AMERSFQOMSCfi DAGBLAD Abdicatie van Koning Edward VIII De Hertog van York volgt hem op Toelichting van Baldwin 4000 DE EEMLANDEU Radiorede van afgetreden Koning Koning Edwards opvolger LUYCX Vrijdag 11 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwa! 2a 35e Jaargang No. 140 T K, Eduard VIII van Groot-Brittannië, Ierland en de Brit- sche Dominions, Koning, Keizer van Indië, verklaar hiermede mijn onherroepelijk besluit voor mij en mijn nakomelingen afstand te doen van de troon en mijn wensch, dat deze acte van abdicatie onmiddellijk van kracht zal wor den. Ten teeken daarvan heb ik eigenhandig op dezen lOden December 1936 in tegenwoordigheid van de mede- onderteekenende getuigen mijn handteekening geplaatst. T K wensch zeer levendig, dat er geenerlei vertraging zal EXEMPLAREN MAISON VALK op 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS GROOTE Verbouwingsopiuiining ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnemand irancc pei post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een uew snummei elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 recei! 50 Cent, elke regel meer lOcent, driemaal plaatsen 1.—Eewijsnummcr extra f t Of LONDEN, 10 December. ytDEMLOOZE spanning heerschte in het Parlement, toen minister-president Balduin met de ivoorden Een boodschap van Z.M. den Koning", gistermiddag den Speaker een document overhandigde, dat vervolgens door dezen werd voorgelezen. De koninklijke boodschap luidde: TVTA langdurige en zorgvuldige overwegifig lieb Ik be- 77 sloten afstand te doen van de troon, die Ik na den dood van mijn vader heb bestegen en ik deel thans dit, mijn definitief en onherroepelijk besluit mede. In het bewustzijn van den ernst van dezen stap kan ik slechts hopen, dat Ik begrepen word door mijn volkeren bij de beslissing, die Ik genomen heb en in de redenen, die mij genoopt hebben deze beslissing te nemen. TK wil thans niet spreken over mijn mensehelijke ge- voelens, maar ik zou willen dat men er aan denken zou, dat de last, die voortdurend drukt op de schouders van den vorst, zoo zwaar is, dat deze slechts gedragen kan worden onder omstandigheden die anders zijn dan die waarin ik mij bevind. Ik geloof niet de plicht te vergeten, die op mij rust om de belangen van den staat in de eerste plaats te doen gelden wanneer ik verklaar, dat Ik mij ervan bewust ben deze zware taak niet langer meer doelmatig of met persoonlijke voldoening te kunnen vervullen. Ik heb der halve dezen morgen de abdicatie in de volgende bewoor dingen onderteekend: TK stel grooten prijs op de verschillende beroepen, die op mij gedaan zijn een andere beslissing te nemen, maar mijn besluit is genomen. Bovendien zou een verder uitstel slechts schade kunnen veroorzaken voor de volkeren, die Ik getracht heb te dienen als Prins van Wales en als Koning. Ik verlaat mijn volkeren in de vaste hoop, dat de weg, dien Ik gekozen heb, de beste zal zijn voor de stabili teit van den troon en het geluk van mijn volkeren. zijn in het tenuitvoerleggen van het document, dat Ik ge- teekend heb en dat alle noodige maatregelen onmiddellijk genomen zullen worden om mijn wettigen opvolger, mijn broeder, den Hertog van York, de troonsbestijging te ver zekeren." Mede-onderteekenende getuigen der abdicatie waren de hertogen van York, Kent en Gloucester. Onmiddelijk nadat de Speaker in het tot de laatste plaats bezette Lagerhuis de Koninklijke boodschap had teneinde gelezen, stónd Baldwin op en stelde voor terstónd de boodschap van den Koning in behandeling te nemen. /~s EEN ernstiger boodschap is ooit door het parlement ontvangen en geen zwaarder taak is ooit op de schou» ders van den eersten minister gelégd. Ik moet u zeggen, wat ik naar waarheid oprecht en vol'edig zondèr eenige poging tot