DE LEYTAX 4000 voor groote afstanden DE EEMLANDER TsjangKaiTsjek in leven Tolken noodig Klachten in het Lagerhuis Antichristelijke actie Geen wereldten toonstelling te Amsterdam Belangrijkste Niemws Licht op LUYCX Woensdag 16 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 144 RUSSISCH SCHIP vastgehouden Dank der Belgische vluchtelingen EXEMPLAREN Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMERSFGGMSQH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' - malnden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; tier week met gratir verzekering tegen ongelukken) t O.i;. '™n" T' ,P°5 p" 3 n"aandtn 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTRfiK NIN. 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DFR ADVERTENTIEN van A—4 rc8c,s 1 U05 met inbegrip van een ^ewi,snummei elke regel meer 1 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 rcgeb 50 cent, elke rcge' meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f O.Of Langdurige onderhandelingen worden noodzakelijk geacht om hem in veiligheid te brengen Omsingeling van Sianfoe SJANGHAI, 15 Dec. (Havas). Uit welingelichte bron wordt ver. nomen, dat de missie van M. W H. Donald er uitsluitend in he. stond na te gaan of Tsjang Kai Tsjek ongedeerd was. Tijdens een onderhoud tusschen maar. schalk Tsjang Kai Tsjek, maar. schalk Tsjang Hsoe Liang en M W. H. Donald zou de generalissi. mus verklaard hebben, dat hij be= reid is het program van Tsjang Hsoe Liang te bestudeeren, mits dit onderzoek te Nanking kan plaats vinden. De onderhandelin. gen over de in vrijheid stelling van den maarschalk worden voortgezet. Donald heeft de geruchten vol gens welke er te Sianfoe een tegen beweging zou zijn ontstaan, tegen gesproken. Hij heeft tevens mede- deelingen gedaan over een onder houd, dat Tsjang Kai Tsjek en Tsjang Hsoe Liang gehad hebben. De laatste heeft daarbij den maar schalk gevraagd zijn voorstellen .be treffende het sluiten van een bond genootschap met Rusland tegen Japan te aanvaarden. Tsjang Kai Tsjek, die tot dusverre geweigerd had- met Tsjang Ilsoe Liang te spre ken, heeft geantwoord, dat het in de bestaande omstandigheden on mogelijk is aan de eischen van Liang te voldoen. Hij verzocht Donald zijn vrouw te willen rnede- deelen, dat zij niet mag trachten naar Sianfoe te komen. Toe Soeng, een zwager van Tsjang Kai Tsjek en een vriend van Tsjang Hsoe Liang, heeft den laatste medege deeld, dat hij zich naar Sianfoe zou begeven om onderhandelingen te voe ren. Koeng, de minister van financiën, heeft een telegram van Donald ont vangen, waarin gezegd wordt, dat uit gebreide onderhandelingen noodig zijn om de invrijheidstelling van Tsjang Kai Tsjek te bewerken. Van officicuse zijde wordt vernomen, dat maarschalk Tsjang Kai Tsjek ten huize van maarschalk Feng Tsji te Sianfoe verblijft. De Britsche adviseur Donald zal overeenkomstig de oor schriften van Tsjang Kai Tsjek en diens echtgenooie niet naar Sianfoe terugkeeren, doch zal te Nanking zijn pogingen voortzetten om een over haaste actie te voorkomen. In verband met de tromvbetuigingen van alle civiele en militaire leiders der provincies Sjansi, Honan, Szetsjioean, Hoepei, die grenzen aan de provincie Sjensi, waar de opstand is uitgebroken, heeft dc regeering van Nanking schik kingen getroffen om het gebied van Sianfoe te omsingelen, voor het geval de aangeknoopte onderhandelingen mislukken. De belangrijke troepenbewegin gen houden aan, het normale ver keer over de spoorlijn naar Loeng- hai is onderbroken. 