Schermutselingen in het Verre Oosten TAXI-DIENST 4000 EXEMPLAREN 1830 TEL. 1850 1093 DË EEMLANDEU IS COMPROMIS nog mogelijk? De Residentie in feestlicht Industrieele Nic. Bovée Belangrijkste Nieuws Licht op LUYCX Dinsdag 22 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35 e Jaargang No. 149 DE STERKTE DER DUITSCHE VLOOT LUCHTVERKEER VRIJWEL STOP Rondritten per bus mobilisatie Jonge advocaten in de knel Betrouwbaarste-en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 4 uur 17 min. STOFFEN- en MODEHUIS VOOR KERSTMIS HERTOG VAN KENT NAAR ONS LAND AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65: per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Ernnenfand franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een cew ,snumm« -cike rCgei meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor di helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummcr extra f C.05 Donald en Soeng, de adviseurs van Tsjang Kai Tsjek, zijn te Nanking teruggekeerd De Maarschalk spoedig in vrijheid? TOKIO, 21 Dec. (A.N.P.) Vol* gens berichten uit Sjanghai vin* den te Hoeah»Sien schermutse» lingen plaats tusschen troepen van Tsjang Hsoe Liang en van de Nanking»regeering, maar vermij» den de laatsten een bombarde» ment van Sianfoe, klaarblijkelijk in de hoop, dat op het laatste oogenblik nog een compromis met Tsjang Hsoe Liang zal tot stand komen door bemiddeling van Soeng en Donald, die beiden te Sianfoe zijn aangekomen. Onder alle voorbehoud meldt Havas uit Sjanghai, dat de troe» pen der regeering van Nanking, na een hevig gevecht Hocah»sien, dat op 75 K.M. van Sianfoe is ge» legen, hebben veroverd. Zij zouden een bataljon opstan» delingen hebben ontwapend, ter» wijl de luchtmacht der regeerings Troepen het bombardement op Sianfoe zou hebben hervat. Vertraagde oorlogsoperaties Havas seint uit Sjanghai. dat Soeng, 3e directeur van de Bank van China, zich per vliegtuig van Sianfoe naar Nanking heeft begeven. Domei meldt uit Nanking, dat. hoe wel Chineesche officieele kringen be vestigen. dat de centrale regeering geen compromis zal aanvaarden in ruil voor de invrijheidstelling van Tsjang Kai Tsjek, de regeering bevel heeft gege ven de operaties tegen de opstandelin gen in Sjensi te vertragen, teneinde tot een vreedzame regeling te komen. Volgens DornPi zou Donald te Nan king zijn teruggekeerd. Hij zou voor stellen van Tsjang Ilsoe Liang hebben overgebracht. Officieele kringen bevestigen niet. dat Donald zich te Nanking bevindt, doch zii vprklaren wel. dat de berich ten. volgens welke Donald geldcischen van Tsjang Hsoe I-iang overbrengen, Volkomen onjuist zijn. Toestand ernstiger? Havas seint uit Peking. dat Chinee sche kringen zich verwonderen over het feit. dat Donald, die te Sianfoe ver blijf houdt en dc gouverneur van de Bank van China. Soeng. niets van zich laten hooren. Men veronderstelt, dat Soeng belast is met. het opstellen van een nauwkeurig rapnport over den toestand van Tsjang Kai Tsiek met de onderhandelingen over den losprijs voor den generalissimus Tsjang Hsoe Liang. Chineesche waarnemers zijn van meening. dat de toestand ernstiger geworden is door den krachtigen steun, dien Hsoe Tsjoeng. de gou verneur van Kansoe. Tsjang Hsoe Liang geboden heeft. Volgens Chineesche berichten uit Tai Yoean zou Tsjang Hsoe Liang door tusschenkomst van Yen Sji Tsjan. Nanking een reeks nieuwe eischen hebben doen toekomen, waarbij hij zou hebben laten door schemeren voornemens te zijn on der waarborgen naar het buiten land te gaan. Er komen geen berichten over ge vechten in Sjensi, maar de bewegingen der centrale troepen lijken te wijzen op een voltooiing van de omsingeling van Sianfoe. Vliegtuigen uit Nanking blijven boven de troepen van Tsjang Hsoe Liang vlugschriften uitwerpen met het doel een effect tot stand te brengen. Donald en Soeng te Nanking Uit Nanking wordt gemeld dat Maandagmiddag na elkaar de