AMERSFQGRTSCfi DAGBIAD Planting van den Oranje-Lippe-boom ZANGHULDE VAN 2000 SCHOLIEREN DES MORGENS Zaterdag 19 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 147 In de avonduren zal een muzikale rondwandeling door de stad gehouden worden DE PLECHTIGHEID BIJ SECRETARIS BRUGGETJE 38 SCHOLEN AANWEZIG Cavaleriesabel voor Prins Bernhard ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amcrstoort 1.95: per maand 0.65; per pm 10 (ICR iflVFRIFNTIFN >an 1—, regels 11.05 met inbegrip van een .e« snummei 1- innemann ranr ""L Vve"ekenns te?en ongelukken) 1 0.15. TYÏ5* PT Vf I A MHT? T\ elke regel meer 1 0.25 Liefdadigheids-adverientiün voor de POSTREKENING 47910 S 2'85' ^TFI^FnnN^uïcBr °*?a "Iv E Lyll LAll ivll/ü hei,< van ':cn P"is- Kle'n« Adverienticn „KEITJES" bi; vooruitbetaling 1—5 regels ifci-h.t'UUN INTERC. 513 50 cent. elke rege meer lOcent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra f C.0. boom, welke een herinnering zal zijn aan dezen blijden dag. Jullie plicht la dat nooit iets aan dozen boom zal ge schieden. Met liét gezamenlijk zingen van het Wilhelmus werd do plechtigheid be sloten. waarna tie heer Chr. v. Zwee» den een „i.eve het „Vorstelijk Bruids naar uitbracht, dat spontaan door de aanwezigen werd overgenomen. Oranjetenloonstelling Oh Amersfoort heeft, vandaag op ondubbelzinnige, spontane wijze uiting gegeven aan de verknochtheid aan het Oranje Huis. Ter gelegeidieid van den ondertrouw van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld hebben bijna 2000 schoolkinderen hedenmorgen een aubade gebracht aan den burgemeester. In de middaguren werd door mr. J. C. Graaf van Randwijck met. de schoolkinderen bij het Secretarisbruggetje de Oranje-Lippebooni geplant. De tocht naar het feest* terrein Hellestraat* kwartier T^EEDS enkele dagen fevo- ven hadden tal van vers eenigingen vergaderingen bes legdom tot een oplossing te geraken voor dezen grooten dag. En wij kunnen niet ans ders zeggen dan dat het wel in de eerste plaats aan de bes moeiingen dezer vereenigins gen te danken is, dat de dag van aanteekening, voor wat Amersfoort betreft, één van de hoogtepunten uit de bruidsdagen van het Prinses lijk Paar is geworden. De mes dewerking van al de muzieks corpsen en de schoolkinderen heeft eveneens ruimschoots hiertoe bijgedragen. Dc dag van heden heeft wederom be wezen, dat temidden van de stormen der tijden de band tusschen Nederland en zijn Oranje Huis hechter en sterker is gewordend Er is vandaag vreugde ge weest om Haar, die een eere-plaats in neemt in de harten van alle landgenoo- ten. Het geslacht, waaruit Prins Bern hard stamt, staat hekend om dezelfde eigenschappen, welke het Nederland- sché Volk ook in de naaste omgeving van onze Koning'.n steeds in zoo hooge mate met eerbied heeft gewaardeerd en waardoor de verhouding tusschen Vors tenhuis en Volk zulk een persoonlijken inslag heeft verkregen. Prins Bernhard heeft hier een volk gevonden, in veel gelijk aan dat, waaruit Hij zelf is ge sproten. Een-volk gehecht aan orde, ge hoorzaam aan de wet, trouw aan be ginselen en tradition, maar boven al les: onwankelbaar in zijn liefde voor het Vorstenhuis. De historie van het land, dat Zijn tweede vaderland is ge worden. heeft den Prins Gemaal ge leerd, dat in lief en leed. in blijde en in droeve dagen. Oranje en Nederland één zijn en één blijven en dat deze hand een ourl verbond der vaderen niet steunt op belofte of eed, maar op eerbied, dankbaarheid en liefde. In dit verhond van Volk tot