De versiering van het Tsjang Kai Tsjek nog in gevaar 4000 TAXI-DIENST 1830 TEL. 11850 1093 Koninklijk Paleis DË EËMLANDEU Goed bewaard geheim De Kerstvlucht naar Indië OMSINGELING Plechtigheid op „Sperwershof" Beleediging van Nic. Bovée Licht op LUYCX Engelsch schip in Nederland gebouwd ABÜrlNEMEN rSPRiJS P" - m"nd,n voor Amerstoort 1.95; ptr m»and 0.65; per weck met grati* zerakerin; tegen ongelukken) t 0.15. Binnenrand .rancc pei pos per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 P05TREK NING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een c-evv. snumma Donderdag 17 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 145 VAN SIANFOE minister van Schaik NAAR ONBEKENDE BESTEMMING Dit nummer bsstaat uit 3 bladen EXEMPLAREN Betrouwbaarste-en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 op andere pagina's 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMERSFOORTSCH DAGBLAD 1eji-g regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentien voor dc helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Eewijsnummer extra f 0.05 Joegoslavische hulde aan Prinses Juliana Geschenk van „De Princevlag" 'ssGRAVENHAGE, 16 Dec. - De regen heeft de Koninklijke residentie vandaag bijna zonder ophouden onder water gezet, doch dit heeft het werk van ver» lichting en versiering niet ge* schaad Ondanks den recicn werd doorgeweekt en hard ook Het is immers de bedoeling, dat a.s. Zaterdag het örootsfe deel van dezen arbeid achter den rug is, opdat de dag van aanteekening ook wat de versiering en verlich» ting betreft één van de hoogte* punten uit de bruidsdagen van het Prin*e';;k Paar zal wo-den. Wie vandaag eens langs het paleis Koordeinde is gewandeld is daar zeker even blijven stilstaan Er posten meer agenten dan gewoonlijk in de omge ving van hef paleis om te zorgen dat men niet te lang blijft stilstaan. Even tjes mag wel, maar cr zijn van die onverzadigbare kijkers, die te lang blij ven staan en bet verkeer op dit drukke punt belommeren. Met eon vriondelijke terechtwijzing verzoekt de politie hen dan on hof trottoir tegenover het paleis te gaan staan, waar men druk bezig is de laatste hand te leggen aan een grootc tribune, naast het agentschap .yan De Nederlandse he Bank. De versiering en verlichting voor het paleis is bijna voltooid. Naar men weet heeft de Koningin zelf op teekening van het paleis aangege ven, hoe Hare Majesteit deze wenscht. Het is de uitdrukkelijke wensch van de Koningin, dat over de plannen niets bekend wordt. Trouwens al ware dit niet zoo, dan zou het on6 toch niet mogelijk zijn hierover ieta meer mede te deelcn dan wat een ieder zien kan, omdat het geheim werkelijk goed bewaard wordt. Toch hebben wij gehoord, dat, de ver lichting morgenavond zal proef bran den. Wat is er nu te zien aan het pa leis- Noordeinde? Tn de eerste plaats de versiering met behulp van sparregroen en takken, welke domineert. De vier witte pilaren voor het bordes gaan geheel schuil on der het groen Aan weerszijden van de buitenste pilaren staan twee hooge sparren en in de beide hoeken van het voorplein twee nog grootere böomen die vandaag met de witte versierselen van een kerstboom zijn opgetuigd. Bo venin deze laatste sparren is een glin sterende zilveren ster bevestigd, fel afstekend tegen de breede laag groen, die van de bovenste kroonlijst afhangt. Onder het lympanon, ook geheel met groen bedekt is frien vandaag begonnen met aanbrengen van een breede witte franje-achtige stof, een geïmpregneerd weerbestendig linnen. In de kleine boompjes op den uitste kenden rand boven de kolonades zijn gloeilampjes aangebracht in ieder vier, en in de groote boomen wel 25. De mon tage van de leiding is met ijzeren bui zen en gummikabels geschied. Onder de Colonnades hangen talrijke kersklök- ken van dennegroen gemaakt Onder de velen die