WAT LONDEN ZEGT DE LEYTAX TAXI-DIENST DE EEMLANDEli STRIJD OM MADRID 4000 voor groote afstanden 11830 TEL. 1850 1093 Amersfoort LUYCX Nic. Bovée WOLLEN- BONT PEIGNOIRS Fa. DUIM BURGER Troonsafstand niet te vermijden? UIT MODI Medische Help Zaterdag 5 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 135 ONGERUSTHEID GROOT De reactie in de stad Tel. 1788 Tel. 1788 op andere pagina's 4 uur 16 min. STOFFEN- en MODEHUIS Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor; Coornhertlaan 3 AMER SFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85, Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een cew» snummer 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummcr extra f C.05 Wat iedereen wist, behalve de bewoners van Enge» land zelf (Van onzen correspondent) LONDEN, 3 Dec. 's middags. HET bericht, dat koning Edward de Achtste den wensch heeft uit- gesproken met mevrouw Simpson, een Amerikaansche staatsburgeres, te trouwen, komt voor de bui ten landens hier ter t-tede allerminst onverwachts, de meeste Continentale bladen hebben reeds zinspelingen hierop gemaakt, terwijl de vriendschappelijke omgang .van den koning en mevrouw Simpson In Amerika natuurlijk aanleiding heeft gegeven tot een vloed van perscommen taren. waaraan op het laatst ook de gematigde en conservatieve bladen deelnamen: mevrouw Simpson is im mers in de Amerikaansche society een bekende figuur. Toen de koning eenigen tijd geleden tijdens zijn bezoek aan Turkije en Oos tenrijk mevrouw Simpson voortdurend in zijn gezelschap had. is het nieuws, waarin Amerikaansche persburcaux een belangrijk, hoewel betreurenswaar dig belang stelden, tot een lawine ge worden, die ook Engeland bereikte. Uit Amerika en tenslotte Canada kwamen duizenden krantenknipsels het land in. Meerdere malen zijn Amerikaan sche bladen en tijdschriften verboden, de bekende review „Time" was- bijvoor beeld niet meer te verkrijgen. Particu liere mail was echter niet buiten te sluiten, en als een loopend vuur ging het nieuws door Londen, waar het voor- loopig slechts tot enkele kringen be perkt bleef. De bisschop van Bradford heeft Dinsdag deze kwestie aan het rollen gebracht, toen hij, over de komende kroningsfeesten sprekende, aanmerkin gen maakte op „certain statements which have appeared in reputable United States journals, and even in some Dominion newspapers, and which cannot be treated with indifference". Deze toespeling heeft een vloed van veronderstellingen veroorzaakt, de dag bladen konden het nieuws niet langer rvoor zich houden en vanochtend wordt de mogelijkheid van een huwelijk uit voerig behandeld. Hoe Londen reageert Voor de groote massa der Londena- ren komt het bericht totaal onver wacht. Nu de eerste opwinding voorbij is en de gemoederen tot bedaren zijn gekomen, kan geconstateerd worden, dat de populariteit van den vorst in de stad allerminst heeft geleden. Men kent Edward den Achtste als een zeer oorspronkelijk mensch, de talrijke ver anderingen door hem in zijn omgeving en in de traditie van het Engelsche hof aangebracht, hebben dit bewezen, ter wijl het algemeen bekend is. dat deze veranderingen hem meermalen door familieleden en door het hof zijn kwa lijk genomen. De publieke opinie in deze cosmopolitische miilioenenstad is echter een zeer slechte waardemeter voor de opinie van Engeland's platte land en de Dominions. Terwijl de honderden, die voor Buckinghampalace en Downingstrèët no. 10 zijn samengekomen en de hon derdduizenden, die het onderwerp in de stad ter sprake brengen, algemeen van oordeel zijn, dat het „net iets voor den democratischen koning Ed ward is en dat hij