j 1830 TEL. 1850 1093 CENTRUM VAN MADRID BEDREIGD 4000 TAXI DIENST Nic. Bovée DE EEMLANDEU „Madrid zal niet vallen" zegt Largo Caballero De positie van Litwinoff Verklaring van Eden Duitsch protest te Moskou ITALIAANSCH stoomschip vermist Ontploffing in kruithuis Dinsdag 17 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 120 ACTIVITEIT IN HET NOORDEN Een bemanning van 38 koppen EXEMPLAREN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 4 uur 33 min. STOFFEN en MODEHUIS LUYCX AMERSfOOKTSCH ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI IC flFR AnVFRTFNTIFN ^an l—4 re8els f1-05 mct inbegrip van een Dcwi,snumraer ucn Muien i mum dke meer f 025 Licfdadigheids-adverteiitiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelj 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 Felle strijd om de voorsteden van Madrid Weer bommen op Madrid RABAT, 16 Nov. (Havas). De ïender van Sevilla heeft mede. 'gedeeld, dat de berichten om. ïrent het oprukken van de drie Colonnes van Varela ten Zuiden ,Van Madrid, welke de Manzana. res hebben overschreden en het park hebben bezet ten Noord. iWesten van de universiteitswijk, bevestigd worden. Het is een historische dag geweest voor de nationalistische troepen, die be= gonnen zijn met de verovering .Van den kom van Madrid. In zeer korten tijd zullen de voornaam. Bte gebouwen de roodgouden vlag 'dragen, eindigde deze radio, mededeeling der rechtschen. De uiteindelijke opmarsch is Maandag voorafgegaan door een 1 enorme voorbereiding van de artil- lerie en door een hevig bombarde- ment door meer dan 30 vliegtuigen. [Volgens de laatste berichten zou- l den de regeeringstroepen enorme l verliezen aan manschappen en ma- teriaal hebben geleden. Om vier uur Maandagmiddag heb ben zeven vliegtuigen der opstandelin gen verscheidene wijken van Madrid gebombardeerd, vooral die der Cuatro Caminos. Er werden talrijke personen gewond, waarbij verscheidenen ernstige Verwondingen opliepen. Onmiddellijk stegen jachtvliegtuigen rder regeering op om den strijd aan te binden. Volgens nog niet officieel be vestigde berichten is een driemotorig bombardementsvliegtuig neergeschoten dn de omgeving van de arena. Tijdens den strijd met dit toestel werd een jachtvliegtuig der regeering getroffen. De piloot slaagde er echter in met zijn Valscherm veilig te landen. Madrid zal niet vallen Minister-president Largo Caballero beeft tegenover een verslaggever van Havas verklaard, dat. Madrid niet in handen der opstandelingen zal vallen. Er moet echter volgens Caballero re kening mede worden gehouden, dat Madrid geen gunstige militaire stelling is. In het hypothetische geval, dat de opstandelingen bezit zouden nemen van de hoofdstad, „Zou, zoo zeide hij, deze overwinning slechts moreele waarde hebben, de oorfog zou voortduren. Nie mand, zoo verklaarde Caballero voorts, kan aan onze overwinning op het fas cisme twijfelen, want ons geheele volk staat vijandig tegenover de opstandelin gen, die in elk geval definitief zullen worden overwonnen." Het comité van verdediging van Ma drid heeft besloten in permanente zit ting bijeen te blijven, teneinde gereed te zijn tot het op ieder oogenblik nemen van beslissingen, die noodig zouden kunnen zijn bij de delicate operaties, welke zich op het oogenblik aan het GOUDSMOKKELARIJ OP GROOTE SCHAAL PARIJS, 16 November (A. N. P.) Op het oosterstation zijn drie buitenlan ders gearresteerd, die in hun van dub bele bodems voorziene koffers voor 600.000 franken aan gouden munten over de grens wilden smokkelen. De politie had de drie personen ga deslagen, toen zij tegen hoogen prijs probeerden goud op te