BESLISSING NOG TE WACHTEN MADRID OPNIEUW BESTOOKT TAXI-DIENST Verklaring van mrs. Simpson MINNELIJK OVERLEG 4000 EXEMPLAREN DUIZENDEN DOODEN HOOG WATER TURKIJE DË EEMLANDEU Britsclie regeering beidt het besluit van den koning Baldwin contra Ghurchill Nic. Bovée 11830 TEL. 1850 1093 Licht op LUYCX Dinsdag 8 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 137 TEISTERT Hevige actie van de artillerie der rechtschen GEEN ITALIANEN TE ALGECIRAS? Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS GROOTE Verbouwingsopruiming AMBR SFOOR15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) 1 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PPI K nPR AnVFRTFNTIFN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een uew snumroe rm* utn auyehi truien regei mc£f f 0 25 Liefdadlghcids.adVerteniiè«i voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regeb 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.Eewijsnummer extra f l.Of LONDEN, 7 Dec. (Reuter). In antwoord op een door Attlee gestelde vraag heeft Baldwin hedenmiddag in het Lagerhuis de volgende verklaring afgelegd: Het verheugt mij de gelegenheid te hebhen wederom een verklaring te kunnen afleggen over den toestand. Bij het overwegen van den geheelen toestand is het «reweest en blijft het de vurige wensch van de regeering den Koning de meest uitgebreide gelegenheid te verleenen de beslissing af te wegen, die even direct zijn eigen toekomstig geluk als de belangen van al zijn onderdanen omvat. Tegelijkertijd kan de regeering niet uit het oog verliezen, dat een belangrijk rekken van den tezenwoordigen toestand van onzekerheid het gevaar met zich zou meebrengen van ernstige schade voor de nationale en rijksbelangen en, waar lijk, niemand legt meer dan de regeering den nadruk op dit aspect van den toestand. Gegeven zekere verklaringen, die afgelegd zijn ten aanzien van de betrekkingen tusschen de regeeringen en den koning, zal ik hieraan toevoegen, dat met uitzondering van de kwestie van het morganatische hu welijk, geen enkele raadgeving door de regeering is ver strekt aan den koning met wien al mijn besprekingen streng persoonlijk en informeel zijn geweest. Deze kwesties zijn het eerst niet door de regeering, maar idoor den koning zelf te berde gebracht in een gesprek met mij, enkele weken geleden, toen hij mij in kennis stelde van zijn voornemen in het huwelijk te treden met mrs. Simp son op het oogenblik, waarop zij vrij zou zijn. Het onder werp is dus sedert eenigen tijd in de gedachten van den koning geweest en zoodra de koning tot een besluit zal zijn gekomen ten aanzien van den weg, dien hij wil volgen, zal hij daarvan ongetwijfeld de Britsche regeering en die der dominions in kennis stellen. Toejuichingen voor Baldwin overstemmen een vraag van Winston Churchill in het Lagerhuis Verzoenende woorden f Aan het einde van zijn rede fceide Baldwin: „Het zal dan de taak dezer regeeringen zijn te be» Slissen, welken raad zij zoo noo» 'dig, wanneer zij dit haar plicht Zouden achten, den koning zou* den moeten geven in het licht ven Zijn besluit. Ik kan deze verkies ring niet besluiten zonder uit* drukking te geven aan hetgeen het geheele Huis gevoelt, n 1 onze diepe en eerbiedige sympathie Voor den koning in dit oogenblik" De leider der arbeidersoppositie, Attlee. deed na het aanhooren van de verklaring van Baldwin opmer ken dat het Huis en het land le vendig wenschen zoo spoedig moge- lijk volledige inlichtingen te ont vangen. aangezien het zonder deze onmogelijk is de kwestie behoorlijk te bespreken. Baldwin antwoordde: „Het zal mii ten zeerste aangenaam zijn op het pas sende oogenblik de volledige inlich'in- gen. die ik in staat zal zijn te geven te verstrekken, maar ik hoop dat