ad viseurs van maarschalk Tsjang Kai Tsjek. Donald en Soeng. te Sian foe op hef vliegveld zijn geland. Zij begaven zich naar de woning van den plaatsvervangenden minister president. Koeng, teneinde rapport uit te brengen. De spoedige terugkeer der beide lasthebbers wordt ah gemeen als een gunstig tee* ken voor den stand der on* derhandelingen over de vrijs lating van Tsjang Kai Tsjek beschouwd. Japansche sympathiebetuiging Het agentschap Domei meldde Maan dag dat de Japansche ambassadeur in een onderhoud met den Chineeschen minister van buitenlandsche zaken uiting gegeven heeft aan de sympathie van Japan ten aanzien van de huidige crisis. Tsjangtioen bevestigde, dat zijn regeering vastbesloten was de rebellie, te onderdrukken. De operatics, zoo zei- de hij verder, ziin reeds begonnen, maar het is moeilijk het incident snel te regelen. De toestand brengt geen wijziging in de houding van China je gens Japan. Tegenover de pers verklaarde Kawa- goe. dat hij voldaan was over de hou ding van Nanking en dat het noodig was. dat. Japan nieuwe opvattingen ten opzichte van China kreeg. Geen compromis met Tsjang Hsoe Liang Nanking méldde Maandag dat, in een onderhoud met den Japan- schen ambassadeur Kawagoe, de Chineesche minister van buiten landsche zaken Tsjang Soen. vér- klaarde dat de regeering vastbeslo ten is haar standpunt te. handhaven en geen compromis te sluiten met Tsjang Hsoe Liang. De strafexpe ditie tegen hem is op weg. De regeering rekent evenwel niet op een spoedige regeling vam de Sianfoe- revolte. De betrekkingen met Japan worden door deze kwestie niet aange tast. Na dit onderhoud verklaarde Ka wagoe aan de pers, dat hij bewondering heeft voor de vastberaden houding van dc Chineesche regeering. Een lijst van schepen die op het uitbreidingsprogram» ma staan Slechts voor eigen veiligheid BERLIJN, 21 Dec. (D.N.B -A.N.P.) De avondbladen bevatten een lijst van oorlogsschepen, tot den bouw waarvan in het jaar 1036 door de Duitsche re geering opdracht i6 gegeven. Het betreft de volgende eenheden: Een slagschip van 35.000 ton, een vliegtuigmoederschip, een zware krui ser van 10.000 ton, zee torpedobootja- gers \an 1S11 ton, vier duikbooten van 500 ton, vier duikbooten van 250 ton. Deze schepen zijn onderworpen aan de qualitatieve bepalingen van het ver drag met Engeland. Verder zijn nog eenige kleinere schepen besteld, ondér meer twaalf kleine torpedobootpn. twaalf torpedoboot-opspoorders, vier mijnvegers, twee motorsnelbooten en het schoolschip „Horst Wes6el". De bladen merken bij deze lijst op, dat bet vlootprogramma zich nauwkeu rig houdt aan de bepalingen van het vlootverdrag met Engeland. Duitschland is, aldus de Waden, op het oogenblik het eenige land, dat niet alleen een qualitatieve, maar ook een quantita tive beperking van zijn zeestrijd krach ten op zich heeft genomen. Het pro gramma blijft in hét kader van hetgeen \oor Duitschlands eigen veiligheid noo dig is. In Le Bourget kwam geen toestel landen LE BOURGET, 21 December (Havas- A.N PTengevolge van den mist, die boven Parijs en een deel van Noord Frankrijk hangt zijn vandaag slechts enkele vliegtuigen naar het Noorden en Zuiden vertrokken. Daarentegen is vandaag geen enkel toestel op Le Bourget aange komen, hetgeen sinds twee jaar niet meer wte voorgekomen. Jonge S"paansche vrouwen bezig met het vervaardigen van kleedingstukken voor de troepen, die aan het front strijden. Hoe twee dames van de eene verrukking in de andere vielen (Van een specialen verslaggever) DEN HAAG ie overdag versierd en in den avond verlicht. De voornaamste veranderingen hebben zich natuurlijk in de binnenstad voltrokken, maar ook de buitenwij ken zijn niet achter gebleven, en zelfs de hoofdstraten in Schevenin- gen hebben zich de weelde van een ander aspect veroorloofd. Ga daar eens tegen-aan wandelen. Dat lukt den besten tippelaar niet. Der halve is de Haagsche Tram zoo