koopen. In hun passen zijn den laatsten tijd 15 stempels geplaatst bij grensover schrijdingen. OPHEFFING VAN „DE SCHELDE" BRUSSEL, 16 Nov. (D.N.B.). Na een bestaan van 18 jaar is het strjjdor- gaan van de Vlaamsch-radicale bewe ging, „De Schelde", opgeheven. In de plaats hiervan is het nieuwe Vlaamsche dagblad „Volk en Staat" gekomen. front van Madrid afspelen. Het comité beschikt over de middelen om de moei lijkheden van het oogenblik te boven te komen en zeker te zijn van een snelle verbetering in den toestand binnen een zeer kort tijdsbestek, aldus wordt uit Madrid gemeld. De strijd in het Noorden BAYONNE, 16 Nov. (Havas). Er heerscht een voortdurende bedrijvigheid aan het Baskische front, waar de loyale generaal Llano de Encomienda, die uit Barcelona is gekomen, het bevel op zich heeft genomen over de militietroepen van Bilbao en geheel Biscaye. De regee- ringsluchtmacht heeft verscheidene raids uitgevoerd, in den loop waarvan zij de spoorlijnen van Vittoria naar Pa- sajes heeft gebombardeerd, welke in handen van de opstandelingen zijn. Mededeelingen in de „Matin" over den internen strijd met Krestinski en Jejoff Gedeeltelijke voldoening PARIJS, 16 Nov. De eerste phaze van den 6trijd van Krestinski en Jejoff tegen Litwinoff schijnt ge wonnen te zijn door den huidigen volkscommissaris van buitenland- sche zaken. Litwinoff, die bij zijn aankomst te Moskou begreep, dat hij zijn kansen nog kon verdedigen, is, naar de „Matin" meldt, in direct contact getreden met Stalin, ten einde zijn zaak te bepleiten. Hij begon met zich bereid te verkla ren, de nieuwe politiek van „revolu- tionnair activisme", uitgewerkt door het Politbureau te verdedigen, hoewel deze lijnrecht in strijd was met die welke hij tot dusver had gevolgd. Hij vestigde de aandacht van Stalin op de directe gevolgen van zijn gedwongen Litwinoff. ontslag, dat al te zeer de aandacht van het buitenland zou vestigen op den nieuwen agressieven koers, waartoe in het Kremlin besloten nas. Nadat hij, althans voorloopig, Stalin voor zijn zaak had gewonnen, eischte Litwinoff rehabilitafie, opdat zijn pres tige in het buitenland, dat ernstig ge schokt was nadat bekend was gewor den, dat hij in ongenade was gevallen, zou worden hersteld. Hij eischte in de eerste plaats de onmiddellijke verwijde ring van zijn eersten plaatsvervanger en rivaal, Krestinski. en in de tweede plaats een offirieele daad, waarmede in het openbaar het „onwrikbare vertrou wen", dat hij bij de Sovjet-regeering genoot, werd bevestigd. Zooals men weet, is hem op dit twee de punt reeds voldoening geschonken. Hij had reeds op zijn zestigslen ver jaardag een décoratie ontvangen en zoojuist is hem een tweede, de Lenin- orde. verleend. Zijn voornaamste eisch, die zijn posi tie in het binnenland zou hebben gecon solideerd. is echter niet ingewilligd Krestinski blijft hij het volkscommissa riaat van builenlandsche zaken als de voornaamste vertegenwoordiger van den nieuwen koers van vevolutionnair activisme en als .vertrouwensman van Jejoff. KONINGIN MARY van Engeland bracht per auto een bezoek aan het „East End" van Londen, om daar het „New Peoples Palace" in oogenschouw te nemen. Een enthousiaste menigte juichte haar har telijk toe. Duitschland's opzegging der scheepvaartclausules in het Lagerhuis besproken LONDEN, 16 Nov. (Reuter). In antwoord op een vraag van Attlee heeft de minister van buitenlandsche zaken, Eden, in het Lagerhuis» een verklaring afgelegd uit naam der Engelsche regee ring over Duitschland's opzegden van de clausules in het Verdrag van Ver sailles betreffende het internationale regime der waterwegen. Na er aan te hebben