Vorstenhuis is de jonge Prin6, die d° Geniaal van Neder- land's Kroonprinses zal zijn, opgenomen en des te hechter zal de persoonlijke band tusschen Hem en ons volk wor den, naarmate het geluk van het jonge Vorstelijk Paar en de vreugde die dit geluk der Koninklijke Moeder zal be reiden, grooier en inniger zal zijn De Nederlanders hebben de eigenaar, dice gewoonte een intimiteit die de verhouding tusschen Vorstenhuis en Volk t\poert van met voorliefde te spreken van „onze" Koningin en van „onze" Prinses. En thane» is ook duide lijk gebleken, dat het Nederlandsche volk met open armen bereid staat tot ontvangst van „onzen" Prins Bernhard. Hoe vast en sterk de gevoelens van verknochtheid wortelen, die voor Oranje leven in onze burgerij, daarvan hebben de leden van ons Vorstenhuis zich in den loop der tijden bij Hun doortocht door onze stad telkens weer kun nen overtuigen. F.n wij behoeven in ver hand hiermede slechts te wijzen op die/1 gedenkwaardiger! Vrijdag van den achttienden September j.b, toen uit dui zenden monden vreugde juichte bij de geestdriftige verwelkoming van het Prinselijk Paar in Amersfoort. Het was le zien aan H.K.II., dal Zij toen even ontroerd was hij al dat spontane hul debetoon. De politie was zelfs niet meer bij machte het enthousiasme der jon gere generatie eenig6zin6 te temperen. De ochtenduren DEN geheelen ochtend heerschtc in de binnenstad een ongeken de drukte. Velen waren met Oranje getooid en van tal van huizen wap perde het nationale dundoek. Boven dien waren vele gevels op zeer smaakvolle wijze versierd en dit alles zclte luister bij aan dezen ge- denkwaardigen dag. De politie had uitgebreide maatrege len genomen en zorgde voor de hand having der orde en leidde het verkeer, dat door dc stad gttvg, in goede banen. Dc stadsbeiaardier deed ons allen ge nieten van de nationale liederen, die hij op liet carillon van den O.L. Vrouweto ren ten gehoore bracht. De schoolkinderen, die zich in die vroege uren naar hun diverse onder wijsinrichtingen begaven, waren even eens met Oranje getooid en velen voer den nog nationale vlaggetjes met zich mede. I-let WQ6 een ongekende drukte in het Arnhemscheweg-, Leusder-, Kruiskamp- en Soestcrkwartier, waar de kinderen zich onder leiding van het onderwij zend personeel verzamelden om tegen kwart voor tienen naar het feestterrein Helleslraatkwartier af te marcheeren, voorafgegaan door de muziekcorpsen van de huzaren, infanterie, R.O.G. en het vrijwillig muziekcorps van het 5e Heg. veld artillerie. De scholen uit het Arnhemschcweg- kwartier gingen met de muziek van do huzaren vanaf dc verzamelplaats via Kamperbinneiipoort,WeverssingeI,Zand, achter het Raadhuis naar het feestter rein. Die uit het LeusderkWartier sloten met de muziek van de infanterie bij de Westerstraat aan en gingen vervolgens langs de vastgestelde route naar het terrein. De scholen uit liet Kruiskamp- kwarticr liepen met de R.O.G.-kapel achter bet Raadhuis om naar het ter rein, terwijl tenslotte de scholen uit het Soeslerkwartier, die zich bij den Ouden Soesterweg verzameld hadden, met het vrijwillige muziekcorps van het 5e Reg. Veld-Artillerie gingen via van Perseyn- straat, Utrechtschcweg, Utrechtsche- straat en Plantsoen. Alles was keurig geregeld en nog voor het bepaalde uur waren alle leer lingen op het terrein Hellestraat-kwar tier aanwezig. Van de ongeveer 40 scho len namen 1950 zangers aan de aubade deel, terwijl er ongeveer 990 toehoor ders overbleven. Een overzicht van de aubade, tier