vrien delijk en verstandig geweest omdoor een groote serie bussen rondritten door de stad te laten maken. De Spoorwegen hebben van hun kant het gebruik van deze ritten geanimeerd door aan de goedkoope retours naar Den Haag de gelegenheid tot een rond rit te verbinden tegen extra-betaling van een dubbeltje. Terwijl anders de rit op zichzelf 50 ct. kost. Het komt er dus op neer, dat de niet-Hagenaars heel wat voordceligcr uit zijn dan de wei-Hagenaars, waar echter tegenover staat, dat de laatste categorie de fees telijkheden uit de eerste hand heeft. Op het Plein, waar gisteravond de bussen afgingen, kwamen niet-Hagenaars de wei-dito te hulp, met de bedoeling na tuurlijk zichzelf een voordeeltje te ver schaffen door rondrit kaartjes te ver- koopen tegen den halven prijs. Veel zal dit intusschen wel niet gebeuren, want men is zoodoende tevens zijn retour kwijt Zaterdagavond waren er 20 groote bussen in dienst om de steeds weer aangroeiende menschenfile op het Plejji geleidelijk te verzwelgen. Gisteravond reden er zeven, die, zoodra ze den rit volbracht hadden, nieuwe aanvoer van kijklustigen meekregen. Twee kwartjes ko6t de rit, zooals- ge zegd. Men kan 't er voor over hebben. Je"zit bijna anderhalf uur in een bus en trekt kris-kras door de Residentie. De bus zelf is wel donker, maar des te beter zie ie 't licht van buiten. En bovendien brengt de duisternis in de bus een zekere vertrouwelijkheid on der dc passagiers gesprekken mee. „Anders hè-je ook nooit niks," zei een juffrouw, vermoedelijk uit Rotter dam afkomstig, die zich de weelde had gepermitteerd haar sigarenzaakje een paar uur aan 'r man over te laten, en 'r blijkbaar met een buurvrouw van door was. „Beslis, je heb gelijk, juffrouw", ant woordde de ander. „Niet, dat ik 'r niet buiten kén, dat niet, maar je hoef je jou ook nog niet alles te onthouwe Wat zeg-u?" „Kijk 's, wat mooi" De bus hoog het Spui op en de lang- gestrekte Spuistraat liet een fraai vlak dak van oranje-lampions zien. „Sjonge, wat is dat prachtig. Ziet u daar 's, wat 'n snoesie". Dat „snoesie" gold alweer een recla mepop in een groot damesmodemaga zijn, én nog niet zoozeer de pop dan wel het blauwgroene avondjurkje dat ze droeg. De levende vlammen voor bet gebouw van de Haagsche Courant trokken even zeer de aandacht, evenals de tribunes aan de Torenstraat. „Let 's op mijn woorden juffrouw, dat wordt 'n strop, wat ik ie brom. Dach-u nou heus dat de menschen zooveel geld betalen voor kou-lije?" Wij trokken over de lange, maagde lijke en duistere Waldeck Pyrmontka- de. door de Valeriusstraat naar de Aert v. d. Goesriraat en de daaraan vastgekoppelde Frederik Hendriklaan, waar over een lengte van meer dan een kilometer Kerstboomen links en rechts on de trottoirs ziin geplant, verlicht om de beurt met lampjes in Oranje, rood-en-geel, rood-wit-blauw. De dames achter ons waren letterlijk in extase.... Met meer recht herhaalde zich die geestdrift toen de bus, na den Ouden Schcveningschen weg ingeslagen te zijn, de Keizerstraat doorreed, bok een onafzienbaar eind. waarvan met be hulp van hooge masten en blanke net ten, die in een Gothischen geweifvorm boven de straatgeul hingen, een plecht statige kerkbeuk gemaakt was. De dames hadden niet in de gaten, waar we reden, toen de bus den bou levard opzwenkte en links niets te zien was dan grauwe mist en rechts verlaten autoparken. Ze kregen 't ook nog niet in de smiezen, toen we het Gevers Dcynootplein passeerden en vervolgens den Badhuisweg. Er kwam een tikkeltje opstandigheid op de bank achter ons. „Je heb 'r toch voor betaald. Ze kenne ons voor 't zelf de geld toch beter wat moois laten zien." De vrede kwam Terug bij het Indi recte licht op het hotel De Witte Brug. De Koninginnegracht bracht verrassin gen van schitterend verlichte verzeke ringskantoren, en langs het Alexander- veld zagen de dames met spanning hoe de arbeiders nog druk bezig waren