herinnerd, dat gedurende verscheidene jaren onder handelingen gevoerd zijn. teneinde de Duitsche wenschen in overeenstemming te brengen met de belangen der andere betrokken mogendheden, verklaarde Eden: „Onder deze omstandigheden Is het voor de Briteche regeering een teleurstelling, dat op het oogenblik, waarop de besprekingen werden voortgezet en ondanks de verleden jaar gegeven verzekeringen, Duitsch- land eens te meer de procedure der onderhandelingen heeft laten va ren ten gunste van een eenzijdig optreden. Deze teleurstelling wordt niet veroorzaakt door vrees voor schade aan belangrijke Engelsche handelsbelangen, maar door het feit, dat handelingen van dezen aard het onderhouden van interna tionale betrekkingen eenigszins moeilijk moeten maken." (Applaus). Mededeelingen der Russische autoriteiten te Berlijn geheel ontoereikend genoemd Moskou, 16 Nov. (Reuter). De Duitsche ambassade alhier heeft geprotesteerd tegen de arrestatie van 23 Duitschers te Moskou en Leningrad. Het volkscommissariaat van buitenlandsche zaken heeft het protest afgewezen, doch het geeft toe, dat 14 personen, die van mili taire spionnage worden beschuldigd, o.a. twee vrouwen, gearresteerd zijn. Nader wordt uit Berlijn gemeld: Uit officieele mededeelingen der Rus sische regeering is aan de Duitsche ambassade te Moskou gebleken, dat gedurende de laatste dagen 23 Duit schers in Rusland gearresteerd zijn, en wel 9 te Mskou, 12 te Leningrad, een te Charkow en een te Novosibirsk. Het is den Duitschen diplomatieken verte genwoordigers tot dusverre niet ge lukt, de gearresteerden door Duitsche ambtenaren te doen bezoeken Eerst na lang aandringen zijn de namen van 14 arrestanten aan de ambassade medege deeld. alsmede de artikelen van de strafwet, welker overtreding hun wordt ten laste gelegd. Zij worden beschul digd van spionnage, terroristische actie en organisatie van een actie, gevaarlijk voor den staat. In bevoegde kringen te Berlijn wordt verklaard, dat de mededeelingen der Russische autoriteiten als geheel ontoe reikend moeten worden beschouwd. Nog tien dagen na de arrestatie, aldus wordt gezegd, was de Russische regee ring niet in staat, concrete mededeelin gen te doen over de ten laste gelegde feiten. Het Duitsche protest tegen het optre den der Sovjet-organen wordt dan ook .volledig gehandhaafd* Vermoedelijk met man en muis vergaan AMSTERDAM, 17 Nov. Naar wij vernemen, is de vrees gegrond, dat het Italia aansche stoomschip „Digni» tas" gedurende een der jong» ste stormen met man en muis is vergaan. Het stoomschip, dat toebehóorde aan de reederij Ravano te Genua, voer In time-chartcr voor de Italiaansche re- gecring met een lading ijzererts, be stemd voor het hoogovenbedrijf te IJmuiden. Volgens Lloyds is het stoomschip op 3 November j.l. Gibraltar gepasseerd. Sindsdien is van het schip niets meer vernomen. De afstand van Gibraltar naar IJmui den bedraagt 1400 mijl, welke dus in ongeveer zeven dagen door het schip kan worden gestoomd. Op 10 November ongeveer had de „Dignitas" in IJmui den moeten binnenkomen. Dit is niet geschied en evenmin is bericht ont vangen, dat het schip in een of andere vluchthaven is binnengeloopen. In de desa's Toegoesari en Tjoerah- ber is, moet men aannemen, dat de „Dignitas" is vergaan. Het schip meet 5376 br. reg. ton en had een beman ning van 38 koppen. ITALIË BEWAPENT ZICH De vlootcorespondent van de „Daily Telegraph" verklaart te hebben verno men, dat Italië thans 24 duikbooten in aanbouw heeft, hetgeen het meest uit gebreide programma van alle mogend heden is. Wanneer deze 24 duikbooten klaar zijn, zal Italië de beschikking hebben over 