DE LEYTAX HEVIGE STRIJD TROTS DE KOUDE Gruwelijk drama SALENGRO BEGRAVEN 4000 EXEMPLAREN DË EEMLANDEQ Duitsche en Italiaansche winkels in Barcelona geplunderd ONTRUIMING DOODVONNIS TEGEN DUITSCHER FELLE BRAND TE ANGERS voor groote afstanden RUSLAND EN JAPAN LUYCX Maandag 23 November 1936 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 124 VAN MADRID? LAATSTE GROET GEBRACHT SCHEBPSBOTSING IN DEN WATERWEG Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Weerverwachtinë 4 uur 27 min. STOFFEN- en MODEHUIS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS OER ADVFRTFNTIFN van 4 regels l 1.05 met inbegrip van een oew. snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f G.05 Inmiddels zijn de posities der strijdende partijen in Spanje weinig veranderd Een sovjet-leger bij de hoofdstad? Naar Havas uit Madrid seint, Is men in officieele vakvereeni* gingskringen van oordeel, dat Madrid moet worden ontruimd en dat alleen de strijders en de on* misbare ambtenaren in dienst van de oorlogvoering acbler moeten blijven. Reeds sinds lang heeft het comi té van defensie alle faciliteiten ver leend voor de evacuatie van vrou wen. kinderen en ouden van dagen. Toch zijn er nog duizenden burgers te Madrid, die reeds zouden moe ten zijn vertrokken en die weigeren zich te laten evacueeren. Men zal spoedig gedwongen zijn tot ver plichte evacuatie over te gaan. Het comité van defensie zeu zijn taak ten zeerste vergemakkelijkt zien. wanneer het zich slechts zou behoeven bezig te houden met strij ders, ambtenaren cn gemilitari seerde arbeiders. Radio Sevilla meldt, dat de nationa listen aan het front van Madrid in de buitenwijken verder zijn opgerukt en Verschillende gebouwen hebben bezet. „Wij hebben verscheidene machinege weren der regeeringstroppen. welker Verliezen aanzienlijk zijn. buit ge maakt", aldus het communiqué „On- 'danks het slechte weer te Madrid en de sneeuwval in de hergen hebben onze luchtmacht cn de artillerie blijk eege- ven van groote activiteit. De artille rie der regecring beantwoordde ons vuur. hetgeen ons eenige schade toe bracht. Een onzer colonnes is de wijk van Arguelles ingetrokken, waar de regeeringsmilifjp talrijke dooden en ge- Wonden achterliet. Moorddadige strijd In de universiteitswijk staan regee bingstroepen en nationalisen nog steeds zeer dicht bij elkander, zoodat do ar tillerie deze zone niet meer bestookt Ook hier duurt de moorddadige strijd zonder onderbreking voort De regee ringstroppen hebben hun posilies aan merkelijk verbeterd en eenige stellin gen ingenomen, die hun een voorsnrone geven op do opstandelingen. Ondanks koude en regen is het morpol der republikeinsrhe troepen uitstekend zoo wordt van rpgeeringsziirle bench' en in officieele kringen neemt men er met vreugde kennis van dat op hij na alle punten van het front het ini tiatief in handen is van de renuhlikei nen. Versterkingscolonnes trekken Voortdurend naar de hoofdstad. Plunderingen in Barcelona PERPIGNAN, 22 Nov. (Havas) Reizigers, die te Perpianan uif Barcelona zijn aangekomen, be. richten dat Duitsche en Italiaan sche winkels aldaar in verband met de erkenning van de regee- ring-Franco door Duitschland en Italië geplunderd zijn. Voorts wordt bericht, dat men te Barcelona bevreesd is. dat de stad binnenkort donr de oorlogsschepen der nationalisten zal worden gebom bardeerd. Reuter meldt, dat Franscho oor logsschepen de haven van Barcelo na verlaten hebben en thans huiten de drie-mijlszone kruisen, doch offi cieele kringen te Parijs verklaren volgens Havas. dat dit herieht in de zen vorm onjuist is. en waarschijn lijk zijn oorzaak vindt in het feit, dat eenige bodems in de haven ver vangen zijn door andere oorlogs schepen. Door Radió-Sevilla wordt medegedeeld dat de eenige troepen, waartegen de na tionalisten hij Madrid nog te strijden hebben, officieren, manschappen en ma teriaal, Russisch zijn. Tegenover het le ger der rechtschen bevinden zich vol gens deze uitzending geen Madrilenenof