zaterdagavond aan de hoofden van dc Fransche missies in de hoofdsteden van de belanghebbende landen opdracht heeft gegeven zich m verbinding te stel. len met de regecringen, waarbij zij ge accrediteerd zijn en met deze den toe stand te bespreken, die door den Duit schen stap is geschapen. De Fransche regccring is van haar kant van meening, dat een gemeen schappelijk protest tot Berlijn zou moe ten worden gericht. Dc definitieve be slissing zal echter afhangen van het overleg, dat zal worden gepleegd. In Britschc kringen is het initiatief van Duitschland met groote reserve ont vangen. Men legt er den nadruk op. dat wanneer Duitschland van mecning was, dat de desbetreffende bepalingen van het verdrag van Versailles niet in over eenstemming waren met zijn souvereini teit, het de herziening ervan had moe ten nastreven langs den weg van on derhandelingen, crclijk de Turksche re geering dit heeft gedaan ten aanzien van de Dardancllcn. Een abrupte opzeg ging van verdragen, zooals Duitschland thans te zien geeft, acht men niet ge rechtvaardigd. In de bepalingen van het verdrag van Versailles, die betrekking hebben op de internationalisatie der Duitsche rivie ren. worden internationaal verklaard de Elbe, van de monding van de Moldau af, de Moldau van Praag af. de Oder van de monding der Oppa af, de Memel van Grodno af en de Donau van Ulm af. Op deze waterwegen worden dc on derdanen, het eigendom en de vlaggen van alle landen op voet van gelijkheid behandeld en wel in dier voege, dat geen onderscheid ten nadeele van ecnig land mag worden gemaakt in vergelijking met een oeverstaat of een meestbegun- itiffdc natie. Daarentegen mogen Duitsche schepen regelmatige scheepvaartverbindingen voor reizigers en goederen tusschen de havens van geallieerde staten slechts mpt speciale machtiging onderhouden. De Elbe wordt geplaatst onder liet he heer van een internationale commissie bestaande uit 4 Duitschers. 2 Tsjechen. 1 Engelschman. 1 Franschman. 1 Ila '«aan en 1 Belg. De Oder wordt beheerd door drie vertegenwoordiger^ van Prui sen en elk één van Polen. Tsiecho-Slo wakije. Engeland. Frankrijk. Denemar ken en Zweden. Een ander hoofdstuk bevat bepalin gen inzake Rijn en Moezel. In beginsel worden de voorschriften van de Rijn vaart-acte van Mannheim (1868) ge handhaafd. De Rijnvaart-commissie werd echter anders samengesteld, voornamelijk met het oog op het feit. dat Frankrijk weer oeverstaat was ge worden Er kwamen 5 Franschen en 4 Duitschers in. benevens 2 vertegen woordigers van elk der volgendelanden: Nederland, Zwitserland. Engeland. Ita lië en België. Bovendien werd een al- geheelc herziening der Rijnvaart-acte aangekondigd. De „Nation Beige" vreest een nieuwe bron van wrijving cn conflicten aan alle Duitsche grenzen BRUSSEL, 15 Nov. (Ilnvas) Dc Bel gischc autoriteiten zullen Maandag be ginnen met, de studie van de gevolgen voor België van het opzeggen door Duitschland van dc bepalingen inzake de internationalisatie van de rivieren. Voor België is deze stap een groot pro bleem, aangezien de vloot van Bclgi schc Rijnschcpcn ongeveer 1000 vaartui gen telt. De „Nation Beige" schrijft, dat onder de opgezegde bepalingen er één is, wel ke bijzonder België betreft. Dit is het ar tikel. dat bepaalt dat indien België een bevaarbare verbinding zou aanleggen van den Rijn naar de Maas, ter hoogte van Ruhrort, Duitschland het stuk zou moeten maken, dat over zijn gebied loopt. Het blad voegt hieraan tóe, dat de scheepvaart van dc betrokken mogend heden in het vervolg kan plaats hebben bij de gratie van Duitschland. d.w.z. vim zijn politieke inzichten. Dit is een nieu we bron van wrijving cn conflicten aan alle Duitsche grenzen. Europa heeft nu juist een dergelijk risico niet noodig, besluit de „Nation Beige". Wordt dc Spaansche hoofd* stad door geheele vernieti* ging bedreigd Volgens den zender van Sevilla is met de laatste dagen de volle aandacht, gericht op het front van de zeventiende divisie, waar dc regecringstroepen een algemeenen aanval hebben ontketend, die werd afgeslagen met zware verliezen. Op dc gesneuvelden zouden be velen zijn gevonden, die afkom stig waren van een Russischcn generaal, die het bevel over de roo- den voert. Na dezen aanval consoli deerden de rechtschen hun stellin gen. Bombardementsvliegtuigen van de rechtschen hebben weer bommen op verscheidene punten