DE LEYTAX Prins Bernhard ontsteekt een vreugdevuur 4000 EXEMPLAREN voor groote afstanden Symbool van de liefde des volks Belangrijkste Nieuws Licht op LUYCX Nederlandsch Fabrikaat Maandag 21 December 1938 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 148 jit nummer bestaat uit 3 bladen Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS VOOR KERSTMIS 70.000 voor liefdadig doel Een tweede E.L.T.A. te Den Haag AMER SFQGRTSCLi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per a maanden voor Amersfoort 1.95; per maanj 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN >an 1—rc?cls 1 ll05 met mbegr.p van een .cw snummti r weck met Sra1verzekering teven ongelukken) I 0.15. TVE* TT* ïT X^f T A VTM^ TA elke regel meer I 0.25 Lieldadigheids-advertentién voor n^TDc"^ P3 maandcn 2-85- Afzonderlijke nummers I 0.05 I }V i_, L-l^l LAil IJK/Li helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regeli POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 -W-V 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.-. Eewijsnummer «tra f C.Oi DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE pPLAAG VAN AANGESLOTEN Bil HET BUREAU VOOR PUBLICITE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's STADSNIkUirS Feestviering in onze stad. (Tweede blad, pag 1). De heer H. G. Huslage spreekt in het Volksgebouw. (Tweede blad, pag. 1). Goede vangst van de politie. (Tweede blad, pag. 1). P Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige Z. tot Z.-W. wind, ne velig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig ver andering in temperatuur. Hoogste barometerstand 776.3 te Wee- ncn. Laagste 725.9 te Abi6ko. LA NGESTRA AT <9 TEL. 190 Lederen HANDSCHOENEN, SJAALS, CEINTUURS, KRAGEN, enz. Op de nieuwste dingen wordt nil 20 korting gegeven. Opbrengst van de verpach* ting der Haagsche tri» bunes B. en W. van V-Gravenhage stellen den raad voor dc opbrengst ad 82 800 \an de inschrijving voor dc tribunes langs de route van den vorstelijken hu welijksstoet, welk bedrag nog wordt vermeerderd met 3000 van andere zij ne in verband met Iribunebouw voor weldadige doeleinden beschikbaar ge steld, te verdeel en op de volgende wijze: Het Comité voor de luisterrijke vie ring te s Gravenhage van het huwelijk van H. K. II. Prinses Juliana en Z. D H Prin,. Bernhard wordt in slaat gesteld, onder goedkeuring van B. en W. een feestgave te verstrekken aan armlasti gen en gesteunden of in werkverschaf fing opgenomen werkloozen. Hiertoe wordt, ter aanvulling van Tie vanwege hei Comité te houden openbare inza meling een bijdrage van 60.000 k 6 j.OOO ter beschikking van het comité gesteld. Ion behoeve van z.g stille armen wordt in totaal een bedrag van 5000 \oor giften beschikbaar gesteld: ook dit bedrag wordt ann bovengenoemd Comité ter band gesteld. Aan de vereeniging Juliana Kinder ziekenhuis te 's-Gravenlmge wordt loc- gekend een gift van f 5000. Aan de vereeniging Juliana Kinder bewaarplaats Ie Scheveningpn wordt toegekend een gift van f 2000. Ten aanzien van de na deze verdee ling nog beschikbaar zijnde gelden wa re aan B. en W machtiging tp verbe nen deze gplden le bestemmen voor .oor hpii te henalen liefdadige of maat schappelijke doeleinden. Indrukwekkend en fantastisch schouwpel waarvan duizenden getuigen waren ZATERDAGMIDDAG heelt Prins Bernhard op het mos nument op het Juliana van Stöh bergplein te Den Haag, dat des* tijds werd opgericht als herinne* ring aan den geboortedag van Prinses Juliana, het vreugdevuur ontstoken, dat onafgebroken zal blijven branden tot aan het einde van den huwelijksdag