77 onderzeebooten van mo derne type, hetgeen slechts 3 minder ie dan Frankrijk, de leidende mogendheid op het gebied van duikbooten. ONGEREGELDHEDEN TE BOMBAY BOMBAY, 16 Nov. (Reuter). Weder om hebben in het Noorden van Bombay godsdienstonlusten plaats gehad, waar bij de politie van haar vuurwapenen gebruik moest maken. Een vijftigtal personen werd gearresteerd; 12 perso nen werden licht gewond door steen worpen. DE ZWITSERSCHE ALPENWEGEN De sterke sneeuwval tijdens de laatste dagen heeft de bèrijdbaarheid der Alpenpassen in Zwitserland aanmerke lijk verminderd. Alleen de volgende wegen zijn nog met kettingen berijdbaar: Bruenig, Etroits, Jaunpas, Julier, Lenzcrhcide, Maloja. Marchairuz, Molendruz, Mor- gins, Mosses, Ofenpas, Saanenmoeser, Weissenstcin en Wolfgang. Ook de toegangsweg naar Arosa is be rijdbaar. In Italië zijn te berijden: Broccone Cimabanche, Mauria, Rolle. Sant An- geloMisurina, Tonale en Tre Croci. In Frankrijk zijn berijdbaar de rou te d'Hiver des Alpes en de route Napo leon en Lautaret, Dertig dooden en honderden gewonden zouden het slachtoffer zijn van een ramp nabij Marseille MARSEILLE 16 Nov. (Havas). Een ernstige ramp heeft de stad Saint Chamas getroffen. Bij de ontploffing van een kruithuis zouden volgens de laatste berichs ten 30 dooden en 200 gewonden te betreuren zijn. De ontploffing is ontstaan om kwart voor vijf Maandagmiddag. In het geheel zijn dertig personen ge dood en ruim tweehonderd gewond. De ramp ontstond door het uitbreken van een brand in een van de bijgebou wen. Na het vallen van het donker werkten de reddingsmanschappen met behulp van geïmproviseerde verlichting aan het bergen van de slachtoffers uit de puinen van het kruithuis, dat nog slechts één groote ruïne vormde. Van alle kanten stroomde hulp toe. In het stadje Saint Chamas was het moeilijk na te gaan hoeveel schade was aange richt. Het schijnt echter, dat dit nog wel zal meevallen. Wel zijn vrijwel alle ruiten gesprongen. De telefonische ver bindingen hebben eenige vertraging on dergaan en bij tusschenpoozen was er geen electrisclic stroom. SAINT CHAMAS, 17 Nov. (Havas). Ofschoon het juiste aantal slachtoffers der ontploffing nog niet vaststaat, bedraagt dit thans reeds 52 Ook het vaststellen van het aantal gewonden gaat met groote moeilijkheden gepaard. Reeds eerder hadden zich dergelijke ongevallen in deze fabriek voorgedaan, het laatst in Juni 1935, toen er cén slachtoffer viel. De kruitfabriek, waarin de ontplof fing heeft plaats gevonden, strekt zich over een afstand van 2 tot 3 kilometer uit tusschen de gemeenten Saint Cha mas en Miramas. Zij bestaat uit een groot aantal ge bouwen van één verdieping en het di rectiegebouw, dat aan den ingang is gelegen. Deze staan alle afzonderlijk en worden zelfs door aardhoopen van het oude Chamas gescheiden. Omstreeks half vijf brak Maandag brand uit in het gebouw 104, dat op meer dan twee kilometer afstand van den hoofdingang is gelegen. De brand ontstond in dc mengtoeslcllen voor de bereiding van toliet. een ontplofbare stof. die zeer licht ontvlambaar is. Spoedig hing een zeer dichte zwarte rrookwolk hoven het gebouw. De zeer strenge voorschriften in geval van brand werden onmiddellijk toegepast en slechts enkele seconden na het uit breken van den brand loeide de sirene. Het geheele personeel van hoog tot laag. in het geheel meer dan 200 per sonen, begaf zich naar het gebouw om het vuur te bestrijden met de beschik bare middelen. Dwars over het fa brieksterrein stroomt door een groot aantal kanalen water. Reeds hadden de brandweerlieden dc spuit in gereed heid gebracht en maakten zij zich ge reed het gebouw