plaats De aubade die hedenmorgen op het feestterrein bij het Ilèlléètraatkwars vond in het bijzijn van den burgemeester (Foto: WEERS) INMIDDELS was onze burgemeester, mr. J. C. Graaf van Randwijck, ook gearriveerd. De burgemeester was in gezelschap van zijn echtgenoote. Eveneens bemerkten wij o)> het feest terrein vele raadsleden, alsmede mili taire en politieautoriteiten. De autoriteiten cn gcnoQdigden had den aan de overzijde van de Molen straat, plaats genomen op een speciaal gereserveerd gedeelte, terwijl ook de toehoorders en begeleidende corpsen zich daarnaast hadden gevoegd. Eenigp nuimrten over half ell nam de- plechtigheid een aanvang, waarbij de heer Ghr. van Zweeden, voorzitter van de Oranjeverecniging, mede namens de Oranjovereeniging „Het Soest erkwar- tier", alle aanwezigen op dezen stralen den winterdag welkom heette en in het kort de gedenkwaardige gebeurtenis van dezen dag memoreerde. Dc heer L. W. van Loou, inspecteur van het lager onderwijs, betrad hierna het podium cn schetste de betcekenis van dit uur, dat in de annalen van dc geschiedenis aangeteekend zal worden en waaraan onze stad nu uiting geeft voor haar bur gemeester, als vertegenwoordiger van het gezag. Allereerst werd het eerste cn zeven de couplet van het oude Wilhelmus ge zongen, hetgeen begeleid werd door dc SJafmuziek van het 5e Reg. Infanterie onder leiding van kapelmeester J. R- van der Glas. Dc zang stond onder lei ding van den lieer L. Keemink, hoofd van de Gabrie Mohen school. Nadat deze twee coupletten gezongen waren door dc bijna 2000 aanwezige schoolkinderen werden drie coupletten van het „Feestlied Hollands Bruids paar" van J. R. van der Glas (tekst van Ph. M. van Kranenburg) ten ge hoore gebracht: Hoor, hoe blij en ongedwongen Rijst de zang van Holland's jeugd, Hollands bruidspaar wordt bezongen Op deez' winterdag vol vreugd. Hoor, het lied uit vele monden Ruischt door 't dankbaar Vaderland!' God heeft ons opnieuw verbonden: 't Blijft Oranje Nederland! God heeft ons opnieuw verbonden: 't Blijft Oranje Nederland! 't Land aan zee en 't huis Nassouwe Zijn door Gode saamgesnoerdJ En tol in den dood getrouwe Heeft Oranje aangevoerd. 't Heilig snoer, in Godes handen Blijv' een zegen voor het land! 't Slaakte vrij de Nederlanden! 't Redde vaak van 's afgronds rand! 't Maakte vrij dc Nederlanden! 't Redde vaak van '6 afgronds rand! De burgemeester en zijn echtgenoote, alsmede tal van autori* teiten, volgden met interesse het gezang van de bijna 2000 schoolkinderen {Foto: WEERS) Holland juicht weer, nieuw verrezen! Zie, haar zon steeds honger gaat! Holland's volk zal dapper wezen: 't Schouwt pen stralend blij gelaat! Prince Bernhard lacht ons tegen In deez' lijd van droeven druk! Prince Bernhard, wees een zegen! Bruid, wij wenschen U geluk. Prince Bernhard, wees een zegen! Bruid, wij wenschen U geluk! Nadat nog drie coupletten van het Vlaggelied warén gezongen, werd nog gezongen hel eerste couplet van „Wilt lieden nu treden" uit Valerius Gedenck- clanck. Helder en frisch klonken vervolgens do stemmen van de jeugd en op keu rige wijze werd liet zoo inge studeerde programma gezongen onder leiding van den dirigent. Inderdaad was dit een gedenk waardig oogenblik, waarvan allo aanwezigen in diepe stilte getuigen waren en het Oranjezonnetje ver leende daaraan een prachtig cachet. Na de zang-hulde betrad de burge meester onder luide toejuichingen het podium. Hij riep de kinderen dicht om de vorhooging en bracht hen hartelijk dank voor deze