opsmukken of versieren heb mede te deelen. Tk zal wei» nig of niets te zeggen hebben als commentaar, critiek, lof» spraak of blaam. Mijn beste handelwijze thans in de Kamer zoo uitvoerig mogelijk te vertellen wat geschied is tusschen den Koning en mijzelve en wat geleid heeft tot den tegen» woordigen toestand. T K zou willen aanvangen met te A zeggen dat de Koning, toen hij nog Prins van Wales was, mij talrijke jaren vereerd heeft mét een vriendschap, die ik op prijs stel. Het was niet alleen vriend» schap tusschen twee mannen maar een vriendschap van diepe aanhankelijkheid. Ik zou de Ka» mèr ook willen mededeclen, dat toen wij Dinsdagavond op fort Belvedère afscheid van elkander namen, wij beiden wisten en voel» den dat wij tegen elkander ge» zegd hebben, dat onze vriend» schap, verre van te zijn aange» tast door de besprekingen van deze afgeloopen weken, ons nau» Hedenavond ongeveer 10.20 uur Donderdagavond werd te Lon» den bekend gemaakt dat bet den wensch van Koning Edward VIII is, een radiorede te houden, welke over het geheele Britsche werelds rijk zal worden uitgezonden, zoo* dra in het Parlement de abdica* tie wettelijk is bekrachtigd. Men verwacht dat deze radiorede waarin de afgetreden vorst trouw zal betuigen jegens den nieuwen koning, ongeveer 10 uur Eng. tijd (10.20 uur Ned. tijd) zal worden gehouden. wer bindt en ons leven lang zal duren (Applaus). Dc Kamer zal willen weten op welke wijze ik mijn eerste onderhoud "met den koning heb gehad. Nadat mij in Augus tus en September een tijdlang rust was voorgeschreven, troffen mij half October, toen ik terugkeerde twee din gen. Er kwamen brieven op mijn bu reau van Britsche onderdanen, burgers der Verecnigdc Staten van Noord- Amerika en eenige uit de Dominions, welke alle uitdrukking gaven aan ver ontrusting ten aanzien van hetgeen in de Amerikaansche bladen gepubliceerd werd. Ook wist ik dat de scheidings kwestie in de onmiddellijke toekomst te venvachten was. De resultaten hier van deden mij er mijzelf rekenschap van geven, dat zich daarna een moei lijke toestand wellicht zou kunnen voordoen. De taak van den een sten minister Het leek mij noodzakelijk dat iemand zich tot den koning wendde en hem waarschuwde voor den moeilijken toe stand. die zich later zou kunnen voor doen. wanneer men toestond, dat deze soort van gepraat en critiek voortging. Onder deze omstandigheden was er slechts één man. die deze kwestie met den koning kon hespreken. n.I. de eer ste minister. Ik raadpleegde toen mijn collega's en stelde er den koning van in kennis, dat ik hem op fort Belve dère volstrekt particulier wcnschte te spreken. Wii onmoetten elkaar op fort Be'vedère den 20en October. Een raadsman van de Kroon kan "an geen enkel nut zijn voor zijn meester, tenzij hii hem altijd de waar heid. zooals hii die ziet. zegt (applaus) of deze waarheid welkom is. of niet De houding van den koning is voort durend zoodanig geweest dat hii nooit ecnig teeken heeft gegeven van helée digd of gekwetst zijn door wat ook dat ik hem gezeed heh Al onze he «prekincren voltrokken zich met zoo mórreliik nog een toenemen van den vvederziidschen eerbied en de égards, die fussehen ons hebben bestaan. Redenen voor ongerustheid Ik zeide den koning, dat ik twee groote redenen voor ongerustheid had. ten eerste de gevolgen van een voort gang van dit soort dingen in de Ame rikaansche dagbladen en de indruk, die gewekt zou worden in de Domi nions. in het bijzonder in Canada, waar deze bladen veel gelezen worden en in Engeland ten tweede bracht ik den koning in herinnering, wat ik vaak tegen hem én zijn broeders ge 'eed heh in de voorbije iaren dat de Kroon in dit land in den loop der eeuwen beroofd is van ..tal van prcro gatieven maar dat. ofschoon dit juist was. de Kroon toch