de Kamer /.al toegeven dat ik nu de top stand zoo ernstig is en de koning nog bezig is met het overwegen van deze problemen en nog geen beslissing ge nomen heeft groote moeilijkheden zou ondervinden in hef antwoorden on vra gen om aanvullende inlichtingen te meer daar de antwoorden, die ik ge ven zou. geïmproviseerd zouden moe ten zijn Toen Churchill vervol eens de in de laatste dager repris eenigp malen door hem gestelde vraag herhaalde, ant woordde Baldwin Ik moet Churchill er van in kpnni« QtPllr»n dat het mii or dit oogenhlik onmogelijk is een ant wonrd te geven Tk weet nog s|ppdG niet ik kan nog niet weten wat de koning kan hesluiten of hoe hii kan besluiten op te trprlpn Het is mii vol- komen onmogelijk in te gaan on hv pothptisrhe overwegingen." (Applaus) Evraag van Churchill wekte protest en hii had moeite zich ver der verstaanbaar te maken. Ten slotte ping hii zitten, zonder zijn vraag teneinde te hebben kunnen uitspreken. De liberale afgevaardig de Lambert vroeg vervolgens of Baldwin wist welke krachtige sym pathie er voor hem bestond, hetgeen luid applaus van alle banken ont lokte. Baldwin stond toen weer op en richtte eenige verzoenende woor den tot Churchill, waarmede het incident gesloten was. Zooals men weet dringt Churchill er sterk op aan dat geen definitieve be slissing zal worden genomen, zonder dat het Lagerhuis op de hoogte is ge bracht van den stand van zaken De zitting van het Hoos gerhuis In het Hooperhuis heeft lord Halifax de rede van Baldwin voorgelezen. Lord Snell wees er vervolgens op. dat iedere bespreking zonder de noodige feiten kennis niet ter zakp zou zijn en scha delijk zou kunnen worden De zaak moet echter niet voor onbepaalden tijd gerekt worden. Lord Crewe van de li herale oppositie verklaarde, dat het inderdaad oniuist is. dat de regeering onhehoorliiken druk op den koning zou hebben uitgpoefend Tn de wandelgangen van het Lager huis wordt het onderwerp van gesprek gevormd door het slechte onthaal dat de woorden van Churchill gevonden hehhen. De aanhangers der regeering heschouvven Churchill's vraag meer als een tegen Baldwin gericht dan vóór den koning gesproken Churchill over den koning Winston Churchill, heeft voorts Maandag in een tafelrede een dronk uitgebracht on den koning, zeggende* ..Ik heb Z M sedert miin prille ieugd gekend en ik kan u zeggen, dat gij Pr van overtuigd kunt ziin dat hii nooit noch naar dp |eftor noch naar den gpest. zal handelen in strijd met de Britsche constitutie". Baldwin keerde teeen negen uur Maandagavond in Downingstreet terug uit het Lagerhuis Even later kwamen vier hezoekers hii de woning van den minister president aan Twee dezer kwamen per hofauto Tegen half elf kwam de auto van dpn herloe van Vork op fort Rplvedére aan doch het was onmogelijk te zien wie en of er ipmand in zat. Een groep „zwarthemden" heeft voor het Buckinghampala^e het .God save thp King" gezongen. De politie slaagde er met groote moeite in hen tot door- loopen te bewegen. Bereid zich terug te trekken CANNES, 7 Deo. (Havas). - Lord Brownlow, de particuliere secretaris van koning Edward, heeft vanavond in hotel „Majes» tic" de Fransche en Engelsche journalisten te Cannes ontvangen en hun mededeeling gedaan van de volgende officieele verklaring van mevrouw Simpson: „Mevrouw Simpson beeft gedu* rende de laatste weken voortdu» rend gewenschf iedere daad en ieder voorstel te vermijden, welke onaangename gevolgen zouden kunnen hebben voor den koning of den troon. Sedert is haar hou* ding niet veranderd en, indien door een dergelijke daad het vraagstuk zou kunnen worden op» gelost, zou zij wenschen zich on* middellijk terug te trekken uit de situatie, die teseliikertiid ongeluk* kig en onhoudbaar is geworden." Deze