Catalanen meer. maar een Sovjet-leger. De autoriteiten hebben de Britsche regeering ervan in kennis gesteld, dat de zone'in het Noord-Oosten van Madrid, welke zij beloofd hadden te eerbiedigen, opdat de burgerbevol king en de vreemdelingen aldaar hun toevlucht zouden kunnen zoe ken, door hen is uitgebreid, tenein de hierin te doen opnemen de am bassades van Engeland en Amerika en eenige andere buitenlandsche diplomatieke missies. Deze uitbrei ding brengt de oppervlakte van de neutrale zone op ongeveer een vierk. mijl. Radio-Sevilla meldt, dat de in Bilbao ter dood veroordeelde consul van Oos tenrijk, alsmede een Paraguaansch amb tenaar en een Ifaliaansch militair amb tenaar, Zaterdag zijn terechtgesteld. Protest der Spaansche regeering Naar verluidt, is de Spaansche regee ring van zins om op grond van artikel 11 van het Volkenbondshandvest te Ge- nève te protesteeren tegen de erkenning van de regeering-Franco door Duitsch land en Italië. Bij dit protest zal de Spaansche regcering vermoedelijk niet den naam noemen van landen, welke bijzonder aansprakelijk zijn voor het oorlogsgevaar, doch alleen erop wijzen, dat dit gevaar bestaat. Duitschlands erken ning van de regeerings Franco Tot zaakgelastigde van de Duitsche regeering bij de regcering-Franco is be noemd oud-generaal Faupel. Naar wordt vermeld, is de generaal b.d. tot het ambt uitverkoren, omdat hij vele reizen naar Spanje heeft gemaakt, vloeiend Spaanseh spreekt en over invloedrijke relaties beschikt. Hij is voor zitter van het SpaansehAmerikaansch Instituut te Berliin en gedurende vele iaren voorzitter van de Duitsch-Spaan sche vereeniging geweest. Gedurende den oorlog was hii officier in den staf van veldmaarschalk von Hindenburg Tijdens den onstand der Snartarisfen in Duitschland stond hij aan het hoofd van een vrijcorps. Het radiostation van Sevilla heeft Zondagmiddag medegedeeld. dat de Tta liaansehe en Duitsche ambassadeurs te Sevilla zün aangekomen, waar zii rlonr generaal Ouei'no de T.lana en dp consuls der heide landen ontvangen werden. Zii brachten den Zondag te Sevilla door. dat mpt de Ttaliaansche en Duit sche kleuren versierd is pn vertrekken MaaridagncMpnd naar Burgos. TONDEN. 22 Nov f Reuter). Reuter verneemt, dat Zaterdagmid dag in Downingstréet een bijeen komst is gehouden, welke werd bij gewoond door Baldwin. Neville Chamberlain. Eden. sir John Simon sir Samuel Hoare en Tnskip Men be sprak de Spaansche kwestie Moge lijk zal Eden Maandag in het lager huis een verklaring afleggen. Bejaarde landbouwer en zijn schoonzuster in Limburg* sche boerderij vermoord aangetroffen MERKELBEEK, (L.) 22 No* vember. In het Limburgs sche dorpje Me.keibeek heeft men hedenavond een giuwe* lijke ontdekking sedaan In een afgelegen boerderij vond men de deerlijk verminkte lijken van den beiaarden landbouwer F. Buvsers en diens schoonzuster D Sen* der. De man vertoonde een afgesneden hals. terwijl de schedel van de vrouw was ingeslagen. Tegen zes uur hadden huren aan de deur van de boerderij geklopt om BOORDBEDDEN Bijna in geen tuin ontbreekt deze wijze van bloembeplanting. Het boordbed, is dan ook, mits goed ver zorgd, een sieraad voor den tuin. Hierin toch kunnen tal van bloem planten worden aangeplant, zoodat we bij een juiste soortenkeuze een bloeiend boordbed kunnen hebben vanaf het vroege voorjaar tot aan den laten herfst. Behoudens enkele laat- bloeiende Chrysanthemums is nu echter ook het boordbed uitgebloeid. Het is dus nu tijd dit onder handen te nemen en in orde te brengen voor den naderenden winter Verschillende e in voorkomende sterk groeiende vaste planten moeten jaarlijks wor den opgenomen en gescheurd, waar bij we dan de jongste deelen opnieuw aanplanten. Dit is het geval met herfstasters, Rudbeckia, Solldage of guldenroede, Achillea millefolium en A. ptarmica, Helcnium, Helianthus of zonnebloem, Centaurea montana de bergkorenbloem en soortgelijke flin ke groeiers. Om de twee jaar zal het noodig blijken Phlox