AMERSfOORTSCfi DAGBLAD K.L.M.-Vliegtuig brandend neergestort VEERTIEN DOODEN ZIJN TE BETREUREN Ooggetuige vertelt DE LEYTAX Ook een huis in vlammen Lichtpunt in Oost-Azië voor groote afstanden DE EEMLANDEQ LONDEN, 9 December, (Reuter-A.N.P.) Bij het vertrek van het vliegveld Croydon is hedenmorgen te half elf een vliegtuig van de K.L.M. brandend neergestort en vernield. In het toestel, dat werd bestuurd door den piloot L. Hautzmayer, zaten 13 passagiers, alsmede een bemanning van 4 koppen. Er zijn veertien personen omgekomen, enkele inzittenden zijn gered. Vijf passagiers konden, naar later werd gemeld, uit het brandende vliegtuig komen. Zij werden echter ernstig gewond naar het hospitaal vervoerd, waar drie hunner zijn overleden. Verder wordt gemeld, dat de stewardess van het vliegtuig eveneens gered is, en licht werd gewond. Het ongeluk heeft vermoedelijk als oorzaak den dikken mist welke boven het vliegveld hing. Het vuur van het neergestorte vliegtuig deelde zich aan in de nabijheid staande huizen mede. Verslagenheid op Schiphol Groote ellende op de Philippijnen LUYCX Woensdag 9 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 138 Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS GROOTE Verbouwingsopruiming ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. linneniand iranco per posr per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 iSTREKLNING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PUI IS nPR AnVPRTPMTIPM 1—4 regels 11-05 met inbegrip van een new. snummei e|kc rtgc, mctr f OJ25 Liefdadighe.ds-advertent.cn voor d< helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.—. Eewijsnummet extra f 0.01 LONDEN, 9 December. (A.N.P.). Korten tijd na de ramp met het K.L.M.-toestel hadden wij een onderhoud met een bewoner uit de om geving van de plaats, waar het toestel was neergestort. Deze vertelde ons het vol gende: Ik hoorde een slag en rende de straat in. Ik zag, dat een vliegtuig neergestort was op het dak van een leeg huis. Het toestel was in brand gevlogen en dientengevolge geraakte ook het huis in brand. Het huis brandde geheel af. Een andere ooggetuige, mevr. Latham, vertelde ons het volgen de: Ik hoorde een vreeselijkcn slag en toen ik in de richting keek, waar de slag veroorzaakt was, zag ik een brandend vliegtuig op een huis. Ook het huis vloog in brand en ik holde verschrikt weg. De hitte was zoo hevig, dat men niet bij het vliegtuig kon komen. Het vliegtuig viel van het dak af, kan- f telde en sloeg den top van een grooten boom af. De brand nam onmiddellijk een grooten omvang aan, waar- schijnliik doordat de benzine tanks in brand vlogen en het vliegtuig bij het vertrek een groo- te lading benzine aan boord had. Volgens de laatste berichten zouden zes personen, die in het vliegtuig zaten, aan den dood zijn ontsnapt. Onder hen bevindt zich de stewardess, die slechts lichte brandwonden opliep. Dc vijf an deren hebben ernstige brandwon den opgeloopen. De namen van de leden der be manning zijn: de bestuurder Hautzmayer, de radio-telegrafist Van Bemmel, de mecanicien Ver kerk en de stewardess mejuf frouw Bongertman. Onder de passagiers bevond zich La Cierva, de bekende uitvin der van de auto-giro. Men ge looft ook, dat de Zweedsche ouds premier, admiraal Lindmann een der passagiers van het veronge- gelukte vliegtuig was. Welk toestel Hedenmiddag te ruim twaalf uur was men er op het hoofdkan toor der K.L.M. nog niet zeker van, welke machine op Croydon door dc ramp was getrottcn. Het stond vrijwel vast, dat het een der Douglas DC 2=toestelIcn moest zijn cn wel dc „Toekan" of de „Lijster". Doordat een der ma chines gisteravond tengevolge van den mist niet van Croydon kon vertrekken waren er twee De omgekomen piloot De piloot L. Hautzmayer werd geboren 15 April 1893 te Fürstcn- feld (Oostenrijk). Hij trad op 1 April 1936 in dienst bij