en dat het svmhool is genoemd van de lief* de die in aller hart oplaait voor het vorstelijk bruidspaar. DROMMEN verdringen zich in de straten, die van zovpn kanfpn op het plein uitkomen. Achteraan stond men op stoelen en kisten of hand karren; telescopen steken boven de hoof den uit. Op het middenplein, buiten het hek. dat het plantsoen om het monument om ringt stonden in groote getale de genoo- digrlpn met hun dames. Binnen het hek wachtte de leden van het comité en de hoogore autoriteiten. Onder dezen bevon den zich oud-minister ir Bongnerts. de wptbourlprs ir. Feber. Prof ir. C. L. van der Bilt en J R. Snoerk Henkemans. de gemeente-sècrètaris mr dr. -T J Rons- son. generaal b. d. Weber en verschil lende leden van den Gemeenteraad. T.n- tpr arriveert nog de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland Staatsminis ter .Tbr. van Karneheek. Van het comité, dat in 1000 hot initiatief nam lot de op richting van liPt monument, waren nog enkele overlevende leden nanwezjig' Mr j v. d. Brandhof. destijds secretaris. Graaf Dumonceau en mevr. de Douairière J Baronesse van Lyndenvon Schmidt auf Altenstadt. Af en toe stapten onder applaus van hel publiek, groepen jeugd naar het plein. De plaatselijke leiders van den Riizonderen Vrijwilligen T.nndstorm in Zuid-Holland West marcheeren onder comando van de oversten Boots en Van Hoogenhuize naar de richting van de Juliana van Stolberglaan om zich daar op te stellen. De christelijke Oranje-gar de trok met slaande trommen en wappe rende vaandels op en posteerde zich vlak hij het hek van het plantsoen. De militaire kapel was eveneens op post. Aan de kant van de Adclhcidstraat staat zij klaar om te spelen. De tijd van het wachten werd gekort door de radiowa gens, die af en toe een stukje pijpersmu- ziek door de luidsprekers laten hooren. Het monument zelf was keurig ver sierd. De bakken beneden waren geheel met groen en witte bloemen gevuld. De kolommen, die de groote middensehaal dragen, waren omvlochten met groen en oranje. In de schaal zelf schenen on zichtbare electrische lampen tegen twee zilveren kelken, in de bovenste waarvan straks het vreugdevuur zal branden. Op zij slaat een klein paviljoen, ge heel mei tapijten behangen, met en kele zetels er in en met een naar voren hangend oranje baldakijn. En eindelijk, precies om vier uur, zwol het gejuich machtig aan. Motor mannen reden aan, gevolgd door den- zelfden grooten, zwarten gesloten wa gen met koninglijken standaard, waar in het prinselijk paar desmorgens naar het stadhuis reed. Ditmaal werd hij door marechaussees te paard geëscor seerd Dan vlammen op het plein twee helle bengaalsche fakkels op. Alles stond in feërieken gloed. Het mo nument wierp een zware slagscha duw op het plantsoen. Het oranje baldakijn stak 6cherp af tegen de almaar strakker wordende lucht. Uit de fakkels spatten vonken om hoog en 6teeg een smalle rookko lom naar boven. Het Prinselijk Paar de Prinse6 in een beige bontmantel, waaronder zij hetzelfde blauw-groene kléed draagt als des morgens, de Prins wéér in zijn lange overjas stapte uit de auto. Een Het vorstelijk bruidspaar arri# veert aan het Juliana van Stol# 'bergplein voor het ontsteken van het vreugdevuur klein meisje, Marietje Haring, een al lerleukste krullekop van een jaar of vier, vijf, dochteije van een der comité voorzitters, bood Hare Koninklijke Hoogheid bloemen aan. Toen de Prinses, vergezeld van den voorzitter, voorop ging naar hel pavil joen, volgde de Prins lachend, met zijn hand op het kleine, blonde krullekopje, dal een klein beetje verlegen voor