hulde. Spreker bracht vervolgens dank aan het Oranje-Comité, de heeren Van Loon, Keemink en v. d. Glas, verdere mede werkenden en in het bijzonder dc 2000 schoolkinderen. Het verheugde hein, dat hieraan deelgenomen was door kin deren van alle scholen, zonder uitzon dering, wat een symbool an eenheid is, die in ons dierbaar vaderland moet zij n. Spreker citeerde een gedicht en be sloot niet het verzoek om gezamenlijk „Lang leve het Bruidspaar" te roepen, waaraan spontaan gevolg werd gegc ven. Besloten werd met het gemeenschap pelijk zingen van het Wilhelmus. Precies elf uur vertrokken de autoriteiten van het feestterrein en kort hierna gingen de scholieren onder lei ding van het onderwijzend personeel. Op dat oogenblik klonken de eerste töo- nen van het klokkenspel van den O. L. Vrouwetoren over de stad. In verband met de festiviteiten des middags moest de aubade niet te lan gen tijd in beslag nemen. De leiding was evenwel uitstekend en alles verliep naar wcnsch. bij Plantsoen West hadden opgesteld, een aardig gezicht dit groepje, dat vol op met Oranje was getooid, to zien voorbijtrekken. Jammer was, dat de organisatie eenigszins te wenschen overliet, door- dal sommige groepen van kinderen niet op de door de padvinders aan te wij zen plaatsen opgesteld werden. Hel ver dient ook aanbeveling om voortaan ge bruik te maken van de loudspeeaker, waardoor het gesprokene tol zijn recht komt. Vanmorgen bleek het slechts- be perkt tot de directe omstanders van de sprekers. De mot linten versierde boom werd getrokken door paard en wagen, waar aan vooraf de feestelijk in oranje-rood wit en blauw als kabou-lem gekleurde leerlingen van de fraterschool gingen. Onder het spelen van den Lippe-Det- mold-marscli door dr. II.-K. Muziekvcr- eeniging iKskracht bereikte de kleu rige stoet dc plaats van bestemming, IX het kader van de feesten had he denmiddag do opening van de Oranjetenloonstelling in Fiéliito plan is door Jhr. A. W. den Beer Poor- tugael, die 0.111. het volgende zcido: „Het is vandaag de dag waarop Neer- land's Kroonprinses Juliana en Prins Bernhard aanteekenmi, om den 7en Ja nuari in liet huwelijk te worden ver bonden, de dag waarop de Oranjeboom oranjebloesem draagt. Dat ifi niet alleen een belangrijke, maar ook een zeer heugelijke, blijde ge. beurtonie: in dc eerste plaats voor het Bruidspaar zelf, zeker ook voor 11.M. de Koningin, doch ongetwijfeld ook voor heel ons land, omdat daardoor en daar mogen wij gerust voor uitkomen de mogelijkheid geboren wordt dut do aloude oranjestam weer jonge loten geve en tot bloei kome: de oude oranje stam die zooveel mannen heeft voort gebracht, waaraan ons land oneindig veel heeft te danken. Het bestuur van dit museum heeft daarom, kort na liet bekend worden van de verloving, liet plan opgevat om juist in deze bruidsdagen een Oranje- tentooiistclling te houden, cn ik kan er dadelijk aan toevoegen: liet heeft van alle kanten de grootste medewerking ondervonden. Wanneer ik dan ook, namens het be stuur, een woord van dank richt tot al Ion die hebben medegewerkt door in te zenden, dan gaan in de eerste plauts ge. voelcns van groote erkentelijkheid uit naar 11.M. dc Koningin, die dadelijk bereid is geweest niet minder dan zes tien schilderijen, groot en klein door een gerekend, af te staan. In dit verhand voeg ik een woord van welgemeenden dank aan den In tendant van Soestdijk, die op de meest welwillende wijze zijn medewerking heeft verleend. Voorts een woord vun dank aan Bur. genieester