GROOT-BRITT ANNIE IN BEROERING! 9 Hoe Engeland reageert DE EEMLANDEü CONSTITUTIONEELE CRISIS TAXI DIENST Nic. Bovée 1830 TEL. 1850 1093 4000 EXEMPLAREN 'sKonings huwelijksplan lokt kritiek van vele zijden uit Bisschoppelijk vermaan HOUTZAAGER HEINEMAN Auto sneldiensten Zal de koning huwen? Belangrijkste Nieuws LUYCX Donderdag 3 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 133 O PER HOUTZAAGER 1826 Tel. 28 voor afhalen DEFECT AAN DEN MOTOR iSBw Jit nummer bestaat uit 3 bladen Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 4 uur 18 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMERSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per we^k met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI K nFR AflVFRTFNTIFN 1—4 regels I 1.05 met inbegrip «au een ^ew snumm* UC MUfcnit:il"cl1 dkc regcI mccr f o^5 Liefdadighe.ds-advertenuën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer lOcent, driemaal plaatsen i 1.Bewijsnummer extra t 05 TTEVIGE deining is in Engeland veroorzaakt, sinds Dinsdag j.l. de bisschop van Bradford, dr. Blunt, in verband met de a.s. plechtigheden, verbonden aan de kroning van Edward VIII, een verklaring heeft afgelegd, welke, naar uit alles bleek, betrekking had op den koning en die een zeer ver manend karakter droeg. Des bisschops woorden werden uitgelegd als een kiesch geformuleerde, maar niettemin openhartige kritiek op het feit, dat de koning rondloopt met huwelijksplannen, die niet de goed keuring kunnen wegdragen van vele kerkelijke en staats- autoriteiten. Het is n.l. een algemeen en in de Britsche pers tot dusver veelal verzwegen feit, dat er tusschen koning Edward VIII en een gescheiden vrouw, mrs. Simp son, zeer hartelijke relaties bestaan. De bezwaren tegen den koning nu gelden het feit, dat de betrekkingen met mevrouw Simpson niet vereenigbaar zijn met de verplich tingen, die uit 's konings hooge positie voortvloeien en niet beantwoorden aan de opvatting, die de Britten in het al gemeen hebben van het koningschap. Met andere woorden: er bestaat een ernstige tegenstelling tusschen de Engelsche fatsoensbegrippen en 's konings huwelijksplannen. T N verband met de moeilijk» lijkheden, die in verband met het bovenaangeduide tusschen den koning en de leden van het Britsche kabinet zijn ontstaan de Engelsche bladen roerden tot dusver de aangelegenheid niet aan, doch de Amerikaansche pers heeft op sensationeele en niet be» paald discrete wijze zich uitvoe» rig met 's konings particuliere leven bezig gehouden hebben 'gisteren dan ook besprekingen plaats gevonden tusschen koning Edward VIII en den premier Baldwin, waarvan het resultaat echter niet hekend is geworden. In elk geval is er thans een ern» stige crisistoestand in het leven geroepen, die, nu de kogel een» maal door de kerk is, ook voor de Britsche pers aanleiding is commentaar te leveren. Algemeen uit men als zijn meening, fint het particuliere en het openbare léven van den koning-keizer niet kun non worden gescheiden en dal dit ter dege zoowel door de bevolking van En geland ale die der dominions wordt be .eft De voorgenomen stap van den ko ning het huwelijk mei mevrouw Simpson wordt aangeduid als een verkeerde stap. waardoor de gevoelens der Rritsrhe natie ten ernsligste z.ou den worden gekwetst zondat de hoop dan ook wordt uitgesproken, dat de kn ning tenslotte zal afzien \nn handetin gen die het morpnle eeznc van het ko ningschap zonden aantasten Belangrijke ka' tnei zitting Than*, leki tevens uit. dm een der f jontMfe kahinetezil tingen niet slechts werd geconvoceerd, ten einde de Britsche ministers in staat te stellen zich uitvoerig bezig t.p houden met de EuroiraBsche geva ren en eomplicalies maar ook mei dp constitulioneele moeilijkheden die hel u'ivIopspI /.ijn van de om standigjheid. dat koning Edward VUT in conflict is geraakt met zijn min'sters nu zijn particuliere leven hun goedkeuring niet kan woed racen He 'vpi v\ jkkelingen dra p -...n 7oer ernst<a Icm-aMer daar, naai van veischilleiule zijden ver- Mevrouw Simpson luidt, de koning openlijk heeft toe gegeven van zins te zijn een huwe lijk aan te gaan met mevr. Simpson. Deze plannen worden, gelijk wij reeds noteerden, zoowel van ker kelijke als regeeringszijde ten scherpste veroordeeld. Buitengewoon ernstig conflict In elk geval is een uiterst ge» spannen toestand in het leven ge» roepen, aangezien het conflict zeer ernstige gevolgen kan hebben; immers: het geschil kan, tenzij het te elfder ure wordt opgelost, lei» den zoowel tot een aftreden van de regeeringiBaldwin als tot een troonsafstand van den koning. Vlo? hangt er nu van af. of koning F!r'ward al dan niet er loe zal kunnen besluiten de relatiec- met mevrouw Sinin-inn In verbreken een stap. die velen in Rugeland zouden toejuichen, aangezien, /ooals rend* hier en daar is oibh merkt de particuliere aangele genheden van een constitutioneel vorst - cn dan nog wel van een monarch, •lie zoo'n belangrijke wereld positie in neemt bezwaarlijk kunnen worden gescheiden van zijn openbare positie 'sKonings verheven functie zou op zee?