BRANDBOMMEN OP MADRID DE LEYTAX BREUK MET MOS KOU 4000 Dictatuur in Japan? voor groote afstanden DE EEMLANDEU Vreeselijke gevolgen van het bombardement BEYROETH IN BEROERING Waarom geen S.O.S.? Wereldoorlog is te vermijden Stakers weigeren arbitrage FRONT TEGEN LUYCX ZWITSERSCHE NOTA Woensdag 18 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 120 GROOT AANTAL DOODEN EN GEWONDEN JAM IN PLAATS VAN BOTER IN DUITSCHLAND OPGESLOTEN? BOLSJEWISME EXEMPLAREN Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 31 min. STOFFEN- en MODEHUIS VERDEDIGING VAN SOEIYOEAN AMERSrOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip van ccn L»ew.,snummef elke regel meer i 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummcr extra f 0.05 MADRID, 17 Nov. Vele malen gedurende den Dinsdags morgen verschenen de bombardementsvliegtuigen der natio. nalisten boven de stad. De door hen uitgeworpen bommen kwamen neer in verscheidene wijken in het centrum der stad. Nooit nog had Madrid een zoo intensief bombardement mees gemaakt. Ook was het de eerste maal, dat de opstandelingen brandbommen neerwierpen. Het is nog niet bekend, hoeveel slachtoffers zijn gevallen, maar hun aantal is zeker zeer groot. r Den geheelen nacht en den ges fceelen morgen zijn de brands weermannenbijgestaan door reddingsploegen, bezig geweest ïnet het bestrijden van de brans 'den, die op verschillende punten 'der st3d waren ontstaan. Onafges broken reden de ambulancewas jgens af en aan voor het weghalen ,Van dooden en gewonden. Er Speelden zich hartroerende toos iieelen af. Schreiende moeders klemden de lijken harer kinderen Vast en weigerden ze door de Roode Kruismannen te laten weg» halen. In één enkel huis in de Sint Augustijnstraat werden 30 personen gedood. De correspondent van Havas liPeft een tocht gemaakt door de stad, waar hij kon aanschouwen hoe hevig de bombardementen zijn ge weest. De materieele schade is ont zaggelijk groot. Het ziekenhuis van San Carlos is afgebrand. Een dikke rook. die een scherpe kruitlucht ver spreidt, stijgt hoog op in de straten en verduistert het uitzicht. Wat den militairen toestand betreft Is er de laatste uren niet veel veran derd. De eerste regeeringslinies zijn be trokken door republikeinsche gardesol daten, terwijl de militietroepen de twee- 'de en derde linies bezet houden. Sedert Dinsdagmorgen zeer vroeg bombardeert de regeeringsartillerie de verschansingen der rechtschcn. Nieuwe stukken zijn in stelling ge- bracht en de stad dreunt van het - kanongedonder. Aan den anderen kant blijven de granaten der aanvallers in de noordwestelijke wijken der stad neerkomen. Gezegd kan worden, dat in de laatste drie dagen door bommen en granaten 200 personen - gedood en vijfhonderd min of meer ernstig gewond zijn. Het gebouw van het Roemeensche ge zantschap is getroffen door een bom, die groote schade aanrichtte. Het lega tiepersoneel had het gebouw echter 48 uur tevoren ontruimd. Het vlak naast de legal ie staande gebouw is eveneens getroffen en vernield, waarbij negen personen gedood werden. Voortdurende bom bardementen Dinsdagochtend half vier werden te Madrid twee hevige ontploffingen ge boord, waardoor in de geheele stad de ruiten trilden, De vlammen, welke uit de brandende wijken opstegen, waren kilometers in den omtrek te zien. Een hevig geweer- en geschutvuur •werd gehooid uit de richting van de universiteitswijk, waar de nationalisten zijn binnengedrongen Nadat bij het aanbreken van den dag vliegtuigen bet Noorden der hoofdstad en de omgeving van de Puerto del Sol hadden gebombardeerd, vond om 11 uur een tweede bombardement plaats, waar van het doel hoofdzakelijk de Moncloa- en dc Montana-kazerne was. De bom men vielen eveneens neer in dc omge ving van het koninklijk paleis en de Italiaansche ambassade. De ochtend nevel en de stofwolken, die door de bommen werden opgeworpen, maakten het onmogelijk den omvang van de schade na te gaan. Om drie uur is de artillerie