PROTEST TE GENEVE? „SOMBERE ATMOSFEER VAN VERSAILLES" 4000 DE EEMLANDEU „Erkenning van Franco daad van gerechtigheid" VOLKENBOND heeft afgedaan in Italië FASCISTISCHE RAAD Vorstelijk geschenk Menschelijkheid zoek Postvliegtuig verongelukt DE DOOD VAN SALENGRO FOKKER F. 12 LUYCX Vrijdag 20 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 122 GERATIFICEERD EXEMPLAREN 4 uur 31 min. STOFFEN- en MODEHUIS MAISON VALK AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per --week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIK nPR inVFRTFNTIFN 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een uew. snummer ütH clkc fegc, mccr f o.25 Liefdadighcids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elké regel meer 10 cent, driemaal plaatsén f 1.Bewijsnummer extra f C.05 Opmerkelijke uitlating van Eden in het Engelsche Lagerhuis inzake de nietsinmenging Berlijn gereserveerd LONDEN, 19 Nov. (Peuter). In het Lagerhuis heeft Eden vandaag verklaringen afgelegd ten aanzien van de erkenning van de regeering- Franco door Duitschland en Italië. Op een vraag van den leider der ar beidersoppositie. Attlee. antwoordde hij, dat de houding der Engelsche regee ring blijft, zooals die tevoren is gede finieerd. Toen Attlee daarop vroeg of er van den kant der Engelsche regce- ring eenig voornemen bestond om de regcering-Franco te erkennen, ant woordde Eden: „Het Lagerhuis zal zich er rekenschap van geven, dat er een onderscheid bestaat tusschen de erken ning van een belligerent en de erken ning van de eene partij of de andere als regeering van Spanje en wat dat aangaat, heb ik niets toe te voegen aan hetgeen ik gezegd heb." In antwoord op de vraag, of de verklaring van Duitschland en Ita lië geen weloverwogen schending vormt van het. nietinmengings- accoord zeide Eden: „het is moge lijk een nietinmengingspolitiek te voeren ten aanzien van de wapen levering met gelijktijdige erkenning van de regeering der eene of der andere partij. Dat is, wat alle na ties tot dusverre hebben gedaan met de erkenning van de Spaan- sche regecring. Wat de nietunmenging aangaat, verklaar ik categorisch, dat ik van meening ben, dat er andere regeeringen zijn, die meer zijn te laken dan die van Duitschland en Italië". Vervolgens werd Eden de vraag ge steld, of hij zich in verbinding zou stel len met de regeeringen van Duitsch land en Italië, teneinde van haar de verzekering te krijgen, dat deze erken ning niet beteekent, dat zij zich vrij zullen gaan beschouwen om wapens te leveren. Eden antwoordde hierop, dat hij dit zeker doen zou. „Ons geheele dool is de nietinmenging te doen func- tionneeren en tc dien einde rekenen wij op de medewerking van alle belang hebbende regccringen, onafhankelijk van hun ideologieën." De afgevaardigde Alexander, die eer ste lord der admiraliteit was in de La- bourregeering, heeft voorts de vraag gesteld, welke houding der regeering zou aannemen ingeval een blokkade van dc Catalaansche kuslen werd in gevoerd. Eden verklaarde daarop, dat de normale regelen, die iedere interna tionale actie in dergelijke omstandighe den leiden, in acht genomen zullen wor den door de Britsche oorlogsschepen mot het oog op de verdediging der wet tige Britsche belangen. De Fransche ambassadeur te Londen, Corbin, heeft een bespreking gevoerd op het Foreign Office in verband met de mogelijke blokkade van de haven van Barcelona. Het zou zijn bedoeling zijn geweest te bewerken, dat Frankrijk en Engeland ten aanzien van die mo gelijkheid eenzelfde standpunt inne