KOUDE STORENDE FACTOR DE LEYTAX BOTERLETTERS Duizend gulden voor een kamer! VALEWINK TAXI-DIENST 4000 1830 1850 1093 GEEFT PRACTISCHE SINT NICOLAAS GESCHENKEN Fa. DUIM BURGER voor groote afstanden uit modi Amersfoort LUYCX WOLLEN PEIGNOIRS BONT- DE EEMLANDEU STATIONSRESTAURATIE Staanplaatsen tot f 150 GARAGE Vorstelijk Paar naar Indië? Nic. Bovée TEL. e Zaterdag 28 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 129 De burgeroorlog in Spanje Het ongunstige weer verhindert gevechts operaties op groote schaal WEER BOMMEN OP MADRID Tel. 1788 Tel. 1788 STALLING prima service tarief billijk Muurhuizen 40 - Iel. 454 VERDEDIGING VAN ZWEDEN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 4 uur 23 min. STOFFEN- en MODEHUIS BONTSJAALTJES AMEKSFÖORISCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiè'n „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De luchtaanvallen hebben tot dusver duizenden dooden geëischt Tanks vallen in handen van links MADRID, 28 Nov. (Havas). In den loop van den dag van gis* teren zijn enkele bommen op de stad geworpen. Sedert de bom. bardementen van de hoofdstad Zijn begonnen, zijn naar schatting 2.500 personen gedood cn 3.000 'gewond. Er is geen noemenswaardige Verandering ingetreden aan bet 'front van de Sierra, waar de tem. pcratuur zeer laag tot 10 gra. 'den onder nul is, aan het Gua. 'dalajara.front hebben de militie, mannen bun positie aanzienlijk kunnen verbeteren. Aan den lin. keroever van de Taag heeft de infanterie der regeering verschei, 'den aanvallen ontketend. Men maakt voorts in regeeringskringen Veel ophef van de actie der Bas. kische militieleden, die bij één fenkelen aanval in den sector ten N.W. van Madrid 1.500 man der techtsche troepen hebben gewond of gedood. Het te middernacht door het rechtschc hoofdkwartier te Sala. manca gepubliceerde officieele communiqué luidt: Dc vijand heeft getracht een 'aanval te ontketenen in den sec. tor Jaca, doch hij werd met zware Verliezen teruggeslagen. Nabij 'Madrid heeft het slechte weer alle operatics onmogelijk gemaakt. In Asturië heeft de vijand onze Verhindingslinies nabij Grado 'aangevallen, doch hij werd met achterlating van talrijke dooden teruggedreven. De berichten, volgens welke be. langrijke schade is toegebracht 'aan militaire inrichtingen te Car. tagena worden bevestigd. De radiozender der vakver. eeniging te Rarcclona heeft me. 'degedccld, dat dc rechtschen in 'den sector van Carabanchel gc. tracht hebben een aanval te on. 'dcrncmen, daarbij gesteund door 14 tanks. Deze aanval werd afge. slagen en vijf tanks vielen in han. Ücn der militictroepen. v Door de Spaanache regeerïng werd gisteravond het volgende communiqué Uitgegeven Aan het centrale front heerschte vol komen rust. De nationalisten laten PASSAGIERS VERZEKERD meer en meer hun onmacht blijken door druk te blijven uitoefenen op onze linies. Dc artillerie zette het bombar dement der vijandelijke troepenconcen traties voort. In het Guadarrama- cn Somo Sierragebied vonden lichte ge weervuur-gevechten plaa-t6. Malaga gebombardeerd Drie escadrilles driemotorige bom menwerpers der rechtschen hebben, naar uit Sevilla wordt gemeld, gisteren Malaga gebombardeerd. Het arsenaal van de haven zou in brand staan. TEL. 72 f 1.25 PER POND PRIMA KWALITEIT De Spaansche nota aan den Volkenbond Volgens Reuter is het naar het oor deel van diplomatieke kringen te Lon den hoogst onwaarschijnlijk, dat het verzoek van Spanje, den Volkenbonds raad bijeen le roepen, afgewezen wordt, doch men acht het twijfelachtig, of de Raad nog in het begin der volgende week zal kunnen bijeen komen. Er schijnt geen enkel initiatief te zijn ge nomen om de zitting 4e Lohden te doen plaats vinden. Ongelooflijke belangstelling voor den Koninklijken bruidsstoet te Den Haag Een bod van f 82.000! |\7| EN kan op het ©ogenblik de inwoners van de Residentie verdeelcn in twee categorieën: zij die wonen aan de route, welke