IN AFWACHTING VAN EDWARDS AFTREDEN De ontzettende Ramp van de „Lijster" TAXI DIENST 1830 TEL. 1850 1093 Frankfurter voor den rechter DÉ EEMLANDEü Pers bereidt publiek reeds op de abdicatie voor De vliegramp op Croydon Nic. Bovée Belangrijkste Nieuws Licht LUYCX Donderdag 10 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 139 De Britsche staatscrisis Strijd om de macht in Soeiyoean UITBANNING VAN DEN OORLOG De resten van het totaal vernielde vliegtuig Dit nummer bestaat uit 3 bladen Betrouwbaarste en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Goornhertiaan 3 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS GROOTE Verbouwingsopruiming BEMIDDELING IN SPANJE? AMERSfOORTSÖH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maana 0.65; per week met grati* verzekenne tegen ongelukken) t 0.15. Binnemana .rancc pei posi per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers t 0.05 j POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI K nPR AflVFRTFNTIFN ^n 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een cew. snumnie Uth AUYtn ItW dkc rcgd mcef f Q 25 Ldadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Eewijsnummer extra f 0.0- J1JAVAS seint uit Londen, dat de regeeringen van de domi» rtions reeds in kennis werden gesteld met de parlementaire maatregelen, welke genomen zullen worden in verband met de mogelijkheid der abdicatie. Gisteravond ontving minister»pre» sident Baldwin de leiders der oppositie, sir Archibald Sinclair en Attlee. Vermoedelijk bracht hij hen op de hoogte van de genomen maatregelen, opdat de beide politici met hun fractie zouden kunnen beraadslagen over de aan te nemen houding. De koeriers, die een deel van den nacht in Downingstreet hebben gewacht, zijn te half drie naar Fort Belvedère vertrok, ken. Eén van hen droeg een metalen doos met een groot rood zegel. Hedenochtend bereidden de Engelsche bladen hun lezers reeds voor op den troonsafstand van koning Edward VIII. In een hoofdartikel schreef de Daily Telegraph, dat men in welingelichte kringen algemeen van oordeel is, dat de koning niet toegankelijk was voor de ernstige politieke beschouwin. gen van den minister.president. Het blad gewaagde in dit ver. band van een vlek op den kroon. De Morning Post verklaarde, dat de aankondiging van het aftreden van den koning vermoedelijk vergezeld zou gaan van de mededeeling, dat de hertog van York bereid is in zijn plaats te regeeren. De Daily Mail schreef, dat tot de laatste minuut van het laatste uur het land zou bidden, dat de koning zou besluiten niet af te treden. tioneele crisis o.m. het voljrende zeide: NADER seinde Reuter, dat de verklaring, die de Engelsche minister.president, Baldwin, vanmiddag zal af. leggen, vermoedelijk te 16 uur G. M. T„ door de British Broadcasting Corporation zou worden uitgezonden. In politieke kringen te Londen rekent men erop, dat de koning In den middag officieel zal me. dedeelen, dat hij aftreedt. Volgens sommigen zal de re. geering enkele weken worden opgedragen aan een regentschaps» raad, om te voorkomen, dat de nieuwe koning op denzelfden dag den troon bestijgt, als de oude aftreedt. Anderen daarentegen zijn van meening, dat hierdoor de crisis te lang zou worden ge. rekt. Hedenochtend zijn de drie broers van den koning op Fort Belvedère bij hem gekomen. Mosley bepleiUe een plebisciet Tiidens een fascistendejeuner hield sir Oswald Mosley gisteren te Londen een rede, waarin hij over de con6titu- Wij zullen niet toestaan, dat de ko ning den troon laat varen, zonderdat het Britsche volk geraadpleegd is. Voor dat er sprake kan zijn van abdicatie, moet de kwestie aan een stemming van het land worden onderworpen en zoo noodig moeten ook de dominions stem men. Wij zullen niet dulden, dat een junta van politici den koning dwingt van den troon afstand te doen. Het is aan het volk zich uit te spreken over deze kwestie. Ministers, benoemd zon der eenig mandaat in deze aangelegen heid, hebben geen enkel gezag. Toestand der gewonden LONDEN. 