„Koning George VI" Rijdt veilig Geen slipgevaar VALEWINK DE LEYTAX TAXI DIENST ONTROEREND WOORD TEN AFSCHEID j 1830 TEL. 11850 1093 4000 EXEMPLAREN voor groote afstanden LUYCX EEN PRACHT COLLECTIE-REGENMANTELS Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDEB Prins Edward spreekt tot zijn volk Het vertrek van Edward GARAGE Nic. Bovée Zaterdag 12 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 141 Medische Hulp Muurhuizen 40 Iel. 454 Tel. 1788 Tel. 1788 STOFFEN- en MODEHUIS GROOTE Verbouwingsopruiming Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornttertiaan 3 HEDEN WEDER ONTVANGEN AMEPSFOORTSÖH DAGB1AD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per wcek met gratir verzekerine tegen ongelukken) I 0.15. Pmnemano rancc per posi per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip vai, een c.ew. snummei 1 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentien voor dl helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Ecwiisnumme' extra f CW pT*A!\'UIT IT indsor Castle heeft de afgetreden koning w Edward VIII een ontroerend afscheidswoord ge sproken. tot zijn volk, door de radio over de geheele we reld uitgezonden. De omroeper deelde mede, dat hij hel tvoord wenschte te geven aan Z.K.H. Prins Edward, die daarna met bewogen stem zeide: L'INDELIJK kan ik eenige woorden spreken. Ik heb tl niets, wat dan ook, willen verbergen, maar tot nu toe was het voor mij, in overeenstemming met de grond wet, niet mogelijk te spreken. Eenige nren geleden heb ik mijn laatste» regeeringsplicht als Koning en Keizer ver vuld en nu mijn broeder, de Hertog van York, mij is op gevolgd, moet Ik in mijn eerste woorden mijn trouw jegens hem betuigen. Ik doe dat van ganscher harte. IJ kent allen de redenen, die mij ertoe gebracht heb- ben van den troon af te zien, doch ik wensch, dat gij begrijpt, dat Ik bij het nemen dezer beslissing niet het land en het rijk heb vergeten, dat ik als Prins van Wales en laatstelijk als Koning gedurende vijf en twintig jaren heb getracht te dienen. Gij moet mij gelooven, wanneer ik u zeg, dat ik het onmogelijk vond zonder hulp en steun van de vrouw, die ik bemin, den zwaren last der verant woordelijkheid te dragen en mijn plichten als Koning te vervullen, zooals ik zou hebben willen doen. TIC wil, dat gij weet, dat de beslissing, welke ik genomen -N- heb, mijn eigen beslissing en alleen mijn eigen beslis sing was. Het was een zaak, waarover ik alleen te oordee- len had. Een ander persoon, die er nauw bij betrokken was, probeerde mij tot het laatste toe te overreden een anderen weg te volgen. Ik heb deze ernstigste beslissing van mijn leven genomen, daarbij slechts uitgaande van de gedachte, dat deze tenslotte de beste voor allen zou zijn. DIT besluit werd mij minder moeilijk gemaakt door de zekerheid, dat mijn broer door zijn langdurige ondervinding in de staatszaken van dit land en met zijn bijzondere hoedanigheden direct mijn plaats zou kunnen innemen zonder onderbreking of schade voor het leven en de ontwikkeling van het rijk. Hij is daarbij zonder weerga gezegend met iets, dat mij niet beschoren was: een huise lijk leven met vrouw en kinderen. GEDURENDE de moeilijke dagen werd ik gesterkt door H.M. mijn Moeder en door mijn familie en de ministers van de Kroon, in het bijzonder Baldwin, die mij steeds met inschikkelijkheid hebben behandeld. Er bestond geen grondwettelijk verschil van opvatting tus- schen mij en hem, tusschen mij en bet parlement. Door mijn Vader opgevoed in grondwettelijke tradities, zou ik mij geen verschil van dien aard hebben veroorloofd Steeds werd ik, in de jaren dat ik Prins van Wales was en later toen ik den troon bezette, met zeer groote welwillendheid behandeld door alle klassen der bevolking, en door alle personen, overal, waar ik leefde en reisde in het geheele Rijk. Ik ben, nu ik geheel uit de staatszaken terugtreed en mijn last neerleg, daaarvoor zeer erkentelijk. Er kan eenigen tijd voorbijgaan aleer ik in mijn geboorteland te rugkeer, maar ik zal steeds het wel en wee van het Brit- sche ras en het Britsche Rijk met innige belangstelling volgen en indien ik, om bet even op welk oogenblik in de toekomst, van eenig