120 treinen zijn ter beschikking gesteld van de-troe pen. Voorts trekken de uitgelezen troepen van Tsjang Kai Tsjek op uit Kansoe naar Sianfoe. Zij zijn thans op 25 K.M. van deze stad aangekomen na tegenstand te heb ben ontmoet. Maatregelen der Japans sche autoriteiten WLADJWOSTOCK, 15 Dec. (A.N.P.) Het Sovjet Russische stoomschip Towa- ritsj Krassin, dat zich op weg bevond van Petropavlowsk (Kamsjatka) naar Wladiwostock, werd door een hevigen storm overvallen. Door bekwaam ma noeuvreeren wist de bemanning hot an ker uit te werpen bij kaap Sirakaini. Na eenigen tijd verschenen echter ver legen woordigers der Japansche au tori- leiten van Foekoesima, die, in weerwil van de verstrekte inlichtingen, dat het vaartuig een schuilplaats zocht voor den storm, niet toelieten, dat het weder vertrok. Het schip moet derhahe in de na\en van Foekoesima blijven. Aan den voet van het monument van Koningin Victoria vond Maandag te Windsor dc proclamatie plaats van de troonsbestijging van Koning George VI van Engeland. Van regeeringszijde worden successen gemeld in den Spaanschen burger, krijg Rust aan het front GIBRALTAR, 5 Dec. (Havas). Of- ficieren van het rechtsche Spaan- sche leger zijn te Gibraltar aange komen om tolken aan te werven, die Engelsch, Duitsch en lta- liaansch spreken. Het hoofdkwar tier der nationalisten heeft drin gende behoefte aan deze tolken. Men biedt deze tolken 600 peseta's per maand en de officiersuniform aan. Twee Britsche onderdanen hebben deze aanbieding aangeno- De gedelegeerde raad ter verdediging van de hoofdstad heeft Dinsdag om 12 uur een comhiunique verspreid, waar in wordt medegedeeld: Na de herhaalde bloedige nederla gen, die zij voor Madrid hebben gele den, hebben de opstandelingen een drievoudige afleiding gepoogd door to zetten op drie punten van een verder van de hoofdstad verwijderd front. Aanvallen werden ontketend 111 de sec toren Fresnedilla (aan het Guadarrama front), Boadilla del Monte (ten Zuid westen van Madrid) en Val de Morillo. Overal werd de vijand met zware ver» liezen teruggeslagen. Dc aanval dei opstandelingen was bijzonder hevig in den seclor Boadilla del Monle, waar Marokkaansehe troepen en pas gearri veerde Duitsclicrs tot den aanval over gingen, gesteund door luchtvaart en talrijke vechtwagcns. Dc strijd duurde ruim 5 uur en eindigde met de alge- heele vlucht van de opstandelingen, die ruim 200 lijken en tal van gewon den in onze linies achterlieten. De luchtstrijdkrachten der regeering heb ben doeltreffend liet station Calatayud aan het Aragoneesche front gebombar deerd/Van de andere fonten valt niets te melden. De raad van verdediging der Baski- sclie regeering deelde Dinsdag mede: Dc luchtstrijdkrachten der opstandelin gen zijn vanmorgen verschenen in den sector van Utrandiano, waar zij verken ningsvluchten ondernamen. Aan he' front van Illareal hebben wij met in tensief vuur een aanval van den vijand opgevangen, die zich meester wilde maken van onze stellingen. Aan den rechtervleugel van den sector Sais- mendi hebben onze troepen een kleinen vooruitgang behaald, welke onze vroe gere stelling verbeterd hoeft. Aan de rest van het front heerscht volkomen rust. Over het optreden van Nederlandsche zee. lieden in de haven van Londen LONDEN. 