1 Hollands oude vijand dreigt DE LEYTAX DUITSCHE TROEPEN IN SPANJE? Verzond in 1826 4000 DE EÊMLANDEU Verrassende aanval Gedeelte van AMERIKA KAN OORLOG IN EUROPA VOORKOMEN Geen defaitisme NOODWEERTE ZANDVOORT voor groote afstanden HOUTZAAGER HEINEMAN Auto sneldiensteji Belangrijkste Nieuws Licht LUYCX Woensdag 2 December 1936 Uitgave; VALKHOFF Co. Buroau: Arnhemschepoortwal 2 a 35e Jaargang No. 132 Er zouden 2000 a 5000 man in Cadix en Sevilla zijn aangekomen OP 10 DECEMBER komt de raad bijeen Vliegtuigongeluk in Griekenland ST.-NICOLAAS ook reeds per HOUTZAAGER Tel. 28 voor afhalen Texel overstroomd Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 18 min. STOFFEN- en MODEHUIS HANDSCHOENEN AMERSFOGMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI IQ I1FR AflVFRTFNTIFN van 1—1 regels 11.05 met inbegrip vau een uew. snummef rH1J5 Ut» AUYtn dkc regd mecf f 0^5 Liefdadighcids.advertCntièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Overigens is de positie der troepen vrijwel niet gewijzigd Rust in Asturië HAVAS deelt mede, dat vol* gens officieele, te Londen Ontvangen, berichten een aantal Duitschers is gedebarkeerd in havens, welke in handen zijn van 'de rechtschen. Men spreekt van 2000 5000 man, welke te Cadix en Sevilla fcouden zijn aangekomen. Ten aanzien van dit bericht, Wordt in welingelichte kringen Verklaard, dat geen bevestiging is iontvangen, of de Duitschers in Imiform gekleed waren of mili* 'fair waren ingedeeld. Indien evenwel zou blijken, dat de Duitschers in militaire formatie waren, of door de Duitsche regeering zouden zijn uitgerust, dan zou de Britsche re- gecring dit ten zeerste betreuren In verband met de bestaande beper kingen in Duitschland zou het den schijn hebben, dat de Duitsche regee ring speciale faciliteiten zou hebben Verleend aan deze vrijwilligers om Haar Spanje te gaan. Hoewel de Britsche regeering haar ongerustheid ten aanzien van Spanje 'door deze berichten aanzienlijk ziet toe genomen, herinnert men er aan, dat sterke contingenten Fransche vrijwilli gers van tijd tot tijd de Fransch-Spaan. sche grens zijn gepasseerd In officieele Duitsche kringen Wordt ontkend, dat Duitsche sol* 'daten te Cadix zouden zijn aan* 'gekomen. Radio Sevilla heeft enkele bij zonderheden medegedeeld omtrent de operaties, die zich ten westen en noordwesten van de Spaansche hoofdstad hebben afgespeeld. Hier uit blijkt, dat de aanval der recht- sche troepen op Humera een volko men verrassing vormde voor de vijandelijke colonne, bestaande uit Guardia de Asalto en Guardia Ci vil, die na hevigen tegenstand te rugtrok om niet te worden omsin geld. De verliezen der regeeringstroepen bedroegen Zondag ongeveer 500 dooden, doch gisteren hebben zij het nog erger te verduren gehad. Het door de volks frontaanhangers in het buitenland ver spreide bericht, volgens hetwelk de zoon van Largo Caballero door de opstandelingen terechtgesteld zou zijn, wordt in dit bericht van radio Sevilla gekenmerkt, als een propagandama nocuvre der regeering, die onlangs na bij Valencia negen priesters en 32 non nen heeft laten fusilleeren. Dinsilagorhiend deelde Radio-Sevilla in het 124ste communiqué van het hoofdkwartier der nationalisten mede, dat de vijfde en zesde divisie enkele voordeelen hadden behaald Van de achtste en zevende divisie valt niets te vermelden. De actie ten zuiden van Madrid bij Pozuelo de Alarcon zijn beëindigd met het bezetten van eenige huizen, welke door den vijand waren versterkt. Twee tanks en 40 geweren werden buiige maakt. Bij Biscaye en in Aragon werden aanvallen van de regeeringstroepen af geslagen Aan het front van