paniculata of herfstsering, Pulmonaria of longkruid, Dianthus of anjelier, Geranium of Ooievaarsbek, Delphinium of ridder spoor, Doronicum of voorjaarszonne- bloem, Lythrum salicaria of katten staart, Veronica of eereprijs, Cam panula, Primula en soortgelijke zeer matige groeierr op te nemen en te scheuren. Het spreekt wel haast van zelf, dat we daarbij, waar dit moge lijk is, een goede grondbewerking en bemesting toepassen. Een boordbed, dat al eenige jaren is blijven staan, kunnen we het beste geheel opne men. We spitten het terrein dan flink diep om en zorgen tevens voor een rijke bemesting, waarvoor ze, zoo mo gelijk, half verteerde stalmest gebrui ken. Daarna planten we de gewensch- te soorten weer waarbij wc, in ver band met kleur, hoogte en bloeitijd, voor elke soort de plaats nauwkeurig bepalen. Enkèle soorten van vaste planten moeten eenige Jaren achter een vast staan voor ze rijk gaan bloeien. Dit is o.a. het geval met Pioenen, Aster amellus, Iberis sem- pervirens, Iris, Kniphofia of vuurpijl en Dictamnus of vuurwerkplant. Zoo mogelijk laten we deze soorten dus vast staan. Nadat alles opnieuw ge plant is dekken we de grondopper- vlakte tusschen de planten af met ruige mest. Dit geeft gedurende den winter eenige beschutting en deze mest laat een dun humuslaagie ach ter, dat Je grondoppervlakte los doet blijven. Terwille van den aanblik kunnen we inplaafs van mest turf molm gebruiken. Uitgenomen de voe dingswaar^® doel dit vriiwel dezelfde diensten. Wacht niet te lang met het behandelen van het boordbed, want de winter slaat voor de deur en vrij snoedig kan het weer het werk be lemmeren. melk te halen, doch er werd niet open gedaan. Zij hehhen toen onmid dellijk den rijksveldwachter gewaar schuwd. die op zijn beurt zich in verbinding stelde met de marechaus- sóe te Brunssum en de gemeentepoli tie van Merkelheek. Gezamenlijk drong men toen de woning binnen, waar men twee oude mcnschen ver moord op den grond vond liggen. Beiden waren ongeveer zeventig jaar. Een zestigjarige huishoudster, die zich in de boerderij bleek te be vinden, is onmiddellijk in arrest ge steld. Het vyas bekend, dat er ruzie was tus schen deze huishoudster en de andere bewoners. De mogelijkheid acht men niet uitgesloten, dat de man en de vrouw uit wraak ziin gedood, doch hef is ook mogelijk, dat hier van een roofmoord sprake is. Men heeft evenwel nog niet kunnen vaststellen of er eenig geld wordt vermist Buvsers en zijn schoon zuster, die zeer goed aangeschreven stonden, wonen reeds vele jaren samen in de boerderij. Zooals te begrijpen is heeft het gebeurde groote ontsteltenis ge wekt in hef rustige plaatsje, waar op het oogenblik de kermis in vollen gang Het onderzoek staat onder leiding van den wachtmeester der marechaussee te Brunssum. Het parket te Maastricht wordt Maandag te Merkelbeek verwacht VERKEERSSTREMMING OP HET VEER GORINCHEM—SLEEUWIJK De Afdeeling Wegen en Verkeer \an den B.B.N. deelt mede, dat de groote Veerpont, „De Gorinchem V" van Dins dag 2i November a s. tot en met Zater dag 28 November d a v. uit de vaart zal worden genomen wegens ketelrepara tie. Bijzonder lange vrachtauto's kunnen gedurende dien tijd niet overgezet wor den. Normale trucks met trailers kun nen wèl worden vervoerd. Een half millioen personen bewijst Roger Salengro de laatste eer Herdenkingsrede van Blum niJSSEL, 22 Nov. (Havas.) - De begrafenis van wijlen minister Sa lengro is geschied in tegenwoordig heid van een ontelbare menigte. Zij dr oeg het karakter van een waré hulde der bevolking. De baar was onder de kransen en bloemstukken bedolven, waaronder er waren van de regeering en van verscheidene ministers persoonlijk. Tienduizen den, samengestroomd uit alle hoe ken van Frankrijk en ook uit hét buitenland, defileèrdén langs de baar. Een bataljon infanterie verleende de eerbewijzen en defileerde vervolgens langs de baar, welke daarna van het stadhuis naar de begraafplaats, langs een dichte menschenhaag en begeleid