DE LEYTAX ipstand uitgebroken in China's leger 4000 DE EEMLANDEU De vorstelijke Engelands nieuwe vorst voor greote afstanden ondertrouw Uitroeping van George VI Licht LUYCX Maandag 14 December 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 142 Tsjang Kai Tsjek gevangen genomen door muiters )E MAARSCHALK IN VEILIGHEID I Tel. 1788 Tel. 1788 Belangrijkste Nieuws 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS GR00TE Verbouwingsopruiming Hertog van Windsor te Ween en I ABUfHcMtNlSPHlJS maanden vooi Ammioorl 1.95: pet maanj U.65; pel |i A-eek met gratis verzekering teeen ongelukken) l 0.15. binndn.ana rano. pei pos per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTR£iC N1N. 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVEKTENfltH - '«•«-» elke epc meer 0.2j Lic dadighei .s-adver entien voor d« helft van Jen prijs. Kleine Adverientiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1 5 rc w 50 cent. elke rege meer lOccnt, driemaal plaa'sen 1.—. Fewi:snumn*e exfr i Of De rebellen wenschen, dat Japan dc oorlog zal worden verklaard I Gcnieene zaak gemaakt met communisten? Een telegram van den zoon van maarschalk Tsjang Hsoe Liang meldt, dat zijn troepen maar. Aclialk Tsjang Kai Tsjek gevgn» gen hebben genomen. Zijn veilig, hcid is verzekerd. I Het gebeele gevolg van Tsjang Kai Tsjek, met inbegrip van vijf generaals, zou volgens sommige jlerichten eveneens gevangen zijn genomen. In een telegram uit Nanking wnrdt bevestigd, dat Tsjang Kai BBsjek vastgehouden wordt door muiters te Sianfoc. De zoon van maarschalk Tsjang Hsoe Liang eischt een nationale reorganisatie en onmiddellijke oorlogsverkla. ring aan Japan. I De staat van alarm is door Nanking afgekondigd. De Chi. neesche autoriteiten confereeren over het nemen van dringende maatregelen ten aanzien van de door deze feiten ontstane crisis. De muiter, maakten deel uit van een afdeeling troepen, die uitgezonden wa ren ter bestrijding van de communisten in het Noord-Westen van China Z.ii ejschen positief verzet tegen Japan en aamenwerking met de communisten De jonge maarschalk Tsjang Hsoe Liang is geweken voor hun druk, ter "wiil ook andere'Officieren naar Nan king getelegrafeerd hebben om aanvaar ding van deze politiek te bepleiten Tsjang Hsop Liang voerde het hevel OYT de anti-communistische troepen. Maarschalk Tsjang Kai Tsjek bevond ach, naar nader hekend wordt, in een badplaats op ongeveer 40 K M van Sjansi, loon de revolte in Sianfoe uit brak. Hij keerde in allerijl terug naar Sianfoe, teneinde de muiterij tot staan te brengen. „iDe minister van financiën. Koeng heeft een telegram ontvangen uit Sian foe, waarin gemeld wordt, dat maar schalk Tsjang Kai Tsjek gezond en wel is Naar verluidt, zou de muiterij te Sian foc in de eerste plaats veroorzaakt zijn door een bevel van maarschalk Tsjang K ti Tsjek tot verplaatsing van zekere troopendeelen, die gemeene zaak maak ten mei de communisten Na afloop eener nachtelijke zitting Ynn de Nanking-regeering werd ecu Enanifest gepubliceerd, waarin maar schalk Tsjang Hsoe Liang een verrader Wordt genoemd en wordt ontheven van *ijn functie van opperbevelhebber der ®Dii-communistischc strijdkrachten. De verbindingen tusschcn Peking en Sianfoe zijn geheel verbroken. ^■Volgens ChineeccliP berichten begon de revolte met een hevig gevecht, toen |de troepen van Tsjang Hsoe Liang de |b"if\vacht van Tsjang Kai Tsjek wilden ^tw-apenen. Tijdens het gevecht wer- en verscheidene officieren van het leger van Nanking gedood. ip.. Hevige veldslag verwacht Zondag waren de troepen van Tsjang Hsoe Liang meester van Sianfoe, doch de troepen der regee ring van Nanking, die in het Zui den van Sjensi zijn gestationneerd, zijn begonnen op te rukken in de richting van Sianfoe. Men ver wacht. dat hpt over een paar dagen tot een slag zal kotnen. De permanente commissie van hef tonIrale uitvoerend comité te Nanking neeft besloten (1) Tsjang Hsop Liang