Palenria toonde do luchtmacht der regeering eenige actie. Bij Siguenza werd Roble de Qua bezet aan den weg naar Gua delajara. In l.eon liepen 250 hoeren van het front in Asturië over naar de linies der rechtschen. Het weer blijft goed en vergemakke lijkt de militaire operaties Rust in Asturië Uit Gijon wordt gemeld, dat het Maandag aan het front van Asturië den geheelen dag rustig is geweest De nationalisten hebben geen schot gelost, en de regeeringstroepen hebben zich dan ook eenige rust gegund Volgens ditzelfde bericht hebben de witten het initiatief tot het offensief verloren en moeten zii zich bepalen tot een hard nekkige verdediging. In den sector Pozuelo. ten Noord Westen van Madrid, is Maandag ver fcitterd gevochten. De rechtschen tracht ten zich meester te maken van het dorp Humero en den weg naar La Co runa af te snijden. Dit gedeelte van het front wordt verdedigd door twee com pagnieën van de internationale brigade, die een moorddadig vuur openden, en hun loopgraven verlieten om, gesteund door twee tanks, een hevigen tegen aanval te ondernemen, die de nationa- li>ten dwong, zich op hun uitgangsslel lingen terug te trekken Tot dusver hebben de regeeringstroe pen in de Casa del Campo de aanval len kunnen weerstaan. Maandagmid dag en -avond heerschte aan beide zij den ongewone bedrijvigheid, en alles werd voor een aanval in gereedheid gebracht Om 11 uur kwam de artille rie der regeering in actie en den ge heelen nacht onderhield deze een sper vuur Om 10 uur Dinsdagmorgen duur de het kanongebulder nog voort. Er konden nog geen nauwkeurige gege vens worden verkregen omtrent het re sultaat van dit offensief, dat een der hevigste sedert een maand schijnt te zijn geweest. Des middags heerschte in de hoofd stad zelf geenerlei bijzondere activiteit. Volgens do laatste berichten zou de hospitaalkliniek door de regeeringstroe pen heroverd zijn. Uit Bilbao wordt gemeld, dat alle personen, die aan de Baskische regec- ring toestemming hebben gevraagd om Bilbao te verlaten, vergunning hebben ontvangen om zich te Portegalette in te schepen aan boord van een Brit- ?chcn torpedojager, die hen naar San Sebastian heeft vervoerd. Voor behandeling van de Spaansche klacht GENEVE, 1 Dec. (Ilavas-A.N.P.) Na overleg met den voorzitter van den Volkenbondsraad, Edwards, de Chileensche gezant te Londen, heeft de secretaris-generaal van den vol kenbond, Avcnol, de leden van den Raad bijeengeroepen voor 10 Dec., 17 uur, ter behandeling van de klacht der Spaansche regeering. In den raad zal Frankrijk wor den vertegenwoordigd door minister Delbos en Engeland door minister Eden. DE BRAND IN CRYSTAL PALACE LONDON, 1 Dec. (Ilavas-A.N.P.) De oorzaak van den brand in Crystal Palace is nog niet vastgesteld. De di recteur van het gebouw is van meening, dat een gasontploffing de oorzaak is. Hij deelde verder mede, dat een deel van de waarde van het gebouw door verzekering gedekt is en schat de kos ten van hot herbouwen op 5 millioen pond sterling. De verzekeringssom ligt evenwel ver hier beneden. ATHENE, 2 Dec (Reuter). Omtrent het vliegtuigongeluk bij Malacassa kai< nader worden gemeld, dat de Poolsche machine in den mist tegen een berg helling is gevlogen. De bestuurder werd gedood en vijf passagiers werden ge wond. Zij zijn in een ziekenhuis te Athene opgenomen. BELASTING OP DEVALUATIEWINST BRUSSEL, 1 Dcc. (Havas/A.N.P.). De minister van financiën heeft een wetsontwerp ingediend, dat beoogt een belasting van 20 procent te heffen op ie winsten, die tengevolge van de de valuatie zijn gemaakt Met man en macht werkt men aan den bedreigden dijk Rotterdam eveneens gedeel