TAXI-DIENST 4000 EXEMPLAREN DE EEMLANDEU Engeland en Frankrijk eensgezind Luchtvaart in stratosfeer mogelijk Italië zal Franco alleen moreel steunen DE STRIJD OM MADRID LUYCX Dinsdag 24 November 1936 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 125 NIET-INMENGING GEHANDHAAFD Eden spreekt in het Lagerhuis Van Zeeland naar Londen PROF. PICARD TE DEN HAAG Nic. Bovée Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: CoornhertSaan 3 11330 TEL. 1850 1093 op aodlere pagina's Weerverwachtiriy Licht op 4 uur 25 min. STOFFEN- en MODEHUIS STAKINGSINCIDENT TE PARIJS AMËR SFGORTSCTi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI K flFR ADVPRTFNTIPN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ccn Lew. snummer rnisiö ucn WTCniUlllUl regel mccr f 025 Licfdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 De kruiser Miguel Cervantes door een of meer buitenland, sche onderzeeërs aan, gevallen? LONDEN, 23 Nov. (Reuter). Op vragen betreffende de veilig, beid van de Britsche koopvaardij, schepen in de Middellandsche zee antwoordde de minister van bui, tenlandsche zaken, Eden, in het Lagerhuis, dat het de politiek der Britsche regeering is, in geen en, kei opzicht deel te nemen aan den oorlog in Spanje, en aan geen der partijen steun te verleenen. Onder applaus verklaarde Eden, dat de Britsche regeering tot dus ver aan geen van beide partijen de rechten van belligerenten ter zee had toegekend, en voor het oogen- blik ook geenszins voornemens is, zoodanige rechten toe te kennen. Bijgevolg zullen de Britsche oor logsschepen zoo noodig de Britsche koopvaardijschepen in volle zee. te gen interventie van welke partij ook, beschermen. Op verdere vragen heeft Eden geant woord, dat nog geen 24 uur geleden, de Fransche regeering hem haar wensch te kennen heeft gegeven, het non-interventie accoord te zien voort gezet. Op de vraag, of de Engelsche regeering in contact was met de Fran sche ter verzekering van een gemeen schappelijk optreden, in geval van schending der Fransche of Britsche rechten op het gebruik van Spaansche haven, antwoordde Eden, dat hij de verzekering kon geven, dat dc regcering in nauw contact was met de Fransche regeering ter zake van alle kwesties, op geworpen door den toestand in Spanje. Voorts heeft Eden mede* gedeeld, dat de Engelsche re* geering voornemens is, zoo spoedig mogelijk een wets* ontwerp in te dienen, waarbij het vervoer van wapens met Britsche schepen naar Spanje onwettig wordt verklaard. kien meent te Londen te weten, dat iieze wetgevende maatregelen door Eden in het Lagerhuis aangekondigd, aan de autoriteiten de bevoegdheid zul len geven zware boeten op te leggen aan de eigenaars van schepen, die de op te stellen regels zullen overtreden. Deze regels zullen met name betrekking heb ben op het vervoer van wapens door Britsche schepen van een ander land dan Groot-Britannië naar de Spaansche havens. Nieuwe instructies voor Chilton Naar de Daily Mail bericht, zou Eden Zondag na den buitengewonen minis terraad nieuwe instructies hebben ge zonden aan den Britschen ambassadeur in Spanje, sir Henry Chilton, die mo menteel te Hendave vertoeft. Hii zou opnieuw in contact moeten treden met de autoriteiten te Burgos en ophelde ring moeten vraeen over de blokkade, welke de vloot der Spaansche nationa listen voornemens is uit te oefenen op de havens van Catalonië. Nationalisten niet sterk genoeg voor een blokkade De Times schrijft, dat de Spaansche nationalisten op het oogenblik niet sterk genoeg ziin ter zee. om Barcelona of een andere haven aan de Oostkust van Spanje te blokkeeren. Een ernstige toestand zou evenwel ontstaan, als sche pen of vliegtuigen der rechtschen op