af Ie zetten (2) Koeng. de minister van financiën, [lal het voorzitterschap van den execu (tieven Voèan ad interim waarnemen 13) Feng Yoe Heiang zal het voor Izittensrhap hekleeden van de militaire commissie, welke door de benoeming (van nieuwe leden zal worden versterkt (D Hoving F-feiang. de minister van ■oorlog, znl het opperbevel voeren. Te Nanking is he* rustig. Naar Reuter uit Nanking seint heeft (Tsjang Hsoe Liang bij benadering (100.000 man onder zijn bevelen verdeeld lover de provincies Sjensi en Ivansoe, Jwanr sinds een goede maand de anti ■communistische operatief, werden uit- Igevoerd. De spoorwegdienst tusschen Zonder eenig vertoon en zonder gevolg 's-CR 11 '\l 12 Dit. Naar wij verne men zullen ile Prinses en de Prins Zaterdag 1') dezer om liall ell ten stadhuize aanteekenen. Het jonge paar zal zich zonder eenig vertoon, per auto, en zonder gevolg, naar het stadhuis hegeven. Tsjang Kai Tsjek Nanking en Sjensi i« onderbroken op de grens van de provincie Honan. Nanking zal dc eischcn der muiters bestudeeren Naar uit Nanking wordt ge» meld. zou de Nankingrcgcering toegezegd hebben alle eischcn van Tsjang Hsoe Liang te bestudee» ren, mits Tsjang Kai Tsjek in vrijheid wordt gesteld. Er zal in verband met de gebeurtenissen te Sianfoe een strenge censuur in China worden ingesteld. Hef Japansche persagen toehap Domei meldt, dat de regeering van Nanking Tsjang Hsop Liang heeft geantwoord, dat zij van zijn eischcn kennis heeft ge nomen, doch dat zij voor alles de in vrijheidstelling van Tsjang Kai Tsjek moet eischcn Pas dan zal zij willen beraadslagen over do door Tsjang Hsoe Liang aanbevolen maatregelen De woordvoerder der regeering van Nanking heeft verklaard, dat ongeveer .1000 man onder hevel van Tsjang Hsoe Liang Zaterdagochtend in opstand zijn gekomen De correspondent van de Asahi Sjim boen fe Sjanghai meldt, dal de troepen van Tsjang Hsoe Liang hun houding hebben gewijzigd eri een fusie met de communistische troepen van Noord West-China onder oogen zouden zien. Bezorgdheid in Japan De Japansche autoriteiten zijn het ei^ volgens Reuter over eens, dat, wanneer de wanordelijkheden in Sianfoe bevestigd worden de ChineeschïJapanschc betrekkin; gen een zeer ernstige wending zullen hebben genomen. Ministers te Tokio plegen overleg Het telcgraafagentschap Domei deelt mede, flat een conferentie van vertegen woord igers der ministeries van buiten Iandsche zaken, oorlog en marine hijeen zal komen, zoodra te Tokio officieele he richten zullen zijn ontvangen aangaan de de muiterij te Sianfoe. De conferentie zal nagaan, welke hou ding Japan zal moeten aannemen te genover den toestand, die door den op stand is geschapen. Diplomatieke waarnemers beschouwen den opstand als een staatsgreep van Tsjang Hsoe Liang, die Tsjang Kai Tsick zou willen vervangen en in China het communisme zou willen erkennen. Andere waarnemers merken op, dat hel noorlicr is. dat Japan een vastberaden houding aanneemt, indien blijkt, dat do opstand door de communisten wordt ge steund. Onafhankelijke regeer ring der muiters? De berichtgever te Sjanghai van de Nitsji Nitsji Sjim hoen meldt, dat Tsjang Ifsoe Liang reeds Zaterdagmiddag een onafhankelijke regeering heeft gevormd welke door Sovjet Rusland zou worden gpsteund. Tsiang Hsoe T.iang zou met Sovjet-Rusland een of- en defensief ver bond hebben gesloten. De regeering van Nanking heeft de gevangenneming van Tsjang ITsoe Linng bevolen. De opstandelingen hebben Nanking doen weten, dat hun eischen zijn: 1. Directe ontketening van vijande liikheden jpgens Japan. 2. Herbezetting der in Mandsjoekwo veda tori gebieden. 