15 Dec. (Reuter). In het Lagerhuis heeft men den minister van handel. Runciman, gevraagd, of het hem hekend was, dat dc kapiteins van Nederlandsche motorschepen en andere Nederlandsche vaartuigen bij het binnenvaren van de haven van Lon den voortdurend trachten te ontkomen aan de verplichting van het aan boord nemen van een loods. Bij het verlaten van de haven aldus s eller van deze vraag kunnen zij deze verplichting niet ontduiken, doch dan wordt de loods met duidelijkcn tegenzin op het schip toegelaten en meermalen is het voorgekomen, dat hij door de taal en het gedrag van den kapitein beleedigd werd. Runciman antwoordde, dat Trinity House niet hekend was met de pogin gen tot ontduiking of het gedrag van Nederlandsche kapiteins, zooals dat door den vrager geschildord was. Al leen was er een ernstige klacht van een loods aan boord van een Nederlandsch motorschip, maar dit geval is niet ge heel onderzocht. Trinity House gelooft overigens wel, dat cr onder de loodsen een zekere ontevredenheid heerscht over een gebrek aan beleefdheid, vaak getoond door kapiteins van Nederland sche schepen. Do minister zal Trinity House verzoeken, hem inlichtingen te verschaffen over het onderzoek naar de klacht' van den genoemden loods en daarna overwegen, of stappen bij de Nederlandsche autoriteiten moeten wor den gedaan. Op de vraag, of hij er rekening mede wil houden, dat onbeleefdheid onder varensgasten een ander begrip is dan onbeleefdheid hij ..landrotten", ant woordde de minister, dat hij or zich zeer zeker van bewust is. dat men zee lieden een „brecdere vaargeul" moet toestaan dan anderen. KWIJTSCHELDING VAN STRAF BERLIJN, 16 December (D N.B.). Op voorstel van den gevolmachtigde voor liet vierjarenplan, minister-presi dent cncraal Goering, heeft de regee- ing een wet uitgevaardigd, waarhij rijheid van straf wordt verleend voor overtredingen van de deviezenwetten, mits de schuldige voor 31 Januari 10:57 zijn vermogen, dat hij, in overtreding van de deviezenwetten. niet had aange geven. onmiddellijk of middellijk aan dc Rcichsbank aanbiedt. In dit eval vervallen tevens alle straffen, waartoe de schuldige reeds is eroordeeld wegens overtreding van dc vet tegen de economiscche sabotage. VERSTERKING DER GRENS De Petit Parisien en dc Echo de Pa ris maken melding van een gisteravond door de National-Zeitung (Bazel) gepu bliceerd bericht, volgens hetwelk de Duiti-chers zouden zijn overgpgaan tot een nieuwe grensorganisatic in den sec tor, welke aan Frankrijk en Zwitser land grenst. Het betreft de oprichting van afdee- lingen geheime grenstroepen, die be slaan uit uitgelezen manschappen van S.A en S.S. alsmede gemotoriseerde af- declingcn. De National-7eitung meldt voorts: Alle mannen dragen uniform; zij zijn in volduitrusting en gcw:apend met mi trailleurs. Te Loerrnch bevinden zich twee „honderd schappen". eigen permanent garnizoen hebben. De ze nieuwe formaties hebben gisteren hun eerste manoeuvres gehouden. Te zelfdertijd zijn belangrijke transporten wapens en munitie aangekomen. Deze transporten geschieden doorgaans des nachts. De Echo de Paris voegt hier aan toe: Er dient te worden opgemerkt, dat Zwitserland sinds eenigc weken maat regelen neemt tor bescherming van zijn eigen grens. Men is begonnen met een beschermingscorps op dc been te bren gen. waaraan gemotoriseerde afdeelin- gen zijn tocgevoed. Na storm van protest beveelt Hitier de actie te staken in Oldenburg BERLIJN, 15 Dcc. (Reuter). Hitler heeft dc S A. en dc leiders der Ilitler- jeugd in Oldenburg opdracht gegeven de anti-Christelijke actie te staken. Dit verbod is een gevolg van de opdracht van den provincialen leider der natio- naal-sociaiisten, Karl Roevner. de kruis beelden te verwijderen uit de scholen en ziekenhuizen, welke opdracht een storm van protesten deed opgaan onder de bevolking. Pastor Zoellner, een van dc gematig de nationaal-socialisten in de Protes tantsche kerk, tracht thans een over eenstemming te bereiken met de con- fessioneelc synode, welke wordt geleid door dominé Nicmoellcr, teneinde een Christelijk front te vormen. Niet mogelijk uitsluitend van particuliere zijde dc bc- noodigde gelden te verkrijgen AMSTERDAM, 