telijk ondergeloopen DEN BURG, 1 Dec. De springvloed en de storm hebben het water rondom Texel buitengewoon hoog opgestuwd. Vanmorgen vroeg stond de kade in de haven te Oude Schild ver onder water. De eerste boot, die om 6 uur mor gens van Texel naar Den Helder moet vertrekken, kon niet uitvaren, aange zien ook de kade te Den Helder onder water stond cn de passagiers daardoor niet in donker van boord konden gaan. De noordkust van Xexel heeft even eens met hoogen waterstand te kam pen. Het poldertje „De Volharding" staat geheel onder water. Het water spoelt hier zelfs tegen de loods, die op den verhoogden dijk slaat. Het huisje van de familie van Heerwaarden, dat thans geheel ontruimd is. 6taat geheel onder water De dijk in den polder .,De Eendracht" wordt ernstig bedreigd, zoodat men hem op verschillende plaatsen door zandzakken tracht te versterken. In veertig jaar heeft het water rond Texel niet zoo hoog gestaan. De toestand critiek Nader meldt men ons: De toestand van den dijk van den polder „De Een* dracht" was hedenavond tegen negenen zeer critiek. Hoe ernstig men de situatie achtte, bleek wel uit het feit, dat de boerderijen werden ontruimd. Bij aanhouden van den storm* achtigen wind achtte men een bezwijken van den dijk niet uitgesloten. Den gehee* len dag stelden de werkloo* zen van Texel dit zijn on* geveer een honderd man pogingen in het werk, den dijk te behouden. In den -lijk bevinden zich gaten van tien tot twaalf meter breedte Het aan tal groote gaten bedraagt 28, terwijl ook nog verschillende kleinere openin gen in den dijk zijn geconslateerd, som migen zijn zoo diep. dat een deel van de kruin is weggezakt. De burgemeester van Texel heeft zich eenige malen op de hoogte gesteld van den toestand De werkzaamheden werden vandaag geleid door den opzichter van het wa terschap „De dertig polders op Texel". In den loop van den avond arriveerde de opzichter van den rijkswaterstaat te Den Helder, die zich verder met de leiding zal belasten. Oude binnenstad van Rotterdam overstroomd ROTTERDAM. 1 Decembpr. Nadat reeds Maandagochtend in de vroegte een zeer hoog tij het water in Rotter dam had doen oploopen. over de kaden, zoodat verschillende brugkelders onder liepen, is Dinsdagmiddae het water nog hooger gekomen. Iloewel verschillende firma's en par ticulieren. die in de lager gelegen dee- len van de binnenstad hun bedrijf of woning hebben, hierop hadden gere kend, heeft toch het bijzondere hooge tij nog velen onaangenaam verrast Het hoogste tij was om 1820 uur De schaal in de sluis aan de Vlasmarkt wees toen een hooirte van 3 46 meter Maandagochtend was het water tot 3.28 meter gestegen. Hot normale tij is 1 70 meter. Het abnormaal hooge tij heeft vrijwel het geheele gedeelte van de oude binnenstad rondom de oude havens onder water gezet De Boompjes en de Oosterkado liepen Rooseveldt: Rede van den president der Ver. Staten op de Pan. Amerikaansche ron» ferentie Lof der democratie BUENOS AIRES, 1 Dec (Reu. ter*A.N P.) De president der Vereenigde Staten, Roosevelt, heeft heden de Pan*Amerikaan* sche vredesconferentie geopend met het uitspreken van een rede, waarin hij onder meer zei de Ik geloof, dat de republieken der nieuwe wereld de oude wereld kunnen helpen bij het af* wenden van de oorlogscatastrofe Ik ben er vnn overtuigd dat de gewone lieden overal in vrede wenschen te leven, maar de lei* ders en de regeeringen nemen hun toevlucht tot den oorlog. Wij kunnen geen houding van defai* tisme aannemen. De vrede kan slechts door een ijverig pogen verkregen worden. Aan gene zijde van den Oceaan zien wij werelddeelen die verscheurd wor den