nat te spuiten, toen om negen minuten over half vijf een geweldige onlploffing ontstond. Het gebouw was in de lucht gevlogen. De kracht van de ontploffing was zoo hevig, dat zij in het dorp en in allo naburige gemeenten gehoord werd en groote ongerustheid onder dc bevol king verooorzaakte. Uit Saint Chamas verscheen het eerst hulp. Uit de onbe schrijfelijke verwarring van elect ri- sche draden, gesmolten metalen balken en puin trachtte men dc werklieden tc bevrijden, die niet, meer hadden kun nen vluchten terwijl anderen die slechts licht gewond waren, naar het dorp vluchtten, waar meer dan negen tien den van het uit ongeveer 5 tot 600 ar beiders bestaande personeel der fa briek wonen. Vrouwen en kinderen verdrongen zich voor het gesloten hek der fabriek. Bii het schijnsel van zaklantaarns vond hot eerste reddingswerk plaats. Later werden zoeklichten uit Exis- tres en Berre aangevoerd, die een nood verlichting vormden bij den ingang van het fabrieksterrein en op de plaats van de ramp. De gewonden werden overgebracht naar de ziekenhuizen van Marseille en andere plaatsen. De overblijfselen van 17 slachtoffers, w.o. dat van den di- recteurr der fabriek. Larroquc, werden naar één de andere gpbouwen op het terrein vervoerd. Twaalf anderen wer den naar hef gesticht tc Saint Caras getransporteerd. DIT BLAD HEEFT EEN DAG E LIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BII HET BUREAU VOOR PUBLICITE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op amdere pagma's STADSNIEUWS Lezing ds. F. Kuiper in de Doopsgez. kerk. (Tweede Blad, pag. 1). Dienstplichtige lSe R.I. ovcrloderL (Tweede Bind, pag. 1). W eerverwachting ledegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Meest matige wind uit Zuide lijke richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, met kans op re gen, aanvankelijk zachter in het Noorden. Hoogste barometerstand 768.4 te Ro- chefort. Laagste 753.6 te Wisby. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 PRACHT COLLECTIE LEEREN CEINTUURS EN IMITATIE. 121 WONINGEN OMGEWAAID D J EMBER, 17 Nov. (Aneta.) Gis termiddag is in het onderdistrict Bangsalsari (in de omgeving van Djcm_ ber) een onweer, hetwelk gepaard ging met een orkaan, losgebarsten. In de desa's Toegoesari en Tjeoerah- kalong zijn 121 woningen omgewaaid. Ook aan de rubber- en tabaks-aanplan- tingen werd schade toegebracht. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. liet binnenlandsch bestuur verleent aan de daklooze bevolking hulp. HULDIGING NAGEDACHTENIS MR. SMEENGE Er heeft zich een comité gevormd tot huldiging van de nagedachtenis van mr. Harm Smeenge, den 9den Mei 1935 over leden. Het dagelijksch bestuur is als volgt sa mengesteld: D. Baron Mackay te Meppel, voorzit ter; A. Westerhof te Meppel, secretaris; R. Buisman te Zwartsluis, penningmees ter; W. G. Voor thuis te Meppel, lid en mr. J. Linthorst Homan te Frederiks- oord, lid. Het comité stelt zich ten doel gelden in te zamelen, die aan het onderwijs \an mr. Harm Smeenge gepropageerd en ge steund ten goede zuilen komen, terwijl tevens aandacht zal worden geschonken aan het in levendige herinnering hou den van den naam van den overledene door het zoo mogelijk plaatsen van een eenvoudig monument te Meppel, en door te pogen nieuwe scheppingen in den aanstaanden Noord-Oostpolder naar hem te zien genoemd. Elk lid van het dagelijksch bestuur is bereid bijdragen in ontvangst te nemen. Het verdient de voorkeur de bijdragen te doen toekomen aan den penningmees ter, wiens rekening bij den postcheque en girodienst tot nummer heeft: 275638.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1