de K.L.M. en woont te Heemstede. toestellen gedurende den nacht te Londen gebleven. Men was er vanmorgen niet zeker van, welke machine het eerst naar Amsterdam was ge start, omdat dit in overleg met den Londenschcn vertegenwoor diger der K.L.M. wordt geregeld. Het vliegtuig moest starten langs den mistpijl Namen der passagiers AMSTERDAM, 9 Dec. Op Schip- hol verkeerde men ie ongeveer een uur hedenmiddag nog in het onze kere, omtrent do juiste toedracht van de ramp. De „Toekan", die on geveer kwart over twaalf had moe ten binnenkomen, was nog steeds niet geland, zoodat men nog niet over de gegevens van ooggetuigen beschikte. De verslagenheid is on der het personeel van de luchtha ven en onder de collega's van de omgekomen bemanning wél zeer groot. De gegevens waarover mep op dat uur op Schiphol beschikte, waren de volgende: Het K.L.M.-toestel „Lijster", een Dou glas D. C. Z, dat de registratieletters P.H.-A.K.L. draagt, dat gisteravond naar Londen was vertrokken, it>- he- dennuorgen te 10.30 uur Engclsche tijd van het vliegveld Crovdon opgestegen. De bemanning bestond uit L. Hautz mayer, piloot, den radiotelegrafist P. C. V. v. Bemmel. en den werktuigkun dige Verkerk. Stewardess wat mej. H. Bongertman. Er waren 13 passagiers ge boekt. Voor zoover men hier op Schip hol kon nagaan, waren alle passagiers zgn. tran6io-passagiers, met een verder liggende reisbestemming dan Amster dam. Vermoedelijk zijn er dus buiten de bemanning geen Nederlandsche slachtoffers te betreuren. Bij het vertrek van liet toestel waren de weersomstandigheden zeer slecht. Er hing over het vliegveld een dikke mistlaag, zoodat het vliegtuig moest starten langs den mistpijl, een tegel- haan bedoeld om houvast te geven bij den aanloop. Enkele minuten na den start, men weet niet zeker of he-t drie of zes minuten was, is het vliegtuig zijwaarts van de stalinrich ting in den tuin van een huis terecht gekomen. Na de botsing brak er brand uit. De gezagvoerder I-Iautzmayer, de radio-telegrafist Van Bemmel. cn de werktuigkundige Verkerk, benevens acht passagiers zijn daarbij om het leven gekomen. Vijf passagiers zijn naar het ziekenhuis vervoerd, met ernstige brandwonden evenals niej. Bongertman, die licht werd gewond. De volgende passagiers bevonden zich aan boord: Mevr. Iloene (Poolsche), Mej. Lipsy (Zuid-Afrika), Dc heeren: Moeno (Pool), baron van Hoehonbcrg (Duitscher), Men- ser (Duitscher), Schubach (Duit scher), Ir. A. van Donkclaar (Neder lander), Vigelius (Fin), Dickson (Zweed), Lindmann (Zweed), Pear son (Engelschman), La Cierva (Spanjaard), Stent (nationaliteit on- bekond). Het zicht was gering, waarom het toe stel met een tractor werd gebracht op de witte lijn, waarlangs dc vliegtuigen onder zulke omstandigheden volgens voorschrift moeten vertrekken. Van de 13 passagiers zijn er S omge komen en vijf naar liet ziekenhuis ver voerd. Van twee dezer is do toestand hopeloos. Helaas kan op dit oogenblik nog niet worden medegedeeld, welke de namen der 5 overlevenden zijn, om dat tengevolge van bef ongeval de plaatselijke telefoonverbinding verbro ken is. Minnelijke schikking ten aan* zien van het incident te Tsingtau Een van de Douglas DC=2 machines, waarmede het ongeluk is gebeurd. Onze foto geeft de Nachtegaal, de verongelukte Lijster is van hetzelfde type De Kwomintang beschuldigd PEKING, 9 Dec. (Havas). Uit Tsingtau wordt gemeld, dat het Chineesch*Japansche incident geregeld is. De Chi* neesche autoriteiten zouden de Japanschc eischen, o.m. ten aanzien van de sluiting van het Kwomintang*bureau, hebben aanvaard. De Japan* sche marinesoldaten zijn met de evacuatie begonnen. De Japansche katoenfabrieken staan op het punt het werk te hervatten. Dit bericht werd verspreid, nadat en kele uren tevoren uit Sjanghai was ge meld, dat de toestand te Tsingtau in de provincie Sjantoeng, waar dc Chi- neesche