haar dan maar moet iheboen al is zij niet van zijn stand" worden reeds protesten vernomen uit de provincie. Canada en Australië. Wij geloovcn, dat de Londensche publieke opinie prachtig wordt weer gegeven in de „News Chronicle", die in een hoofdartikel opmerkt: „Er zijn velen in dit land, die niet graag een vrouw als koningin van Engeland zouden zien, die al eens ge trouwd geweest is". „En sommigen die bezwaar zouden maken, dat een Amerikaansche burge res deze plaats zou innemen". „Op het kabinet rust de verantwoor delijkheid om den koning te overtuigen van de publieke opinie op dit punt". „Maar als deze beslissing afwijzend is, en als de koning, die op een leeftijd is, dat hij zijn eigen oordeel kan vol gen, genoeg van deze vrouw houdt, om zijn plan vol te houden, dan denken wij dat het publiek zou wenschen, dat hij de vrouw van zijn keuze zou trou wen. maar dat hij dit zou doen in zijn waardigheid als hertog van Cornwall „De positie van zijn vrouw zou dan king's consort zijn, niet koningin van Engeland". Wat gaat er gebeuren? Het is hedenmiddag nog niet bekend, wat er nu gebeuren gaat. Het kabinet, dat het voorgenomen huwelijk afkeurt, daarbij handelend in overeenstemming met de Dominions, kan aftreden. Of de koning kan aftreden, een mo gelijkheid waaraan men hier zelfs niet durft denken. Want koning Edward is de meest populaire van koning George's zonen. Of de koning kan zijn huwc Iijk6plannen opgeven, een mogelijkheid waarop in verantwoordelijke kringen alle hoop gevestigd is. En het is moeilijk hiertegen in te gaan, hoe zeer ook de koning door een groot deel van de publieke opinie wordt geruggesteund. Aftreden kan de koning slechts met goedkeuring van beide Huizen van het Parlement en van de parlementen in de Dominions Ongetwijfeld is een groot, deel van het verzet, dat dit huwelijksplan onder vindt. te danken aan het feit, dat me vrouw Simpson reeds twee maal ge trouwd is geweest. In 1916, toen zij twintig jaar oud was, trouwde zij met pen jongen luitenant van de Ameri kaansche marine, Earl Wingfield Spen cer, dit huwelijk werd in 1925 ontbon den. In Engeland hertrouwde zij in 192S met den heer Ernest Aldrich Simpson, dit laatste huwelijk werd 27 October ontbonden. Mevrouw Simpson ontmoette den koning voor het eerst in 1926, toen zij aan het hof werd voorgesteld. Twee jaar geleden ontmoetten zij elkaar weer in Biarritz, sindsdien werd me vrouw Simpson regelmatig in het gezel schap van koning Edward gezien; in 's konings landhuis fort Belvedère, op zijn Europeesche reizen, en aan boord van het jaoht Nahlin. In „Court Circu lar's" werd zij herhaaldelijk genoemd, zoo ook 27 Mei onder de gasten van Derby Day dinner in St. James Palace, ook kolonel Lindbergh was toen aan wezig. In de Amerikaansche society is me vrouw Simpson bekend als „Our Wal- ly", naar haar meisjesnaam: Wallis Warfield, en daar is zij zeer gezien, daar zij afstamt van een oude Engel sche familie, de Warfield's kwamen naar Engeland met Willem de Verove raar. In 1662 verliet de familio Enge land weer, en vestigde zich in Mary land. Van moe der's zijde stamt ine vrouw Simpson af van een familie uit Virgi nia, de Montagues. Gedurende de laatste weken schijnt de gezondheidstoestand van mevrouw Simpson niet zeer goed geweest te zijn. Zij blijkt te lijden aan een nervcuse indigestie, vermoedelijk een gevolg van de vrijmoedigheid waarmede een deel van de Amerikaansche pers haar ver leden de laatste paar maanden heeft openbaar gemaakt. Zij leeft in een flat in de omgeving van Regents Park. GERHARD VAN EYSSELSTEYN. LONDEN, 4 Dec. (Havas). De ministerpresident Baldwin heeft in het