3. Terugkeer tot de politiek van Soen Yat Sen, die het communisme erkende. Chineesche tegeerings' troepen in actie VolRens Hav.is wordt uit corde bron vernomen, dat de regeering van plan zou zijn Sianfoe te omsingelen. Regee ringstroepen. die verzameld waren in dc provincie Honan. zijn naar Sjensi vertrokken. Een deel van de perste divisie fier regceringstroepen, die in Sjensi in garnizoen liggen, is naar Sian foe op weg. Het gerucht doet do ronde, dat de troe pen van den militairen gouverneur van Sjensi zich gesplitst hebben: een deel zou zich namelijk hij do muiters heb ben aangesloten. Zaterdag vloog er een twintigtal vliegtuigen over Sianfoe Tsjang. Hsoe T.iang zou de echtgenoot,c van Tsjang Kai-Tsjek hebben medege deeld, flat haar man door geen enkel gevaar bed re'""1 wordt. Aftreden van het Ja-■ pansche kabinet? In Japflnsche kringen, die de gebeur tenissen in Sianfoe als „heimelijk Sov- je.f-inmc.iging" bestempelen, verklaart men te geloqven, dat de actie waar* schijnli-' reeds gcruimen tijd werd vooi bereid, maar verhaast is floor de tot standkoming van het Duitsch Japan sche accoord. In zekere kringen verwacht men het aftreden van den minister van buiten- landsche zaken, Aritn, ja zelfs van hel geheele kabinet-Hirota, welks positie reeds lang geschokt wordt geacht. Hi rota heeft reeds vele aanvallen te verduren gehad in verband met zijn po litiek van toenadering tot Duitschland en Ha' waaraan .cm bet mislukken der onderhandelingen te Nanking wijt. De Japansche autoriteiten in China heb n volmacht gekregen tot het tref fen van alle vereischte maatregelen ter bescherming van het leven en bezit der Japanners in China. Bezorgdheid over Japan Aan de bezorgdheid, die te Nanking hcerscht over liet lot van Tsjang-Kai- Tsjek paart zich in de vrees, dat Japan van een samengaan van Tsjang 1-Isoe- Liang en dc communisten slechts ge hruik zal maken om zijn pressie op China te verzwaren. In officieuze krin gen legt men er den nadruk op, dat verscheidene betrouwbare generaals, die Tsjang-Kai-Tsjek vergezelden, thans te Sianfoe werkeloos zijn. Aan den ande ren kant verheugt men zich er over. dat de houding van Tsjang-IIsoc-Linng gis teren in de zitting van den raad der Kvvomintang eenstemmig veroordeeld is. in het bijzonder ook door generaal Feng- ToeSiang. wiens linksche gezindheid notoir is. Twee divisies regeeringstroe non. die in Ivansoe lagen, zijn slaags geraakt met de troepen vanTsjang-Hsoe Liang. De muiters werden uit dc hoofd stad Lnngtsjou verdreven, doch hebben thans het beleg om de stad geslagen. TROTZKI PERSONA NON GRATA MEXICO, li Dec. fllavas). Nu Car denas het verzoek der communisten, om terug te komen op de verleening van asvlrecht aan Trotizki van dc hand heeft gewezen, heeft de communisti sche partij verklaard, dat zij haar he sluit handhaaft dm met alle middelen de aankomst van Trotzki tegen te gaan 7ii heeft den commimistischen par tijen in de Yereenigde Stalen, Frank rijk, Engeland, Midden- en Zuid-Ameri- ka, den Mexicannschen zeelieden en liet spoorw egpersoneel verzocht de aankomst en het vervoer naar Mexico te willen tegenwerken. KOLONIËN VOOR DUITSCHLAND BERLIJN, li Der. (Havas). Ondank officieuze tegenspraken doet te Berlijn het gerucht de ronde, flat onderhande lingen tusschen Duitschland en Portu gal aangeknoopt zijn over de kolonie Angola Het 7.011 echter niet gaan om een formeelen afstand van Angola aan Duitschland. Dc regeling, die op het punt staat haar beslag te krijgen, zou tegen pen pachtsom Angola geheel of gedeeltelijk aan Duitschland doen ko men. De zone. die Dnifoscbland in net bijzonder belang inboezemt, zou het Zuiden van Angola ziin. dat grenst aan dc vroegere kolonie Zuid-West- Af rika. De overeenkomst zou niet door den Duitschen staat, maar door tusschen- komsl van een Duitsclie koloniale maatschappij worden gesloten. Kroningsdatum zal niet 'worden gewijzigd Ex-koning wordt hertog van Windsor De plechtige afkondigingvan de troonbestijging van koning George A1 heeft Zaterdagmiddag plaats gevonden voor liet St. James Palace, op Charing Cross, bij Temple Bar en bij de beurs, in tegenwoordigheid vaij een aanzien lijke nienschenmenigte. De gehcelen middag was de lucht bedekt, maar het sombere weder ver mocht