15 Dcc. Naar wij ver nemen heeft dc commissie, welke de mogelijkheid van het houden van een tentoonstelling te Amsterdam in een der eerstvolgende jaren heeft onder zocht, zich ervan vergewist, of de re geering na de bekende motie in de Tweede Kamer, bereid is tot het ver- leenen van een subsidie om de reeds ontworpen plannen, aan welke het ge meentebestuur van Amsterdam krach tigen steun toezegde, tot verwezenlij king te brengen. Naar aan de commis sie bleek, kan echter de ministerraad geen vrijheid vinden aan het verlangen van de meerderheid der Tweede Ka mer tegemoet te komen. Wel is door den minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, die zich persoonlijk moei te heeft gegeven om wegen te vinden, teneinde dc plannen tot uitvoering te brengen, op de mogelijkheid gewezen om langs particulieren weg middelen bijeen te brengen, maar de commissie acht het uitgesloten om van uitsluitend particuliere zijde de daarvoor vereisch- te ge.lden te verkrijgen. Intusschen is aan dc commissie dui delijk geworden, dat, wat een interna tionale tentoonstelling aangaat, in ver hand met de bepalingen van het inter nationale tentoonstellingsverdrag Parijs 1928 thans de tijd voorbij is om nog met kans op succes aan te dringen op toelating van Nederland tot het Kou den van een internationale tentoonstel ling binnen de eerste 8 jaren. Mitsdien heeft de commissie, tot haar leedwezen, moeten besluiten de plannen op te geven. HET ONTWERP REISBELASTING INGETROKKEN 's-GRAVENHAGE, 15 December. De Minister van Financiën heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij het ontwerp-reisbelasting, bij de Kamer ingediend op 29 Februari 1936, heeft ingetrokken. Geschenken voor Prinses Juliana en Prins Bernhard Prachtige vazen en kantwerk 's-GRAVENHAGE. 15 December. Hedenmiddag half zes is ten pa- lcize Noordcinde aan Prinses Ju liana en Prins Bc-rnhard op plech tige wijze het geschenk overhan digd, dat hun ter gelegenheid van hun huwelijk ie aangeboden door de vroegere Belgische vluchtelin gen, die in de jaren 19111918 gast vrijheid in ons land hebben gevon den. Dc gelden voor dit geschenk zijn in gezameld door een Belgisch comité waarvan o.m. lid waren burggraaf Poullet, oud-ministcr-prcsidcnt van Bel gië, de minister van Staat van Cauwe laert, de Prins de Ligné, en dc minister van onderwijs dc lieer Hoste. Het geschenk werd vanmiddag aan echoden door burggravin Simonis, echt. genoote van senator Simonis. den vroc geren voorzitter van het Belgische co mité van vluchtelingen in Nederland die vergezeld was van mevrouw Mas- kens, echtgcnootc van den Belgischen gezant te Den Ilaag, en door den se cretaris van het comité, Ir. Dcllicz. Het geschenk bestaat uit dne groote kristallen vazen, die vanwege hun zwaarte reeds eerder naar het Ko n ink lijk palcis waren getransporteerd, en eenige zeer kostbaro kantwerken die gedrapeerd om een groote bloemen mand door do deputatie werden mede gebracht. De Belgische vertegenwoordiging werd door Prinses Juliana en Prins Bomhard ontvangen en ir. Delliez gaf uiting aan de gevoelens, die in België jegens liet Nederlandsche volk en hol vorstenhuis leefden en die zich mani- festoerden in dit geschenk. Do Prin^o* en de Prin6 dankten niet hartelijke woorden voor dc fraaie cadeniiN Van de drie zware kristallen vazen vervaardigd in de knstalfnbrickrn van Val St. Lambert, zijn twee urnvormig on voorzien van een kristallen deksel Deze vazen hebben een hoogte van cir ca (>0 c.M. Tusschen deze heide vazen in staat een groote, bekervormige vaas, een zgn. „vaticaan-modnr op een zwaar voetstuk. Deze vaas is een halve meter hoog en de open bovenkant van den