door oude haat en nieuw fanatis me. Wij hooren verkondigen, dat on rechtvaardigheden en ongelijkheden hersteld moeten worden met de wape nen en niet langs den weg van het verstand en vrepdzarne rechtvaardig heid Wij hooren ook zeggen, dat nieu we markten slechts door verovering verkregen kunnen worden Wij lezen, dat hei heilige karakter der verdragen veracht wordt, wij weten, dal aan alle rijden sterke bewapeningen oprijzen en dat millioenon mannen en vrouwen nan de schepping daarvan medewerken Wij weten, dat dr naties, die zich aan dezp krankzinnigheden schuldig ma ken den dag zullen beleven, waarop of haar vernietigingswapenen gekeerd zul len worden tegen haar huren of haar weinig soliede economie ineen zal stor ten In beide gevallen zullen wij mede daarvan te lijden hphhen ook als wij niet in den oorlog betrokken worden De dwaasheid van een grooten oor log zou ons welzijn op duizend wijzen bedreigen Ik heb vertrouwen, dat wij de oude wereld kunnen helpen bij het voorkomen van den oorlog ITet is onze eerste plicht een oorlog tusschen de Amerikaansche staten zelf te verhinde ren en het beste middel daartoe is de versterking van den constitutioneelen, democratischen regeeringsvorm, opdat de democratische bestuurszorg in de geheele wereld gerechtvaardigd worde Tegelijkertijd moeten wij toonen. dat wij schouder aan schouder staan zoo- Jat anderen, die door dwaasheid of landhonger een aanval tegen on6 wil len ondernemen, tot de ontdekking zullen komen, dat de staten van dit halfrond bereid zijn overleg te plegen over vvederzijdsche veiligheid In de tweede plaats moeten wij trachten te verhinderen dat er omstandigheden ontstaan, die den oorlog bevorderen. Het ontbreken van sociale gerechtig heid of een onvoldoende binnenland sche politiek geven aanleiding tot on rust. T arief muren Roosevelt veroordeelde het stelsel van tariefmuren en zeide, dat het niet toe vallig is, dat de landen, die dat stelsel het strengstH doordrijven, op de luid ruchtigste wijze verkondigen, dat zij den oorlog noodig hebben als politiek instrument. Het is niet toevallig, dat de autarkiepogingen uitloopen op een verlaging van den levensstandaard van het volk en op groeiende benadeeling. Nog is de democratie de hoop der wereld Wanneer wij haar gelukkige toepassing in Noord- en Zuid-Amerika voortzetten, zal de democratie zich uit breiden en in de plaats treden van an dere methodes, die het meerendeel on zer toeschijnen in te gaan tegen de idealen van menschelijke vrijheid en van vooruitgang Roosevelt besloot zijn rede met een beroep op een religieus vertrouwen Wanneer wij zoo zeide hij dit geloof en dezen geest vasthouden, zul len wij den vrede in de wettelijke we reld behouden, en inpt de hulp van Gód geven wij dan ook onzen overzeeschen broeders hoop. In verband met den toesland in Spanje bevinden zich op het oogen- blik 7 buitenland- sche oorlogssche pen in de haven van Tanger. Een foto tijdons het verblijf van de „Dempo" in de haven. V.l.n.r.: 2 Engolsche krui sers, de „Dempo", 2 Fransche, 2 Ita- liaanscho en 1 Duitsche kruiser. Noorder» en Zuiderbad ern> stig door huizenhooge golven beschadigd Wat zal een nieuwe vloed brengen? ZANDVOORT. 