10 Dcc. (Reuter-A.N.P.) Hedenochtend was de gezondheids toestand van den radiotelegrafist Van Bemmel, die bij de ramp van het K.L.M.-vliegtuig op Crovdon ernstig werd gewond, nog onver anderd. In den gezondheidstoestand van de stewardess, mej Bongertman, was eenige verbetering te bespeuren. Bij nader onderzoek is gebleken, dat mej. Bongertman tengevolge van den val een paar ribben heeft gekneusd. Dr. K. Slotboom, de geneeskundige van de K.L.M.zal bepalen wanneer mej. Bongertman naar Nederland zal lerug- keeren. Nader wordt vernomen dat de naam van den om het leven gekomen Duit- schcr Mercer verkeerd blijkt te zijn De boordwerktuigkundige Verkerk, eveneens een slachtoffer van het vliegongeluk opgegeven. De naam van dit slacht offer is Fritz Mergeln, die woonachtig was te Harburg. Onderhoud met Smirnoff SCHIPHOL, 10 Dec. Wij hadden van morgen een kort onderhoud met den gezagvoerder bij de K.L.M., den hoer I. Smirnoff. De heer Smirnoff is vanmor gen uit Londen teruggekomen, na met zijn collega Moll een voorloopig onder zoek te hebben ingesteld naar de oor zaak van de ramp met de „Lijster". De hoofdzaak van zijn relaas komt overeen met zijn verklaringen, die reeds hedenmorgen zijn gepubliceerd, Voor het afwijken van het toestel van den start pijl met 90 gr. kunnen vele redenen aanwezig zijn geweest. De oor zaak kon nog niet worden vastgesteld. In den bocht, die het toestel heeft ge nomen, verloor het. zooals dit bij een bocht na den start steeds het geval is, aanzienlijk aan snelheid en hoogte. Op betrekkelijk korten afstand stond de noodlottige schutting en bovendien loopt het terrein daar iets op. Het on derste gedeelte van de staart is, zooals men weet, met de schutting in aanra king gekomen. Betreffende de gewonden, die ver pleegd worden in het Purley Cottage hospitaal, vertelde Smirnoff, dat de toe stand van mej. Bongertman naar om standigheden zeer goed is, zij zal ech ter waarschijnlijk vandaag nog niet naar Nederland komen. De loesfand van den radio-telegrafist van Bemmel is nog zeer bedenkelijk, die van don gewonden passagier Schubach uiterst gunstig. Aanvankelijk wilde hij een aanslag plegen op Hitier, Goering en Goebbels Het Zw. T. A. meldt uit Chur, dat gisterochtend, nadat de procureur de aanklacht tegen Frankfurter had voor gelezen en zijn eisch had gesteld, de president overging tot het verhoor van den beklaagde. Frankfurter werd ondervraagd over zijn voornemen zelfmoord te plegen. Hij zeide, dat hem den moed had ont broken. Frankfurter's antwoorden versterk ten volgens genoemd persbureau voort durend den indruk, dat er geen sprake van een samenzwering is geweest. De beschuldigde verklaarde, dat hij" nooit met iemand over zijn voornemen bad gesproken en alleen gehandeld heeft. Aanvankelijk had hij het plan opge vat een aanslag op Hitier, Goering en Goebbels te plegen, maar 6poedig had hij ingezien, dat hij een dergelijk voor nemen niet kon verwezenlijken; hij vreesde bovendien, dat door een aan slag van dien aard de .Todenvervolging in Duitschland nog heftiger zou wor den. Het schijnt wel, dat Frankfurter den moord heeft begaan onder den in vloed van een geestelijke depressie en uit haat tegen het nationaal-socialisti- sclie regime in Duitschland. Dr. Joerger, de directeur van het kantonale zenuwlijdersgesticht en psy chiatrisch deskundige, bracht in den loop van het proces zijn rapport uit. hetwelk tot. de conclusie komt, dat Frankfurter beperkt, verantwoordelijk moet worden geacht. Hedenochtend is het proces tegen Frankfurter hervat met het verhoor van den beklaagde over den moord. Hij gaf een nauwkeurig verslag van de daad. Vervolgens werd een aantal stuk ken uit de correspondentie van den be klaagde met zijn bloedverwanten voor gelezen, waarna de eenige getuige van den moord, de weduwe van het slacht- Ir. A. van Donkelaar, le ingenieur bij de Ned. Scheepsbouw Mij., een der slachtoffers bij de ramp. offer, mevrouw Gustloff, werd gehoord. Het getuigenis van de weduwe van Gustloff bevestigde de reeds bekende feiten. Zij