beker heeft een middellijn van ca. 40 c.M. Voorts zijn by het geschenk vier stuks kantwerk, alles point 5 l'Aiguille, en wel twee prachtige kanten sjaals, oen kanten waaier cn een kanten zak doekje. Do waaier is van zgn. vieux Bruxelles, dat gespannen is op fijn be werkt parelmoer. Het zakdoekje is van •Ie allerfijnste kantsoort die men zich kan denken en die klantklossters ooit kunnen vervaardigen. Het geschenk is bedoeld als een blijk van erkentelijkheid van de vroe gere Belgische vluchtelingen voor dc in Nederland in dc jaren 101 i'18 ge noten gastvrijheid en als bewijs van deelneming van vele Belgen in de hul diging van het Nederlandsche volk van het vorstenhuis cn in dc blijdschap om het vorstelijk huwelijk. Aan den in Bel gië verspreiden oproep van liet comité is dan ook in allo kringen der Bel gische bevolking gevolg gegeven. Naa^t groote bedragen ontving men tevens zeer kleine giften van minvermogenden, die niet achter wildon blijven, en de bijdragen kwamen binnen tot uit de kleinste dorpjes. OP IIET OOGENBLIK, dat op alle scholen de inzameling voor het geschenk aan H.KH. Prinses Juliana en Z.D.H Prins Bernhard plaats vond, werd namens het Comité der Neder landsche schooljeugd ten palei ze Noordeinde te den Haag aan de Prinses een bloemstuk aangeboden. Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJK SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's BINNbNLAND Minister Colijn over de defensie. (Tweede tblad, pag. 3). Overleden de gep. luit.-gcncraal J. L. ten Bosch. (Tweede 'blad, pag. 3). STADSNIEUWS Ir. Brünings over de electriciteitsta- rievcn. (2e Blad pag. 1.) Militaire marsrh op 5 Januari door de s ad. (2e Blad pag. l.J Weerverwachting Medegedeeld door het K N-M.I. te De Bilt. stormachtige tot krachtige Z. tot Z.-W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, niet lijdelijk re gen. later opklarend, aanvan kelijk zachter, later iets kouder. Hoogste barometerstand 767.7 te Boe dapest. Laagste 712-6 te Thor&hav en. Storm waarschuwingsdienst Geseind 16 December te 7.50 uur aan alle posten: „Wordt verwacht storm uit het Zuid-Westen". L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 Mooie COUPONS voor AVONDKLEDING. Zeldzame aanbieding. Diner bij den Belgi schen gezant Hedenavond heeft de Belgische ge zant te 's-Gravenliage, de lieer Charles Mask ons, tc zijnen huize een diner aan geboden aan verschillende personen en talrijke leden van publieke instellingen die gedurende de oorlogsjaren het werk an steun aan de Belgische vluchtelin gen behartigd hebben Tot de aanwezigen behoorden o.a. dc Minister van Justitie, mr. van Schalk, als ondervoorzitter van den minister- aad («ir. Colijn was door de behande ling der defcnsiehegrooting in de Twee de Kamer verhinderd), mevr. de wed. Cort van der Linden, de gouverneur Ier residentie luit.-gcneraal Jhr. Roëll, commandant van liet veldleger, mr. Snoeek Henkcmans, wethouder van 's Gravenhage en de, heer en mevrouw jhr. Quarles van Ufford, bestuurder van le Algem. Nederl. Vereen, van Vreem delingenverkeer. l)e heer Maskens he»ft deze gelogen- heid te haat genomen om de diepe er kentelijkheid uit Ie «preken die on danks den loop der jaren, in het hart van «Ie Belgische vluchtelingen van 19111918 levendig blijft en gaf uiting au de oprechte sympathie die in Bel gië opgewekt wordt door het huwelijk an Prinses Juliana. ZES DOODEN BIJ EEN VLIEGRAMP TOKIO. 10 December (A.N.P.. Een watervliegtuig, dat in een dich ten mist verdwaald was, is in Zuid- Kyoesjoc tegen een berghelling ge vlogen en in brand geraakt. De zm inzittenden zijn in de vlammen om gekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1