Hardnekkige strijd bij de hoofdstad ENGELSCHE VLOOT ACTIEF DE LEYTAX 4000 EXEMPLAREN yicdlonacd hiuvslijkA- qa&xkswk Treinramp in Amerika voor groote afstanden Nationalisten beschikken over duikbooten Prins Bernhard bij Werkspoor ft VERDRAG MET EGYPTE LUYCX Woensdag 25 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 126 De burgeroorlog in Spanje Luchttorpedo geworpen op het ministerie van oorlog TREIN VERNIELD DOOR DE LUCHTMACHT Actie voorbereid in het Noorden TEGEN EXTREMISME HET INCIDENT TE CARTAGENA De neutrale zone bij Barcelona 8 Dooden, 65 gewonden Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 op andere pagina's YVeerverwachting VON RIBBENTROP NAAR BERLIJN 4 uur 23 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMERSFOORTSCH MGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels i 1.05 met inbegrip van een tew. snummer week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. t TYP* P* Ti* A T^TYP*TY elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers t 0.05 1 li i ,1 1 I s AA 1 I J /L^ helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Beide partijen schijnen ernstige verliezen te lijden MADRID, 25 Nov. (Havas). In den sector van de brug der Franschen en in de universiteits» wijk werd gisteren de hardnek» kige strijd voortgezet. De regee» ringstroepen hebben tegenaanval» len ondernomen met name 2000 man rechtsche troepen omsingeld, 'die een ziekenhuis in bezit hadden genomen. De rechtsche troepen hebben gisterochtend Casa del Campo iaangevallen, doch zij werden teruggeslagen. Tijdens hun offen» sief heeft de militie terrein ge» Wonnen en zeven strijdwagens buitgemaakt. Over het geheel was Öe dag gunstig voor de regee» tingstroepen. Het officieele communiqué van Eet ministerie van oorlog ver» ïneldt o.m., dat de regeeringstroe» pen in den sector van Aranjuez het initiatief tot den aanval heb» ben genomen en den nationalisten ernstige verliezen hebben toege» bracht. Aan het front aan de Manzanares is het tot geen enkele Operatie gekomen. De vijand heeft ernstige verlie» Ken geleden bij de Casa del Campo. De militie blijft druk uit» toefenen in den sector van Pozuelo 'Alarcon en Villa Nueva de la 'Canada. Volgens Radio Scvilla werd aan Eet front bij het Escoriaal een 'aanval van de regeeringstroepen afgeslagen, evenals aan het Zui» 'delijk front van Madrid, waarbij 70 man van de aanvallers werden 'gedood. Bij een verkenningstocht heeft Ben vliegtuig der rechtschcn een luchttorpedo geworpen op het ministerie van oorlog te Madrid. Ook enkele andere gebouwen Werden getroffen. Verder verniel» de de luchtmacht een trein met levensmiddelen, welke van Valen» cia op weg was. Aan hetSiguenza» front namen de nationalisten San André de Gongosta bij een 'tegenaanval, nadat de regeerings» 'troepen bij een mislukten aanval op Toba 200 dooden hadden ver» loren. Gisteravond heeft het ministerie van oorlog per radio doen mededelen, dat jn den sector van Quinto de regee ringstroepen zijn opgerukt. Zij hebben meer dan 150 stuks vee buit gemaakt. Aan het front van de Quadarrama heeft de vijand tevergeefs een aanval ondernomen. In dezen sector is het lot kleine vuurgevechten gekomen. In de buurt van Aranjuez is de vijand tot den aanval overgegaan, doch hij heeft geen der declcn, welke hij zich had ge steld, bereikt. De rechtsche autoriteiten in Quipuz- toa weigeren volgens Havas de mees te vreemdelingen uit Spanje te laten vertrekken Men wijt deze houding aan hun vrees, dat verschillende militaire operaties, die in deze streek plaats hebben gevonden, bekend zullen wor den. Baskisch offensief op komst Havas meldt uit Saint Jean de Luz, dat volgens aan de grens ontvangen berichten