hem uitliep. Hij had cr schik in. Toen de Prinses en de Prins hadden plaats genomen op de voor hen be stemde zetels, richtte Ir. M. Bongaerts een korte toespraak van gelukwensc.b tot hen. Rede van Ir Bongaerts Koninklijke Bruid. Doorluchtige Brui degom. Met eerste woord, dat ik met uw ver lof tot u mag richten op dezen geluk kigen dag, is hoe kan 't anders een eerbiedige gelukwensch uit naam van al de bewoners van de Bezuiden- houtwijk. Een eerbiedige gelukwensch met de aanteekening van uw huwelijk, waar voor uit alles ziel de bede tot den Al lerhoogste stijgt, dat het zoo gelukkig moge zijn als hier op aarde mogelijk is. celukkig tot in lengte van dagen. Een geluk, waarin de Bpzuidenhout- wijk zich hij voorbaat verheugt en met haar. ik hen er zeker van, geheel de koninklijke residentie, geheel het lieve vaderland. Een geluk, dat een hechten grondslag heeft in de nooit volprezen toewijding der Oranjes aan het Nederlandsche volk en dat in de met Godsvertrouwen te ploegen voren van Nederlands ge schiedenis den bodem hereidt voor den bloei en het welzijn van dat volk. van uw volk. Het twepde woord is dank, dank aan Uwe Doorluchtige Hoogheid, omdat gij hebt willen gehoor geven aan onze uit- noodiging u op dezen zoo hiizonderen dag naar het centrum van de Bc/ui- rlenhoutwijk te begeven, om het vreug devuur te ontsteken Dank aan Uwe Koninklijke Hoog heid, omdat gij deze feestelijke ontste king met uwe hooee tegenwoordigheid hebt willen vereeren. Dat vreugdevuur is bet symbool van de liefde, die in aller hart oplaait voor u, vorstelijk bruidspaar, dat vuur zal onafgebroken branden al de dagen die ons nog van de voltrekking van het blijde huwelijk scheiden. Dat vuur zal opvlammen uit het mo nument, dat is opgericht ter dankbare herinnering aan de geboorte van Uwe Koninklijke Hoogheid en dat op 20 September 1910, namens Hare Majesteit Koningin Wilhelmina werd onthuld door wijlen Zijne Koninklijke Hoog heid Hendrik, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, als herinne ring aan den heuglijken dag van 30 April 1009. Doorluchtige Hoogheid, alom zal er dus vreugde zijn, doch de Bezuiden- houtwijk is er van overtuigd, dat die vreugde haar hoogtepunt hoeft in uw eigen hart. Daarom veroorlove u mij u uit te noodigen met eigen hand het symbool dier vreugde te ontsteken. Mag ik u daartoe een feestelijk bran dende fakkel overhandigen? De Prins ontsteekt het vuur Aan bet verzoek van den comité-voor zitter het vreugdevuur te willen ont steken, geeft Prins Bernhard onmiddel lijk gevolg. Weer zetten bengaalsche fakkels het heele plein in oen sprookjes- licht Aan een langen, met bloemen omwonden stok brandde een klein plukje vuur. De Prins nam hem en reikte ermee naar de hoogste zil veren schaal van bet monument, waar aanstonds met een lichten plof 'n breede gele vlam omhoog schoot, met haar tongen krullend in de richting van den wind. De duizenden, die om het plein staan, juichten De bengaalsche fakkels doofden tot gloeiende punten; niet6 anders dan de breede, lekkende, gele vlam scheen, dansende schaduwen too- verend op den grond en op de ge zichten van de mcnschen, die er om heen stonden. Nog even zagen de vorstelijke per sonen het imposante schouwspel aan. De militaire kapel speelde „Wilt heden nu treden" en aan alle kanten werd meegezongen. Het was een plechtig moment. Het afscheid duurde kort. Een enkele handdruk en de Prins en de Prinses stegen weer in hun auto om langs een omweg door liet. feestelijk versierde Be- zuidenhoutkwartier en door hot Haag sche Bosch weer naar het Paleis terug te keeren. De