men. De houding van Duitsch' land In welingelichte kringen (e Ber- lijn is men algemeen van oordeel, dat Duitschland het niet noodig zal achten de houding, welke tot nu toe ten aanzien van Spanje is aan genomen, te wijzigen. Indien even wel de arbeid van de noninterven- tiecommissie onvruchtbaar blijft, zal Hitier niet aarzelen opnieuw den toestand onder de oogen te zien. De militaire leiders blijven ge reserveerd. GENèVE 19 Nov. (Havas). Het secretariaatsgeneraal van den Volkenbond heeft hedenmorgen indirect via Radio^Valencia vers nomen, dat de regeeringsCabab lero aan Genève een protest zou hebben gezonden, tegen de erkens ning van de regéering^Franco door Duitschland en Italië. De tekst van dit protest is echter nog niet te Genève ontvangen. In bevoegde kringen te Genève twij felt men eraan of ecnige demarche van de regeering te Valencia, in wélken vorm deze ook gegoten mocht zijn, tot resultaat zou kun nen leiden. De Italiaansche zaak gelastigde Filippo de Ciuties, raadsheer van de Italiaansche ambassade te Madrid heeft opdracht ontvangen met de regeering van Franco in contact te treden als zaakgelastigde van de Italiaansche re geering. Uit officieele Britsche inlichtingen blijkt, dat de consuls van Duitschland en Italië Barcelona hebben verlaten en dat de Italiaansche en Duitsche bur gers zoo spoedig mogelijk geëvacueerd worden" Geen interesse meer voor Genève ROME, 19 Nov. (Stefani). Naar aanleiding van het feit, dat een der Britsche bladen in de erkenning der Franco-regeering door Italië een nieuwe schending van artikel 10 van het Volkenbondshandvest ziet, schrijft de „Giornale d'Italia" dat Italië zich in het vervolg in het ge heel niet meer interesseert voor het geen te Genève gedaan of gezegd wordt. Men kan er slechts aan herinneren, dat dit artikel 10 betreffende de eer biediging van de politieke en nationale integriteit der staten het ernstigst wordt geschonden door Rusland, waar men, tegen den wil van het Spaansche volk hetgeen volgens het blad thans zonneklaar is gebleken een roode in vasie in Spanje voorbereidt. De erkenning door Berlijn en Rome verduidelijkt de positie van Spanje en zijn wettig bewind op het internatio nale plan, ook ten aanzien van de niet- inmengingscommissie te Londen. De er kenning is niet een daad van partijdig heid. maar van gerechtigheid. Het ge volg is geen complicatie, maar ophelde ring, aldus besluiten het Italiaansche blad. Te Rome wordt tegengespro» ken, dat Italië voornemens zou zijn, een blokkade in te stellen op de in bezit der Spaansche regeering zijnde havens. Wel wordt gezegd, dat Italië draconische maatrege» len zal nemen ter bescherming van de rechten en belangen van zijn onderdanen in Spanje. Ilaliaansche oorlogsschepen be vinden zich in de wateren van Bar celona en andere havens (er be scherming van Italiaansche belan gen. Italië zal niet uit de nietinmen- gingscommissie treden. Grandi zal Maandag aan do eerstvolgende zit ting van dc noninterventiecommis- sie deelnemen. DE LOCARNO»KWESTIE LONDEN. 