niet de schittering der uniformen van de officieren, de koninklijke herau ten en hun volgelingen, die »le voor naamste figuren waren van deze met middelceuvvsche praal gepaard gaande plechtigheid, te vcrblcekcn. Ernstig stond het gelaat van den nieu wen koning, toen hij in don geheimen raad de verklaring der troonopvolging hoorde voorlezen, waarvan de tekst aldus luidt: „Zij, die hier aanwezig zijn, zijn bijeengekomen 0111 bekend te maken en to proclamoeren, een van stem en een van instemming, dat Zijne Hoog heid Prins Albert Frederick Arthur George thans, bij de gratie Gods. gevvor den is onze ccnjge wettige souverein, onder den naam van George VI, vvicn wij trouw en gehoorzaamheid verschul digd zijn, in volkomen oprechtheid en toewijding" Na deze plechtigheid ontving de nieu we Koning de vertegenwoordigers dei- dominions, die aanwezig waren om ge tuigenis af te leggen van hun trouw aan den vorst. Vervolgens vertrok de Koning naar Buckingham-Palace. Toen hij dit paleis weer Verliet, werd hij door een menigte, nog grootpr dan die hij het St. James Palare stond opgesteld, opge teld. toegejuicht. Daarna begaf hij zich naar zijn woning waar hem een nieuwe ovatie ten deel viel. Ramsay MacDonald is in audiëntie hij den koning toegelaten, waarbij werd overeengekomen, dat de datum van de kroning onveranderd gehandhaafd zal blijven op 12 Mei 1037 De nieuwe Koning heeft in den raad van aecessic pen rede uitgesproken waarin hij zeidé: Ik ontmoet l* vandaag in omstandig heden, die zonder voorbeeld in de ge schiedenis van ons land zijn. Nu de plichten van hef Koningsschap op mij rusten, verklaar ik TT mijn aanhanke lijkheid aan de strikte beginselen van de constitutioneels regeering en mijn vastbeslotenheid voor allee te. werken voor hef welzijn van het Britscho ge meenehesf van volkeren. Met miin echt genoote als medewerkster nan miin zijde nepm ik de zware taak on mij. Bij deze taak zoek ik den steen van nl miin vol keren. Verder zal mün eerste .land bi' het onvol een van miin b'-oer /jjp hem tof Hertog fe benoemen Hij zal voo'-'^nr hekend zi<n onder den naam Ziine Koninklijke Hoogheid, de Hertog van Windsor. Gelukwenschen van president Lebrun Dp Fransche staatspresident. Lebrun heeft een telegram gezonden aai Koning George VI. waarin hij den nieu wen vorst een voorspoedig bestuur tor wenscht en op de vriendschap wijst welke tusschen heide volkeren hcerscht Men kon zich geen mooier doel voor oogen «tellen, aldus de president dei republiek, dan den vrede te verzekeren gegrondvest op wederzijdsche achting en begrip der landen. Reuter seint uit Dublin, dat de Dail het wetsontwerp tot erkenning van don troonsafstand van Edward VIII en aan vaarding van de troonsbestijging door George VI in alle lezingen heeft goed gekeurd Betuiging van trouw door het parlement Voor de eerste maal sinds vijftien jaar zijn Iiooger- en Lagerhuis bijeengeko men op een Zaterdag. De leden waren opgeroepen naar Westminster, om den gebruikelijkcn eed van trouw af te leg gen aan koning George VI. In het La gerhuis las de speaker staande de for mule voor, welke aldus luidt: „Ik zweer hij den almachligen God trouw on gehoorzaamheid aan Z.M. ko ning George VI, aan zijn erfgenamen en opvolgers, overeenkomstig de wet". De speaker toekende het register en verzocht Baldwin te naderen, die dezelf de formaliteit vervulde, gevolgd door de andere leden der regeering. Een voor één volgden daarna de afgevaardigden. In het HöÖgerhuis had dezelfde plech tigheid plaats. Men merkte op. dat hier thans twee tronen stonden. Koning George woont godsdienstoefening bij Koning George heeft zich Zondag ochtend met de prineessgn Elizabeth en Margaret Rose naar Marlborough House Ie residentie van ziin moeder, begeven, war hij de godsdienstoefening in de Deensclie kapel bijwoonde Op zijn tocht werd de koning door de menigte toegc juicht. De koningin bleef thuis in ver band met een lichte verkoudheid. Mevr. Simpson