Lagerhuis in antwoord op een vraag van den Labourafge» vaardigde Attlee verklaard, dat de regeering niet bereid was, spe» ciale wetgevende maatregelen te nemen, om het voorgenomen huwelijk .van den Koning te ver» gemakkelijken. In parlementaire kringen is men volgens Havas van meening, dat de oppositie, die Baldwin tegen het huwelijk des Konings heeft ontketend, den troonsafstand van den Koning vrijwel onvermijde» lijk maakt. In zijn in het Lagerhuis afgelegde verklaring zeide minister-president Baldwin onder meer: „Sommige persorganen hehhen gisteren en vandaag het denkbeeld geopperd dat, indien de Koning mocht besluiten te trouwen, zijn ge malin niet noodzakelijkerwijze ko ningin zou behoeven te worden. Deze denkbeelden missen elke con- stitutioneele basis. Onze wet kent niet zooiets als een morganatisch huwelijk. Het eenige middel dat het mogelijk zou maken een dergelijk gevolg te vermijden, zou zijn een wetgeving voor een speciaal geval. De regeering is niet bereid een der gelijke wet in te dienen. Bovendien zijn deze kwesties van ge meenschappelijk belang voor het ge- heele gemeenebest, en een zoodanige verandering zou niet zonder de goed De burgeroorlog in Spanje. Aan het front van Hucsca. Een gemoedelijke groep in een der loopgraven der regeeringstroepen tijdens eenige uren van rust. keuring van alle dominions tot stand gebracht kunnen worden. Na een door mij ingesteld onderzoek, ben ik tot de overtuiging gekomen, dat een dergelijke toestemming niet zou worden verleend. Ik heb gemeend, dat het nuin plicht was, deze verklaring af te leggen, voor dat het Huis uiteengaat, teneinde elk misverstand uit den weg te ruimen Op liet oogenblik heb ik niets meer te ver klaren." Na de woorden van Baldwin werd de zitting van het Lagerhuis verdaagd. Ministers blijven com fereeren Nadat Baldwin zijn verklaring in het Lagerhuis had afgelegd, heeft hij met eenige leden van den ministerraad do besprekingen in zijn kabinet voortge zet. In officieele kringen werd verklaard, dat Baldwin het weekend niet, zooals gewoonlijk, op Chequers zou doorbren gen, maar gedurende dien lijd in Downingstreet zou blijven. Baldwin is Vrijdagmiddag even na zes uur op Fort Belvedère aangekomen, waar de Koning vertoeft. Hij heeft een onderhoud van_20 minuten met Koning Edward gehad. Welke beslissing de Koning ook zal treffen, het is duidelijk dat de toestand hot noodzakelijk '.naakt dat de Koning cn Baldwin voortdurend met elkaar in contact staan. Mrs. Simpson te Ven sailles PARIJS, 4 Dec. (Reuter). Bevestigd wordt, dat mevrouw Simpson, die gis teravond uit Engeland vertrokken is, zoo juist te Versailles is aangekomen, na den nacht te Rouaan te hebben doorgebracht. Uit Rouaan meldt Havas, dat mevrouw Simpson daar des mor gens om 4 uur is aangekomen, in ge zelschap van een lijfwacht en een secre taris. Mrs. Simpson is tegen zes uur per auto door Orleans gereden in de rich ting van Blois. Haar kamerdienaresse is van Dover te Calais aangekomen met veel bagage. Zij is naar Parijs vertrok ken. Naar verluidt zal mevrouw Simpson haar intrek nemen in de villa Trianon, gelegen nabij het park van Versailles, aqn lady Mandl toebehoorend. Bijval voor Wedgwood LONDEN, 4 Dec. (Havas). Wedgwood, de afge\aardigde die gisteren een motie heeft ingediend, waaruit uiting werd gegeven aan den wensch van het l ager huis, koste wat het kost, te voorkomen dat.de Koning afstand doet, i.eeft hedenmorgen talrijke brieven en tele grammen. voor het meerendeel afkom stig van oud-strijders, ontvangen, waar in hij gelukgewenscht wordt. Een bewo ner van Canada verklaart in zijn tele gram er van overtuigd te