19 Nov. (Reuier). De nieuwe Britsche nota ten aanzien van het Locarno-vraagstuk'is vanavond op het Foreign Office overhandigd aan de Fransche, Duiische en Belgische am bassadeurs en aan den Italiaanschen zaakgelastigde De nota bevat voorstel len ter overbrugging van de meenings- verschillen. zooals dte bestaan volgens de verschillende antwoorden op de Britsche nota van IS September. TIMES, DAILY TELEGRAPH EN LE TEMPS IN BESLAG GENOMEN BERLIJN, 19 Nov. (Havas). De Engelsche dagbladen Times en Daily Telegraph van IS November en het Fransche blad I.e Temps van 19 No vember zijn door de politie in beslag genomen. Een frissche dronk na den hardnekkigen strijd, waarbij generaal Franco's troepen de stad Navalcarneros wisten te veroveren. De duce schetst uitvoerig de binnen» en buitenlandsche politiek van Italië Het front tegen Moskou ROME, ID Nov. (Stefani). In de zit ting van den groot en fasristischcn raad heeft de Duce breedvoerig den interna tionalen en binnenlandschen, alsook den militairen en economische» toe stand uiteen gezet. Nadat de Duce daar op voorlezing had gedaan van een rap port. van den onderkoning Graziani over den politieken en militairen loc stand in Oost-Afrika, werde tQt maar schalk Graziani warme dankbetuigin gen gericht voor het werk, dal hij in Abessynie heeft verricht. De raad nam kennis van het verslag van graaf Ciano en hechtte zijn goed keuring aan het te Berlijn geteekende proces-verbaal en het protocol van Weenen, waarover het zijn voldoening uitsprak. Na het rapport te hebben aangehoord van Grandi, den Italiaanschen ambas sadeur te Londen, over diens activiteit in de commissie van non-interventie t.a.v den Spaanschen burgeroorlog en over den legen woord igen stand der Britsch-Italiaansche betrekkingen hecht te de raad hieraan zijn volle goedkeu ring Sombere atmosfeer van Versailles verdwenen In een commentaar op hot weigerend antwoord van Ciano op het verzoek van den Franschen zaakgelastigde dat Italië zich zou aansluiten bij een collec tief protest van de onderteekenaars van Versailles tegen de. opzegging door Duitschland van de bepalingen inzake de internationalisatie der rivieren, doet dc „Messagero" opmerken, dat dit ge baar van Italië van bijzonder belang is. daar het opnieuw een bewijs is van de uitstekende werking van den spil RomeBerlijn, die een der grondslagen van de nieuwe Europeesche geschiede nis vormt. Naar het blad hieraan toe voegt. beteekent bet gebaar van Italië tevens, dat de sombere atmosfeer van Versailles, die zoo zwaar op Europa heeft gedrukt, thans \oorgoed te niet is gedaan. Te Tokio meent men in diplomatieke kringen te weten, dat de berichten in zake een bondgenootschap tusschen Duitschland en Japan van allen grond ontbloot zijn. Waarnemers wijzen er op, dat Japan niet voornemens is zich t.a.v. de Europeesche politiek vast te leggen, noch een politiek volgt welke ten doel heeft een overeenkomst te slui ten, die tegen een bepaalde mogendheid i6 gericht. Men verklaart, dat hét de traditioneele politiek van Japan is de activiteit van de Komintern, die den vrede bedreigt, te onderdrukken. Daar do Komintern streeft naar de wereldrevolutie door internatio nale organisatie, streeft Japan naar vorming van een gemeenschappe lijk front met andere mogendhedén, die zich eveneens door de Komin tern bedreigd voelen. Met dit doel tracht Japan ook met China een anti-communistische overeenkomst tot stand te brengen. Japan is ech ter niet voornemens zich bij het fascistische kamp te voegen en nog minder om iets te doen, dat van invloed zou kunnen zijn op zijn op zijn traditioneele vriendschappe lijke betrekkingen met Engeland, de Amerikaansche en andere lan den. De Chineesche bladen te Sjanghai zijn eenstemmig van mccning, dat een anti-communistisch verbond tusschen Duitschland en Japan zeer ernstige gevolgen zou hebben voor China, op welks grondgebied Japan zich 6tevig zou moeten nestelen om een campagno tegen de Sovjet-Unie te kunnen voorbereiden. De Japansche bewapes ning Een van