aan den vervaarlijken tribunebouw (11.000 zitplaatsen!) Zeestraat, Parkstraat', Kneuterdijk, maar meer nog de Vijverberg met dc bankgebouwen en hotels dit tot fcee- rieke paleizen zijn omgeschakeld, le verden gelegenheid om van de eene verrukking in de andere te vallen; op het Tournooiveld was dc Twentsche bank en op de Korte Voorhout, hoek Koninginnegracht dc „Eerste Neder- landsche" een lumineus moment, en tenslotte gaf het pas ontstoken Vreug devuur op het Juliana van Stolberg- plein aanleiding lot uitroepen van spinnende tevredenheid De dames voelden het bii 't uitstap pen niet meer als een oplichterijtje dat het Paleis aan het Noordeinde ze ont gaan was. De bus mocht daar blijk baar niet komen. Ze zouen 'r wande lend naar toe. Want dat was toch. nie- waar, '1 neusje van de zalm. Schrijver dezer dacht er ook zoo over en hij kwam tot de conclusie, dat de paleisverlichting wel iets koels heeft, maar toch in hooge mate gedistingeerd is. Om over de koelheid heen te komen (ook die van de natte mist) ging hij poffertjes eten in een tent met geïm proviseerde lSen eeuwschen gevel op het Tournooiveld. En hij nam zich voor om de Utrech tenaren op te wekken zich in den fuik dien de Spoorwegen zoo netjes hebben uitgezet, keurig te laten vangen. Verlichting en versiering zijn het beide ten volle waard! EEN ZEEKIJKER VOOR PRINS BERNHARD 's-GRAVEXHAGE, 21 Dec. Zater dag jl. heeft de commandant der mari ne te Willemsoord, vice-admiraal T. L. Kruijs, vergezeld van zijn adjudant luit ter zee le klasse 1. N Reijnierse ten n-Vi70 Noordeinde namens de Konink lijke marine een zeekijker met inscrip tie aangeboden aan Z. D H. Prins Bernhard ter gelegenheid van zijn in treding in het officierscorps der marine. KERST-TOESPRAAK VAN Z.H. DEN PAUS Donderdagochtend te 11.50 uur zal Z-H de Paus op den vigiliedag van het Kerstfeest voor den Vaticaanschen zen der (golflengte 10.84 M.) een kersttoe spraak honden De K R O. zal deze toespraak met ver taling op denzelfden tijd voor Neder land uitzenden op golflengte 1875 M. Goering, de leider van het vierjarenplan, wenscht onmiddellijke verwer* kelijking Ofschoon de groote bijeenkomst van Donderdagmiddag, bijeengeroepen door Goering, vertrouwelijk was, wordt toch vernomen, dat er 300 personen aanwe zig waren uit alle jleclen van Duitsch land en dat zij hier bijeengekomen wa ren om verklaringen van Goering en Hittlor aan te hooren. Het is niet dui delijk, welke personen bijeengekomen zijn. Men acht het echter zeker, dat Schacht niet onder de aanwezigen was, doch daarentegen wel hooge functiona rissen van den generalen staf van het vierjarenplan en vertegenwoordigers van do economische afdeeling van het ministerie van oorlog. Voorts wordt ge zegd, dat Goering tijdens de bijeenkomst de noodzakelijkheid zou hebbèn bepleit van een onmiddellijke industrieele mo bilisatie van DuitSchland. Deze verklaring zou groote verrassin gen gewekt hebben onder de aanwezi gen. Goering zou de aanwezige industri- eelen hard hebben aangepakt en hun slapheid hebben verweten in het ten uitvoer leggen van het vierjarenplan. In het kort zou hij hebben gezegd: Dit plan doet een beroep op ieder uit naam van den vaderlandblievenden plicht, die op hem rust. Het is het doel, dat alles overheerscht: het gaat er om Duitschland in staat te stellen de groote proeve te doorstaan. Reglementen en verordeningen hebben slechts een rela tief belang. Wanneer nnj iemand bij voorbeeld rubber kan verschaffen, door welk middel ook, stel ik hem vrij van alle reglementen en onthef hem van alle verordeningen. Bovendien betaal ik hem een premie. Goering legde er eveneens den nadruk op, dat ten aanzien van de behoeften aan noodzakelijke grondstof fen de bewapening voor alles komt. Aan het slot van zijn rede zou hij een toespeling hebben gemaakt op de ge beurtenissen in Spanje en den absoluten wil hebben te kennen gegeven van de leidende