der aan vallers weer begonnen met het bombar deeren van de hoofdstad. Ditmaal was het bombardement gericht op de Gran iVia. Er vielen weer slachtoffers. Het gebouw, waarop hoofdzakelijk door de artillerie gedoeld werd, was de telefoon centrale. Tegen vijf uur kwam een gra naat tot ontploffing in de bovenverdie pingen van de centrale. De artillerie neemt zonder ophouden de regeeringsobjecten onder vuur. Gene raal Varela heeft zijn hoofdkwartier overgebracht naar het Casa del Campo om den aanval te leiden. Nadat zij de Een smal straatje in de Spaansche hoofdstad. wijk der universiteit hadden bezet, heb ben de opstandelingen eenige aanval len van de regeeringstroepen afgesla gen. Het Casa Velasquez werd bezet. De artillerie van de rechlschen onderhield een succesvol vuur op de barrikaden, welke dc regeeringstroepen in do wijk Cuatro Cam in os hebben opgericht. De regeeringstroepen hebben ook mitrail leurs geplaatst in het koninklijk paleis. Soms leggen zij een rookgordijn over deelen van de stad om waarnemingen uit de lucht onmogelijk Ie maken. De verliezen van de aanvallers zijn gering in verhouding met betgeen be reikt werd, aldus meldt Radio Sevilla. Dé regeeringstroepen moeten 000 man verloren hebben. Twee Russische tanks vielen in handen der rechtschen. In totaal hebben zij thans 20 van deze oor logsmachines buit gemaakt. Drie jacht vliegtuigen van de regeering, welke het Casa del Campo onder vuur wilden ne men, zijn omlaag geschoten. De regeering maakt blijkbaar gebruik van een gemotoriseerde vliegende kolonne", welke snel naar bedreigde punten wordt gedirigeerd. Talrijke dooden en gewon» den bij ongeregelds heden BEYROETH, 17 November (Havas). Maandag zijn ter gelegenheid van het Ramadan-feest in de moskee buitenge woon heftige toespraken gehouden, waarin het verdrag tusschen Frankrijk en Libanon werd aangevallen. Agitato ren begaven zich onder de menigte met het gevolg, dat tegen acht uur des avonds groepen hetoogers de Christelij ke wijken binnendrongen, waar win kels werden geplunderd. De politie, die wilde ingrijpen, werd met schoten ont vangen. De orde moest door militairen hersteld worden. Tntusschen hadden zich groepen van Christenen gevormd, die in de Mohammedaansche wijk aan het plunderen sloegen. Ook hier moes ten politie en troepen optreden. Bij deze ongeregeldheden zijn drie menschen gedood en 28 gewond. Vele tramwagens en een vijftigtal particu liere auto's wérden vernield of in brand gestoken. Het hooge commissariaat heeft hekend gemaakt, dat geen enkele ordeverstoring geduld zal worden. Gis teren waren alle winkels gesloten, ter wijl patrouilles door de straten trekken DEGRELLE KRIJGT TIEN FRANCS BOETE BRUSSEL. 17 Nov. (Havas). Inge volge het proces-verbaal op 25 October tegen den leider der Rexisten, Dégrclle, opgemaakt wegens de ongeregeldheden, die zich toen op het Sint-Goedeleplein hebben voorgedaan, heeft dc rechtbank den Rexleider thans wegens overtreding van de politieverordening inzake het veroorzaken van samenscholingen tot een boete van tien francs' .veroordeeld. De „Dignitas" had radio aan boord, maar vermoede» lijk geen gelegenheid voor noodseinen IJMUIDEN, 17 Nov. Omtrent de vermissing van het Italiaan» sche stoomschip „Dignitas" ver. nemen wij nader, dat de carga» doors te IJmuiden getracht heb» ben het schip heden via Scheve» ningen»haven draadloos te bcrei» ken. Het bleek echter niet moge» lijk te zijn met het schip in con» tact te komen, zoodat men inder» daad moet aannemen, dat het vergaan is. Dit moet gebeurd zijn in het Engelsche Kanaal, aange» zien de reederij te Genua op 10 November j.I. uit Ouessant be» richt heeft ontvangen, dat het schip daar is gepasseerd. Daarna is niets meer van het schip ver» nomen. Nu met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststaat dat het Ita liaansche stoomschip „Dignitas" met man en muis ia vergaan, doet zich het vreemde feit voor dat van de „Digni tas" geèn enkel S.O.S.