- ernstige wijze in opspraak worden gebracht wanneer hij met den zedelij ke» moed zou bezitten om zich opoffe ringen hoe groot deze ook mochten zijn te getroosten in het belang van hm Britsch eemfienehest. daar anders ecu oon-hitutioneele crisis, die het ge lieele imperium in beroering zou bren- Engelands koning in gezelschap van mevr. Simpson, met wie hij, naar verluidt, van zins zou zijn te huwen. De foto werd verleden jaar gemaakt in Kitzbühel, waar hij met mevr. Simp» son deelnam aan de wintersport U VERZENDT Uw geschenken toch OOK naar Amsterdam ST. NI COL A AS doet het al sinds KONING EDWARD NAAR FRANKRIJK? PARIJS, 3 Dec. (Havas). Ook de Fransche pers be» spreekt uitvoerig de gerucli» ten, welke omtrent de trouw» plannen van den koning van Engeland in omloop zijn. In verband hiermede schrijft de Excelsior, dat vannacht in ge» loofwaardige Britsche krin» gen werd vernomen, dat mrs. Simpson Donderdag a.s. En» geland zal verlaten om naar Frankrijk te komen. Tevens verluidde, dat de koning haar zou vergezellen. gen, onvermijdelijk moet worden geacht. De bezwaren van veie Engelschen gelden teven» het teit, dat de vrouw, waarnaar koning Edward VIII zijn genegenheid laat uitgaan, een buitenlandsehe is, dio niet alleen reeds eenige kecren 'is ge scheiden, maar bovendien niet van zoo'n hoogo afkomst is, dat een huwelijk niet haar redelijk en aan vaardbaar wordt geacht, weshalve er openlijk of bedekteiijk bij den koning op wordt aangedrongen een einde ie maken aan de verstand houding, die naar veler oordeel den koning onwaardig is. Deze week de beslissing? Uit Londensche berichten zou kunnen worden opgemaakt, dat de politieke crisis van groot for* maat, die thans te Londen is uit* gebroken, nog in den loop van deze week in eenigerlei richting zal worden opgelost. Wèl doet inmiddels het bericht de ronde, dat de bisschop van Bradford, die plotseling tot de ontdekking is ge komen, dat de woorden, welke hij op de conferentie van zijn diocees heeft gesproken, een hevige beroering hebben gewekt, nader heeft uiteengezet, dat hij alleen maar heeft willen laten uitko men, dat uit koning Edward's doen cn laten uiterlijk nooit blijkt, dat de gods dienst hem na aan het hart ligt, maar het Engelsche publiek en dc Engelsche pers hebben geen oogenblik gedraald om des bisschops woorden in verband te brengen met het particuliere leven van den souverein. En moge de bis- sohop van Bradford hebben verklaard, dat zijn verklaringen niets uitstaande hadden met de geruchten omtrent 's k<> nings huwelijksplannen, waarvan hij zelfs niet eens op de hoogte zegde te zijn, nochtans is thans do bal aan het rollen geraakt. Overigens zouden de ge schillen tusschen den koning en de Britsche ministers in verband met de verstandhouding tusschen den monarch en mevrouw Simpson toch binnen af- zienbaren tijd hekend zijn geworden. De verklaring van den bisschop van Brad ford heeft slechts bijgedragen tot een vervroegde ruchtbaarheid. KIMBERLEY. 2 Dec. (Reuter). - Hedenochtend 11.50 uur plaatselii ken tijd is Jim Mollison op zijn vlucht naar Kaapstad te Kimberley aangekomen. Ilij zal hier eenigen tijd moeten blijven wegens een defect aan zijn motor Na het defect aan hun motor te heb ben hersteld zijn Mollison en Cornig lion te 11 uur GMT naar Kaapstad vertrokken KAAPSTAD, 3 Dec. (Ref ter). Jim Mollifon eri zijn metgezel Molinier zijn onge» deerd gevonden bij Wiedrift een twintigtal kilometers ten Zuiden van Bredasdorp. Een beroep wordt op Edward VIII gedaan om zijn „ver» heven waardigheid niet omlaag te halen" Kabinet contra monarch T TET voornaamste onder* -L J-werp in de Britsche pers is heden het verband tus* schen het particuliere leven van den koning en zijn vers plichtingen als constitutioneel vorst. De Times schrijft, dat sommige Ame rikaansche bladen reeds zoover gingen om een huwelijk te voorspellen, dat niet overeenkomstig de verplichtingen van den troon zou zijn. Koningin Mary zou reeds haar toestemming hebben ge geven. Dergelijke berichten kunnen in de Vereenigde Staten en in de domi nions veel kwaad doen. Indien de