spoedig het - «offensief der Baskisclie troepen kan worden verwacht. De militai- troepen te Bilbao, die aan dit of fensief zullen deelnemen, bestaan uit verscheidene duizenden man schappen, gewapend met mitrail leurs cn kanonnen van ieder kali ber. Reeds hebben vliegtuigen ver scheidene spoorlijnen met bom men bestookt en vernield. Malaga door rechts get bombardeerd Uit Malaga wordt gemeld dat heden ochtend een aantal vliegtuigen der nationalisten de stad hebben gebom bardeerd .Een aantal bommen viel in de rivier zonder schade aan te rich ten; andere kwamen er in de nabijheid van den Britschen kruiser welke in de baai ligt. Het luchtafweergeschut dwong de vliegtuigen hoog te vliegen. Nabij Barrio Dusera werd een aan val van de nationalisten afgeslagen, liezen. Een cscadron Moorsche ruiterij werd gedecimeerd. Te middernacht deelde het groote hoofdkwartier der rechtschen te Sala manca mede, dat de vijand nabij San tander trachtte aan te vallen, doch met groote verliezen werd afeeslagen. Aan het front van Robledo de Chavela werd eveneens een aanval afgeslagen. Tenge volge van het bombardement van gis teren en eergisteren zijn hier meer dan 80 man van dc regeeringstroepen ge dood. Aan het front voor Madrid versterk ten de rechtschcn hun posities, alvorens verder op te rukken. De regeerings troepen, die langs den weg van Tala- vera wilden aanvallen, werd endoor de luchtmacht verdreven. Zij leden aan zienlijke verliezen. Noorsch schip aange houden De radioclub van Taneriffe deelt mede, dat de rechtschen nabij Bar celona een Noorsch schip hebben aangehouden. Naar verluidt, heeft dit schip verscheidene reizen ge maakt. Het was op weg naar een Engelscho haven, doch onderweg werd de lading verwisseld. Het schip zou munitie voor de Spaan- sche regeering vervoeren en is reeds enkele malen door dc lucht macht der witten gebombardeerd. Het vaartuig is thans in beslag ge nomen. De vloot der nationalisten heeft verder een Grieksch schip met munitie ge dwongen naar Ceuta te stoomen. Men verwacht verder, dat binnenkort de vloot een aanval zal doen op Valen cia en Barcelona. De haven van Gijon wordt door de vloot afgesneden. Naai de rechtschen meededen, zijn in de stad demonstraties gehouden om de overgave der stad te vragen. Volgens een bericht uit Madrid zou generaal Miaja, die be last is met de leiding van de verdedi ging, door de anarchistenzijn afgezet. Fransche torpedojagers in Spaansche wateren Naar uit welingelichte kringen wordt vernomen, is de Fransche torpedojager Verdun uit Barcelona naar Toulon ver trokken, terwijl de torpedojager La Pal- me uit Toulon naar Palma de Mallorca is vertrokken. Het congres der Amerikaansche ar beiderefederatie, dat te Tampa (Flori da) gehouden wordt, heeft een resolu tie aangenomen, waarin communisme, fascisme en nationaal-socialisme een bedreiging worden genoemd van de menschehjke vrijheid en den vrede en waarin alle arbeidersorganisaties wor den opgewekt zich aaneen te sluiten om deze leerstellingen met hun gehee- le macht te bestrijden. PRINS BERNHARD. hij zijn bezoek gistermorgen aan Werkspoor te Amsterdam. Links de directeur, ir. M. H, Damme Het geheele bedr'T bezichtigd AMSTERDAM, 2-4 Nov. Vanmorgen heeft Z. D. H. Prins Bernhard een be zoek gebracht aan het bedrijf van „Werkspoor" N.V. aan de Oostenburger- middenstraat. De Prins, die vergezeld was van den president der Nederlandsche Handel Mij., den heer Mr. D. Crena de Iongh, werd ontvangen door den directeur, den heer ir. M. H. Damme, Ir M. C Bran- des, bedrijfsingenieur en den adjunct directeur, ir. W. Maas Geestcranus, waarna de werkplaatsen van het bedrijf bczichigd werden. Na afloop daarvan begaf men zich