-sein is opgevan gen. Vaststaat dat dit schip van ruim 5.300 bruto register ton een radio-inrichting aan boord had. Zoo is internationaal ge regeld dat elk passagiersschip radio aan boord moet hebben, terwijl dit, wat vrachtschepen betreft, het geval moet zijn met schepon van 1.000 bruto regis ter ton en daarboven. Alleen voor zee schepen. die gesleept worden, is een ra dio-inrichting niet verplicht. Van deskundige zijde werd op een vraag onzerzijds nog medegedeeld, dat met erts geladen vrachtvaarders, zooals dat in de zeemanstaal hcot, „zwaarmoe dige" schepen zijn, d. w. z. schepen, die moeilijk met de zeeën op en neer gaan en dientengevolge bij stormweer veel water over krijgen. De mogelijkheid beslaat ook dat aan boord van de „Dignitas" de radio defect is geweest, doch in dat geval zou het onbegrijpelijk zijn dat van geen van de kustplaatsen een praairapport is ont vangen. Waarschijnlijker is dan ook, dat het schip zich niet uit een over hem komende waterberg heeft kunnen op richten en in een zeer kort tijdsbestek met de opvarenden in de diepte is ver dwenen. Sir Samuel Hoare over het standpunt van de Britsche regeering LONDEN. 17 Nov. (Reuter). In een rede, uitgesproken aan een maaltijd van de buitenlandsche persvereeniging, heeft Sir Samuel Hoare gezegd, dat volgens een der tegenwoordig meest gehoorde voor spellingen een wereldoorlog onver mijdelijk is. Dat is echter niet de meening der Britsche regeering. „Wij weigeren, aldus Iloare. deze wanhoopsprofetie te aanvaarden. De Britsche regeering is vast besloten alles te doen. wat in haar macht ligt. om te voorkomen, dat die voorspelling be waarheid wordt. De Britsche regeering is, zooals- zij dat ook in het verleden was. bereid, de beste betrekkingen te onderhouden met de regeeringen, wel ker regeerings-systcem in Engeland in het srehee.l niet kan worden toegepast." BERLIJN, 18 Nov. (Reuter) De Duitscliers moeten meer jam eten. De overheid heeft een groote campagne in gezet om de bevolking ertoe aan te spo ren jam inplaats van boter op het brood tc smeren. Op deze wijze zou vet wor den bespaard. Vierhonderd fabrieken zullen groote hoeveelheden jam gaan leveren. Naar schatting zullen in de volgende twaalf maanden meer dan 100 miliioen kg. jam worden geproduceerd, d.w.z. een toene ming van 7.5 miliioen kg. vergeleken met de overeenkomstige periode van 10321933. In hoofdzaak zullen prui men en appelen tot jam worden ver werkt. De Duitscliers vinden dat niet zoo'n prettier vooruitzicht. Velen herin neren zich daarbii de oorlogsjaren, toen iam bijna geheel de nlaats van boter in nam. Enkele bladen maken hierop voorzichtige toespelingen. Béduchtheid dat de rechten van het parlement zul» len worden beknot TOKIO, 17 Nov. (A.N.P.). - De be sprekingen, die in de plenaire zitting van de commissie inzake parlementaire hervorming zijn gevoerd, hebben een stormachtig verloop gehad. Minister president Ilirota verzekerde de commis sie, dat de regeering geenszins voorne mens is 'de bevoegdheden van het par lement te beknotten, doch integendeel den constitutioneelén bewindsvorm vol komen wil eerbiedigen, teneinde er ze ker van te zijn, dat dc volkswil in het landsbestuur zoo goed mogelijk verte genwoordigd is, doch deze verzekering heeft de commissieleden niet kunnen bevredigen. Zij bleken ongerustheid te koesteren omtrent de houding van het leger en verlangden, dat de minister van oorlog, Terautsji, de zitting van de commissie zou bijwonen, teneinde de houding van het leger ten aanzien van het parlement uiteen te zetten. Na aan vankelijk hiertegen technische bezwa ren te hebben geopperd, ging de minis terpresident met den eisch der commis sieleden accoord en zegde hij toe dc zaak te zullen overwegen. Wegens samenzwering tegen ^e veiligheid van den staat Volgens te Straatsburg ontvangen be richten zouden vier jeugdige Elzassers te Karlsruhe worden vastgehouden door de Duitsche autoriteiten, wegens sa menzwering tegen de