AMERSFGORTSCH DAGBLAD Prins Bernhard beëedigd als Officier DE LEYTAX Militair Schouwspel in de Residentie 4000 EXEMPLAREN voor groote afstanden DE ËEMLANDEU N San Salvador geteisterd Belangrijkste Nieuws Licht LUYCX Woensdag 23 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 150 De commandant van het veldleger houdt een toespraak tot den Prins, waarin hij de beteekenis schetst van den eed en van onze weermacht Indrukwekkende plechtigheid üit nummer bestaat uit 3 bladen Tel. 1788 Tel. 1788 op andere pagina's 4 uur 17 min. STOFFEN- en MODEHUIS ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersroort 1.95; per maand 0.65; per week met grati- verrekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnen,anu rancc pei poi per 3 maanden 2.85. Afionderlijke nummert; I 0.C5 POSTREK.. N ING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI K nPR AnVFRTFNTIFN an l—reccis i1.03 met inbegrip .au een ^ew.,snummej U" MUTCnienlien meex t 0t25 Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regeb 50 cent. elke rege meer lOcent, driemaal plaatsen 1.—. fewijsnumrre' extra f O.Of plechtige eedsaflegging als officier door Z.D.H. JS Prins Bernhardicelke hedenochtend op het Malieveld te s-Gravenhage bij een groote garnizoensparade heeft plaats gehad, is geworden tot een indrukwekkende intrede van den A.S. prins-gemaal van onze Prinses Juliana in de Nederlandsche weermacht en tot een militair schouwspel van bijzonderen aard. dat in vele jaren niet in den lande heeft plaats gehad. Duizenden en duizenden hadden zich langs den weg geschaard, welke de Koninklijke familie van het Paleis naar het Malieveld zou volgen, en in de omgeving van het Malieveld was de belangstelling zoo mogelijk nog grooter. Het uitgestrekte veld was geheel gereserveerd voor de mili tairen. terwijl aan de zijde van den Leidschenstraatweg eenige plankieren waren aangebracht voor genoodigden, officieren en corporaties. A LLE onderdeden der Meden •*1 landsche weermacht waren vertegenwoordigd. De troepen waren reeds gisteren in den loop van den dag in de residentie aam gekomen en door de zorgen van den garnizoenscommandant in de verschillende kazernes en kam pen ondergebracht. Aan de garnizoensftarade werd deel genomen door een compagnie der Kolo niale Reserve, een afdccling Marinetroe pen, samengesteld uit één compagnie mariniers en één compagnie matrozen, niet de marine-kapel. Voorts geformeer de bataljons uit de regimenten grena diers en jagers en het 4e regiment in fanterie, en de Koninklijke Militaire ka pel, het geheel vereenigd tot een regi ment. het vaandel en de vaandelwacht van het regiment genietroepen, deputa ties van de luchtvaartafdeeling en van het corps motordienst, standaard en standaard wacht van de Kon. marechaus see, het lc cn 2c escadron van het 2e re giment huzaren met den standaard van het 3e half regiment, de trompetten met de pauken van liet half regiment, een peloton pantserwagens, een afdccling veldartillerie, en een aangespannen ka non van het korps lijdende artillerie. De troepen stonden in carré opgesteld: de jagers, het ie regiment infanterie, de huzaren en de symbolen aan de zijde Van dp Boorlaan, de marinetroepen, de Koloniale Reserve, de grenadiers en de heide muziekcorpsen aan de zijde van de Koningskade. terwijl aan den kant Van het Maagsche bosch de veldartille rie. do muziek der huzaren, de. pantser wagens, motordienst en het tweede ge deelte der huzaren was opgesteld. Ter rechterzijde van de voor H.M. de Koningin en voor prins Bernhard be stemde plaatsen, hadden de andere de putaties van bii deze grootsehe plech tigheid vertegenwoordigde deelen der weermacht zich opgesteld. De genoodigden j-H EN breede kring van de hoog- 'ste