traden tegen Britsche schepen in volle zee. Het feit. dat geen uitvoervergun ningen voor wapenen door de Britsche regeering worden verstrekt, versterkt de positie van de Britsche schepen tegen inmenging van beide parlijen.' De gezagvoerder van het Noorsche schip „Lisken" heeft te Ghiraltar rap port uitgebracht over het feit. dat hij, oriderweg van Dundee naar Valencia, op 14 November aangehouden is door verscheidene kleine oorlogschepen der nationalisten, tusschen Caso Villano en Kaap Finisterra. De gezagvoerder werd gedwongen koers tc zetten naar Vigo. Eerst na zijn heele lading gelost te hebben welke bestond uit pootaard- appelen kreeg hij verlof zijn reis voort te zetten. De buitenlandsche onderzeeër Naar Havas meldt heeft de Spaansche ambassadeur te Lon* den tijdens een bezoek aan Eden de geruchten bevestigd omtrent de beschieting van den kruiser Miguel Cervantes door „buiten* landsche onderzeeërs". Het on* derhoud heeft verder betrekking gehad op den toestand van Span* je in het algemeen. De „Glowwurm", de Britsche tor pedojager welke voor Cartagena ligt, deelde mede, dat Zondagochtend om streeks 9 uur een ontploffing werd waargenomen aan boord van den Spaanschen kruiser „Miguel Cer vantes", Het schip helde een weinig over en werd naar de haven ge sleept. Duitschland en de nieUinmenging Tijdens een onderhoud, dat de Duit- sche ambassadeur te Londen, von Rib- bentrop Maandagochtend met Baldwin had, is het nieuwe Oostelijk pact en de Spaansche kwestie besproken. Von Ribbentrop verzekerde, dat de Duitsche regeering geenszins voornemens is, haar houding" inzake dc non-interventie te wijzigen en vertegenwoordigd zal blij ven in de non-interventie-commissie. In strijd met het bovenstaande be- Rookwoiken stijgen op bij elke explosie tijdens het bombardement Madrid door de artillerie der nationalisten richt wordt echter bekend, dat het be zoek, dat de Duitsche ambassadeur von Ribbentrop aan Baldwin heeft gebracht het karakter van een beleefdheidsbe zoek heeft gedragen en op geen enkele wijze in verhand stond met den toestand in Spanje. Het bezoek was reeds lan gen tijd geleden vastgesteld, doch kon wegens een ongesteldheid van Bald win pas Maandag doorgang vinden. De sub-commissic van de niet-inmen- gingscommissie is Maandagmiddag in het Foreign Office bijeengekomen. De sub-commissie der niet-inmen- gingscommissic heeft het rapport der luchtvaarfdeskundigen besproken, die de uitbreiding van het controle-plan hebben bestudeerd om te voorkomen, dat militaire vliegtuigen naar Spanje zouden worden gezonden. Do volgende voorstellen zijn ter be studeering voorgelegd: 1. controle op alle burgervlieg velden in Spanje; 2. vestiging van controleposten op vliegvelden buiten Spanje, welke binnen een radius van 2500 K.M. van de Spaansche grens zijn gele gen; 3. vaststelling van „luchtcorri- dors", welke burgervliegtuigen zou den moeten volgen, wanneer zij Spanje binnenkomen. De Fransche politiek Maandag is te Londen een dele gatie Fransche linkschè politici on der leiding van Jean Longuet aan gekomen, om tezamen met Britsche parlementsleden, behoorende tot de arbeiderspartij, alsmede met verte genwoordigers der vakbonden don toestand in Spanje te bespreken. Tijdens den strijd om Madrid neemt een afdeeling Moorsche troepen do regecringsmilitie onder schot Gezaghebbende kringen te Parijs ver klaarden Maandagavond, dat het stand punt der Fransche regeering in de Spaansche aangelegenheid gccnerlei wij ziging heeft ondergaan. Frankrijk blijft aan den eenen kant vasthouden aan het niet-inmengingspact, aan den ande ren kant kent Frankrijk geen van bei de partijen de kwaliteit van belligerent toe en is voor het oogenblik