op 7 Januari door den Koninklijken bruidsstoet zal worden gevolgd, en zij, die niet zoo gelukkig zijn een huis te bezitten of te bewonen aan dc Javastraat, de Maurilskade, de Groenmarkt, den Hoogewal enz. Dc eerste groep van personen is ver reweg het rustigst. Zij beheerscht de situatie volkomen, cn wacht rustig af; plaatst hoogstens een kleine adverten tie in dc Ilaagsche bladen. De tweede categorie gedraagt zich nerveuzer, looft en biedt, tracht kennissen op te sporen die tot de eerste groep behooren. of ken nissen van kennissen desnoods, kort om, stelt alles in het werk, om zich een plaatsje te veroveren voor een der ramen van dc huizen in dc straten, die de stoel zal volgen. Want dat is de vraag, die momenteel duizenden Hage naars, tienduizenden Nederlanders pij nigt: hoe krijg ik de kans, den bruids stoet goed 1e zien? Ér ontwikkelt zich op bet oogenblik in Den Haag een handel in zit en staan plaatsen, in vensterbanken en tribune- zetels, in gemeubileerde kamers op de eerste verdieping en ontruimde étalages op dpn beganen grond, die aan het fa belachtige gaat grenzen en doet den ken aan den befaamden tulpenhandel. Hef is de moeite waard, de avondbla den der Ilaagsche couranten eens in le zien, bepaaldelijk de rubriek kleine ad vertenties. Wij geven bier enkele cita ten. Prachtige plaatsen te huur tot 10. Verwarmd, radio, koffie en lunch. Kamer tweede étage -te huur 150. Kamer eerste étage 480. Schitterende parterreplaatsen te huur van f2o tot 10. In afwach ting van den stoet radioverslag van kerkdienst. Bod gevraagd op zes vensterra men in dc Vondelstraat, waarvan drie in erker van hoekhuis. Nog plaatsen beschikbaar in prij zen van ƒ10 tot f 50. Harriers be schikbaar vanaf ƒ250. Vcnsterplaatsen aangeboden in groot pand Piet Ilcinplein van 10 tot 75. Verwarmde lokalen, radio, telefoon, koffie en thee. Familie vraagt een kamer op eer ste étage voor 12 personen. Prijs maximum 1.000. Kijkplaatsen te huur, langs de ge- heele route, bij keurige families, in verwarmde vertrekken met radio en koffietafel. Van 15 tot. 150 per plaats. Wij bezorgden eerste klas families prima plaatsen. Gegadig den halen wij per auto af. Ook voor uw kroost, indien dat nog te jong is om meegenomen te worden in de drukte, wordt puik gezorgd. Wij laten alweer de adverteerders aan het woord: Goede verzorging aangeboden aan baby's en kleuters, voor 1.50 per kind. Gelegenheid tot oppassen en verzor gen van babies cn kinderen op 7 Ja nuari. Verpleegster aanwezig. Prijs 'twee gulden per kind. Nog gelegenheid tot bet oppassen van vijf kinderen in heerenhuis met centra le verwarming. Prijs ƒ7.50 per kind. Comité van belang- hebbenden Reeds hebben de „belanghebbenden" het nut van organisatie ingezien. De zer dagen zijn zij bijeen gekomen in hot Gouden Hoofd aan de Groenmarkt, en daar hebben zij zich vereenigd tot een comité, dat zich zal wijden aan de behartiging der belangen zoowel van alle verhuurders, als van de aanvragen- den naar plaatsen, binnenshuis als op de tribunes. Dit comité, het „Verbuur-comité 7 Ja nuari", heeft zich voorzien van de as sistentie van den architect T, C. Ver meer, Anna Panlownastraat 42, van den advocaat mr. J. M. W. Knipsehcer, Laan Copes van Caitenhurch 5. als juridisch adviseur, terwijl de overige loden des kundigen zijn op het gebied van huur en verhuur. Het secretariaat is gevestigd Laan 18, boek Jan Hendrikstraat, waar alle be langhebbenden, zoowel huurders als verhuurders, gratis informaties cn be middeling kunnen hekomen. Principieel is besloten tol uitgave van eon girls, waarin op overzichtelijke en duidelijke wijze alle beschikbare gege vens omtrent liet aantal en de situatie der disponibele plaatsruimten cn de priizen worden opgenomen. Deze volledige gids zal op ruime schaal door geheel het land en mede in het buitenland verspreiding vinden. De tribunes langs den weg I Er bestond Vrijdagmiddag in de oude raadszaal van het