militaire en burgerlijke autoriteiten was tot hijwoning dezer plechtigheid genoodigd. De minister Van defensie a.i., dr. H. Cofijn, kwam vergezeld van zijn heide adjudanten, kapitein Tielens en luit. ter zee der le klasse Post Uiterwecr. omstreeks 11 uur op het Malieveld. Toen de mi nister op het veld verscheen, wer den de eere-signalen gegeven, ter wijl de troepen het geweer presen teerden. De garnizoenscommandant van 's-Gravenhage begroette minis ter Colijn aan het begin van het Ma lieveld. Voorts waren genoodigd de minister van huiten landsche zaken, Jhr. de Graeff, de voorzitter van de heide Ka niers der Staten-Generaal, de vice- president van den Raad van State, de Commissaris der Koningin in Zuid-Hol land, de directeur van het Kabinet dor Koningin, burgemeester de Monchy» met den gemeentesecretaris, luitenant-gene raal Reijnders, chef van den generalen staf, de president van het Hoog Militair gerechtshof, Mr. Jellinghaus, de leden van dit hooge college, dc Vice-admiraals SchreUdérs, Graaf van den Bosch cn de luitenant-generaal Belzor en van Mun- nikrede, gcnoraal B. Snijders, oucl- opperbevcihebber, luitenant-generaal b. d. Jhr. Wittert, vice-admiraal de Graaff, oud-chef van den marinestaf. Staats raad Muller Massis, luitenant-generaal B. D. Insinger, oud-gouverneur der re sidentie, de secretarissen-generaal van de departementen van koloniën en van defensie. Ook uit dc kringen der hofhouding was de belangstelling zeer groot. Onder de genoodigden waren Gravin van Lyn- den van Sandcnburg, groot-meesteres van H. M. de Koningin, mevrouw do. BrauwVan Reenen, dame du palais honoraire van H.M., de eerste hofdame, Jkvr. van Tets, de opper-ceremoniemees ter van H.M., Graaf Dumonceau, de groot-officieren baron Snouckaert van Schauburg, Jhr. van Suchtelen van de Ilaare en baron \an Ilardenhroek van Hardenbroek, de opper-kamerhecr, ba ron van Lynden. de grootmeester van Prinses Juliana. Juckcma van Burrna- nia baron Rcngers van Warmonhuizen, de adjudanten van H.M. dc Koningin, Jhr. van Holthe en majoor Phaff, de hofdames van H.M., baronesse van As- bcck en baronesse Schimmclpcnninck van der Oye, de hofdames van Prinses Juliana, freule van Heemstra en freule de Brauw, de hofmaarschalk van H.M. dc Koningin, baron do Smeth. dc kamer heer van H M., Jhr. Mr. Dedel en baron Rand, kamerheer van Prinses Juliana, voorts de particuliere secretaris van H. M. de Koningin. Sixma baron van Heem stra en baron van Geen, oud-particulier secretaris van H.M.. tal \an gepension- neerde opper-officieren, zoowel van het Nederlandsche leger als van hot Kon. Ned. Indische leger en vlag-officiercn der zeemacht. Ook was aanwezig Z.II. P. A. A. Mangkoe Negoro, kolonel-commandant van het Marigkoenegorosche legioen en adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin. De luitenant-generaal b.d. Ten Seldam en kolonel b.d. Frankkamp, waren aan wezig namens het bestuur van dc Ver- ceniging van Officieren, Ridders m.w.o. Baron van Voorst tot Voorst uit Twello vertegenwoordigde de Neder landsche afdeeling der souvereine orde van Malta, terwijl namens de Johanni- ter-orde de Commendator, baron Röcll van Ilazerswonde, aanwezig was. Ook de militaire attache's van buiten- landsche legaties waren bii deze plech tigheid genoodigd. voorts de bevelheb bers in de 3© en in de 2e militaire af deeling, de generaals-majoor van der Vijver en Sillevis, do voorzitter van de nationale landstorm-commissie, de heer Duvmaer van Twist, de algemeen sec retaris van de lecercommissie. generaal-, majoor de Josselin de Jong, en tal van hooggeplaatste ambtenaren. Voor het Paleis Vanochtend op een vroeg uur had den velen zich reeds opgesteld in dc onmiddellijke omgeving \an hot Paleis Noordeinde. om