verklaarde o.a., dat de tele foongesprekken van haar rnan dikwijls werden gestoord, waarover haar man zich herhaaldelijk verbolgen toonde. Hij heeft evenwel nooit door de telefoon gesproken over „Sau Juden", zooals be klaagde meent te hebben gehoord. Frankfurter verklaarde, dat vooral het lezen van Der Sturmer zijn haat te gen het nalionaal-socialisme heeft op gewekt. Maatregelen ter pan»Ameri» kaansche conferentie voorgesteld tegen in» vasie en agressie BUENOS-AIRES, 10 Dec. (Havas). De Boliviaansche delegatie heeft ter Pan- Amerikaansche conferentie een ont- werpconventie ingediend betreffende de definitie van den aanvaller, waarin voorts maatregelen worden voorge steld ten gunste van het aangevallen land. Volgens dit ontwerp zou tot aan valler bestempeld worden d6 staat, die begint met een inval in een anderen slaat, zelfs zonder oorlogsverklaring. Verder de staat, die een aanval te land, ter zee of in de lucht richt op de strijdkrachten van een anderen staat, of die steun verleent aan gewapende benden, welke een inval doen in een gebied. Na de vaststelling van den aanvaller zullen de landen van Ame rika de volgende sancties toepassen: Schorsing van de diplomatieke be trekkingen, opheffing van het exequa tur, schorsing van de verbindingen te land, te water en door de lucht, ver bod van post- en telegraafverkeer, em bargo op bewapeningsproducten, ver bod van het 6luiten van leeningen, ena. Tsjang Kai Tsjek leidt de militaire actie K PEKING, 9 Dec. (Havas.) Maar- echalk Tsjan? Kai Tsjek bevindt zich nog steeds in de hoofdstad van Sjcn6i, waar hij militaire besprekingen houdt over een offensief tegen de aanvallers in Soenvoean. Van Chineesche zijde wordt medege- j deeld, dat gevechten worden geleverd in de hoogten rond Tamiao, ten Noord* i Westen van Pai Ling M;ao. Het ge rucht gaat, dat de Mandsjoe-Mongool* eche troepen een nieuwen aanval op l Ping Ti Tsjoean voorbereiden, tenein de de lijn Peping-Pao Toe door te tnijden. op andere pagina's STAPSNIWITS Dr. J. L. Snetjilage spreekt voor do V.V.S.U. (Tweede Blad, pag 1). 5BPK7 Roode DuivelsZwaluwen. (Eerste Blad, pag. 2). Bondselftal—Hongarije. (Eerste Blad, pag. 2). Weervp-"-s'hting Zwakke tot matige wind, aan vankelijke uit oostelijke richtin gen, la Ier veranderlijk, nevelig tot zwaar bewolkt of betrok ken, aanvankelijk weinig of geen neerslag, lichte vorst des nachts, overdag om het vries punt tot lichte dooi. Lf. NGESTRA AT <9 TEL. 190 NU ALLEN NAAR DE PARIJS, 9 Dec. (Havas). Het ministerie van buitenlandsche za ken publiceert, gelijkturiig met het Foreign Office, een communiqué van den volgenden inhoud: „De Britsche en Fransche regee ringen zijn de vorige week overge gaan tot gcdachtenwisselingen ten aanzien van den toestand, die ont staan is door den langen duur van den burgeroorlog in Spanje en ten aanzien van de gevaren, welke deze toestand den Europee§chen vrede doet loopen. Na te hebben vastge steld, dat zij gelijke opvattingen koesteren in dit opzicht, hebben zij op 4 December door tusschenkomst van haar diplomatieke vertegen woordigers bij de regeeringen van Duitschland. Italië. Portugal en Sovjet-Rusland dezen regeeringen de vraag gesteld zich wel hij haar te willen aansluiten om uiting te geven aan haar absoluten wil zich streng v$n iedere daad. direct of indirect, te onthouden, welke op eenigerlei wijte buitenlandsche in terventies met zich zou kunnen meebrengen in het conflict en om bijgevolg dringend aan haar ver tegenwoordigers in het comité te Londen alle instructies te zenden met het oog op de organisatie van een volstrekt doelmatige controle. Langs dcnzelfden weg heb» ben zij tevens de vier regee» ringen gevraagd zich bij haar aan te sluiten in een gevoel van menschelijkheid, tenein» de den gewapenden strijd tot staan te brengen, welke zich in Spanje afspeelt, door een aanbod voor bemiddeling, strekkende tot het in staat stellen van het geheele land tot uiting geven aan den na» tionalen wil."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1