heden veel meer vertegenwoordigt dan ooit in de ge schiedenis (applaus). Het belang van de integriteit van de Kroon is boven iederen twij» fel verheven, want deze vormt niet alleen den laatsten schakel van het Imperium, welke geble* ven is, maar bovendien een waar» borg in dit land, zoolang zij be* staan zal in deze integriteit, te* gen talrijke euvels, die andere landen hebben getroffen of aan* getast. Eerbied voor de monarchie Dit gevoel is grootendéels een uit vloeisel van den eerbied, die gegroeid is onder de drie laatste generaties ten opzichte van de monarchie. Het zou mogelijk zijn, dat dit gevoel niet zoo langen tijd stand zou houden tegen over den critieken toestand, waaraan de monarchie werd blootgesteld, zoodat zij veel vlugger deze macht zou ver- liézên dan zij was opgebouwd. Wan neer de eerbied eenmaal verloren is gegaan, betwijfel ik of wat het ook zij. hem weer zou kunnen herstellen. Deze overwegingen vormden de ba sis van miin gésprek over dezen kant van de aangelegenheid en ik gaf uiting aan miin ongerustheid en vervolgens aan mijn verlangen, dat dergelijke cri tiek geen enkele oorzaak mocht heb ben. Ik zeide tegen den koning, dat ik zelf zijn regeering onder oogen had ge zien als een grootp periode in een nieuwen tijd. TTii beschikte over zoo vele der noodzakelijke eigenschappen. Ik zeide hem. dat ik met hem over dit onderwerp wilde spreken als vriend, ia zelfs, wanneer ik kon, hem in deze kwestie wilde helpen. In de vele, vele uren die wii tezamen heb ben doorgebracht en vooral tegen het einde heeft de koning mii niet een maal maar vele malen gezegd: „Wij moeten samen deze kwestie regelen, ik zal niet dulden, dat wie ook zich hierin mengtIk wees den koning op de gevaren van echtscheiding en op het feit. dat de periode van afwachten vernietigend zou kunnen ziin. Een huwelijk des Konings Toen ik den koning 16 November ontmoette, nadat de echtscheiding uitgesproken was, geloofde ik, dat het mijn plicht was met den koning te spreken over de mogelijke hu welijkskwestie. Ik zeide tot dén koning te gelooven dat dit bijzón- dère huwelijk niet de goedkeuring van het land zou wegdragen. Te vens stelde ik in het licht, dat de positie van echtgenoote van den koning afwijkt van die van elk ander burger en dat bij de keuze van een koningin de stem des volks gehoord moest worden. De koning antwoordde toen. dat hij iets wilde zeggen, dat hij reeds lang tot uiting had willen brengen, n.I. dat hij met mrs. Simpson in hot huwelijk ging treden en dat hij bereid was heen te gaan. Dit was een zeer smartelijk bericht en het was mij onmogelijk daar dien dag nog commentaar op te leve ren. De koning stelde dien avond nog de koningin in kennis en later ook zijn broers. Vervolgens ontbood de ko ning mij op 25 November en vroeg, of mij een voorstel tot het sluiten van een morganatisch huwelijk was gedaan cn wat ik daarvan dacht. Ik was toen niet in staat een overwogen antwoord te geven, maar mijn eerste reactie was, dat het parlement nooit een derge lijke wetgevende maatregel zou aan vaarden. (Applaus). Toen ik daarop vroeg, of de koning wenschte. dat deze kwestie zou bestu deerd worden, antwoordde de koning bevestigend De koning ging er tevens mee accoord. dat deze kwestie voor gelegd werd aan het kabinet en de eerste ministers der dominions. De in gewonnen inlichtingen gaven echter aan. dat noch in Engeland, noch in de diminions eenig vooruitzicht bestond op aanvaarding van zoodanige wetgeven de maatregelen. Op 2 December deelde ik den Koning mede, te vreezen. dat het voorstel onuitvoerbaar was hetgeen dè Koning niet verraste. Daarna heeft de koning nooit meer eenige toespeling op deze kwestie gemaakt De koning overwoog voortdu* rend vier punten, n.I. wanneer hij heen zou gaan en of dit