stadhuis groote be langstelling voor het openen van de bil jetten, waarop vermeld waren de na men van de inschrijvers voor het paeh- len van grond langs den weg. die den koninklijken stoet op 7 Januari zal vol gen. De bedragen van inschrijving waren zeer hoog. F,r was gelegenheid tot inschrijving voor 7 kavels. Het hoogste aanbod was f82.000 voor het totaal aantal kavels ten name van de Handel Maatschappij C. de Ruyter te Amsterdam. Voor ƒ75.000 schreef A. Tailleur te Am sterdam in. Vermelding verdient nog dat de K N.A.C voor de 60 Me ter TorenstraatNoordwal voor 10.500 inschreef. Binnen enkele dagen zullen B. en W. de gunning hekend maken. Naar mèn VAN KRAAIEN EN EEN UIL HET was een boeiend schouwspel daar op het grasveld van het nieuwe sportterrein aan de Ru- bensstraal en Gaslhuislaan. Een hon derdtal Bonte Kraaien cn Kauwen maakten zoo'n kabaal, dat dit de aan dacht trok van de bewoners en an dere omstanders. Het heldere en me- talieke ka-ka" of „kauw" geroep van de Kauwen van Randenbroek en hun alarmkreet klinkend als „keu", wer den afgewisseld door het typisch en toornig „korr-korr" geluid van de Bonte Kraaien, welken klank zij uit- stooten bij de achtervolging van een roofvogel, die vaak door hen lang durig wordt lastig gevallen. Uit het zwarte en grijze kluwen kwam dan ook een oranje-geel kleuri ge groote vogel te voorschijn, die langzaam en soepel vloog. Zijn afge ronde breede vleugels en den grooten ronden kop verrieden onmiddellijk, dat het een uil was. De eene keer kreeg hij een duw van een kauw en dan weer een snavelhouw van een Bonte Kraai, zoodat het leek alsof de gehate uil het loodje zou leggen en hij tegenover zoo'n overmacht zou moeten bezwijken. Onze uil kon het vliegen onder zulke bedreigingen niet volhouden, .zoodat hij tot dalen werd gedwongen. Een ieder verwachtte nu, dat het laatste uur van dit prachtige dier met zijn zacht gevederte zou geslagen heb ben en de snavelhouwcn van de krachtige en stoere Bonte Kraaien cn Kauwen hem het leven zouden benemen. Maar nauwelijks zat de uil op den grond of de groote kakelende troep wendde zich af en zij vlogen op hek cn naar boom om bij wijze van spreken met recht de kat uit den boom te kijken. Eenigen bleven in de nabijheid van den sterken roo- ver, maar hielden toch wijselijk ecnige meters afstand. Met verbazing sloegen de omstan ders dit spel gade; niemand begreep er iets van. Zeker, dc uilen hebben zulke krachtige pooten en deze dra gen zulke scherpe gebogen klauwen, dat zij met een slag een slachtoffer kunnen openrijten. En dan niet te verwaarloo-zen den zeer scherpen en krachtigcn haakvormigen snavel. Wee, den vermetele, die hiermee gegrepen wordt; hij zal het er niet levend af brengen. Vandaar, dat zelfs de Bonte Kraaien hem op den grond niet dur ven aanvallen. Maar toen wij probeerden den uil te naderen om vast te stellen wat voor soort het was, ging deze al spoedig op de wieken. En nu begon het lieve leven opnieuw. Waar de kraaien zoo gauw vandaan kwamen, is moeilijk te zeggen, maar de troep was zoo groot en zij vervolgden den uil zoo fel, dal deze zich in een ander weiland in het elzenhout liet neer vallen. Jammer was het, dat deze merk waardige uiting van het vogelleven niet van dichtbij kon worden gevolgd. Het was dan ook niet gemakkelijk om vast te stellen welke uil zoo lastig werd gevallen. Zelfs voor een vogel kenner is dit maar .zoo niet te doen, om het eenvoudige feil, dat uilen bij voorkeur niet overdag vliegen, zoo dat de veldkenmerken moeilijk te lee- ren zijn. Toch blijft er geen andere keuze dan tusschen den Rans- en Kerkuil, daar beiden een gele kleur in hel gevederte hebben, hoewel bij den Kerkuil het oranje-gele cn bij den Ransuil hel roestgele domineert. Van dichtbij is de Ransuil gemakkelijk te herkennen aan zijn prachtige groote oranje oogen en niet hel minst aan zijn oorpluimen, terwijl de witte en oranje-kleurige oogsluier en de oranje-gele, soms