door een onafzienbare menigte, werd overgebracht. Hoewel niet te zeggen valt, hoeveel personen alleen reeds te Rijssel den doode de laatste eér heb ben bewezen, schat men hun aantal op een half millioen. Om over vijven arriveerde de lijk stoet op de begraafplaats, waar Roger Salengro werd bijgezet. De vaandels der vertegenwoordigde organisaties brachten den laatsten groet. Leon Blum en de officieele personm condoleerden nog eens de familie Salengro, waarna men naar de stad terugkeerde. De ge- heele plechtigheid geschiedde in vol maakte orde. Ministerpresident Blum en de meeste leden der regeering hebben de begrafe nis van Salengro bijgewoond. Minister, president Blum heeft een rede gehou den, die door middel van luidsprekers in de geheele stad kon worden ge volgd. Blum herinnerde aan de loopbaan van Salengro, die op 33-jarigen leeftijd burgemeester van Rijssel was, en prees zijn optreden als mi nister van binnenlandsche zaken. „Ik kan verklaren, aldus Blum, dat hij een historische rol op een histo risch oogenblik heeft gespeeld. Ro ger Salengro was volkomen tegen zijn bijna bovenmenschelijke taak opgewassen." Blum laakte vervolgens de tegen Sa lengro gevoerde pérscampagne. Hierop zinspelende verklaarde hij met nadruk: ..Dit is iets, dat niet mag voortduren. Het Fransche volk zal zijn goederen niet langer overleveren aan een eer- looze pers. Het zal niet langer dulden, dat de bendeleiders zijn eer aantasten, bet zal tegen hen de republikeinsche instellingen versterken De laster moet uitgeroeid en gestraft worden en dit zal gebeuren De dood van Salengro heeft geheel Frankrijk de noodzakélijk- heid hiervan doen gevoelen. De laster moet bij de bron wor den uitgeroeid. Er moet een einde komen aan den geest van lijdzaam- Négen personen tot doodstraf veroordêeld in het pro* ces te NovosSibirsk MOSKOU, 22 Nov. (D.N.B.) In het proces te Novo*Sibirsk zijn de negen personen, onder wie de Duitsche mijnbouwkundig in* öenieur Stickling, die verdacht van samenzwering tegen de vei* ligheid van den staat, hehhen te* rechtgestaan, allen ter dood ver* oordee'd Dit vonnis moet als definitief worden beschouwd De eenige mogelijkheid is, dat de veroordeelden gratie zullen krij* gen. Direct na hef hekend wordén van het vonnis heeft de Duitsche am bassadeur te Moskou stappen hii de Soviet-regreering credaan Hij wees daarbij on de ..oncèloofwa&r dieheid der teeen Stickling inge brachte beschuldiging" en eischte als eersten maatregel, dat tijdig zorg zal worden gedragen dat gra tie kan worden verleend. held, die laster bijna als iets ver geeflijks beschouwt in het geval, dat het juist van den meest mis- dadigen aard is, d.w.z. wanneer de laster koel weg systematisch ge bruikt wordt als een politiek wa pen, als middel voor propaganda, wraak of répresailles. Ik beschuldig de lieden van de pers, die tegen hun tegenstanders alle mid delen goed en alle slagen toegelaten achten." Blum besloot met te herinneren aan de toewijding van allo vrienden van Rijssel en elders voor Salengro. Ook te Parijs heeft een groote stoet, van de Place Bastille naar de Place de la Nation gaande hul de gebracht aan de nagcdacntcnis van minister Salengro. Evenals te Rijssel heeft ook te Parijs geen en kele wanklank de stilte verstoord. Prachtige Middeléeuwsche kathedraal térntmwer» nood gered Te Angers zijn de magazijnen, ge- naamd „Palais de marchands", die een oppervlakte beslaan van 8000 vierk. meter door brand vernield. De schade wordt geschat op ver scheidene millioenen francs. Zelfs de kathedraal, een beroemd historisch bouwwerk, dateerend uit de twaalfde en dertiende eeuw, vatte vlam. Er werd toen een beroep gedaan op de brandweercorpsen der omliggen de steden, die onmiddellijk te hulp snelden. De schade aan de kathedraal, die mén ten slotte voor verdere vernieling kon behouden, is van dien aard, dat herstel mogelijk is. In het geheel zijn veertig perceelen door het vuur bescha digd. Verscheidene gehouwen zijn vol komen