getuige te kun nen zijn van hetgeen zich daar afspeel de in verband met de beëediging. Ook de groote tribune, die vlak voor het Pa leis in den tuin. behoorende bij het ge bouw van de Nederlandsche Bank, staat opgesteld, vond gretig aftrek. Om kwart voor 11 kwam een hofauto voor, waarin Prins Bernhard, plaats z!d.H. was vergezeld van den ordon- nance-officicr der Koningin, Jhr. van Lawick van Pabst en den reserve eerste luitenant der cavalerie Jhr. Ir. W. G. Röell. De Prins, die door het aanwezige publiek werd toegejuicht en met handgewuif daar voor dankte, reed naar het* gebouw van de Witte Socië teit in het Haagsche Bosch, waar hij tegen 11 uur aankwam. OMSTREEKS 11 uur arriveerde de hofauto, waarin prins Bomhard gezeten was, bij het paviljoen van de Witte Sociëteit in 't Haagsche bosch, waar de aandacht der wandelaars reeds eerder was getrokken door de aanwezig heid van een aantal hooge officieren en huzaren, terwijl tevens op het terrein van de Sociëteit eenige leden van het personeel van het Koninklijk staldepar tement met paarden aanwezig waren. De toevallige voorbijgangers leidden hieruit af, dat er iets bijzonders te ge beuren stond, en hun verwachting werd bevestigd toen dc hofauto met prins Bernhard arriveerde. De prins werd ontvangen door den gouverneur der residentie, den comman dant van het veldleger, luit.-generaal Jhr. W. Röell cn voor de eerste maal zagen wij den toekomstigen prinsge maal der Nederlanden in de uniform van het Nederlandsche leger. De prins zag er rijzig en martiaal uit in het veldtenue van ritmeester der huzarenmet lange veldgrijze jas en den hoogen zwarten kolbak. De prins en de heeren van zijn gezelschap onderhielden zich eeni gen tijd met den luit.-generaal jhr. Röell, die den stormhelm der in- fanterie-troepen droeg en blijk baar nog eenige aanwijzingen gaf. Kort voor 11 uur werden de paarden voorgeleid. Snel en be hendig steeg prins Bernhard in den stijgbeugel en zette hij zich in het zadel. De andere heeren ste gen eveneens te paard en even lieten de ruiters hun paarden rondstappen, alvorens prins Bern hard ter linkerzijde vwt generaal Röell en gevolgd door zijn secre taris en de andere officieren hel hek uitreed en zich langs de paden van het Haagsche bosch naar het Malieveld begaf. Hel vertrek van de Koningin PRECIES kwart, voor elf kwam aan het Paleis een caleclie voer, waarfn H.M. de Koningin, prinses Juliana en prins Aschwin plaatsnamen. De Ko ningin was gekleed in een petit gris bontmantel. Ter linkerzijde van haar had de Prinses plaats genomen, gekleed in lichten roodbruinen bontmantel. Te genover haar zat prins Aschwin, die een zwarte jas met bontkraag en hoo gen hoed droeg. Achter de calèche reden drie open volgrijfuigen mede. Het voor het paleis aanwezige publiek was verruktdat de kleine stoet thans uit open rijtuigen bestond. Zoo goed had men de Koningin en Prin ses in geen tijd gezien*. De vorstelijke personen werden bij het vertrek naar het Malieveld enthousiast toe gejuicht. Dc calèche, met. vier paarden a la deauhiont hespannen, werd geëscorteerd door den adjudant van dienst, kolonel- tit. Jhr. W. C. M. de Jonge van Elle- mect, en door den ordonnance-officïer, Jhr. G. H. A. van Kinschot. In het eerste rijtuig volgde de e'hef van het Militaire Huis van H.M.. vice-admiraal F. Bau- duin, vergezeld van den adjudant \an H.M. Jhr. E. J. van Holthe. In het twee de rijtuig hadden plaats genomen de dienstdoende hofdame van de Koningin. Jkvr. C. M Baronesse van Asbeck, niet den grootmeester van dc prinses, E. H. Juckcma van Burmania baron Rcngers van Wannenhuizcn. Tn het derde rijtuig zaten de dienstdoende hofdame van de prinses. Jkvr. M. J. Baronesse van Heem stra en de stalmeester van do