dit vandaag ge zien hebben zijn er. die hedenochtend het voorrecht hebben gehad de Ko ningin te aanschouwen. H.M. heeft «enige oogenblikken op het voorplein gekeken naar het werk, dat, naar mag worden aangenomen den 19dén gereed tal zijn. Huwelijksgeschenk van „De Princevlag" Reeds enkele dagen na de verloving van H.K.IT. Prinses Juliana met Z.D H Prins Bernhard werd door „De Prince vlag" besloten te vragen al6 huwelijks geschenk te mogen aanbieden paleis standaards en autostandaards voor Prinses en Prins Het geschenk voor de Prinses is thans trereed gekomen Hef bPf-taat uit drie groote paléis standaards, en twaalf autostaiidaards, vervaardigd in de fabrieken van de N V. p e van Vlissingen en Co te Hel mond. overeenkomstig de officieele gé geVons. Zoodra dé standaard Van Prins Bernhard officieel is vastgesteld zal 00 k aan dezen een dergelijk geschenk gorden aangeboden Het cadeau zal vprgezeld gaan van een fraai uitge voerd album, gecalligrapheerd door Hick Meester te Amersfoort, en gebon- door den kunstbinder Callénbach aldaar. ..Princevlag" biedt ook een blij vende herinnering aan. Deze beslat uit een zilveren gedenkpenning voor stellende Prinses Juliana en Prins Ucrnhard— gevat in bronzen plaquette, en deze verwerkt op coromandelhout. Ontwerp en modelé zijn van den heer Cornelis L. J Begeer te Utrecht. Op de plaquette is een opdracht gegraveerd, het geheel is geborgen in een zwaar le deren étui met blauw velours bekleed. Voor de gasten van het bruidspaar zul len tevens een 50 tal losse penningen worden bijgevoegd. Van dezen penning wordt door de firma Begeer ook een goedkoope uitgaaf in den handel ge bracht Huldiging van Prinses Juliana dóór Joegoslavië De hier te lande bekende dr. Navla kovik, oud lid der buitenlandsche pers- vereeniging in Den Haag. oud-secreta ris van het Joego-Slaviseh consulaat generaal te Botterdam, thans voorzit ter van hel genootschap Binoza (biblio theek van het journalistengcnootschap ie Zagreb), zal op 19 dezer te 19.30 Oost- Europreschp tijd over de zender te Zagreb een radio voordracht houden, waarin hij. ter gelegenheid van het a.s. vorstelijk huwelijk aan H.K.H Prinses Juliana hulde zal brengen al6 uiting der gevoelens van dankbaarheid voor de aan hem en aan zijn landgenooten, sedert een reeks van jaren verleende gastvrijheid Dr Pavlakovik, die Nederland kent, heeft tijdens zijn verblijf hier te lande de reeks van hoeken „Holland im \Vfelt- verkehr" geschreven Aan een door den burgemeester van Den Haag te bepalen aantal inrichtin gen in de binnenstad (vergunnings- en verlofsolokaliteiten, hieronder begrepen bioscopen) kan op verzoek, door den burgemeester vergunning worden ver leend. om in den nacht van 6 op 7 en 7 op S Januari aj&. ook na het voor die dagen geldend algemeen sluitingsuur, open te blijven. Deze vergunning kan uitsluitend worden verleend o.m. onder voorwaar de, dat uitsluitend alcoholvrije dranken worden geschonken, dat geen voorstel lingen zullen worden gegeven, dat de localiteiten behoorlijk verlicht zijn en de bezoekers over gemakkelijke zit plaatsen kunnen beschikken. Verlichting rijksgebouwen Naar wij vernemen zullen de rijks gebouwen vlaggen van 19 December tot en met 7 Januari a.s. De verlichting van de rijksgebouwen zal op 30 December, 2, 4, 5. 6 en 7 Ja nuari des avonds ontstoken zijn. Straatversiering en ver keer De A.N.W.B. schrijft ons: In tal van gemeenten verrijzen thans als voorboden van de aanstaande hu- De „Ibis" vertrokken AMSTERDAM, 16 Dec. - Vanmorgen om zestien minus ten voor acht is de „Ibis" van Schiphol vertrokken voor het maken van de Kerstvlucht naar lndië. Er zijn acht pass sagiers aan boord, n.l. één voor Batavia, één voor Pis nang, twee voor Calcutta, één voor Allahabad, twee voor Karachi en één voor Alexans drié. Onderweg heeft nog een passagier geboekt voor AlexandriëRangoon. Medegenomen i.