de voornaamste ge\olgen van de Japansch-Duitsche samenwer king is de tenuitvoerlegging van het Japansche bewapeningsplan, dat 3000 millioen yen zal kosten, in drie of vier jaar. inplaats van zes jaar, zooals was voorgenomen, aldus seint Reuter uit Sjanghai. Naar verluidt, zal een overeenkomst worden gesloten tot levering van Duitsch oorlogsmateriaal, o.a. vliegtui gen en tanks, noodzakelijk vóór de me chanisatie van het Japansche leger, waarvan de leemten bij de jongste manoeuvres bleken. Hiertoe zal een lee ning worden vérstrekt, of goederen worden geleverd aan Duitschland. pRINS BERNIIARD zal eer lang van de Directie der KoolhoVcn-fabriêken ten ge schenke ontvangen een twee rn otorig Koolhoven-sport vlieg- tuig. Z.D.H. heeft met dit ge schenk Zijne instemming be tuigd. Een Spaansche officier verstrekt aan buitenlandsche journalisten inlichtingen omtrent den stand der gevechten rond Madrid. Ruim 100 ton bommen en springstoffen op Madrid geworpen in 48 uur tijd Vier dooden bij vliegongeval in de naaste omgéving van Croydon LONDEN, 19 Nov. (Reuter). Dé „British Airways" deelt officiéél mèdé, dat nabij Crawley het postvliegtuig, dat de mail van Scandinavië en Duitsch land naar Engeland bracht, is veronge lukt De beide piloten, Hattersly en Ére denkamp zijn om het leven gekomén. De mail is niet beschadigd en werd per trein naar Londen gebracht Hét 'oestel veroverde geen passagiers. De radio-telpgrafist en dé mecanicien wer den slechts licht gewond. Dc oorzaak van hét ongeval is niet bekend. Nader wordt hericht, dat het ongeval met het postvliegtuig wórdt toegeschre ven aan mist. aangezien het toestel nog slechts enkele minuten vèrwijdefd was van het vliegveld Croydon. Barcelona gebombardeerd MADRID, 19 Nov. (Havas). Van nacht om half drie is Madrid op nieuw door vliegtuigen gebombai deérd. Om 9 uur hedenmorgen vond wedérom een bombardement plaats Bij déze twee bombardementen wérd een honderdtal personen ge dood of gewond. Officieel wordt medegedeeld, dat ruim 100 ton bommen en springstoffen in dt- laatste 48 uur op Madrid zijn geworpen aldus meldt de correspondent van de Diario de Lisboa te Laganez. De Carcci Modelo en de kazerne La Montana zijn nog steeds niet in handen der recht- schen gevallen. Ondanks de ononderbro ken aanvallen, die sedert twee dagen op beide gebouwen gericht worden. Wel staan zij in brand. Ondér voorzitterschap van den deken, de ambassadeur van Chili, heeft het corps diplomatique van Madrid vergaderd. Algemeen was men van oordeel, dat de burgeroor log een punt heeft bereikt, waarop men dé voornaamste wetten van de menschelijkheid uit het oog heeft verloren. De diplomaten betreuren niets anders te kunnen doen dan communique's te verstrekken aan de pers om deze betreurenswaardige toestanden te doen ophouden. Dc speciale verslaggever van de Intransigeant te Barcelona meldt, dat een kruiser der opstandélingcn, waarschijnlijk de „Gadaria" van nacht tweemaal Barcelona gebom bardeerd heeft. De schade schijnt echter niet ernstig te zijn. De bevol king zou van het bombardement niets bémerkt hebben, daar juist een hevig onweer woedde. Uit Hendaye wordt gemeld dat om niet medegedeelde redenen, welke waar schijnlijk in verband staan met de mili taire operaties in het Baskenland, de rechtsche autoriteiten besloten hebben de Spaansche grens gedurende twee weken te sluiten. Voorts wordt vernomen, dat twee trawlers van de regeering averij heb ben opgeloopen in een gevecht met vaartuigen van de nalionalisten. De scheden konden evenwel Bilbao nog bereiken. Verder wordt vernomen, dat pogin gen in het werk worden gesteld, om de troepen van de regeering te Santander en Bilbao te vereenigen, om een aan val te doen op Vittoria. Dit nummer bestaat uit 2 bladen PARIJS. 