nut zal kunnen zijn, zal ik dat niet nalaten. I_l'N nu hebben wij allen een nieuwen Koning. Ik wenseh van ganscher harte hem en U zijn volk, geluk en wel vaart. Dat God U allen zegene. God save the King". A'a deze afscheidswoorden van Prins Edward, deelde de omroeper, na een onderbreking van een minuut mede, dat alle Britsche zenders teerden gesloten. De enorme menigte voor Buckingham Palace te Londen waar duizenden heel den avond na den troonsafstand van koning Edward VIII bleven wachten, hopend den nieuwen koning te zien De Iersche Vrijstaat neemt bij* zondere wetgevende maat* regelen in behandeling Hedenmiddag proclamatie LONDEN, 11 Dec. (Reuter) Officieel wordt medegedeeld, dat de nieuwe koning den naam George VI zal dragen. De procla* matie van den nieuwen koning zal om vier uur Zaterdagmiddag allereerst worden voorgelezen bij het St. James Palace, vervolgens in Temple Bar en ten slotte op den Royal Exchange, met de ge* bruikelijke plechtigheden. In het Lagerhuis deelde minister president Baldwin mede. dat de raad van acccssie Zaterdag hijeen zal komen om het uitroepen van den nieuwen koning goed te keu ren. Het Lagerhuis zal eveneens bijeenkomen om den eed van trouw aan den nieuwen koning af te leg gen: dit zal te 19 uur plaats heb ben. Vervolgens wordt het huis tot Maan dag verdaagd, wanneer Baldwin te IS uur een boodschap van den nieuwen koning zal voorlezen en een adres van antwoord zal voorstellen. Baldwin deelde mede. dat indien de loopende zaken afgewikkeld zullen zijn. het Huis dan te 1S.12 uur op Kerstreces 2al gaan. In antwoord op een vraag om trent de toekomstige bestemming van den afgetreden koning ver klaarde de attorncv-general, dat de nieuwe koning zich te getegener- tijd hiermede zal bezig houden. Verder verklaarde hij. dat het niet juist is. dat de afgetreden koning het land moet verlaten. Verder bestreed nog de afgevaardig de van de onafhankelijke Labour, Campbell Stephen, tijdens de debatten liet denkbeeld, dat het Britsche impe rium bijeen wordt gehouden door den band van de monarchie. Het imperium wordt volgens hem bijeen gehouden door economische belangen. Indien er werkelijke economische belangen be staan tusschen de dominions, dan zul len zij in het gemecnebest bijeen blij ven en de huidige regeeringsvorm is hierbij van geen enkel vitaal belang. Te midden van toejuichingen ver klaarde sir John Simon, dat het gebeurde het Britsche volk onuit sprekelijk heeft aangegrepen. Hier uit blijkt hoe diep de constitutio- neele monarchie in de harten is ge worteld. Vertrekt Edward Zaterdag Volgens zekere informaties uit poli tieke kringen zou Edward den nacht nog te fort Belvedère doorbrengen cn eerst Zaterdag vertrekken. Hij zou naar alle waarschijnlijkheid naar Zwit serland gaan en vandaar naar de Adriatische zee. Officiecle bevestiging van dit alles is echter nog niet verkre- Kcn. Koning George VI, ex-koning Edward koningin Mary, de hertog van Glou cester. prinses Alice en de graaf van Athloue. hebben den avondmaaltijd ge bruikt op Boyal Lodge, de residentie van den nieuwen koning. Churchill, die tijdens den geheelen duur der crisis in nauw contact is ge weest met koning Edward, heeft met de koninklijke broeders aangezeten aan de lunch in fort Belvedère. Nog slechts de laatste voorbereidse len yoor het vertrekken van ex-koning Eduard moeten worden gereed ge maakt. Het grootste deel van zijn ha- gage is reeds uit fort Belvedère ver voerd. Er is echter nog niets zeker be kend omtrent zijn eventueele bestem ming. Prins Edward is Vrijdag* avond om half elf van Wind* sor Castle vertrokken. Vliegtuig vertrokken Het vliegtuig van ex-koning Edward is des middags om twee uur veertig van het vliegveld Hendon vertrokken. Het toestel werd door een particulier piloot bestuurd. De bestemming van het toestel is nog niet hekend, maar het is in Westelijke richting wegge vlogen. Omtrent het vertrek van het konink lijke vliegtuig van Hendon kan nog gemeld worden, dat dit bestuurd werd door kolonel Fiejden. den piloot des konings, terwijl voorts nog drie passa giers in het toestel hebben plaats ge nomen. Men meent te weten cjat het toestel zich naar Smithlawn heeft be geven. het particulier