waardig en met zoo min mogelijk last voor zijn minister en zijn volkeren kon geschieden. Tevens wenschte hij heen te gaan onder omstandighe* den, die de troonsbestijging zoo gemakkelijk mogelijk zouden ma* ken voor zijn broers, terwijl iède* re gedachte aan een z.g. „konings* partij" hem tegenstond. (Langdu* rig en krachtig applaus). De ko* ning wilde op fort Belvedère blij* ven aangezien hij geen bezoek wilde brengen aan Londen zoo* lang geen oplossing was bereikt Tk eer en eerbiedig hem wegens dit besluit. (Wederom krachtig applaus). Ziine Majesteit heeft ons gezegd, niet langer den hiina ondraceliiken last van hef koningsschap te kun nen blijven dragen zonder een vrouw aan zijn zijde en wij weten, dat déze crisis vroeger is los ge halten juist tengevolge van de openhartipheid van karakter van den koning Het zou hèfrt volkomen mogelijk zijn geweest, ons niet te hebben ingelicht, maar hij was zich bewust van het pevaAr en wensch te te vermijden, wat hij. niet alleen vóór Gröót-Brittèriniö, maar voor het geheéle Imperium gevaarlijk wist. Miin pogingen hadden ten doel den Koning te helpen, een beslissing, die hij niet nam, te nemén. Wij slaagden hier in niet en de koning heeft het besluit genomen, dat wii hekend hebben ge maakt. Het was mii eén groote steun, toen ik hém Dinsdagavond verliét, de zekerheid te hebben gekregen, dat ik niéts had nagelaten, om hem het ingenomen standpunt te doen wiizi gén. Intusschen is er niemand ondér ons. die het besluit van den koning niet oprecht zal betreuren. Evenmin is hier iemand, die een oordeel zou wil lèn uitspreken Wii ziin gepn rechters De koning heeft ziin besluit te kennen gegeven. Wii moeten thans ons aaneen «luiten en hedenavond zal ik het noo dipe wetsontwerp indienen. De Kamer zal morgen bijeenkomen en het Is van groot bélnng. dat het onhverp morgen wet wordt. He'ukahinet heeft tijdens ziin zitting van Woensdagmorgen het officieele en definitieve antwoord van den koning ontvangen Unaniem hééft het kabinet toen den koning verzocht een daad. die diepe droefheid zou veroorzaken voor zijn onderdanen en hen vitaal z.ou treffen nog eens in overweging te no men. De koning antwoordde, dat hii de kwestie nngmaAH overwogen had. maar betreurde ziin besluit niet te kun nen wiiz.igen. Tk hen er van overtuigd dat niemand zou kunnen slagen waar ik gefaald heb. en zii. die dén Koning het beste kennen, zullén wéten, wat dat heteekent. Uur van beproeving DcZe vergadering is thans eén tooneel waarop de geheele wereld de oogen gericht houdt. Laten wij ons bijgevolg gedragen met de waardigheid, die de koning zelf toont in het uur van zijn beproe ving en welk© ook het gevoel van spijt moge zijn. dat de inhoud van zijn boodschap bii ons opwekt, laat ons zijn wenschen ten uitvoer Ipg- gen. doen wat hii vraagt en het snel doen. Herinnert u de geliefde en geëerbiedigde koningin Mary (toejuichingen). Laten wij aan haar denken tijdens het debat dat wij zullen moeten voeren als bewakers van de democratie cn laten wij on zen plicht doen. die er in bestaat de integriteit van de monarchie te handhaven welke de eenige hand van ons rijk en de waarborg van onze vrijheid vormt. Laten wij ons aanéénsluiten achter den nieuwen koning en hem helpen: (Langdurig en krach tig applaus). Laten wij er naar streven de schade te herstellen, die voor het land zou kunnen zijn ontstaan en de taak voort» zetten ons land tot het beste land voor allen te maken. Temidden van hartelijke toèjni- chinpen ging Baldwin zittèn. Na eén korte onderbreking van de zit ting bracht de lèider der oppositie, Attlee. een betuiging van sympa thie dor Labóur-oppoSitie aan den koning, aan kóningin Mary en Bald win. Hij zegde den steun der op positie toé Dp leider der liberale oppositie. Sinclair, zeide vervol