feestvreugde in de stad Gedurende de avonduren concen treerde de drukte te Den Haag zich voornamelijk m de binnenstad, luizen- den profiteerden van de schitterende weersgesteldheid om de illuminatie van liet Paleis, in de versierde straVn en aan de vele verlichte gebou"'en te be zichtigen. De toeloop was op sommige plaatsen zoo groot, dat het verkeer er geen doortocht meer kon verkiijgon. Vooral op de kruispunten der smal le winkelstraten ontwikkelde zich een formeel gedrang. Dank zij de uitste kende stemming onder de feestvierende menigte deden zich nergens vei storin gen van dc orde voor. Bij het Palies werd, om aan de tal- looze voorbijgangers allen een blik op de verlichting mogelijk te maken, door de politie te paard voor éénrichtings verkeer gezorgd. Men kan den indruk van dezen, zoo door de weersomstandigheden begun stigden avond in één woord sprookjes achtig noemen. Aangezien de cafés en restaurants tot drie uur geopend ble ven, duurde de drukte in de stad on gewoon lang voort. Herinneringsboomen Zaterdagmiddag half drie heeft in te genwoordigheid van prof Van der Bilt, wethouder van Financiën, die den wet houder van Openbare Werken verte genwoordigde, en de leden var. het huldigingscomité in het rosarium aan het Jozef Israëlsplein l-1 Den Haag dc planting van twee her Vukingsooomen plaatsgevonden, door een veertigtal kinderen van de schoolkindertuinen, die deze hoornen op een versierden wa gen van de kweekcrij der gemeentelijke plantsoenen, naar het rosarium ver voerden, onder leiding van den heei Herwei jer. Huwelijksgeschenken uit Indië Gezagvoerder Sillevis heeft met de Djalak enkele huwelijksgod icnki-n nit Indië naar ons land gebracht. Met den pendeldienst tusschen Amsterdam en Rotterdam werden Vrijdagavond de ge schenken naar Waalhaven vervoerd De zending bestaat uil een fraai ver sierde pajong, twee goudbrokaten kus sens en een tweetal kleurige theemut sen, vervaardigd en aangeboden door de Roemer Visscher Vereeniging te Ba tavia. Mr. dr. J W. Me>er Ranneft te 's Gravenhage zal de geschonken ten paleize aanbieden. Geen versiering in de beurs te Rotterdam Zaterdagmorgen wilde ook de Beurs te Rotterdam blijk gev-n van '^aar vreugde over den ondertrouw van he* Prinselijke Paar. Een lid van de Beurs Plannen der Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart Van bevoegde zijde vernemen wij, dat de Koninklijke Nederlandsche Vereeni ging voor Luchtvaart ernstig overweegt om op verzoek van de Naamlooze Vennootschap Tentoonstellingsgebouw „Houtrust" van 30 Juli tot cn met 15 Augustus 1937 op het Houtrust-terrein te den llaag een internationale luchtvaart- tentoonslelling te organiseeren. welke door genoemde NA. zal worden geëx ploiteerd. Indien deze tentoonstelling mag slagen, ligt het in de bedoeling haar elke twee jaar te herbalen. Sedert dc E.L.T.A., dc Eerste Lucht vaart Tentoonstelling Amsterdam, die in 1019 in 42 dagen tijds 500.000 bezoe kers trok, zijn ruun 17 jaren verstreken, gedurende welke tijd ons land groote vermaardheid in de luchtvaart verwierf. In dit verband zij er aan herinnerd, dat. dc Koninklijke Nederlandsche Ver eeniging voor Luchtvaart tezamen met dc K.L.M., de Nationale Luchtvaart School cn verscheidene andere lucht vaart instellingen van 21 lot 30 Septem ber 1934 op het Malieveld te den I-Inng en van 12 tol 21 October van dat zelfde jaar op het IJsclubterrein te Amsterdam een zeer geslaagde nationale luchtvaart- tentoonstelling organiseerde, de LUTO, welke beide tentoonstellingen er veel toe hebben bijgedragen liet Nederland sche volk luchlvnartgczind te