autoriteiten den stant van be leg hebben afgekondigd, nadat de Ja pansche mariniers de stad waren bin nengetrokken, nog verscherpt was, aangezien van lien Japansche oorlogs schepen nog 600 man troepen aan land werden gezet, die trachtten het ge meentelijk waterreservoir te bezetten. Dit was echter bijna geheel omgeven door het stedelijke verdedigingscorps. Toen aan den buitenkant van dc stad nog 3000 man Sjantoeng-troepen .'in kwamen, trokken de Japanners terug. Uit Tokio wordt gemeld, dat intus- schen de politieke partijen in Japan ongeduldig worden; de groot6te partij, de Minseito, heeft reeds een commissie benoemd tot het instellen van een on derzoek naar dc buitcnlandsche poli tiek van het kabinet-Ilirota, dat, naar beweerd wordt in gebreke is gebleven, in het bijzonder ten aanzien van Chi na. De Scvoekai, de tweede politieke partij van Japan, heeft zijn secretaris generaal. Ando, naar don eersten mi nister, Hirota, afgevaardigd en naar den minister van buitcnlandsche za ken, Arita, teneinde zich op dc hoogte te 6tellen van de politiek van het ka binet jegens China. Politieke waarne mers spreken de meaning nit. dat de aldus door de politieke partijen tot ui ting gebrachte ontevredenheid over de regeeringspolitiek tegenover China geen kabinetscrisis tengevolge zal heb ben, maar integendeel er toe zal bij dragen dc houding der regeering je gens China te verstarren. De ecnige lichtstreep, die door de duistere bewol king dringt, welke boven den Chi- neeseh-Japanschen toestand hangt, is hel feit. dat de kwestie van Tsingtau plaatselijk op minnelijke wijze schijnt te zijn bijgelecd. De correspondent van de Asa hi Siimboen meldt in dit ver band, dat de staking in de katoen fa bricken van Tsingtau niet begonnen is tengevolge van loonkwesties, maar haar oorzaak vindt in de vorm.ine van een anti-.Tapansche organisatie onder het personeel in overeenstemming met de instructies van de Kwomintang. De correspondent wijst er op. dat de sta kingsbeweging geleid werd door de plaatselijke Kwomintang-organisaties in samenwerking niet ambtenaren van de afdeeling arbeid van liet gemeente- bestuur van Tsingtau. Hij vermeldt verder echter, dat de toestand weer normaal wordt, nu de burgemeester, Sjen Hoeng Li, topzicht oefent op do anti-.Tapansche agitatorpn en de Chi- neesche troepen verzoekt te vertrek- kpn, teneinde een botsing met de Ja pansche marinetroepen te voorkomen. Het uitbreken van besmet telijke ziekten gevreesd MANILA. 9 Dcc. (D.N.B.) Uit het overstroomingsgebied hier aangekomen lcgcrofficies ren melden, dat dc rivier Cagavan duizenden donden naar zee heeft meegevoerd. Duizenden personen worden nog vermist. Men vreest, dat cholera cn dysenterie zullen uitbreken. De overstroomingen op Luzon hebben volgens Reu» ter de provincies Isabella cn Cagavan geheel van de bui» tcnwcrcld afgesloten. Leger» vliegtuigen zijn opgestegen om een onderzoek in te stel» len boven bet getroffen gei bied. Dc regeering rust ten spoedigste schepen uit met levensmiddelen en andere voorraden om de slachtoffers hulp te brengen. Officieel wordt medege» deeld, dat het aantal dooden enorm is. Dit nummtr bestaat uit 2 bladen PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's STADSNIEUWS (Het Sportfondsenbad. (Tweede Blad, pag. 1). N.V. Levensverzekering Mij. „Ons Belang" betrekt haar nieuwe gebouw. (Tweede Blad, pag. 1). Feestprogramma in onze stad. (Tweede Blad, pag. 1). YVeerverwn-hting Medegedeeld door hel K.N.M I. te De Bilt. Zwakke wind uit Zuidelijke richtingen, nevelig lol zwaar of half bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. Hoogste barometerstand 777.3 te War schau. Laagste 735.7 te Isafjord. Stormwaarschuwingsdienst Geseind te De Bilt 9 Dcc. om 8 55 aan alle posten: „Attentiesein neer". L/NGESTRAAT «9 TEL. 190 NU ALLEN NAAR DE

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1