Brit sche pers zich tot nu toe van commen taar onthield, is dit niet te wijten aan angstvalligheid, noch aan druk van of- ficieele zijde. Het was geheel vrijwillig in de hoop, dat een officiecle daad of verklaring een einde zou maken aan de geruchten. De Daily Telegraph ver* klaart, dat er gevallen zijn, waarin de particuliere kwes* ties van den constitutioneelen Een der nieuwste foto's van koning Edward V1J.I vorst van publiek belang zijn. Dit is een van de lasten van het koningschap, doch ook een van dc voorrechten, want het maakt onmogelijk, dat hij, die den kroon draagt, een daad kan stellen, waardoor hij op fatale wijze zijn verhe* ven waardigheid zou omlaag halen. Het blad is overtuigd, dat de koning overeen* komstig zijn plicht zal kiezen. Ook de Morning Post vraagt een offi cieels ontkenning van de geruchten cn praatjes, welke in het buitenland en in Engeland zelf de ronde doen. Het blad verwerpt deze praatjes met afschuw. De Daily Mail is van oordeel, dat hier sprake is van een constitutio neel crisis van de eerste grootte. Het betreft de betrekkingen tus schen den koning en het kabinet en dit is een van de meest kwets bare punten in de Britsche grond wet. Deze kwestie is te delicater, omdat sprake is van een huwelijk van den koning. Een oplossing moet worden gevonden. Aftreden zou het hart van millioenen getrouwe on derdanen met groote droefheid ver vullen. Samenvatting van het probleem De News Chronicle schrijft: Het pro bleem, dat eenigen tijd aanleiding ga/ tot praatjes, kan eenvoudig als volgt worden samengevat: Een van de intie me vriendinnen van den koning is me vrouw Ernest Simpson, Amerikaansche van geboorte, die twee keer gehuwd is geweest. Men gelooft dat het de wensch is van den koning met haar te trouwen. De vraag is of zij over de kwaliteiten beschikt, welke noodig zijn voor een koningin van Engeland en of de ko ning dan wel het kabinet als woord voerder van de openbare rneening hier over moet beslissen. De koning, zoo goed als ieder man, kan beslissen met wie hij een verbintenis voor het leven wil aangaan. Hij had overeenkomstig zijn verlangen in het huwelijk kunnen treden, zoolang hij nog prins van Wa les was. Zijn vrouw zou geen koningin, doch prinses-gemalin geweest zijn De koning zou zonder twijfel bereid zijn toe te stemmen, indien het parlement een wet zou aannemen, waarbij aan de kinderen, welke uit deze verbintenis kunnen voortspruiten, het recht van opvolging wordt ontzegd. NEDERLAND EN DE VOLKENBOND 's-GRAVENHAGE, 3 December. Met het oog op de aanstaande bij eenkomst van het comité voor de herziening van het Volkenbondver drag en in antwoord op het desbe treffende rondschrijven van den secretaris-generaal van den bond heeft de Nederlandsche regeering in aansluiting met de bekende rede van den Minister te Genève nog eens kortelijk haar standpunt ge preciseerd. lu haar antwoord heeft zij nogmaals DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PU BLICITE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's SPORT Engeland wint van Hongarije. (Eerste Blad, pag. 2.) Interacademiale wedstrijden. (Eerste blad, pag. 2). T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN Langeslraa! 31 Telefoon 321 Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige, later wel licht toenemende W. tot Z.-W. wind, nevelig tot zwaar be wolkt, later wellicht weer re gen en iets zachter. Hoogste barometerstand 768.6 te Biar ritz. Laagste 742.8 te Vardö. Stormwaarschuwlngsdienst Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt. Geseind 3 Dec. te 925 uur aan alle poeten: „Attentiesein neer." LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Broches, Spelden, Gespen, Corsagos, Kraagjes, Ceintuurs. Sjaals, Zakdoekjes. betoogd, dat zij de collectieve veiligheid als onontbeerlijk ziet voor de verwe zenlijking van het doel van den bond en ter bereiking hiervan de universa liteit van den bond een eersten eisch acht. Zoolang de universaliteit van den hond niet in meerdere mate benaderd zal zijn. kan de Nederlandsche regee ring weinig verwachten van een her ziening van zekere artikelen, welke op don algemeenen politieken toestand geen grootcn invloed zouden kunnen uitoefenen, terwijl wijziging van het pact bovendien nieuwe hinderpalen in den weg zou kunnen loggen voor de toekomstige toetreding der voornaam ste staten, welke thans geen lid zijn. Een en ander in het oog houdend, ver klaart de Nederlandsche regecring uiteraard loyaal te zullen medewerken tot de studie, waaraan het comité zich zal zetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1