AMERSFGGRTSOH DAGBLAD Duitschland en Italië erkennen Franco TAXI-DIENST INTERVENTIE-GEVAAR VERGROOT EEN NIEUW DRIEMANSCHAP VERBITTERDE STRIJD IN MADRID 4000 (1830 TEL. 1850 1093 DË ËËMLANDEU Londen en Parijs zijn niet zeer verrast Nic. Bovée LUYCX Donderdag 19 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 121 BERICHT KALM OPGENOMEN Centrum der stad in vlammen Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 4 uur 31 min. STOFFEN- en MODEHUIS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland irancc per post per 3 traanden 2.85. Afzonderlijke nummers t 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een i.ewj,snuminer elke regel meer 1 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke rege' meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Eewijsnumme' extra f C.05 ^NFFICIEEL werd te Rome Woensdag het volgende corns muniqué verspreid: „Aangezien de regeering van generaal Franco bezit heeft ge. nomen van het grootste gedeelte van Spanje en gezien het feit, dat de ontwikkeling van den toestand op steeds klaarblijkelijker wijze heeft aangetoond, dat men in de andere deelen van Spanje niet meer kan spreken van de uitoefening van een verantwoorde, lijke regeeringsmacht, heeft de fascistische regeering besloten de regeering van generaal Franco te erkennen en haar een zaakgelas. tigde te zenden voor het aanknoopen van diplomatieke betrekkin, gen. De zaakgelastigde zal zich terstond derwaarts begeven. De tegenwoordige diplomatieke vertegenwoordiging is teruggeroepen. HE Duitsche Nieuwsbureau publiceert een officieel communi. qué, waarin kennis gegeven wordt van de erkenning door Duitschland van de regeering.Franco. Het communiqué is in vol» strekt gelijke bewoordingen gesteld als het Italiaansche communi. qué in dezelfde aangelegenheid, behalve dat „fascistische regee. ring" vervangen is door „rijksregeering", en dat vermeld wordt, dat de, thans teruggeroepen, diplomatieke vertegenwoordiging in Alicante verblijf hield. Bovendien vermeldt het Duitsche commu. niqué nog, dat de zaakgelastigde van de „vroegere Spaansche re. geering" op eigen initiatief reeds in begin November uit Berlijn .was vertrokken. Erkenning van Franco brengt kans op moeilijkheden met zich voor den Volkenbond LONDEN, IS Nov. (Reuter). Ten aanzien van de erkenning door Duitschland en Italië van de Fran co-regeering verluidt in welingelich te kringen te Londen, dat de Brit- sche re.geering niet voornemens is wijziging te brengen in de non- interventiepólitiek. De gevolgen van de erkenning door Duitschland en Italië van de regeering-Franco op de werkzaam heden van de noninterventiecom- missie zijn het voorwerp van aan dachtige bestudeering in diploma tieke kringen in Londen. In Brit- «che kringen zal men, naar verluidt, deze kwestie zuiver academisch be schouwen. De Italiaansch-Duitsche stappen, zoo zal men waarschijnlijk redenecren, wijzigen waarschijnlijk niet den toestand ten aanzien van de nietinmenging. De ambtenaar van de Russische am bassade heeft geweigerd ecnigerlei ver klaring af te leggen over de mogelijk heid of deze kwestie aan de nietinmen- gingscommissie zal worden voorgelegd, maar in ieder geval, zoo zeide hij, is de Duitsch-Italiaansche stap niet voorbe stemd de niet-inmening gemakkelijker te maken. GENEVE, IS Nov. (Reuter). Men verwacht te Genève nieuwe problemen voor den Volkenbond. Men wijst er n.l. op dat de daad van Italië een schending vorint van artikel 10 van het Volkenbondshandvest. Er bestaat ook een verwijderde mogelijk heid op moeilijkheden in den Volken bondsraad, waar de gedelegeerde van de Spaansche regcering een zetel bezet. Wanneer de stap