verklaring was door me* vrouw Simpson geteekend. In hofkringen to Londen heeft men eerst uit het persbericht kennis ge nomen van de door mevrouw Simpson te Cannes afgelegde verklaring, welke in deze kringen geheel onverwacht kwam. Men is van meoning. dat zii geen einde zal maken aan de crisis, maar toch beschouwt men haar als een uitdrukking van de persoonlijke opvatting van mevrouw Simpson. Men wïist in het bijzonder op de zinswending: „Indien door een derge lijke daad het vraagstuk zou kunnen worden opgelost", welke men veelbs- teekenend acht. Personen, die het kun nen weten, zeggen dat do door me vrouw Simpson afgelegde verklaring op eigen initiatief berust. Men is van meening, dat slechts een daad van den koning een ein de zou kunnen maken aan den te- genwoordigen toestand en dat alle andere daden, hoe belangrijk deze ook zouden zijn. slechts een beperk te uitwerking zouden kunnen heb ben. Het is vrijwel zeker, dat me vrouw Simpson in de villa „Lou Viei" zal blijven tot dat de uitein delijke beslissing van den koning bekend zal zijn. STAMBOEL. 8 Dec. (Havas). Volgens de laatste gegevens, ver strekt door het gemeentebestuur van Adana aan het blad Haber. zouden de overstroom in gen twee honderd huizen hehhen doen instor ten. Een honderdtal personen is verdronken terwijl veel vee door de wateren is meegesleept De re gen is inmiddels ongehouden, waar door het water bPgint te zakken. INSTORTINGSONGELUK TE PRAAG PRAAG. 8 Dec. (A.N.P.) - Gisteren is de betonnen zoldering van de groote zaal der nieuwe Praagsche effecten beurs ingestort. Slechts een deel van de arbeiders die zich in de zaal bevonden kon zich red den. De anderen werden bedolven Tot dusverre zijn 20 arbeiders bevrijd elf hunner zijn ernstig gewond CRITIEK GEOEFEND OP HITLER De raad van discipline van den staat Thüringèn heeft den hoogleeraar aan de unversiteit van Jena. prof Hans l.eisgang. afgezet, omdat hii in het openhaar een redevoerng heeft gecriti seerd welke Hitier tijdens een herden king van maarschalk Von Hindenburg hepft uitgesproken. MEER WERKLOOZEN IN ENGELAND LONDEN. 8 December (Reuter). Op 23 November bedroeg het aantal werkloozen 1.623 602. hetgeen 11.792 meer is dan op 26 October. De Spaansche nationalisten zouden het offensief van links tot staan heb. ben gebracht Ravitailleering van Madrid verzekerd MADRID, 8 Dec. (Havas). Gisteravond tusschen elf uur en middernacht heeft de artillerie van de rechtschen opnieuw de hoofdstad gebombardeerd. Pro* jectielen van groot kaliber vielen in de hoofdstraten, vooral bij de Britsche ambassade. Het aantal slachtoffers van dit bombarde» ment is nog niet bekend. Het groote hoofdkwartier der rechtschen te Salamanca deelt mede, dat in den sector Belchite de regeeringstroepen weer terug werden gedreven. Acht mitrail? leurs, vijftig geweren en verder oorlogsmateriaal werden buitge» maakt. In den sector Mondragon werd de kanonnade en het ge* weervuur voortgezet. Het persbureau van de nationa* listen ontkent, dat een contingent Italianen te Algeciras aan land zou zijn gezet. (Te Londen is te dezer zake evenmin een officieele bevestiging ontvangen). Volgens de regeering van Caballero zijn de transporten veilig gesteld: twee honderd met levensmiddelen beladen wagens komen dagelijks Madrid binnen. Er is een gezinsravitailleeringskaart in gesteld, die de laatste moeilijkheden op lossen zal. Voorts is de verdedigingsraad bezig met de distributie van kleedingstukken en uitrustingen voor het leger De mi litieleden. vakvereenigingen en politie ke organisaties requireeren of koopen de grondstoffen, die dienen tot vervaar diging van de uitrustingen. De raad zal controle uitoefenen op de vervaardi ging. teneinde eenheid in de kleedij der soldaten te