ook niet van plan dat to doen. Deze houding valt overigens samen met die van En geland. De besprekingen, die de laatste dagen tusschen Parijs en Londen ge voerd zijn hebben gelijkheid van op vattingen der beide landen aan het licht gebracht. Reuter meent te weten, dat de door Eden in het Lagerhuis over den toestand in Spanje afgelegde verklaringen het resultaat zijn van een gedachtenwisseling tusschen Londen en Parijs. Italië zal alleen mo reel steunen ROME, 23 Nov. (Reuter). In officieuse kringen wordt verklaard, dat Italië moreelen steun zal ver leenen aan Franco bij iedere blok kade, die hij zal kunnen instellen, maar, aldus voegt men hieraan toe, Italië heeft geen matericelen of mi litairen steun verleend en zal geen militairen steun verleenen aan een blokkade, terwijl het zal voortgaan met de niet-inmenging. De regeering-Franco heeft het Duit sche ministerie van buitenlandsche za ken medegedeeld, dat zij Luis Alvarez de Estrada, secretaris van de Spaan sche ambassade .te Berlijn, benoemd heeft tot haar zaakgelastigde bij de Duitsche regeering. BRUSSEL, 23 Nov. (Havas). Mi nisterpresident van Zeeland zal zich Donderdag naar Londen begeven om het woord te voeren tijdens een lunch, dio door het Britsche comité van de In ternationale Kamer van Koophandel te zijner eere wordt aangeboden. In politieke kringen gelooft men. dat van Zeeland deze gelegenheid zal aan grijpen om diplomatieke besprekingen te voeren met den minister van buiten landsche zaken, Eden, die van Zeeland aan de leden van het comité zal voor stellen. Het slechte weer belemmert de activiteit der troepen AVILA, 23 Nov. (Havas.) Dc berichtgever van Havas bij de rechtschen deelt mede, dat de acti viteit van de luchtmacht door het slechte weer wordt tegengewerkt. De artillerie bombardeert nog de versterkte posities van de regee- ringstroepen en de officieele ge bouwen in het centrum van Madrid. Een aanzienlijke macht wordt sa mengetrokken om op alles voorbe reid te zijn. Het weer belemmert ook den aanval op de Prinsessobrug door den linker vleugel van het leger onder commando van Varela. De manschappen van het vreemdelingenlegioen en de Moorcn maakten zich met behulp hand granaten en dynamictbommen meester van een huizengroep, vun waaruit zij door de regeeringsfroepen werden be stookt. De Roemeensche generaal Gantacuzi- no, de leider van de partij „alles voor het land", opvolgster van do „ijzeren garde", is voornemens aan het hoofd van een delegatie van zijn partij naar Spanje te gaan om generaal Franco een eeresabel to overhandigen en om dienst te nemen in de rijen der Spaansche na tionalisten. Andere groepen van de partij zullen volgen. Vermoedelijk zullen zij via Hamburg reizen, aangezien Frankrijk een visum heeft geweigerd. De bijzondero correspondent van Reu ter bij de nationalisten bericht, dat de rechtschen, die strijden om het bezit van de universiteitswijk, heftigen te genstand ontmoeten van het „proleta rische vreemdelingenlegioen", dat aan de zijde der regeering vecht. Deze mannen worden gedreven door de over tuiging, dat zij het wereldprolet.iriaat verdedigen tegen het fascisme en strij den met fanatieken moed. De nationalisten rukken op. huis voor huis veroverend, zelfs verdieping voor verdieping. Natuurlijk zijn de ver liezen hij deze wijze van oorlogvoeren zeer groot. De ongeoefende troept n van de regeering vooral lijden geweldige verliezen en de rechtschen veroverden de universiteit en andere gebouwen ten koste van de helft hunner man nen. Minder geoefende en volhardende troepen dan de Mooren zonden mis schien nog grooter verliezen hebben geleden. De nieuwe Russische Vickcrs-tanks, waarvan de regeering een vijftigtal zou