maken. De organisatoren van (Ie onderneming op Houtrust zijn van het beginsel uit gegaan. dat de luehtvaarttentoonstelling een volledig beeld behoort te geven van de bij de Nederlandsche luchtvaart di rect cn indirect betrokken instanties. Volgens deze opzet zullen dus alle ge bieden van de luchtvaart vertegenwoor digd zijn: toezicht van de overheid op dc luchtvaart, vliegtuig motoren- cn too- behoorenindustrie. luchtvaarlonderzoek, luchtverkeer, luchthavenbedrijf, lucht fotografie, militaire luchtvaart en lucht bescherming. luchtsport, lucht toet isme, 1 lichtvaartonderwijs. weerkunde, berich tendienst en luchtvaar-literatuur. Het ligt voorts in do bedoeling ann deze tentoonstelling diverse attracties te verhinden. Onder de instellingen, die een uitnoo- diging ontvangen hebben om op deze tentoonstelling met een inzending uit te komen, behoort ook het te Utrecht ge vestigde ..Nederland^rh Luchtvaart In stituut". Wij achten deze tentoonstelling een hij uitstek geschikte gelegenheid om aan de plannen van het Utrechtsclie vliegveldcomité meer ruchtbaarheid te geven en de noodzakelijkheid van een luchthaven voor Centraal Nederland in de nabijheid van Utrecht duidelijk in het licht te stellen. Belanghebbenden zullen Maandag 21 December a.s. om 11 uur in hotel Witte- brug te den Haag gelegenheid vinden om nadere bizondorheden te vernemen omtrent de door de NA'. Tentoonstel lingsgebouw „Houtrust" gemaakte be grooting: op de/e vergadering zullen de algomeenp richtlijnen, volgens welke de tentoonstelling zal worden georgani seerd, ter sprake worden gebracht. Waarschuwing en actie tegen misleidende aanduidingen In verband met het feit, dat artikelen van builenlandsch fabrikaat hier te lan de werden en worden in den handel gebracht, voorzien van zoodanige aan duidingen, dat de indruk kan worden opgewekt, dat men met artikelen van Nederlandsch fabrikaat te maken heeft, heeft het bestuur der vereeniging „Ne derlandsch fabrikaat" van zoodanige gevallen, voor zoover deze aan het bc- stuur bekend werden, mededeeling ge daan aan het Minister van Handel, Nij verheid en Scheepvaart, met verzoek er toe te willen medewerken, dat tegen dit misbruik krachtig zal worden opgeko men. Het ministerie van Handel, Nijver heid en Scheepvaart heeft hieromtrent overleg gepleegd met het ministerie van Justitie In verband met een en ander heeft 7 E. de Minister van Handel, Nijver heid en Scheepvaart, aan het bestuur van de vereeniging „Nederlandsch Fa brikaat", in overweging gegeven van ieder geval van misleiding, dal ter ken nis komt van het bestuur van de ver eeniging „Nederlandsch Fabrikaat" on. verwijld, zooveel mogelijk voorzien van bewijsmateriaal, aan liet Openbaar Mi nisterie kennis te geven. In verhand hiermede zal het bestuur van de vereeniging „Nederlandsch Fa brikaat" het op prijs stellen geregeld en steeds zoo spoedig mogelijk in ken nis te worden gesteld van gevallen van misleiding, als hierboven hedoeld. Zoo als van zelf spreekt is het zeer ge- wenscht, dat dergelijke mededcelingen worden vergezeld van het noodige be wijsmateriaal. wilde den Effect en ho *U versieren inet groen en bloemen. De voorzitter \an de Beurscomniissie wilde hiertoe ech ter geen verlof geven, voor welke wei gering hij als motief .anngnf, dal hij dan lalpr ook verlof zou moeten g.wet. de communistische vlag uit Ie steken, als iemand hem dit zou komen vragen Niettegenstaande het verbod werd weldra in den Fffer^nhnek e» n vlag ontplooid en raakte de Beurs sp( edig in een feestelijke stemming.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1