koopt een villa Het dagblad Tunis Soir maakt be kend, dal een prachtige villa, gelegen aan de golf van Hammamet. op 50 K.M. van Tunis, aangekocht is door mevr. Simpson. Lord Brownlow heeft aan de pers ver klaard niet te weten waarheen ex-ko ning Edward zich hegceft. Alle berich ten hierover zullen aan de pers worden medegedeeld, zoo. verzekerde hij. Verder zeidé hij, dat de chauffeur en de auto van den ex-koning nog steeds in Cannes zijn. Mevr. Simpson zal geen verkla ring afleggen Zii zal haar normale le ven hervatten, zoodra zij bevrijd is van de waakzaamheid der journalisten, die haar overal vervolgen. Zij houdt veel van de COle d'Azur en wenscht daar. zooals voorheen, rustig alleen Ie wande- Ion. Hertog van Windsor naar Oostenrijk Iiavas seint uit Bazel, dat de trein, waarmee de hertog van Windsor een reis naar Oostenrijk maakt. Zondagoch tend om R.11 te ZiVrich is aangekomen en dal de herloc daarna via Buchs naar Oostenrijk is vertrokken. DIT BLAD HEEFT EEN DAG ELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BH HET Ei'RL AU VOOR PUBLIC1TLITSW A ARDE TM RN OOI VELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's ftl\'h NI. .1 V/) Do Moerdijkbruc in gebruik. (Eerete Blad, pag. 2). SI ADSNIhl 'ir 3 Ernstige aanrijdingen. ("2 blad, png. 1). SPORI De voetbalwedstrijden van Zondag (2 Blad, pag. 2 en 3). NVeerverwachting Stormachtige tot krachtige, later afnemende Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind, betrokken tot zwaarbewolkt met regen, later wellicht opklarend, aan vankelijk veel zachter. Hoogste barometerstand: 765.4 te Budapest. Laagste barometerstand: 713.9 te Thorshavn. L/NGESTRAAT «9 TEL. 190 NU ALLEN NAAR DE PAUS GAAT VOORUIT De paus heeft Zaterdagochtend het bed verlaten om de II Mis hij te wo nen. Professor Aminfa Milani heeft \astgcstehl. dat de toestand van den paus geleidelijk heter wordt REXISTEN WEER IN VRIJHEID BRL'.SSEL. 11 December LStefani). Na drie dagen in hechtenis te zijn ge- honden gedurende welken tijd zij lier haalde malen werden verhoord en ge con front cc rd zijn de drie redacteuren van hel Bexisfische blad T.e Pays Réel, die gearresteerd waren in verband mpt de verdwijning van bescheiden uit bet dossier van de récht hank inzake de wa pon smokkelarij, weer op vrije voeten gesteld. WENEN, 13 Dec. (Havas-A.N.P. Vanavond 22.20 is de hertog van Windsor te Weenen aangekomen Van welingelichte zijde wordt ver nomen. dat hij niet onmiddellijk naar slof Enzesfeld is gegaan, en dat hij den nacht zal doorbrengen in hotel Bristol te Weenen. Bii het verlaten van den trein werd dc ex-koning begroet door den Brlt- schen gezant te Weenen, Selb.v en dc poli tie-prefect Skuhl. Het station wa? door een sterk politic-cordon afgezet. De salonwagen van Edward werd te Zurich aan den sneltrein ParijsWee nen gekoppeld. Te Feldkirch. het eer ste station op Oostènrijkschen bodem werd de trein bestormd door een vijf tigtal journalisten en fotografen, doch hij lief zich niet zien. Te Innsbruck wérd een telegram voor den hertog van Windsor aan den trein gebracht. Naar verluidt werd hij hierin verzocht zich telefonisch met Londen in verbinding lo stellen. Na ie hebben geïnformeerd hoelang de trein stopte, verzond de ex- koning een telegram naar fort Beive- dere. Te Kitz.buhel ontving hij op nieuw een telegram. Sommigen zeggen, dat zij mevrouw Simpson in bei rijtuig van Edward hebben gezien, anderen daarentegen be weren. dal bel laatste telegram afKom- sfie was van mevrouw Simp«on en dat zii hem meedeelden den ..Riviera By. ores" fe hebben genomen om hem te Weenen te on'mopfen. Na ontvangst van de telegrammen verzocht F.dward den journalisten hem me» ru«t te laten. Te Ki.tzbuhel ontving de ex-koning den directeur van het Grand Hotel, waar bij a!« Prins van Wales heeft ge. logeerr]." Hij beloofde binnenkort te zul len komen voor de wintersport.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1