bezitten, worden nog geregeld gebruikt, doch blijkbaar niet met het succes, dat men hiervan verwachtte. De buitenlandsche journalisten te Avila hebben stappen gedaan ten gun ste van hun vakgenooten, die bij de uitoefening van hun beroepsplicht in het Casa de Campo door rnilitietroepcn gevangen genomen zijn. Het staafsdepartemont te Washington heeft den zaakgelastigde der Vereenig- do Staten te Madrid, VVendelin, telefo nisch opdracht gegeven de ambassade te Madrid te sluiten en naar Valencia te gaan. Wendelin antwoordde, dat hij Woensdag met zijn personeel zou ver trekken. Er bevinden zich te Madrid nog 200 Amerikanen, die per autonio biel of autobus de hoofdstad zullen verlaten. Groote snelheden kunnen in de stratosfeer wor* den bereikt 's-GRAVENHAGE, 23 November. Voor het Kon. Instituut van Inge nieurs heeft de bekende stratosfeer- onderzoekere Prof. A. Picard he denmiddag een voordracht gehou den over het onderwerp „Lucht vaart en stratosfeer". Prof. Picard, die met applaus werd begroet, vestigde er de aandacht op. oat hij zijn opstijgingen had onderno men niet als luchtvaartkundig inge nieur maar als physicus, die nieuwsgie rig was naar wat zich in de bovenste luchtlagen afspeelde Het is niet voldoende, aldus Prof. Pi card, dat men zorgt voor een goede temperatuur en voor een voldoende hoe veelheid zuurstof. Maar de voornaamste factor, die zeer onaangenaam en soms zelfs noodlottig op het menschelijk li chaam inwerkt is de verminderde druk, die de atmosfeer uitoefent Op 5300 me ter hoogte is de druk van de buiten lucht reeds verminderd tot V2 atmosfeer op 16.000 meter tot 1/10 atmosfeer. Spr. bespreekt de gevolgen van het zuurstofgebrek op groote hoogte voor het menschelijk organisme en de in werking op den geest en het denkver mogen. Hij komt tot de conclusie, dat onder bepaalde zuurstofinvloedcn de „homo sapiens" een „homme bete" wordt. Men maakt fouten die men on der normale omstandigheden zeker zou vermijden en denkt op groote hoogte niet aan eenvoudige zaken, die men normaal zeker niet zou vergeten. Spr. trekt hieruit de conclusie, dat vliegtuigbestuurders op groote hoogte hun werk zullen moeten verrichten on der normalen druk, en dus hermetisch gesloten cabines voor stratosfeervlieg- tuigen noodzakelijk zijn. Waarom moeten vliegtuigen in de stratosfeer opstijgen? Omdat zij op groote hoogte minder luchtweer- stand ontmoeten en op een hoogte van 16.000 meter dus ca. 3 maal zoo hard vliegen, mits echter ook de rnotor 3 maal zoo snel draait, d.w.z. dat de motor dus 3 maal zooveel brandstof zal gebruiken maar dat dan ook een driemaal zoo grootere afstand wordt afgelegd, zoodat het gebruik per K.M. niet toeneemt. Het is echter niet zoo, dat een vliegtuig, dat op het oogenblik op normale hoogte 500 K.M. per uur haalt, in de stratosfeer een snelheid krijgt van 1500 K.M. per uur. De aërodynamische werking van de schroefwind blijkt haar grootste rendement te hebben bij snelheden van 600 k 800 K.M. Maar zelfs een snelheid van 700 K.M. zou beteeke- nen, dat men binnen 20 uur van Ne derland naar Nederlandsch-Indië zou kunnen vliegen. De temperatuur zeer laag Uitvoering bespreekt prof. Picard den invloed van de zonnewarmte op groote hoogte. Uit onderzoekingen met ballons is gebleken, dat de temperatuur op grootere hoogte voortdurend afneemt, tot zij op een hoogte van 12 K.M 55 gra den celsius heeft bereikt. Stijgt men hooger. dan blijft deze temperatuur ver der vrijwel constant. Boven deze hoog te van 12 K.M. worden geen vertj- Prof. Aug. Picard cale luchtstroomingen waargenomen, heerscht er een evenwichtige toestand en bestaan er hoogstens nog horizon tale stroomingen. Er is i n de stratosfeer nog