geelachtig grijze bovenzijde van den Kerkuil verwar ring uitsluiten. Voor ons is evenwel de waargeno men roover een Kerkuil. VIRIDlS. weet zal liet gunningsbedrag door B. en W. worden afgestaan aan liefdadige in stellingen, waaraan de naam van Prin ses Juliana verbonden is. BETAALDE VACANTIE LONDEN, 2S Nov. (I-lavas). Het lager huis heeft in tweede lezing gisteren zijn goedkeuring gehecht aan een wetsont werp betreffende toekenning van een week vacantic met behoud van loon aan ieder, die op zijn minst een jaar dezelfde betrekking vervult. Amersloortscbc Huisartsen- Vereeniging Zondag hebbon dienst de volgende burgorgeneesheeren Kolk. Utrechtschowog 9tol. 579. Lubsen, Snouckaertlaan 12; tel. 290. Mortens zur Borg, Laantje 5; tel. 1225. Van de overige geneeshoeren heelt dienst dr. Schoo, Zwaanstraat 24; tel. 773. Zondag cn de gcheelo week 's nachts heelt dienst de apotheek van Jcs. Haan, Julianaplein 13; tel. 1150. Zondag hebben dienst de vroed vrouwen: Mevr. de Leeuw, St. Ansfridusstr. 5; tel. 2079. Mej. Vernhout, Soesterweg 232, tel. 2270. Een actie hiertoe op touw gezet BANDOENG, 28 Nov. (Aneta). Aan de officieele instanties zal medewerking worden verzocht voor de bes weging, die beoogt het jong* gehuwde vorstelijk paar uit te noodigen voor een reis naar Ncd.dndië. Het ligt in de bedoeling dat voor dit doel een buitenhuis zal worden aangeboden nabij Nagrck, om tot verblijf van de Prinses en den Prins te dienen. STOCKHOLM, 28 Nov. (D N B.) De commandant der Zweedsche marine, vice-admifaal De Champs, heeft de re geering medegedeeld, welke wenschen hij op het gebied van vlootuitbreiding heeft. Hij is van meening, dat mot het oog op den „dreigenden Europeeschen toestand" zijn programma snol moet worden ten uitvoer gelegd. Hij verlangt voorloopig den bouw van vier torpedo jagers, drie duikbooten en negen molor- snelbooten. Later zou dan versterking van de luchtverdediging, in het bijzon- Ier van die der vlootbases, overwogen moeten worden. BEZETTING VAN EEN UNIVERSITEIT Sommatie gericht tot de studenten van Posen WARSCHAU, 28 Nov. (Havas). De autoriteiten hebben de studenten, die de universiteit te Poznan (Posen) bezet houden, gesommeerd het gebouw vóór 110 November te ontruimen. Te Lwow (Lemberg) hebben zich anti-semietischc betoogingen voorgedaan, waarbij de rui ten van twee redacticbureaux werden \ernield. Te Krakau hebben vechtpar tijen tusschen nationalistische cn socia listische studenten plaats gehad. Te Warschau zijn alle hoogere scholen ge sloten. Dit nummer bestaat uit 4 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUB LICIT EITS WA A RDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS Wat do afdeelingen bespraken (II). (Tweede blad pag. 1.) \Zl/r'jarig bestaan Muzickvcr. Excel sior. (Tweede blad pag. 1.) Definitieve bouw van het Sportfond sen bad. (Tweede blad pag. 1.) SPORT Welke club wint er morgen? (Tweedo blad pag. 3.) T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluic van SPIEKERMANN Langestraat 31 Telefoon 321 W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit uilpenloopentifi richtingen, ne velig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, lichte dooi 111 het Westen, in het Oosten tem pcratuur om het vriespunt. Hoogste barometerstand 772.1 le Va- lentia. Laagste 73S.0 te Isafjord. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 zwart, grijs on bruin. Verschillende vlotte modellen HET LANDELIJK HYGIENE-CONGRES BATAVIA, 28 Nov. (Aneta). De ten toonstelling, welke zooals gisteren werd geseind, zal worden gehouden ter ge legenheid van het landelijk hygiëne- congies te Bandoeng, hctrefl objecten op hygiënisch gchied van diverse lan den. an no verschillende zijden zullen inzendingen worden tentoongesteld. JAPONNEN DEUX-PIÈCES JUMPERS HANDSCHOENEN SJAALS KINDERJURKEN EN JUMPERS. MANTELS VOSSEN CAPES Dames- en Kinderconfectie - Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1