verzekeren. Radio Sevilla meldt, dat het offen sief der reeperingstroopen in het ge bied van Espinosa. Villa Real. Orduna en Mondraeon volkomen tot staan is gekomen. De linkschrti zouden meer dan 2000 man verloren hehhen in de laatste gevechten. Hun verliezen aan hPt front van Biskaio zouden de ern «tigste sedert het begin van den strijd geweest zijn. Bij Guadarrama Snmosierra en het Escoriaal werden de linkschen eedwon- gen hun stellingen te ontruimen In verhand met het oprukken der troepen van Franco. Tn den Zuidelijken «sector zijn geen veranderingen te melden Het incident in de Fins sche legatie De minister van huitenlandsche zaken der regepring-Caballero. heeft het Finsche ministerie van huiten landsche zaken een telegram doen toekomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de gebeurtenis sen. die zich kort epleden hehhen afgespeeld in de Finsche legatie en leidden tot de arrestatie van meer dan 500 Spanjaarden, onder wie een groot aantal phalanxisten. ge- peneionneprde militairen en politie agenten. Protesteerend tegen dit "misbruik der diplomatieke voor rechten vraagt het telegram onmid dellijke terugroeping van den Fin- schen vertegenwoordiger. Miaja commissaris'gene raai van oorlog Miaja. die een hijzonder belangrijke rol heeft gespeeld in dp organisatie van de verdediging van Madrid, is tot com missaric-generaal van oorlog hpnopmd Schilderijen uit het Prado museum te Valencia De zender der rechtschen te Jaca heeft medegedeeld, dat gisteren in den loop van den dag eeniée vrachtauto's met de meest waardevolle schilderijen uit het Prado-museum te Madrid in Va lencia zijn aangekomen. Tegen dienstneming van vrijwilligers Het secretariaat van de niel-inmen gings-commissie heeft het volgende communiqué gepubliceerd Te 16 uur heeft Maandag de 15e hij- eenkomst plaats gehad van de sub-com missie van de niet-inmengingscommis- sie in het Foreign Office. Do subcom missie keurde 't rapport dat aan de ple naire zitting zal worden voorgelegd ten aanzien van de mededeeling. welke aan de staten, die vertegenwoordigd zijn tn de commissie zal worden toegezonden, goed Deze mededeeling handelt over de indirecte interventie, in het hijz.on- der over het binnenkomen van huiten Iandsche elementen in Spanje. om deel te nemen aan den burgeroorlog. De eerste plenaire zitting zal plaats hebhen Woensdag a s te 17 uur. Verzet van Duilschland, Italië en Portugal Tijdens de zitting van de sub-commis sie vroegen de vertegenwoordigers van Duischland. Italië en Portugal, dat de bestudeering van het vraagstuk dei- vrijwilligers in Spanje zou worden uit gesteld. De vertegenwoordiger van F.n geland, gesteund door die van Frank rijk en Rusland, stelde onmiddelijke he handeling voor Bovendien weigerden de afgevaardigden van Duitschland Italië en Portugal deze kwestie te schei den van de overige kwesties van indi recte interventie Na een bespreking van drie uur besloot men hef probleem voor te leggen aan de plenaire zitting. Spaansche vluchtelingen te Marseille Twee Engelsche torpedobooten heb ben te Marseille 118 vluchtelingen van verschillende nationaliteit uit Spanje aan land gezet. De vluchtelingen waren afkomstig uit Barcelona en Valencia. Amerikaansche staten willen den oorlog uitbannen Voorstel der Ver. Staten BUENOS AIRES, 8 Dcc. (Havas). - De delegatie der Vcreenigde Staten ter Pan-Amerikaansche conferentie heeft een xieulraliteitspact voorgesteld, dat alle Amerikaansche staten moet ver plichten tot het regelen langs vreed- zamen weg van alle geschillen, die tus schen hen kunnen ontstaan. Het verdrag omvat twaalf artikelen en is gebaseerd op de Amerikaansche neutraliteitstheorie. zooals deze uiteen is gezet door president Roosevelt en Cordell Huil, den Amerikaant-chen