-t 373 K.G. brief oost. 73 K.G. pakket post en 151 K.G. vracht. welijksfeesten langs cie stralen versie ringen, in den vorm van palen, bogen, poorten enz. Deze staan in vele gevallen vlak langs den trottoirrand en verminderen ook op hoeken dikwijls het uitzicht. De A.N.W.B. vestigt er in dit ver band do aandacht van alle weggebrui kers op. dat eenige extra oplettendheid bij de doelname aan het vnrkeer in der gelijke versierde straten zeker ge- wenecht is. Te Nanking is de staat van beleg afgekondigd Japan wacht rustig af SJANGHM, 16 Dec. (D.N.B.) De troepen der Nanking*rê*ee* ring hebben de stad Sianfoe, dén zetel van Tsjang Hsoe Liang, om* singel d. De regeeringstroepen hebben voorloopige stellingen be* trokken en wachten nu de ver* deré instructies der regëering af. D<? president der regeering van Hopei en Tsjahar, generaal Soeng Tsjë Yoean, weigert zich uit te laten over de gebeurtenissen te Sianfoe, met de motivëering. dat hij plotse- ling ziek is geworden. Te Nanking is de slaat van beleg afgekondigd, hétgeen de gebruikelijke beperking van het vergaderingsrecht en het verkeer, alsmede contróle' op de berichtgeving inhoudt. Dat dc openbare meening in China echter klaarblijkelijk tegen een samen werking met de communisten is, komt tot uiting in de commentaren van de pers, welke het optreden van Tsjang Hsoe Liang als een aanslag op China s nationale eënhëid scherp veroordeelt. Autoriteiten en openbare lichamen te Hankau, Foetsjau en andere belang rijke steden in Centraal- en Zuid-China laten zich in dénzélfdén zin uit. Over t Ibt van Tsjang Kai Tsjek blijft mén in middels nog in het onzékere verkeoren Volgens een bericht uit Sjanghai zou het radiostation van Sianfoe hebben medegedeeld, dat Tsjang Hsoe Liang den generalissimus heeft laten terecht stellen, omdat hij weigerde aan Japan den oorlog te verklaren. Een later be richt uil Sjanghai meldde echter, dal de Australiër Donald met Tsjang Kai Tsjek te Sianfoe een onderhoud heeft gehad. Naar tevens uit Hankau gemeld wordt, heeft een Chineesch staatsman, die juist uit Sianfoe is teruggekeerd, verklaard, dat de opstand van Tsjang Hsoe Liang in hoofdzaak ie wijten is aan den financieelen druk. welken Tsjang Kai Tsjek op hem heeft uitge oefend Het communistische gevaar in China De woordvoerder van het Japanscho ministerie van oorlog heeft in een com mentaar op den opstand in Sjensi den nadruk gelegd op het feit. dat hot Ja- pansche leger een eventueele commu nicatie" van China niet zou dulden. Hét leger wenscht echter, dat de Nan- kingregeering de orde met eigen mid delen zal herstellen. Aan de zorg voor den binnen- landschen toestand paart zich te Sjanghai een zekere ongerustheid in verband met de mogelijkheid van een Japansch ingrijpen. Uit goede bron wordt vernomen, dat de Japansche marine aan zienlijke voorbereidselen treft. In Noord-China, vooral in de omge ving van Tientsin, zijn troepenbe wegingen waargenomen, terwijl ook de luchtmacht in actie is. De chef van den inlichtingendienst van het ministerie van buitenlam'sche zaken heeft het agentschap Domei tele grafisch medegedeeld, dat Tsjang Kai Tsjek ongedeerd te Sianfoe is en „een goed moreel" heeft. De vrouw van Tsjang Kai Tsjek heeft Donald een tele gram gezonden, waarin zij hem ver zoekt naar Nanking terug te keeren In Het vertrek van de „Ibis" voor dc Kerstvlucht naar Indië De eerste „huwelijks"» boom geplant 's-GRAVELAND 10 Dec Vanmiddag is op „Sporwershof", het buiten van jhr. mr. W. R. Röell, dc eerste boom geplant van de reeks van boomen, welke de Nederlandsche jeugd ter ge legenheid van het huwelijk zal plan ten. Vierhonderd kinderen van de drie scholen der gemeente waren aanwezig, tot de enkele genodigden behoorden f!» burgemeester mr. D. baron van Harinxma thoc Sloot én cn" vertegen woordigers van