19 Nov. (Havas). Minister président Blum heeft besloten zelf het ministerie vón binnénlandsche zaken ad interim waar te nemen. De Matin bericht, dat het Kamerlid Becquart. afgevaardigde \oor Rijssel, die de interpellatie inzake minister Sa- léngro indiènde, mét zijn familie uit Rijssel is vertrokken Majoor Attlee zal de Engelsche La bour-party vertcgpnwóordigén bij de bégrafénis van Saléngro. Britsch»Egyptisch verdrag thans door Cairo goed» gëkeurd CAIRO. 19 Nóv. (D.N.B.) Na een débat van drie dagen heeft de senaat van Egypte het BritsCh-Egyptische ver drag mét 109 tegen 7 stémrrten goedge keurd. Hièrfnede is hét in Augustus te Lon- dén ondèrteekênde vèrdrag dóór Egypte geratificeerd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGE LIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBL1CITE1TSWA A RDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS Bouw van de Erdalfabriek. (Tweede blad, pag. 1.) Jubileum van de Evang. Lutherschc Gemeente. (Tweede blad, pag. 1.) Salariëeringsbesluit voor de politie niet goedgekeurd. (Tweede blad, pag. 1.) Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Moest zwakke veranderlijke wind, licht tot half bewolkt, droog wëcr, lichte vorst dos nachts, temperatuur om liet vriespunt overdag. Hoogste barometerstand 777 6 te Riga. Laagste 737.3 tc Jan Mayen. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Wilt U bont op uw mantol? Laat dit or dan bij ons opzetten door bekwame handen. Allerlei bontsoorten voorhanden. DAMESHOEDEN LANGESTRAAT 75 EXCLUSIEVE t GARNEERINGEN Door het Engelsche leger aangeschaft LONDEN, 19 Nov. (Reuter). In antwoord op verschillende in het La gerhuis gestelde vragen ten aanzien van de in liet vooruitzicht gestelde aankoopen door Britsche luchtvaart ondernemingen van Amerikaansche toestellen verklaarde Sassoon, dat alle gebruikte vliegtuigen van Britsch fa brikaat moeten zijn, behalve wanneer voor andere toestellen toestemming is verkregen van den ministcar van lucht vaart. Nu zijn de toestellen, bekend onder de aanduiding DH 86 A, uit den dienst genomen, omdat zij niet volde den voor nachtvluchten. Er was geen geschikt Britsch materiaal beschik baar, weshalve toestemming verleend is tot het gebruik van de Fokker F. 12 als tijdelijke maatregel. Van het ge noemde principe zal echter niet wor den afgeweken. De onderstaatssecretaris van luclit- \aart, sir Philip Sassoon, heeft in e<- schriftelijk antwoord op een desbetref fende vraag van een der afgevaardig den tevens verklaard, dat de reeeerin" in verband met het ontwerp tot ont wikkeling van de militaire luchtvaart ongeveer 8000 H.A. terrein heeft aan gekocht. die tot dusver voor landbouw doeleinden werden gebruikt. Deze ter reinen zullen dinen voor den aanleg van nieuwe vliegvelden. Sedert Mei 1935 zijn de hoofdstede lijke luchtstrijdkrachten met ruim 50 pet. uitgebreid. Op dien datum be schikte men over 53 eskaders met 580 eerste linietoestellen. Thans heeft man 80 eskaders mat 922 toastellan tot ziin beschikking. Het doel is te komen tot 120 eskaders met 1750 eorste-linietoe stellen. Voorts wil bet ministerie vari oorlog 50 vliegvelden aanleggen. Mei 39 vliegvelden is men reeds begonnen Het meerendéel ligt in het Zuiden vas Engeland.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1