van Italië gevolgd mocht worden door andere letten van den Volkenbond zouden de moeilijkhe den toenemen. De eerstvolgende belang rijke bijeenkomst van den Volkenbond zal plaats hebben op 7 December. Sympathie werd nim mer ontveinsd Officïeele kringen te Londen verkla ren, naar aanleiding van de erkenning der regeering van Franco, dat dit een „practisch blijk van sympathie is, dat nimmer werd ontveinsd", met andere woorden en ondanks den onaangena- men indruk, welke het nieuws heeft ge wekt, men wil gelooven, dat het niet van kwaadaardigen invloed op het stel sel der niet-inmenging zal zijn. Maar in feite vraagt de Engelsche openbare meening zich af of het Duit sche en Italiaansche gevaar welks gelijktijdigheid men onderstreept niet een wijziging van standpunt Je gens de tot nu toe gevolgde politiek doet vreezen. Men eenig ongeduld wenscht men dan ook op dit punt. de bedoelingen van Italië en Duitschland te vernemen. Intusschen blijft de Britsche re geering trouw aan haar niet-inmen- gingspolitiek en de houding der beide mogendheden heeft in geen enkel opzicht haar standpunt ge wijzigd. Woensdagavond was nog geen beslissing genomen aangaan de een bijeenkomst der niet-inmen- gingscommissie ter bespreking van den nieuw geschapen toestand. Parijs niet verrast Het bericht, dat Italië en Duitsch land de regeoring van Franco er kennen, heeft te Parijs geen verras sing gebaard. In feite wist men sinds langen tijd, dat de kabinetten te Rome en Berlijn dit voornemen hadden, dat zij overigens officieel bevestigden bij de besprekingen van Ciano in Duitschland. Deze maatregel komt misschien wat vroeger dan verwacht werd, daar men dacht, dat Duitschland en Italië pas na de bezetting van Madrid tot erken ning zouden overgaan. Men vraagt zich af of deze snelle beslissing geen ver- Hitler band houdt met het bericht van de Junta van Burgos aangaande eventuee- le operaties der opstandelingen, om de voorziening van Catalonië met oorlogs materiaal te verhinderen Duitschland cn Italië zouden eens deels verlangend kunnen zijn geweest te voorkomen, dat de door de regee ring van Franco aangekondigde maat regelen niet op hun schepen zouden worden toegepast. De Fransche regeering zal te dien aanzien geen wijziging in haar stand punt brengen. Hol ministerie van bui- lenlandsche zaken zal zich dan ook in verbinding stellen met het ministerie van marine om veiligheidsmaatregelen onder oogen te zien, welke zouden moe ten worden genomen ter verzekering van de onschendbaarheid van Fran sche onderdanen en bezittingen te Bar celona. In diplomatieke kringen te Parijs weet men niet hoe de regeeringen van Berlijn en Rome hun beslissing In overeenstemming zullen brengen met het neutraliteitsverdrag en met hun deelneming aan de niet-in- mengingscommissie. Rechtens zou de maatregel van Duitschland en Italië deze landen er niet toe be hoeven te brengen de niet-inmen- gingscommissie te verlaten. Het pact is van toepassing op beide partijen in Spanje. De regeering van Madrid, welke tot nu toe door alle staten als regelmatige regeering van Spanje werd erkend, was er evenzeer aan onderworpen als de opstandelingen. Italiaansche motiveering De Giornale d'Italia schrijft, dat deze maatregel de logische en internationale oplossing vormt van de ontwikkeling der jongste gebeurtenissen in Spanje. Alles spreekt er voor, dat de regeering van generaal Franco de werkelijke meerderheid van de Spaansche natie bezit en dat zij niet alleen maar het grootste deel van Spanje in haar feite lijk bezit heeft genomen. De erkenning houdt met dit feit rekening. Motiveering der kischer Beobachter ,VoeU BERLIJN, 18 Nov. (D.N.B.) Over