gens. dat de regeering niet anders had kunnen doen dan een huwe lijksvoorstel verwerpen. Overigens sloot hii zich ceheé) hii de woor den van Attlee aan Churchill sprak eén lofrede uit op den koning en voegde hieraan toe: „Ik aanvaard ten volle wat Baldwin hewezen heeft, te weten: dat de deze week genomen beslissing door den ko ning vrijelijk, uit eigèn wil en spontaan genomen is". Nadat nog eenige andere leden van het parlement het woord hadden ge voerd diende Baldwin het abdicatie- wetsontwerp in. waarin bepaald wordt dat onmiddellijk nadat de koninklijke goedkeuring aan het ontwerp gehecht zal zijn. de abdicatie van kracht zal worden en Edward VIII zal ophouden koning te zijn. Het ontwerp bepaalt te vens. dat de wot on de koninklijke huwelijken, van 1772, niét van toepas sing ze I ziin op Edward VIII na zijn troonsafstand, noch op zijn afstamme lingen D«*ze wet bepaalt, dat geen en kei lid van rle koninklijke familie in het huwelijk kan treden zonder toe stemming van den regeerenden koning Na de indiening van genoemd wetsontwerp verdaagde het Lager huis zijn zitting, nadat het in eer ste lazing het wetsontwerp had aangenomen. Naar verluidt zal de afgetre» dén koning onmiddellijk na de regeling der abdicatie, waar. schijnlijk reeds hedenavond, uit Engeland vertrekken. Voorts verluidt, dat de hertog van York den titel van George VI zal aannemen. Dit staat ech. ter nog niet vast. De successie» raad zal Zaterdagmorgen bijeen» komen. De hertog van York zal dan Zaterdagmiddag tot koning wor» den uitgeroepen. PRINS ALBERT FREDERICK, her tog van York, werd geboren op 14 December 1895 en is dus bijna U jaren oud. Hij huwde met lady Elizabeth BowesLyon op 26 April 192.3. Uit dit huwelijk sproten twee dochters voort: Elizabeth Alexandra Mary (ge- horen 21 April 1926) en Margaret Rose (geb. 21 Aug. 1930). Tot dusver liet de hertog van York niet in dezelfde male van zich spreken als do vroegere prins van Wales: zijn populariteit is dan ook (nog) niet zoo groot als die van den thans aftreden den koning Edward VIII al kan niet worden ontkend, dat het een prettigen indruk heeft gemaakt, dat hii indertijd éen bezoek bracht aan een jongenskamp te Southwold. waar hij zich op onver deelde wijze interesseerde voor de ver richtingen van de kampeerders en b.v. ook aan de zwempartijen deelnam Ook 'volksfeesten vierde hij soms op ongedwongen en geestdriftige wijze me de. De hertog van York, die indertijd in gezelschap van den hertog van Kent hot stoffelijk overschot volgde van wijlen admiraal Beattv, toen dat werd bijgezet, interesseert zich eveneens voor ver schillende takken der wetenschap: toen het medische congres te Marylobone werd gehouden, behoorde hij tot de aan wezigen. Het Engelsche publiek maakte voorts o.a. kennis met het hertogelijk paar. toen dit verschillende wedstrijden der Cowes Regatta op het eiland Wight bijwoonde on teven*» in gezelschap der beide prinsesjes tegenwoordig was bij uitreiking van vaandels aan enkele bataljons Hooglanders in Schotland. Trouwens: bii militaire feesten was hef herfogeliik naar meer dan eens aan wezig, terwijl de hertogin meermalen belangstellingen aan den dag legde op philantropisch gebied en deswege een groote populariteit geniet. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBL1CITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG DAMESHOEDEN LANGESTRAAT 75 PARIJSCHE - WEENSCHE MODELLEN YVcerverwachting Zwakke tot matige, Z. tot Z.-W. wind, nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt, waarschijnlijk sneeuw of regen, temporatuur om het vriespunt des nachts, overdag dooi. Hedenavond en hedennacht kans op gladde we gen in het zuiden des lands. L/.NGESTRAAT <9 TEL. 190 NU ALLEN N AR DE

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1