slechte een zeer geringe verticale strooming door het opstijgen der lichtere gassoor ten. Voor dc commercieele luchtvaart is het van belang, dat men in de stratos feer geen last heeft van remousstooten, dus rustig vliegt en er geen wolken aantreft. In tegenstelling tot wat men zou ver wachten is de vochtigheidsgraad zeer hoog. Voor condensatie van waterdamp in de lucht ie n.l. niet alleen afkoeling noodig, maar in de eerste plaats stof deeltjes, waaromheen de droppels zich kunnen condenseeren. Waar in de hooge luchtlagen dc op stijgende vochtige lucht alle stofdeel tjes verliest, stijgt deze lucht in over- verzadigden vochtigheidstoestand in de stratosfeer. De stofdeeltjes, die prof. Pi- cards ballon losliet waren voldoende voor het veroorzaken van vrij sterke condensatie. Voor 6tratosfeerviiegtuigen beteekent deze hooge vochtigheid van de lucht in oververzadigde toestand bij lage tem peratuur echter het gevaar van ijsafzet ting. Het vliegtuig moet dus 6nel door de gevaarlijke zone heen stijgen tot een hoogte van 15 k 16 K.M.. waarvoor ech ter een groote reserve van motorkracht noodig is. In het laatste gedeelte van zijn rede heeft prof. Picard nog verschillende in teressante ervaringen meegedeeld van zijn beide ballonopstijgingen in de stra tosfeer, o.a. de veiligheidsmaatregel om in de cabine een mangat aan te bren gen, waaruit men met behulp van een parachute kon ontsnappen, mits zich aan den gondel zelf eveneens eenige valschermen bevinden om te voorkomen dat bij het springen van den ballon de volledige gondel niet in draaiende be weging komt Overigens acht rof. Pi card bij ballonop6tijgingen een mini mum aan gevaar aanwezig. Prof. van Roven dankte prof. Picard in hartelijke bewoordingen voor zijn komst naar den Haag en voor zijn in teressante voordracht. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJIC- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBL1C1TE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG STAOSNItUVrs Het domein Socstdijk. De restauratie van den hoogen wal- muur. (Twecdo blad, pag. 1). T H00ISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapiuie van SPIEKERMANN Langestraat 31 Telefoon 321 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke Z.-O. tot Z. wind, neve lig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur ora het vriespunt tol lichte vorst. Hoogste barometerstand 770.1 te War schau. Laagste 754.4 te Vardoc. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Allerleukste WOLLEN en ZIJDEN SJAALS. PARIJS, 23 Nov. (Havas). Toen Maandagochtend de arbeiders van de zeepfabriek Gusin Berghe, op de Quai de Clisy hun nieuwe werkweek wilden beginnen, belette een groep stakers hun de fabriek te betreden. Een twistgesprek ontstond en plotseling weerklonken schoten, waardoor twee personen wer den gewond. Ten aanzien van deze kwestie bericht de Paris Midi, dat 30 man van het per soneel wilden werken en 75 staken. De strijd was hevig. Een aanzienlijke poli tiemacht herstelde de orde. Lit het politie-onderzoek is gebleken, dat de zoon van den eigenaar van do zeepfabriek, Paul Gusin Berche, de re volverschoten heeft gelost, waardoor 2 arbeiders werden gewond. In totaal war den in het gevecht 11 personen gewond. E Algerijn werd met een schot in de lever in het ziekenhuis opgenomen. PROTEST VAN DEN NEGUS LONDEN, 23 November( Reuter. De secretaris generaal van den Volkenbond, Avenol, hoeft een brief ontvangen van den negus, waarin deze hem verzoekt aan alle leden van den Bond mede te dcelen, dat hij protesteert tegen de er kenning van het Italiaansch-Ethiopi- sche keizerrijk door Oostenrijk en Hon garije.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1