mi nister van huitenlandsche zaken. Artikel 1 bepaalt, dat de aangesloten staten plechtig hun verplichtingen her nieuwen om langs vreedzamen weg hun geschillen te regelen. Een pennanente commissie, bestaande uit de ministers van huitenlandsche zaken, zal worden ingesteld om het naleven van deze ver plichtingen te verzekeren Artikel 2 voorziel in de oprichting van een consultatieve commissie, be staande uit vertegenwoordigers van de contracteerende partijen, voor de prac- tische toepassing van het verdrag. Artikel 3 zet uileen. dat de ondertee kenaars alle Amerikaansche geschillen moeten regelen langs diplomatieken weg of door middel van de commissies, welke bij verdrag zijn igpesteld. Artikel 4 geeft de permanente consul tatieve commissie het recht de onder teekenaars aan hun verplichtingen te herinneren en de rol van bemiddelaar ster te spelen. Art. 5 verbiedt den onderteekenaars hun toevlucht te nemen tot militaire actie, voordat verklaard is dat de vij andelijkheden zijn geopend. Artikel 6 verklaart, dal ingeval van oorlog de overige onderteekenaars een gemeenschappelijke politiek van nen Iralitêit zullen toepassen, de consulia tieve commissi» den aanvaller zal aan wijzen en volgens artikel 7 zullen de ondprteekenaare alle handelsreciricties ten aanzien van de oorlogvoerenden loepassen, welke zij nuttig oordeelen tol het handhaven van den vrede Overeenkomstig artikel 8 zullen de neutralen een uitvoerverbod van wa pens en munitie ten aanzien van de oorlogvoerenden afkondigen en zullen zij weigeren hen credieten of beta lings faciliteiten tp verleenen De drie laatste artikelen regelen in bijzonderheden het verdrag, opdat dit in geen enkel opzicht in tegenstelling is met verdragen, welke door de be trokken stalen reeds zijn gesloten. DIT BLAD HEEFT EEN DAGE LIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BI) HET BUREAU VOOR PUB LICITEITSW A A RDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG W eer ver wach t i n g Medegedeeld door het K.NM.l le De Bilt. Matige tot krachtige, later af nemende Z.-W. tot W. wind. het rok ken tot zwaar bewolkt met kans op regen, later opkla rend, aanvankelijk veel zachter Hoogste barometerstand 771.8 te Parijs. Laagste 7333 te Jan Mayen. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 NU ALLEN NAAR DE Geweldige overstroomingen op de Philippijnen MANILA, 8 Dec. (Reuter). Officieel wordt medege* deeld, dat tengevolge van een overstrooming, „de grootste in de geschiedenis der Philip* pijnen", 54 steden zijn over* stroomd en duizenden men* schen om het leven zijn gekomen. De overstrooming werd veroorzaakt door een typhoon in de provincie Isabella in het NoordAVesten van het eiland Luzon. ONVERANTWOORDELIJKE HANDEL WIJZE BATAVIA, 8 Dec. (Aneta). De uit spraak van den raad van Scheepvaart inzake de aanvaring van de „Radja Basah" met een vissschersprauw. waar bij H van de 35 opvarenden van die prauw, allen inheemschen, zijn ver dronken. luidt als volgt: De inlandsche stuurman is voor een maand geschorst; aangezien hij op on verantwoordelijke en zorgplooze wijze heeft wacht geloopen. De aanvaring moet uitfluitend aan zijn schuld wor den geweten en niet aan dien van den gezagvoerder Mohamed Seman, hoewel deze de prauw op de meest lichtvaar dige en laakbare wijze in den steek heeft gelaten De Raad van Scheep vaart acht len aanzien van den gezag voerder geen termen voor het loepas sen van tuchtmaatregelen aanwezig. De vraag in hoeverre o.a. die gezag voerder op strafbare wijze heef» gehan deld door na te laten om dë opvarenden van de prauw aan boord van de „Radja Basah op te nemen, zal aan hei nor- deel \an justifioneele autoriteiten -or den overgelaten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1