de Kon. Ncd. Maat schappij voor Tuinbouw cn Planlkunde en de Centraio Verceniging voor Schoolwerktuinen en Boomplantdagen cn de Algemeene BoomkweekcrSbond. Nadat het plantlied van de Centrale Verceniging was gezongen, heeft jhr. Röell de eerste spade gehanteerd, waar na negen jongens en meisjes dc plan ting verrichtten. De heer J. B. Koning uit Amsterdam, voorzitter der Centrale Verceniging, de heer Klein Molenkamp uit Zeist, namens de Koninklijke Maat schappij voor Tuinbouw en Plantkunde en dc heer van Die, voorzitter van de plaatselijke afdecling der maatschap pij, hebben toepasselijke woorden ge sproken, waarna jhr. Roell het slot woord sprak, waarbij hij uiting gaf aan de hoop, dat de kinderen later het Oranjehuis zullen steunen. Het Wilhelmus werd door allen ge zongen, waarna de plechtigheid in stroomenden regen eindigde. Leider van Zwart Front" in hooger beroep 's-HERTOGENBOSCH, 16 Dec. Het Bossche gerechtshof behandelde heden in hooger beroep de strafzaak tegen A. J. M., leider van het Nederlandsche Volksfascisme „Zwart Front" te Oister- wijk, die door de Bredasche rechtbank is veroordeeld tot een maand gevange nisstraf, wegens beleediging van Mr. J. R. H. van Schaik, minister van justitie. Tegen dit vonnis hebben zoowel de verdachte als de officier van justitie hooger beroep aangeteekend. Het arti kel behandelde de zaak Mannheimcr. De advocaat-generaal bctrerde het in De advocaat-generaal betreurde het in dachte terzake" van smaad heeft vrijge sproken en hem alleen wegens beleedi ging heeft veroordeeld. Hij achtte den inhoud van het artikel in hooge mate beleedigend voor minister van Schaik. Daar de verdachte het vorig jaar een voorwaardelijke 6traf van twee maan den heeft gehad.'waarvan de proeftijd nog niet om is, zal ook deze straf ten uitvoer worden gelegd. 1-Iij eischte een gevangenisstraf van rier maanden. plaats van naar Sianfoe te gaan, zoo als hij van plan was. De politieke raad te Nanking ppeft bestolen een strafexpeditie te oigani- seeren tegen de opstandelingen, die on der bevel zal staan van Ho Ying Tsiing, den minister van oorlog. In welingelichte kringen is men van meenin.g dat deze maatregel Vjslemd is druk uil te oefenen, zonder noodza kelijk té moeten leiden tot een militaire actie. Yoe Yoe Yen, de voorzit'er van de controleerende Yoean, is benoemd tot commissaris, belast met de pacificatie van de provincie Sjensi. Het Britschc schip „City of Oxford" door Duitsch slagschip aan» gehouden Strijd in het Noorden Volgens de Manchester Guardian hebben de ouders van Duitsche sol daten, die in Spanje dienst doen, bericht ontvangen, dat hun zoons naar onbekende bestemming zijn gedirigeerd, om oen militaire oplei ding van 16 weken te volgen. Men heeft hun verzocht liun on- gczegeldo correspondentie naar het postkantoor te Berlijn tc zenden, niet opgave van het wapen, waar bij de mannen dienen. Do Manchester Guardian meldt voorts, dat familieleden van in Spanje gesneuvelde Duitsche vrij willigers daar bericht van hebben ontvangen. Uit Bilbao wordt gemeld, dat het slechte w-eder aan het Noordelijke front voortduurt. De regen stroomt overvloedig in Asturië en Biscaje. De regeeringstroe pen blijven oprukken en bezetten Ira- semendi, een strategisch punt, dat de stellingen van Escorraza bchccrscht. De vijand ontketende een lievigon aanval op het front van Escalada, maar w-erd afgeslagen. Een auto, welke nationalis ten en oorlogsmateriaal vervoerde, is omgeslagen, waarbij alle inzittenden zijn omgekomen of gewond. Woensdagmorgen tegen half twaalf verschenen vier bombardcmenisvlieg- tuigen bij Cerberes, op Fransch grond gebied. Dc toestellen waren aan do on derzijde der vleugels gekenmerkt met zwarte en witte strepen. Zij vlogen in gevechtsformatie. Na een zeer korte vlucht boven de streek van Cerberes begaven zij zich naar Portbou (Spanje). Hier wierpen zij vier bommen neer. Te Cerberes kon men duidelijk de ontplof fingen hooren en de dikke rookwolken zien op stijgen. Do News Chronicle publiceert een on- derlUucl, dat generaal graaf Aldo Ros si, gouverneur van Majorca, in het hoofdkwartier van dc Spaansche pha lanx" heeft verleend aan Frederic Ba sedow. Rossi, die gekleed was in de uni form van de phalanx met Ilaliaansche cn Spaansche ondcrschcidingsteeke- nen, verklaarde het volgende: lk ben een soldaat, een opstandeling en een mcnsch. Ik behoef niet te weten wat gisteren gebeurd is of morgen zal gebeuren. Ik leef op het oogenblik om het communisme te bestrijden, mijn grootsten vijand. Ik heb geen enkel an der belang dan den strijd tegen het communisme. Ik heb Italië zonder toe stemming der regeering verlaten." Op de vraag, wat hem zal overkomen, als hij naar Italië terugkeert, ant woordde hij, dat hij in de gevangenis zou kunnen worden opgesloten. Hij weigerde iets te zeggen over Ccuta en de Canarische eilanden en besloot al dus: Ik stel geen belangstelling in Minor ca. Wij concentreeren ons op den strijd tegen Catalonië, de haard van het communisme en zullen de rooden ver drijven. Britsch vaartuig en Duitsche oorlogsbodem Toen het Britschc stoomschip „City of Oxford" Woensdag te Gibraltar uit Liverpool aankwam, rapporteerde de gezagvoerder, dat toen hij buiten de Portugccsche kust voer, het kleine Duitsche slagschip „Deutschland" hem door middel van signalen gevraagd heeft, waar hij vandaan kwam en waar hij heen ging. CARL VON OSSIETZKY BERLIJN, 16 Dec. (Havas). Carl von Ossietzkv is Maandag uit het. zieken huis Westend, waar hij sinds eenige weken in behandeling was, ontslagen. Men weet niet, waar hij zich op het oogenblik bevindt. Tengevolge van een longont steking is Kosola, do leider van de Lappo-beweging m Finland, overleden. In 1930 wist Kosola met zijn mannen de opheffing van de commu nistische partij in Finland te bewerkstelligen. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBL1CITE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG BI NNhNI.A ND Tweede Kamer behandelt dc begroo ting voor het Landbomvcrisisfonds. (Derde Blad, pag. 1). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. t£ De Bilt, - Krachtige wellicht stormachtige Z. tot Z.-W. wind. betrokken tot zwaar bewolkt, later opklarend, tijdelijk regen, aanvankelijk zacht, later iels kouder. Hoogste barometerstand 770.4 te Genève. Laagste 7297 te Jan Mayen. L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 VERBOUWINGS OPRUIMING Wilt U nog BONT koopen? Doe het dan spoedig. Nu is het voordeelig. Belangrijke opdracht aan de Ned. Scheepsbouw Mij. AMSTERDAM, 16 Dec. Naar wij vernemen heeft de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te dezer stede door bemiddeling van de Stoom vaart Maatschappij „Oceaan" N-V. op dracht gekregen van de firma Alfred Holt cn Co. te Liverpool voor den bouw van een motorschip. De afmetingen van dit schip zullen zijn: lengte 475 voet, breedte 66 voet, holte 38 voet. Het schip zal voorzien zijn van een koelinrichting en zal ook worden uitgerust voor het vervoer van palmolie en andere vloeibare oliesoor ten. Verder zal het schip een modern© en comfortabele passagiers-accomodatie krijgen, welke zich op een afzonderlijk dek midscheeps zal bevinden. Als merkwaardig feit kan gemeld worden dat dit het eerste schip zal zijn, dat. de firma Alfred Holt en Co. op een buitenlandsche werf zal laten bouwen. Nog een opdracht AMSTERDAM. 16 Dec. De Neder landsche Scheepsbouw Maatschappij heeft opdracht gekregen voor den bouw van een mol or vracht- en passagiers schip van S'/i duizend ton. Opdracht geefster is de Noonsche reederij Wil- helmsen. De motoren zullen door de N.V. Gebr, Stork te Hengelo worden gebouwd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1