de erkenning der regeering van Franco door Duitschland, schrijft de Völkischer Beobachter o.m.: Het is niet in overeenstemming te brengen met de waarheid en de een voudigste nationale verplichtingen van een regcering, wanneer zij aan een Bij de opmarsch der nationalisten naar de Spaansche hoofd stad werd de stad Navalcarneros bij de hevige gevechten gedeeltelijk vernield. Franco 6ysleem de handhaving van zijn erken ning naar buiten verschaft, terwijl het in werkelijkheid aan geen enkele voor waarde meer voldoet voor een zoodani- gen invloed. Niemand kan thans meer betwisten, schrijft het Duitsche blad. dat de machtebevoegdheden der regeering van Caballero, welke haar zetel reeds naar Valencia heeft moeten verplaatsen, thans zijn overgegaan op krachten, die in geen enkele wijze noch naar binnen, noch naar buiten bereid of in staat wa ren een verantwoordelijkheid op zich te nemen voor eenigc gebeurtenis. Wanneer het zoover komt, aldus de V.B., dat tegen de toezeggingen der regeeringsautoriteiten te Barcelona in, en in strijd met de verordeningen der haar overgebleven politiestrijdkrachten anarchistische groepen wekenlang steeds opnieuw Duitsche bezitsrechten op de ergste wijze schenden, dan is dat het ondubbelzinnige bewijs er voor, dat ver dere erkenning van een z.g. regeering niets anders meer is dan de handha ving van een schijn. De Duitsche regeoring heeft zich genoodzaakt gezien er de conse quenties uit te trekken, dat Mussolini de moord op vier Duitsche onder danen te Barcelona gepleegd, nog niet is vergolden, het geval van het doorzoeken van het Duitsche stoomschip „Kamerun" in strijd met het volkenrecht nog niet is afgehandeld, de bescherming der Duitsche am bassade te Madrid niet langer kan worden gewaarborgd. bureaux van organisaties, welke in zeer nauwe betrekking tot den staat staan, werden verwoest, dat de wil tot vernietiging der communistische en anarchistische groepen geen halt heeft gehouden voor Duitsche schoolgebouwen. Grenzen van zelfs respect Er zijn, aldus vervolgt de Völkischer Beobachter, grenzen van zelfrespect, zoowel voor een individu als voor een 6taat. Deze grenzen zijn voor Duitschland José Primo de Rivera ter dood veroordeeld, zijn broer Miguel tot 30 jaar gevangenisstraf MADRID, 18 Nov. (Havas). Den geheelen nacht en morgen is hevig geweervuur gewisseld in den sector van de brug der Frans schen, waar Marokkaansche cas vallerie en infantcrietroepen der rechtschen er in slaagden stelling te nemen. De tactiek der aanvals Iers verandert niet: zij bestaat er in te trachten om de loyale vers schansingen heen te trekken en Madrid van het Noorden te be» lagen. Tot dusverre schijnt deze tactiek te zijn mislukt en is geen verandering in de regeeringsstels lingen ingetreden. Het is moeilijk zich een nauw keurig beeld te vormen van den toestand in de omgeving van de universiteitswijk en het westelijke park. De tegenstanders zijn hier zoo dicht bij elkander, dat een regee- ringsofficier verklaart, dat de Ma rokkanen elkaar in het donker be schieten. Ook de regeeringstrocpen moeten voorzichtig zijn om niet te vuren op eigen vooruitgeschoven stellingen. De militaire autoriteiten te Madrid verwachten veel van de 6terke colon nes, die uit Catalonië cn Valencia ko men en wier doel het is den vijand uit het Zuid-Oosten aan te vallen. In alle sectoren van do hoofdstad wordt door de artillerie van weerszij den ononderbroken gevuurd. Na een vanmiddag met Madrid gevoerd telefoongesprek heeft de Spaansche ambassadeur te Londen medegedeeld, dat de regeerings- strijdkrachten in de hoofdstad de rechtschen tegenhouden. Er heeft weer een luchtbombardement der stad