1 December. Zand- voort is door het stormweer ernstig geteisterd, daar er voor duizenden gul dens schade op het strand te herstel len vallen Het bekende Noorderbad is wel zeer zwaar door het noodweer Getroffen, daar het zwembassin en het bootjes* bassin op het punt van inval» len staan. De zee heeft n.l. zulke gaten in de duinreep ge» slagen, dat er niet veel meer noodig is om de beide bassins geheel te verwoesten. Vijf consumptieten ton, welke over het strand verspreid stonden, zijn een voudig weggevaagd, enkele van deze tenten bevatten veel inventaris. Voorts' stond hedenavond om ne gen uur de ijzeren dam ter bescher ming van het Zuiderhad op het punt van bezwijken. De zee sloeg huizen hoog over den damwand heen, waardoor zplfs ijzeren hal ken finaal door midden braken en wegsloegen. De duinreep is zeer zwaar bescha digd Op sommige plaatsen zijn gaten van vijf meter geslagen, waardoor het duin geheel ondergraven is. Het strand is vrijwel onbegaanbaar, want overal liggen tonnen, houten palen, balken en prikkeldraad. Met vrees wordt de vloed van mor eenochtend 6 uur tegemoet gezien. het eerst onder water Overstroomd zijn de Leuvehavcn, de Nieuwehaven, het Haringvliet, de Oude Haven, de Gelder- schehaven, de Groolp Markt, de Noord en Zuid Blaak, de Wolfshoek en een gedeelte van het Beursplein. Ook hel Boerensteiger en de Grocnendaal liepen weer onder terwijl het water in alle zijstegen en -straten van de Hoogstraat doordrong. [Iet hooge water heeft het verkeer in de oude binnenstad volledig ge stremd. Bij de oude plantage was het water gestegen tot aan het uit einde van den weg. welke naar den Maaskant leidt. Tot voorbij het Kralingsche Veer heeft het hooge water veel schade en ongerief veroorzaakt. De motorenfa briek van Dentsz stond geheel blank, evenals een nabijgelegen opzichterswo ning. Bij het Kralingscheveer zelf waren tal van parlevinkers door het hooge water tegen den dijk gezet. De drijvende ponton van de reederij op de Lek stak enkele meters boven den dijk uit De Guvano-fabriek was gedeelte lijk onder water geloopen. De scheepswerven van Markman en Vuyck hadden reeds Maandagoch tend veel hinder van het water on dervonden. Al het losse hout dreef weg,'zoodat de rivier als het ware overdekt was met stutbouten en ander drijvend hout. Bij hel Kralingscheveer was de rivier gezwollen tot een geweldige water massa, die \an dijk tot dijk stond. VERKEERSVLIEGTUIG NEERGESTORT ATHENE, 1 Dec. (Reuter-A.N.P.j In hel nabijgelegen Malacasa zou heden middag een Poolsch verkeersvliegtuig zijn neergestort. Men vreest, dat er tal rijke slachtoffers te betreuren zijn. Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC1TEITSW AARDE TOURNOOJVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op aradere pagina's BINNbNLAND De arrestatie te Moskou. (Eerste Blad, pag. 2). 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN Langeslraai 31 Teleloon 321 Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I e De Bilt. Matige tot krachtige W. tot Z. W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, af en toe regén, aan vankelijk iels zachter. Hoogste barometerstand 770.1 te Tou louse. Laagste 730.8 te Hernösand. L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 Leder gevoerd, en ongevoerd. ;ijde tricot, gebreid. HET HUWELIJKSGESCHENK VAN NED.-INDIE BATAVIA, 2 Dec. (Aneta.) Prin ses Juliana heeft haar keuze voor een huwelijksgeschenk van Ned- lndië doen vallen op een sieraad, dat 30 December door de daartoe aangezochte commissie in Neder land, bestaande uit dr. Meyer Ran- neft, mr. D. A. Delprat, Pangeran Ario Adipati Koesoemojoedo en Ra den Ario Adipati Soejono aan hare koninklijke hoogheid zal worden aangeboden. De Prinses zal dit sie raad bij de huwelijksplechtigheid dragen. Dit geschenk zal vergezeld gaan van een thans bij den topografi schcn dienst in bewerking zijnden gelukwensch en hulde-adres. Als nevengeschenk zal een representa tieve film worden samengesteld van de huwelijksfeesten, in Ned.-Indië te vieren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1