vernield Tegen zeven uur Zaterdagavond was men er in geslaagd uitbreiding van het vuur te voorkomen. Tijdens den brand is een vrouw om het leven gekomen door een val van een brandweerladder Vier personen moesten met ernstigo verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen Tusschen Ned. s.s. „Willems* plein" en een loods* boot ROTTERDAM, 22 November. Heden middag is tijdens een dikken mist het thuiskomende Nederlandsche schip Wil lemsplein van de scheepvaart-maat schappij Millingcn te Rotterdam, in den Nieuwen Waterweg alhier, ter hoogte van de seinpost- in aanvaring gekomen met loodsboot 16. Het stoomschip maakt water en is te gen den Zuidwal aan den grond gezet. De Willemsplein verkeert in zinkenden toestand, doch voorloopig bestaat er vóór do bemanning geen gevaar. De sleephooten Hoek van Holland en Maas van L. Smit en Co.'s Internationa len Sleepdienst zijn uitgevaren, om het stoomschip hulp te verleenen. De loodsboot is aan den voorsteven be schadigd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN HET AUTO-ONGELUK BIJ MOERGESTEL EINDHOVEN. 21 Nov. Hedenmorgen is in het St. Elisahethgasthuis alhier overleden de 28 jarige mevrouw H. Ph. Tromp—Wurfbain. Op 28 November j.l werd het echt paar Tromp uit Eindhoven hij een auto-ongeluk te Moergestel zwaar ge wond PRINS BERNHARDSCHOOL AMSTERDAM. 21 Nov. Zooals ge meld. zal rle Protestantsche Christe lijke school \oor schipperskinderen van het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Ruhrort. genaamd „Oranie-Nassau-school" worden onder gebracht aan boord van een sleepschin waarop een uit rlrie lokalen bestaande school met concierge-woning worden eeHouwd. Thans vernemen wij. dat 7 D. H Prins Rernhard zijn toestemming ge geven heeft, dat dit schip zijn naam zal dragen. ZEEBOOT OMHOOG GEVAREN ff A NS WEERT. 22 Nov. Tijdens dikken mist is hedenmiddag nabij Sac' tingen een zeohoot omhoog gevaren De naam van deze hoot is echter nog niet hekend. Het schip is hlyven zitten. Sleepboo ten zijn uitgevaren om het schip togen hoog water vlot te brengen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's STADSNItinrS 20-jarig bestaan der Soc.-Dem. Vrou- wénclug. (Tweede Blad, png. 1). SPORT De vóel bal-, hockey- en korfbahved- èt rij den. (Tweéde Blad, pag. 2 en 3). 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie var SPIEKERMANN Langestraat 31 Telefoon 321 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Meest zwakke O. tot Z.-O. wind, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig of geen neen&lag, lichte vorst tot temperatuur om hot vriespunt. Hoogste barometerstand 772 0 te Krakau. Laagste 753.2 te Andanes. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Allerleukste WOLLEN en ZIJDEN SJAALS. MOSKOU, 22 Nov. (Reuter). Als vergeldingsmaatregel voor het anti communistisch verdrag, dat Japan met Duitschland zou hehhen geslo ten. heeft de Sovjet-regecring gewei gerd het visscherijvcrdrag met Ja pan te onderteekenen. Dit verdrag, dat reeds geparafeerd was, had Zaterdag onderteekend moeten worden. In diplomatieke kringen te Moskou houdt men ernstig rekening met de mo gelijkheid vanandere tegenmaatregelen, zooals hof afbreken der onderhandelin gen met Tokio voor de instelling van een Mandsjoekwo-Sovjel Russische grens- cornrriissie of de intrekking van de on langs verleende concessie voor de olie exploitatie op Sachalin. AANRIJDING TUSSCHN VRACHT AUTO EN TAXI AMSTERDAM 22 November. Toen in den afgeloopen nacht een taxi uit de richting van het centrum in de Maas straat de Noorder Amstellaan wilde kruisen werd de wagen aangereden door een vrachtauto uit Maastricht ge laden met kaas, welke geen .voorrang aan de taxi had verleend De twee inzittenden van de taxi, een man en een vrouw, werden daarbij gp- wond. De man had een lichte hoofd wonde opgeloopen. terwijl de vrouw een hersenschudding bekwam. Reiden zijn vervoerd naar het On* Lieve Vrouwengasthuia.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1