van Madrid ge worpen. Naar verluidt, zijn een vijftig tal personen gedood en 200 gewond. Naar aanleiding van het bericht, dat 1500 arbeiders uit de Rio Tinto-mijnen door de nalionalistcn zijn gcfusileerd. deelt de Spaansche ambassadeur te Lon den mede, dat 90 pet. van dc employés van deze mijnbouwmaatschappij geen communisten waren, doch aangesloten bij de algemecne arbeidersunie, hei vak verbond van de socialistische partij. De Britsche ambassadeur in Span jr. die te Ilcndaye vertoeft, heeft van dc funta der nationalisten te Burgos be richt ontvangen, dat het Brilsch-Ameri- kaansche hospitaal in de Calle Vclas quez te Madrid in de „veiligheidszone" ligt. Dc directie van het ziekenhuis werd verzocht de vlag van hef Roode Kruis op het gebouw te hijschen; de comman dant van het leger der nationalisten werd hiervan in kennis gesteld. Wordt Madrid vernield? Na de hevige gevechten van de af- gcloopcn vijf dagen vragen de recht schen zich af. of het noodig zal zijn, dat Madrid verwoest wordt. Tot nu toe bombardeerden artillerie en luchtmacht nog slechts militaire ob jecten. Nu evenwel de regeerings- trocpcn zoo hardnekkig weerstand bieden met de meest moderne mid delen, vraagt men zich af. of het niet noodzakelijk zal zijn om grootc bressen te schieten teneinde te kun nen stormen. Een beslissing is nog niet genomen en het is ook mogelijk, dat de stad belegerd zal worden. Hiertoe is niet noodig. dat de stad ge heel wordt omsingeld. Van de zeven grootc toegangswegen zijn drie door de nationalisten b^.ct en twee liggen onder het vuur van hun artillerie. De beide overigen zijn die. welke leiden naar Burgos en Barcelona. De eerste loopt uit op het front van Somosierra en de ande re gaat langs- Sigucnza, dat door de rechtschen is bezet, zoodat men op 50 km van de hoofdstad over moet gaan op se condaire vegen, waarlangs moeilijk een stad van meer dan een milliocn inwo ners geravitailleerd kan worden, temeer daar artillerievuur en vliegtuigen deze wegen gevaarlijk maken. Uit Avila wordt geseind, dat Franco heeft ontkend verklaard te hebben zooals gemeld was dat het Jiombarde- ment van Madrid zou worden voortgezet en dat wijk voor wijk verwoest zou wor den, omdat dat de eenige oplossing zou zijn. „Noch deze bewering- noch een. der- DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BI) HET BUREAU VOOR PUBLIC1TEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's STA DSNIhl'WS Tentoonstelling van het Am. Kunste naars Gilde. (Tweede Blad, pag. 1.) Opvoering van de 6c Bcrgrevue. (Tweede Blad, pag. 1.) SPORT Do voetbal-, hockey- cn korfbalwcd- stnjden. (Tweede Blad, pag. 2 cn 3.) YVeerverwachting Medegedeeld door het K N.M.I. te Dc Bilt. Matige, later weer toenemende N.-W. tot Z.-W. wind, tijdelijk opklarend, later weer toene mende bewolking, met. kans op regen, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 772.4 te Tou louse. Laagste 749.5 te Skagen. Storm waarschuwingsdienst Geseind 16 Nov. te 8.50 uur aan alle posten: „Stormscin neerhalen, blijft op uw hoede." L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 GEKLEURDE JABOTS, TOEFFEN EN KRAAGJES LEUKE DINGEN gelijke uitlating is van mij afkomstig..." aldus Franco. Vele slachtoffers bij lucht aanval De verdedigingsraad te Madrid publi ceert een mcdedeeling, waarin gezegd wordt, dat de luchtmacht, der opstande lingen gepoogd heeft, Madrid te bom ba r- deeren. Bij een dezer pogingen konden de vliegtuigen boven dc wijk Etocha ko men. Zij wierpen verschillende bommen van groot kaliber in do nabijheid van het Zuiderstation. Meer dan 50 burgers werden daardoor gedood. Het aantal gewonden, onder wie zich vele vrouwen en kinderen bevinden, is zeer groot. Het station werd niet beschadigd. BALDWIN ONGEDEERD BIJ AUTO-ONGELUK LONDEN, 15 Nov. (Reuter) Minis ter-president Stanley Baldwin beeft van avond bij Hillingdon Hill (Middlesex) een auto-ongeluk gehad, waarbij liij on gedeerd bleef. ROOSEVELT'S ZOON VERLOOFD De zoon van president Roosevelt, Franklin Roosevelt, heeft zien verloofd met Ethel Dupont, een nicht van den president van den raad van beheer van» het concern Dupont dc Nemours. De familie Dupont heeft de candida- tuus van London bij dc presidentsver kiezingen krachtig gesteund en verzet zich steeds nadrukkelijk tegen rl«i maatregelen der „New Deal".

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1