figuren van Duitschland om den legenwoordigen burgeroorlog te zien eindigen in den zin, dien zij wenschcn. Francois Pauwels over den pro=deo arbeid AMSTERDAM, 21 December. De orde van de advocaten te Amsterdam is vanmiddag in hotel Parkzicht in ver gadering bijeengekomen ter verkiezing van een nieuwen deken Mr. J. H. Worst had zich wegens drukke werkzaamhe den niet herkiesbaar gesteld. Met. vrijwel algemeene stemmen koos de vergadering mr. J. R. Voute Sr. tot opvolger van mr. Worst. Bij de rondvraag roerde mr. Francois Pauwels het woord over den noodtoe stand onder de jongere advocaten. Spr. herinnerde aan een artikel van mr. E. W. Catz betreffende de advocaten vergadering te Utrecht, waarin mr. Catz schrééf, dat de jonge leden van de balie tegenwoor dig „niet te eten hebben". Mr. Pau wels onderstreepte de juistheid van deze bewering, hij wees er op, dat de noodtoestand onder de te talrijke advocaten tot het onhoudbare is gestegen. Mr. Pauwels stelde voor om den minister te bewegen tot in voering over te gaan van het wets ontwerp, waarbij renumeratie van bijstand in strafzaken werd toege zegd. Voorts wees spr. er op, dat men van de advocaten veel arbeid voor de prodeancn vergt, zonder dat daar een enkele belooning tegen over staat. Mr. Pauwels maakte een vergelijking met de ziekenfondsen van doctoren en tandartsen. Langs dezen weg zou z.i. een oplossing ge zocht kunnen worden. Desnoods zeide 6pr. zou kunnen worden over wogen dezen arbeid en bloc te wei geren, wanneer men weer dood mocht loopen op de traagheid on zer wetsorganen. Mr. Worst vroeg den spreker hoe deze 6teun van regeeringswege, zou moeten geschieden. Het vormen van fondsen immers ligt niet op haar weg. Mr. Pauwels repliceerde, dat van de talrijke millioenen. die op onze begroo- begrooting schitteren er dan maar en kelen gerei-erveerd moeten worden om de verleende rechtshulp aan prodeanen te hnnoreeren. hetgeen niet sléchts in het belang van de advocaten, doch ook in dat van de prodeanen is. Mr. Worst zegde overweging van het gesprokene over dit onderwerp toe. Wellicht wordt een speciale, vérgade- ring over dit onderwerp belegd. Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITETTSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG ^=======5 op andere pagina's STADSNIEUWS Vergadering van Eenheid door Demo cratie. (Tweede Blad, pag. 1). Opvoering van historisch spel door „De Princevlag". (Tweede Blad, pag. 1). Het vreugdevuur in het Bergkwartier. (Tweede Blad, pag. 1). De etalagewedstrijd in de. komende dagen. (Tweede Blad, pag. 1). Bouw van telefoon-centrale. (Tweede Blad, pag. 1). Aanbesteding gedeelte Valleikanaal. (Tweede Blad, pag. 2). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N-M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige, Z. tot W. wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. Hoogste barometerstand" 777.0 te Boe dapest. laagste 737.8 te Ingoe. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Lederen HANDSCHOENEN, SJAALS, CEINTUURS, KRAGEN, enz. Op de nieuwste dingen wordt nu 20 korting gegeven. Hij zal bij het huwelijk van Prinses Juliana tegen» woordig zijn LONDEN, 21 December (Reuter). Naar vernomen wordt zal de Her tog van Kent tegenwoordig zijn bij het huwelijk van II K il. Prinses Juliana en Z D H Prins Bernhard. Ook de Graaf van Athlone en zijn gemalin. Prinses Alice, zullen bij liet huwelijk tegenwoordig zijn. De Hertog van Kent is door zijn echt- genoote verwant met wijlen Z. K. H- Prins Hendrik De zuster van Prins Hendrik, hertogin Maria Pavlovna van Mecklenburg was getrouwd niet groot- hertog Wladimir van Rusland. Hun dochter, grootvorstin Helena van Rus land trouwde prins Nicolaas van Grie kenland. Deze waren de ouders van Prinses Marina, de echtgenoole van den Hertog van Kent. Prins Hendrik was dus een oud-ocun van Prinses Marina.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1