veiligheid van den slaat. Geen van vieren is ouder dan 20 jaar. De vier jongelieden hadden zich naar Duitschland hegeven om vrienden te bezoeken. Zij zouden hij de autoriteiten zijn aangebracht wegens het Duitsche regiem vijandige uitlatingen. Drie hun ner zouden reeds sedert eenige weken gevangen zitten. De vierde is een jeug dig werkman van een hij Straatsburg gevestigde automobielfabriek. Dit jong- mensch is 17 jaar oud. Hij zou zijn ge arresteerd op aanwijzing van den vriend wien hij een bezoek bracht. Ernstig gébrek aan levens» middelen op Hawaï tens gevolge van de staking WASHINGTON, 17 Nov. (Reuter). De stakende zeelieden aan de Westkust hébben op dc uitnoodigmg der burgers om het geschil aan arbitrage tc onder werpen, ten antwoord gegeven, dat geen arbitrage mogelijk is over de fun- damcnteole beginselen, waarom gestre den wordt. De toestand in de havens is niet ver anderd. De stakers hebben medege deeld. dat zij het vertrek van de ..Washington", die morgen zee zou moe ten kiezen naar Engeland, niet zullen toelaten. Als gevolg van dc staking der zeelie den is op Hawaï gebrek aan levensmid delen ontstaan. De rijst voorraad is uit geput (het voornaamste voedsel voor cie inlandsche bevolking is rijst) en de prij zen der overige levensmiddelen stijgen met den dag Hawaï moet ongeveer SO van zijn levensmiddelen invoeren. Dc gouver neur hoeft president Roosevelt oni hulp verzocht en hij is ook voornemens het ministerie van marine te verzoeken oorlogsschepen ter beschikking te stel len voor het vervoer van levensmidde len. GEEN PACT MET ROME LONDEN, 18 Nov. (Ilavas). Zeker in het buitenland verschenen berichten zijn van Engelsche diplomatieke krin gen aanleiding opnieuw te kennen to geven, dat geen „pact" niet Rome onder oogen wordt gezien. Dc onderhandelingen, welke Grandi mogelijk te Londen zal aanknoopen na zijn terugkeer uit Rome, zullen een gentlemen's agreement beoogen, dat waarschijnlijk den vorm zal krijgen van een in heide hoofdsteden af te leg gen verklaring. Deze verklaringen zonden in de eer ste plaats ten doel hebben een Engclsch- Italiaansche „toenadering" te motivcc- ren en zouden een einde maken aan het tijdvak van spanning tusschen de beide landen. Het is waarschijnlijk, dat zekere essentieele punten aangaande de we- derzijdsc'he belangen en de politiek van heide landen in de Middellandsche Zee zullen worden verduidelijkt. Men herin nerf er bi dit verhand aan, dat zooveel mogoli|k rekening zal worden gehouden met de belangen der aan de Middelland- $rhe Zee gelegen staten. In Russische kringen te Ber» lijn vreest men niet voor een diplomatieke breuk Duitsch-Japansch vèrdrag? BERLIJN, 17 Nov. (Havas). In zekere Berlijnsche politieke kringen gaat het gerucht, dat een diploma tieke breuk tusschen Duitschland en Sovjet Rusland aanstaande zou zijn. Aan Russische zijde hecht mén aan dit gerucht niet veel beteeke- nis. Men mérkt op, dat hetzelfde gerucht reeds in omloop werd gebracht ten tijde, dat op het congres van Neuren berg heftige redevoeringen tegen Sovjet-Rusland werden gehouden en dat. ondanks deze redevoeringen, de formeele betrekkingen tusschen het rijk en Sovjet-Rusland niet gewijzigd werden. Men herinnert er aan. dat de Russi sche militaire attaché te Berlijn den „legnrdag" heeft bijgewoond op uitnoo- diging van Y'on Blomberg. Men voegt hieraan loe. dat. indien de Rijksregee- ring in bijzonderheden kennis wil ne men van de motieven, die hebben geleid tot arrestatie van Duitsche burgers, aan haar verzoek zeer zeker gehoor zal wor den gegeven Anticommunistisch verdrag SJANGHAI. 17 Nov. (Reuter). Naar hier vernomen wordt, wordt in Japan buitengewoon strenge censuur toegepast op de berichten, volgens welke Tokio en Berlijn ondanks alle tegenspraken op het punt staan een anti-communis tisch verdrag te sluiten. De onderhandelingen omtrent dit ver drag zijn begonnen, toen dé Duitsche ambassadeur te Tokio onlangs uit Ber lijn is teruggekeerd. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche zaken te Tokio heeft aan de dagbladcorrespondenten medegedeeld, dat zij geen berichten om trent dit verdrag mogen verzenden. Een bericht, dat een Anicrikaansche correspondent aan zijn blad trachtte te verzenden, werd ingehouden. Een Ja- pansch blad, dat op een dergelijk ver drag bad gedoeld, werd in beslag geno men en aan andere bladen is bericht gezonden, dot omtrent dit onderwerp niets mag worden gepubliceerd. Men meent te weten, dat de punten van het anti-communistische verdrag door Ilirota aan den minister van bui tenlandsche zaken zullen worden voor gelegd Beide partijen zouden overigens trachten toetreding van andere mn gendheden. vooral van Italië, tot dit verdrag te verkrijgen. In politieke kringen te Berlijn gaat het gerucht, dat eerlang een Duitsch-.Tapan- sche verklaring van groote politieke draagwijdte zal worden gepubliceerd. Tot nu foe was hieromtrent geen be vestiging te verkrijgen. In Italië wordt de Duitsch-Japan- sche overeenkomst inzake eén anti communistisch front slechts door de Giornale d'Italia vermeld, welk blad uitdrukkelijk spreekt van ccn samenwerking tusschen Italië, Duitschland en Japan. Politieke kringen verzekeren nochtans, dat het nieuws nog slechts uit buitenlandsche bron is ontvangen. Dezelfde kringen hech ten geen enkel geloof aan de ge ruchten, dat Italië met Japan zou willen onderhandelen over de er kenning van het Italiaansche Kei zerrijk in ruil voor de erkenning van Mandsjoekwo. Mededeeling van Litwinoff MOSKOU. 17 Nov. (Reuter). De volkscommissaris van buitenlandsche zaken. Litwinoff, heeft den Duitschen ambassadeur medegedeeld, dat de ge arresteerde Duitschens worden beschul digd van militaire en economische spi- onnage. verspreiding van fascistische geschriften onder de Russen en daden van terreur liet meerendeel der gear resteerden - aldus Litwinoff - heeft reeds een bekentenis afgelegd. De Duitsche ambassadeur heeft op deze mededeeling geantwoord, dat wel in andere landen nationaal-socialisti- sche groepen bestaan, raaar flat dit in de Sovjet-Unie niet het gevaJ is. Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN Bil HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op aodere pagina's STADSNIEUWE Het Rijkswegenplan (Tweede Blad, pag. 1.) Chr. Bésturen bond vergadert. (Tweede Blad, pag. 1.) Werkloosheid en devaluatie. (Tweede Blad, pag. 1.) Gemeenleraad van Hoogland. (Tweede Blad, pag. 2.) Weerverwachting Medegcdeéld door hét K.N.M.I. te De Bilt. Matige tot krachtige, later af nemende N. tot O. wind, ge deeltelijk bewolkt, aanvankelijk nog kans op regen, kouder. Hoogste barometerstand 769.8 te Ha- paranda en Tliorshavn. laagste 750.0 te Isafjord. Stormwaarschuwingsdienst Geêéind IS Nov. te 10.35 uur aan de posten van Delfzijl tot Hoék van Hol land: „Wórdt vérwacht storm uit het Noordoosten." LANGESTRAAT <9 TEL. 190 STOrFEN voor AVONDKLEEDING Tail, Satln, Velours clselo. De bondsraad zal een nota tot Duitschland richten met verzoek om op» heldering BERN, 17 Nov. (D.N.B.). De bonds raad heeft het rapport van Motta over de Duitsche opzegging der scheepvaart bepalingen van Versailles en over de bespreking met den Franschen diplo maticken vertegenwoordiger aange hoord. Het politieke departement is op gedragen, den bondsraad Vrijdag een ontwerpnota aan Duitschland voor te leggen, waarin opheldering over de Duitsche bedoelingen ge vraagd wordt. In welingelichte kringen verklaart men, dat dc bonds raad in de eerste plaats vrije scheepvaart op den Rijn wénscht. NANKING, 18 November (A.N.P.( De oproep der Chinecsche regeering tol het storten van gelden voor de erde- diging van Soei-Yooan heeft te Nanking reeds aanzienlijke resnitatan opgele verd Honderden padvinders hebben zirh met de inzameling belast. Maarschalk Yen-Tsi-Sjang heeft zijn vaderlijk erf- deel, ter waarde van bijna 000.000 dol lar, geschonken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1