cn Wethouders, die ons het mooie portret van den Zwijger en dat van Prins Willem V hebben willen af staan. Ik kan verder niot Ieder bij name noemen, maar aan alle inzenders breng (Vervolg op pag. 2). Des middags HET carillonspcl van den heer S. A. van kalveen klepelde na het mid daguur een groot aantal bewoners naar het centrum van cle stad. De natio nale klanken van den O. L. Vrouwetoren w aren tot ver in de buitenwijken hoorbaar en luidden v rooi ijk dc plechtige gebeur tenis: het planten van den Oranje Lippe-boom, in. Tegen het uur van tweeën heerschic er in de omgeving van de Lingestraat een groote drukte. Een honderdtal schoolkinderen had zich hier verzameld, alsmede vele nieuwsgierigen, die de drukte van dat jonge volkje met groote interesse volg den. Dan breekt het groote oogenblik aan: het overbrengen van den hoorn, die liet symbool is van het verbond tusschen de Huizen Oranje en Lippe. Voorafgegaan door de R.-K. Muziek vereniging „Wilskracht" trok de stoet van schoolkinderen inct den Oranje- Lippeboom \an de Lingestraat via den Ouden Soesterweg langs Puntenburger laan. van Asch v. Wijckstraat, Wevers- straat, Utrechtsche Brug naar liet Plantsoen grenzende aan het Helle straat kwartier. Het was voor de vele belangstellen den, die zich langs de route en vooral RS&iSèfë «te"/*-' )Z 'n De heer L. Keemink, de leider podium bij de uitvoering van waar reeds de burgemeester en echt genoote en vele autoriteiten alsmede vele toeschouwers stonden te wachten De lieer Chr. v. Zweeden achtte het een sympathiek ideo den Oranje Lippe- boom te planten. Het is volgens hem een sobere plechtigheid, maar toch ook een symboliek. Moge deze boom, aldus spreker, ge tuige zijn van den groei en bloei van ons Oranjehuis. Spreker brengt tenslotte dank aan allen die medewerking verleenden, in bet bijzonder den burgemeester en Wilskracht". i Hierna ving de planting aan, waar bij de Burgemeester geassisteerd werd door acht leerlingen van diverse onder wijsinrichtingen. Dc schop deed al spoedig dc ronde onder de autoriteiten, die allen gaarne bijdroegen aan het graafwerk. Toen bet gat gegraven was werd met hulp van gemeentewerklieden den boom overeind gezet. Even voor 3 uur wa^ de boom ge plant. wat gepaard gegaan was met luid gejubel en het- spelen van het eerste couplet van het Wilhelmus. Later zal bij dezen boom ingegra ven worden een perkamentrol met de namen van de jongens, welke hem hielpen planten. Hierna verzamelden de kinderen, die den boom getrokken hadden, zich daar rondomheen. De Burgemeester bracht dank aan de kinderen voor het planten van den van den massalen zang, op zijn de zangnummers (Foto: WEERS) Hedenmorgen ten Paleize aangeboden 's GR AVEN'HAGE, 19 Doe. Van- moreen om half tien heeft een deputa tie van de cavalerie op het paleis aan liet Noordeinde aan 7,. D. H. Prins Bernhard een cavalerie-sabel aangebo den De deputatie hesitond uit den inspec teur der cavalerie kolonel H. F. M. ba ron van Voorst tot Voorst, kolonel H. Gh. G. baron van Laivick, gouverneur der Koninklijke Militaire Academie, ko lonel E. A. F baron Creutz. comman dant van het 2de regiment huzaren, ■uit.-kolonel K G. van der Mandele, rommanrlant van het le regiment hu zaren en ritmeester B. A. de Veer, ad judant van den inspecteur. De sahel werd aaneeboden namens alle officieren en onderofficieren der cavalerie ter eelegenheid van de in trede van Prins Bernhard als kapitein (ritmeester) bij dit wapen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1