zijn, flat een referendum, dat in het geheele Britscho rijk zou worden gehouden, ongetwijfeld gunstig voor de zaak van den Koning zou uitvallen. JOHANNESBURG, 4 Dec. (Reuter). De eerste minister Hertzog heeft te Smith- field een onderhoud gehad met den Iloogen Commissaris van het Vereenigd Koninkrijk in Zuid-Afrika, naar men meent tot bespreking van de constitutio nele crisis. Hertzog verklaarde na af loop der besprekingen, dat er geen reden bestaat te veronderstellen, dat de Britsche regeering zal aftreden. Op het oogenblik lijkt het, aldus Hertzog, da' een bijeenkomst van het Zuid-Afri- kaansche kabinet noodzakelijk zal zijn WANDELINGEN IN DE WINTERNATUUR De tijd is voorbij, dat men meende, dat het koude jaargetijde niet geschikt is om zich in de natuur te vermeien. Men weet tegenwoordig de natuur schoonheid in den winter te waardee- ren. De heerlijkheid van ijzel en rijp, de tooverachtige kleuren van een winterzonsondergang, de bekoring van een besneeuwd landschap en niet het minst de sierlijke ijle takkenkronen der bladerlooze boomen zijn voor den wandelaar steeds een bron van vreug de. Alleen al de lila gloed en de witte stamglinstering van den berkenopslag van het Hazenwater en van den zoo- genaamden Paradijsweg zijn de moei te waard om eens bewonderd te wor den. En als men dan toch zoo over de heide en in de bosschen ronddwaalt krijgt men vanzelf oog voor een an dere boeiende verschijning: de mos- senpracht. Deze zijn met de herfst regens hun lente begonnen. In schoon heid en bontheid steken zij de bloe men naar de kroon. Wonderlijk mooi contrasteeren de grijs-groene kussens van het Witte Boschmos tegen het warm-bruine beukeblad op den bosch bodem van Nimmerdor en het slaap- mos bedekt met fijn gevormde staart jes den bodem van het eikehakhout op onzen Berg. Maar het Rendiermos en het groen en rood Bekermos bereiken in de wintermaanden hun hoogtepunt. Het grijs-groene Rendiermos met zijn sterk vertakte holle stengels versiert den jongen dennenaanplant achlei Oud- Leusden, maar ook op onze Leus- dcnsche- en Vlasakkerheide maakt het dikke kussens. Trouwens, waar is het op onzen hei- en zandgrond niet te vinden? De naam Rendiermos zegt al, dat het iets met rendieren te ma ken heeft. In het hooge Noorden vormt het dan ook het bijna uitslui tend voedsel van deze dieren. En als men bedenkt, dat het wel en wee der bewoners van deze streken afhangt van de Rendieren, dan zal men be grijpen, dat het nietige plantje de on herbergzame oorden bewoonbaar maakt. Evenwel bij ons wordt deze plant niet gebruikt. Het meest trekt de aandacht het Bekermos, het winterwonder bi* uit stek. Vooral het Rood Bekermos, waarvan de bekertjes lakroode schijf jes dragen, zoodat deze de eikewal- kanten van Nimmerdor en sommige plekken op onze heide prachtig rood kunnen kleuren. Eigenlijk zijn de trechtervormige kokers de vrucht dragers, die uit de op den grond lig gende plant te voorschijn komen en waarop aan korte steeltjes de knop- vormige roode vruchtlichamen zitten, waaruit de sporen ontsnappen, zooals bij de zakjeszwammen geschiedt, want het Bekermos, evenals het Rendier mos, dat de sporenzakjes heeft in kleine knopjes aan de toppen van de zijtakjes, bestaat grootendeels uit •zwamdraden, die met veel eencellige wiertjes een voedingsgemeenschap vormen. VIRIDlS. MEER WERKLOOZEN PRAAG, 5 Dec. (D.N.B.) Volgens de officieele statistiek bedroeg hei aantal werkloozen einde November 511.787, het geen 70.000 meer is dan eind October. Amersioortsche Huisartsen- Verecniqing Zondaq hebben dienst de volqendo burqerqcneesheeren: Schmelling, Fred v. Blnnkenheym- straat o; tel. 996 Nicolaï, Lange Bergstraat 41; tel. 633. Kamerling, Utr. weg 35; tel. 142. Van de overige qcneesheoren hoeft dienst Dr. Dwarshuis, Utr. weg 145; tel. 131. Zondag en de geheele week 's nachts heelt dienst de apotheek van v. d. Bo- venkamp, Utr. straat 45a; tel. 63. Zondaq hebben dienst de vroed vrouwen; Mevr. DaamsRoozendaal, Punten burgerlaan 21; tel. 1852. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b; tel. 189. MADRID, 4 Dcc. (Havas). In den namiddag hebben wederom 31 vliegtuigen der nationalisten op geringe hoogte boven de stad ge vlogen. De wijken Rosales en Ar- guclles werden gebombardeerd. On middellijk werd het afweergeschut in werking gesteld, waardoor de vliegtuigen aldus meldt de rc- gccring gedwongen werden op grootere hoogte te vliegen. Er had den hevige ontploffingen plaats. Brandbommen werden geworpen, terwijl luchttorpcdo's terechtkwa men op eenige openbare gebouwen. Aan de fronten in het noorden en noordwesten verloopen de gevechten in -het voordeel van de regeeringstroepen. In Baskenland hebben de rechtschen Viforia gedeeltelijk ontruimd in het verhand met het oprukken der repu- blikeinsche militie. In de provincie Burgos zouden de linkschen twee dor pen veroverd hebben, hetgeen zou be- teekenen. dat zij ongeveer 25 kilometer zouden zijn opgerukt. Zij zouden zich thans op 45 kilometer van Burgos be vinden. Radio Sevilla meldt, dat de 'roepen van Franco, na een dag rust genoten te hehhen. den aanval hebben .ïeropend over het geheele front bi| Viilavenlc. De strijd eindigde met een aanval op Gerro los Pedrigos, waarhij gebruik gemaakt werd van handgranaten, terwijl met do bajonet gevochten werd. Driehonderd vreemdelingen, strijdende aan «ie zijde der linkschen, werden gedood. Veel oor logstuig vielen den rechtschen in ban den. Een kannonneerboot der recht schen heeft op eenigen afstand van Gibraltar, aldus seint Reuter, een Russisch stoomschip doorzocht. ïïen officier heeft z.ich aan boord van liet schip begeven, dat thans koers zet naar Ceuta, begeleid door de kanon neerboot. De subcommissie der non-interventie- commissie te Londen heeft olijkeus het officieele communiqué van gedachten Dit numrer bestaat uit 4 bladen J/T BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BH HET BUREAU VOOR PUBLICITE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD STADSNIbllTPS Restauratie van de Kamperbinnen poort. (Tweede Blad pag. 1). St. Nicolaas in de stad. (Tweede Blad pag. 2). SPORT Welke club wint er morgen? (Eerste Blad pag 2) T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is.'n Parapluie van SPIEKERMANN Langesiraal 31 Telefoon 321 Weerverwachting Medegedeeld door het Kon. J. Met. Ihst. Stormachtige tot krachtige, la ter afnemende Z.-W. tot W. wind, zwaar bewolkt met re- gen- of hagelbuien, later tijde- lijk opklarend, zelfde tempera tuur. Hoogste barometerstand 767.1 te Mün- chen. Laagste 734.5 te Andanes. L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 Maandag 7 Dec. den goheolen dag GESLOTEN wegens voorbereiding van de Verbou- wings-Opruiming, welke Dinsdag 8 Dec, begint gewisseld over de kwestie van oe toe nemende deelneming van buitenland* sche vrijwilligers aan den Spann>chen burgeroorlog, alsmede over andere vor men van indirecte interventie. In do eerstvolgende zitting, «cike p 7 December zal worden gehouden, zullen te dien aanzien voorstellen worden uit gewerkt, welke aan de plenaire commis sie zullen worden voorgelegd. II JAPONNEN DEUX-PIÈCES JUMPERS HANDSCHOENEN SJAALS KINDERJURKEN EN JUMPERS. MANTELS VOSSEN CAPES Dames- en Kinderconfectie - Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1