naar do kamer der com missarissen, waar de staf van de direc tie en de hoofdingenieurs aan Zijne Doorluchtigheid werden voorgesteld. Het bezoek, dat ruim twee uur in be slag had genomen, is, aangezien er geen ruchtbaarheid aan was gegeven, voor het publiek vrijwel onopgemerkt voorbijgegaan. De verloven bij de Engelsche marine op Malta zijn in» getrokken Reuter seint dat alle verloven bij de Britsche marine op Malta zijn ingetrokken. Op het laatste oogenblik heeft men een boks» wedstrijd, een onderdeel van het programma van feestelijkheden ter gelegenheid van het Turksche vlootbezoek aan Malta, geannu» leerd. Dc Britsche admiraliteit spreekt officieel tegen, dat persberichten, volgens welke een convooischip en vier onderzeeërs van Malta naai de Spaansche kusten zouden zijn vertrokken, waarheid zouden bevat ten. Reuter verneemt nog van de admi raliteit, dat de Cyclops naar Alicante gaat om de Woolwich af te lossen. Een aantal onderzeeërs hebben eerstge noemd schil» misschien een deel van het traject begeleid, maar het is on waarschijnlijk, dat zij het tot Spanje begeleiden. De kruiser Galatea vertrekt ook van Malta naar Spanje om de Arethusa af te lossen, terwijl het derde flottilje des troyers het eerste gaat aflossen. De Britsche regeering heeft Fran co verzocht zijn oorlogsschepen in kennis te stellen van de Dinsdag door Eden in het Lagerhuis afge legde verklaring waarvan de tekst met een schema der voorgenomen DE NIEUWE K.L.M.-Douglas-machine „Ibis" trok bii ziin aankomst op het vliegveld Croydon" veel belangstelling. Een groot aantal personen meldde zich aan om een tocht mede te maken wetgeving op dit punt aan de Fran- coregeering is medegedeeld. De Britsche ambassadeur die zich te Hendaye bevindt, heeft opdracht ge kregen. nogmaals te Burgos aan te dringen op de aanwijzing van een neu trale zono te Barcelona daar het ant woord van Franco geen enkele nauw keurige mededeeline daarover bevat. Ten aanzien van het incident te Cartagena hoort men thans in diplomatieke kringen te Londen de stelling verdedigen, dat de kruiser is aangevallen door een duikboot, welke sedert drie we* ken door de Madrileensche geering vermist wordt. Dit vaar? tuig dat bij de Straat van Gibral* tar moest kruisen, is niet naar zijn basis teruggekeerd. Men acht het mogelijk, dat de bemanning naar de rechtschen is overgeloopen. Admiraal Magaz, de vertegenwoordi ger van de regeering-Franco in Italië, heeft het Giornale d'Italia. aldus seint Havas uit Rome. eenige mededeelin- f*en verstrekt over do vlootstrijdkrarh- fnn waarover de Spaansche opstande lingen beschikken. Bij de bekende strijdkrachten zullen binnenkort ge voegd worden de nieuwe kruiser „Ba- leares" en een aantal koopvaardijsche pen. die op het oogenblik te Ferrol en Cadix in hulpschepen worden veran derd. Belangrijk is. dat eeneraal Fran co volgens de verklaring van admiraal Magaz over e-rn niet onaanzienlijk aantal duikbooten beschikt. Magaz heeft verklaard, dat „eenige duikbooten. die in het begin tot de zijde der regeering behoorden, aan dc waakzaamheid der communisten hebben kunnen ontsnappen. Andere werden door de rechtsche vloot in een gelukkig gevecht met den te genstander buitgemaakt." ..De waar heid is. aldus besloot Magaz. dat men ons om redenen van taktiek en discretie tot dusver aangeraden heeft, deze feilen niet aan de open haarheid prijs te geven". In gezaghebbende kringen te Parijs verklaart men. dat het standpunt der Fransche regeering ten aanzien van de bescherming van de Fransche vlag in de Spaansche wateren identiek is aan dat van de Britsche reeeering.. In de territoriale wateren, d.w.z. tot drie mijl buiten de Iberische kusten, zullen de