plaats gehad. Talrijke vrouwen eri kinderen zijn gedood. De Puerta del Sol in het centrum der hoofd stad staat in vlammen. De rechtsche luchtstrijdkrachten, meldde de zender van Sevilla, hebben een hevig bombardement ten uitvoer gelegd op den weg naar Valencia. In de wijk Tenodora is bijna de geheclc internationale colonne vernietigd. De rechtsche luchtmacht heeft vooral het gebouw van het ministerie van oorlog en de kazerne La Montana met bom men bestookt. Een Sevillaansehe colonne, onder he vel van kolonel Caranza, den burge meester van Sevilla. heeft de straten San Atonio Lopes en General Rocardo bezet. Aan de Noordzijde van de Pasea Castellana stijgen groote vlammen om hoog. De regeeringstroepen, aldus deze zender, zouden hebben besloten deze wijk in brand te steken alvorens haar te verlaten. Kunschatten vernietigd Woensdagmiddag publiceerde dc vcr- dedigingsraad van Madrid een com muniqué, waarin wordt meegedeeld, dat de vliegtuigen der opstandelingen herhaalde malen de stad bombardeer den, waardoor verscheidene groote branden ontstonden. Het vuur vernielde talrijke huizen en gebouwen, o.a. de drukkerij van het blad „ï»a Libertad" en het paleis van den Hertog van Alva. Hier waren vele kunstschatten verza meld, welke door de regeoring in beslag waren genomen en onder bewaking van militairen gesteld. Tot nu toe was deze verzameling ongeschonden. José Primo de Rivera ter dood veroordeeld ALICANTE, 18 Nov. (Havas* A.N.P.) José Antonio Primo de Rivera is door het volksgerecht ter dood veroordeeld. Zijn broer Miguel is tot 30 jaar gevangenis* straf veroordeeld. Een aanhanger der nationalisten, die uit Ciudad Real, dat in handen der regeringstroepen is, wist te ontvluch ten. deelde mede, dat verscheidene rechtsche personen door de regeerings getrouwen waren gefusilleerd, o.a. ook de bisschop van Ciudad Real, mgr. Nar- cison de Estegana Y Echevarria. Deze genoot een groot aanzien in het Spaan sche episcopaat. bereikt, op het oogenblik, dat Duitsche inenschen, Duitsche grond en Duitsch eigendom, ondanks of juist wegens uit drukkelijke kentcekoning. niet meer do behandeling genieten welke hun naar onze mecning toekomen. In den zin van een politiek der feiten heeft Duitschland uit de situatie in Spanje de consequent ties getrokken en die krachts* groep erkend, welke alleen over een werkelijk gezag beschikt. Duitschland heeft een nieuwen zaakgelastigde naar Madrid gezon den, niet om epnige situatie inge wikkeld en nog moeilijker te ma ken. doch om voor zich klaarheid te scheppen in de overtuiging, daar mede op de beste wijze ook andere belangen te dienen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS De mensch en de gemeenschap. (Tweede blad, pag. 1). De Kampei-binnenpoort. (Tweede blad, pag. 1). W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. Krachtige tot matige O. tot N.-O. lijke wind. gedeeltelijk bewolkt, aanvankelijk nog ecnige kans op regen, iets kouder. Hoogste barometerstand 775.3 te Karl- stadt. Laagste 731.9 te Janmaycn. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Bonte Dessins voor Casaques. Veel nieuwe dingen. DUITSCHER VOOR DEN RECHTER MOSKOU, 19 November (Reuter). Dc eerste der gearresteerde Duitschers zal heden terechtstaan voor het gerecht te Novosibirsk bij Tomsk. Deze man is de mijningenieur Stickling, die er van be schuldigd wordt den arbeid in een mijn gesaboteed te hebben ,,in overeens'em- ming met de instructies van dc fascis tische organisatie, waarvan hij lid is". Op dit delict slaat volgons het straf wetboek de doodstraf. De Duitsche con sul zal de rechtzitting bijwonen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1