vliegveld van den koning bij fort Belvedère. Even over vijf is de koninklijke auto van fort Belvedère vertrokken naar Londen. Het was niet mogelijk te zien wie de inzittenden waren. Mevr. Simpson blijft voorloopig te Cannes Lord Bronlow verklaarde te Cannes aan de pers. dat hij omtrent een ver trek van den koning uit Engeland niets anders wist dan wat in de Fransche kranten stond. Lord Bronlow zal Vrij dag of Zaterdag uit Cannes vertrekken en als de koning bij ziin aankomst te Londen nog daar zal ziin, dan zal hij hpm spreken. De gezondheidstoestand van me vrouw Simpson is uitstekend, cn zij is niet voornemens Cannes voor het einde van het jaar te verlaten. Lord Bronlow verklaarde tenslotte, dat hij zich zal verzetten tegen het vertoonen van films van mevrouw Simoson De houding van den lerschen Vrijstaat Tn de Dail seint Reuter uit Du blin zijn Vrijdag wetsontwerpen in gediend betreffende de afschaffing Amersfoortsche Hulsartsen- Vereenlging Zondag hebben dienst do volgende burgergencesheeren: Plomp, Regentessclaan 15; tel. 1359. Kok, Langegracht 11; tel. 55. Stokvis, Lcusderweg 276; tel. 2031. Zondag en de geheele weck 's nachts heeft dienst de potheek van Ten Brink en Vermolcn, Varkensmarkt 19a; tel. 160. Zondag hebben dienst de vroed vrouwen MeJ. Vernhout, Socstorweg 232; tel. 2270. Mevr. de Leeuw, St. Anfrldusstraat 5; tel, 2079. der functie van gouverneur gene raal en weglating van den naam des konings uit alie werkzaamhe den van binnenlnndschen aard van den lerschen Vrijstaat. Het wetsontwerp dat de troonopvol ging regelt, bestaat uit twee deelen, het eerste brengt zekere wijzigingen in de uitoefening van de uitvoerende macht, het tweede stelt de bevoegdhe den der regeering oj) het gebied der buitenlandsche politiek vast. De Valera verklaarde, dat het niet de bedoeling der regeering is, de banden met het gemccne* best te verbreken, maar de con* stitutie aan de bestaande omstan* digbeden aan te passen. „Groot Brittannië. aldus zeide hij, is reeds officieus op de hoogte ce- gestèld van hetgeen wii denkon te doen. De maatregelen die wij voor stellen. zijn van binnenlandsche orde en staan niet in het minst in verband "met andere staten van hel gemecnebest. De banden, die ons met. Engeland verbinden zullen bewaard blijven in den vorm van samenwerking en geregeld zijn door de wet zoolang de vereeniging gehandhaafd blijft." Het wetsontwerp voorziet in de er kenning van den nieuwen koning, maar bepaalt, dat de functie, die de nieuwe koning in den vervolge zal uit oefenon in het bestuur van den Vrij staat. beperkt zal worden. Zoolang de DIT BLAD HEEFT EEN DAGE LIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN Bl.l HET BUREAU VOOR PUBLIC1TEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's STADSNIEUWS De jeugd en de bobbaan. (Tweede blad, pag. 1). Blauwe huzaren naar Den Haag. (Tweede blad, pag. 1). SeizoepojDruiimingen op 9 Januari. (Tweede blad, pag. 1). Hoenderloo-avond. (Tweede blad, pag. 2). SPORI Welke club wint er morgen? (Tweede blad, pag. 3). VVeerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.l te De Bill. Zwakke tot matige wind meest uit Zuidelijke richtingen, neve lig tot zwaar bewolkt, mogelijk lichte neerslag, lichte vorst tot om het vriespunt des nachts, overdag lichte dooi. Hoogste barometerstaand 770.5 te Boe dapest. Laagsto 741.7 te Vestmanoer. LANGESTRAAT <9 TEL. 190 NU ALLEN NAAR DE Vrijstaat verbonden is. aldus het ont werp. met Australië. Canada. Grool- Brittannië, Nieuw-Zeeïand en ZuiU- Afrika. en zoolang de koning erkend wordt door (leze naties ten aanzien Aan benoeming van diidomatiPKe. consu laire ambtenaren en afsluiting van in ternationale overeenkomsten kan en wordt de aldus erkende koning ge machtigd op te treden voor den Vrij staat voor gelijke doeleinden. De func ties van den gouverneur-generaal wor den gedelegeerd aan den Speaker urn den Dail. die in de toekomsi de wets ontwerpen zal onderteekenen en het parlement zal ontbinden. De \nle«*a "Ou dan. naar verluidt, de ovprige functies van den gouverneur-generaal op zich nemen. (Vervolg op pag. 2) III Damesen Kinderconfectie - Arnh. weg 26 II

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1