Fransche koopvaardijschepen, overeen komstig het internationale recht, zich onderworpen aan een controle van de plaatselijke autoriteiten. Daarentegen duldt de Fransche regeering buiten deze zone noch praaien, noch doorzoeken noch a fortiori, een in beslag nemen door een van beide Spaansche vloten, aangezien geen der heide strijden de partijen door Frankrijk als bel ligerent erkend is. CHICAGO, 25 November. (Havas). Gisteravond 19.50 uur zijn op de lijn Chicago Milwaukee twee treinen tegen elkaar geloopen. Er zijn 8 personen om het leven geko» men, 65 werden gewond. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD STADSNIEUWS Dr. Joh. Scheurer spreekt over het borgstellingsfonds voor de F.A.M. (Tweede Blad, pag. 1). 250-jarig bestaan der Evang. Luther- sche Gemeente. (Tweede Blad, pag, 1). Jubileum van „Soli Deo Gloria". (Tweede Blad. pag. 1). 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestraat 31 Telefoon 3Z1 Thans eveneens door het Britsche Lagerhuis bekrachtigd LONDEN, 25 Nov. (Reuter). Het Lagerhuis heeft met algemecne stem men het vriendschaps- cn bondgenoot schapsverdrag met Egvple geratifi ceerd. De onderstaatssecretaris van buiten- landsche zaken, lord Cranbourne, die het debat sloot, zeide zich niet te her inneren bij een belangrijk debat ooit een dergelijke eenstemmigheid te heb ben beleefd. Cranbourne gaf de verze kering, dat het doel van het verdrag is het Suez-kanaal toegankelijk te doen zijn voor de schepen van alle landen. De Britsche regeering heeft alle reden om te gelooyen. dat de regeeringen van Italië en Griekenland geen onre delijke houding ten aanzien van de af schaffing der capitulaire rechten zul len aannemen. Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. Allerlei vermoedens rijzen met betrekking tot diens reizen LONDEN, 25 Nov. (Havas). De beide achtereenvolgende reizen van Von Ribbentrop naar Berlijn doen ver schillende vermoedens ontstaan, die onder alle voorbehoud moeten worden weergegeven. Sommigen zijn van mee ning, dat dit heen en weer reizen in verhand zou staan met de Engelsche nota van 20 November aan de Locarno- staten, waarin, naar men zegt, geen enkele concessie zou worden gedaan aan de Duitsche stelling, dat het nieu we Rijnpact en het Volkenbondspact los van elkander moeien staan. Anderzijds gaat het gerucht, dat Baldwin tijdens zijn onderhoud met Von Bihbentrop koel geantwoord zou hebben op Von Rihbentrop'e aanvallen op het communisme en h^m tp kennen zou hebben gegeven, dat deze kwesties tot de bijzondere en hinnenlandsrhe aangplpgenheden van elk land behoo ren Weer anderen brengen de reizen in verband met den toestand in Span je Zoo wordt de ontploffing op de Cer vantes in verband gebracht met de aanwezigheid van de Duitsche Leo pard in de wateren van Cartagena. Tenslotte vestigen parlementaire krin gen de aandacht op het bezoek, dat lord Londonderry aan Baldwin heeft gebracht.. Naar men weet. staat de mi nister van luchtvaart in nauwe relatie tot Von Ribbentrop en men schrijft hem dan ook dikwijls de bedoeling toe op te treden als verbindingsagent tus- schen Berlijn en Londen. Hoogste barometerstand 770.5 te Thors- havn Laagste 752.8 te Vardö. LANGESTRAAT <9 TEL. 190 Allerleukste WOLLEN en ZIJDEN SJAALS. H ET Prinselijk Paar heeft zich uitgesproken voor één nationaal huwelijksge schenk. Er zij nogmaals op ge wezen, dat. ons blad de ge legenheid heeft open gesteld tot het in ontvangst nemen van bijdragen. Deze kunnen worden af gedragen aan ons Bureau, Arnhemsche Poortaal 2a, en gestort op onze postreke ning no. 47910, met ver melding van Nationaal H uwelijksgeschenk." DE DIRECTIE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1