Koningin ritmeester Jhr. C. E. J. M. Verhijen. Op het Malieveld EVENALS ruim 3 maanden geleden het was op den avond van 14 September waren duizenden en duizenden hedenochtend naar het Malieveld gestroomd. Het grasveld was omzoomd door dichte rijen belangstellenden en op de gereserveerde plaatsen voor de autori teiten stond of zat men dicht op elkaar. Een verkwikkend zonnetje gaf aan het bonte militaire tafereel een warmen gloed. Voor elf uur reden de auto's van de verschillende autoriteiten het \eld op en af om de inzittenden naar de vooi hen gereserveerde plaatsen te brengen Om kwart over elf kondigde hot ge juicht uit de richting van het Haagsche Bosch dat zich snel voortplantte, aan. dat Prins Bernhard en generaal Röell in liet zicht kwamen. Enkele oogenhlikken later verscheen de gouverneur der residentie, die als parade-commandant optrad, op het Ma lieveld. vergezeld van den Prins cn zijn gevolg. Luide werd Prins Bernhard toe gejuicht toen hij met generaal Röell de vaandels, de troepen en dc ge noodigden begroette. De Prins zat kaarsrecht te paard, vast, in het zadel. De gouverneur der residentie werd begroet met het eeresignaal, terwijl dc troepen het geweer pre senteerden. Generaal Röell ontving vervolgens het rapport van den garnizoenscom mandant en deed daarna de troepen de orde van inspectie innemen. Omstreeks half twaalf klonken ei commando's over het veld. De troepen in carré opgesteld, waren thans klaar voor inspectie. De aankomst van de Koningin Na enkele minuten kondigde ge jubel uit de verte, ditmaal van de zijde van dc oBschbrug. aan. dat H.M. de Koningin in aantocht was. De manschappen en officiëren na men de houding aan. presenteerden de geweren en sabels, de vaandels en standaarden groeten, hij de ma rine werd de parademarsch van tamboers en pijpers gespeeld, liet eere-signaal weerklonk en H.M. de Koningin maakte Haar entree op het veld. Bii den ingang werd H.M. verwel komd door den gouverneur der residen tie, bij wien Prins Bernhard zich ge voegd had. Nadat luit-generaal RóelL zijn rapport had uitgebracht en II. M. op ongeveei 2pas van den rechtervleugel van het carré genaderd was, zette de Marine kapel het „Wilhelmus" in. nadat bij dc arfillerie het trompet-signaal „Wilhel mus" weerklonken had. Dan inspecteer de H. M., naast wie Prinses Juliana ge zeten was en Prins Aschwin togenovér de Vorstinnen, de troepen. Het was een prachtig gezicht de blauwe calèche te zien voorbijrijden. Voor de calèche reed een voorrijder en de paarden werden bereden door de postilons in hun roode tuniek met witte rijbroek. Na de inspectie stelden de weer- machtsymbolen zich op en verzocht de parade-commandant H. M. tot de plech tige eedsaflegging tc mogen overgaan. De gouverneur der residentie, vice- admiraal Kruijs en generaal-majoor tit. De Jonge van der Halen van het In dische leger stelden zich voor dc eeds aflegging op. De beëediging NA enkele commando's werd het desbetreffende Koninklijke Besluit eerst door generaal De Jonge van der Halen, dan door vice-admiraal Kruijs en tenslotte door den luitenant- generaal jhr. W. Róell, in zijn hoeda nigheid van commandant van het veld leger, voorgelezen, terwiji de Konink lijke Militaire Kapel zacht het „Wilhel mus" speelde. Toen was het plechtige moment, waarop Zijne Doorluchtige Hoogheid de eedsformule voor den commandant van liet veldleger voor de drie benoemingen moet afleggen, aangebroken. Met luider stemme las de comman dant van het veldleger de eedsformule voor, die als volgt luidde: Luitenant ter zee der 1ste klasse, kapitein en ritmeester Prins Bern hard van Lippe-Biesterfeld, zijt gij bereid ten aanhoore van Hare Ma jesteit de Koningin, in tegenwoor digheid van Uwe Koninklijke Bruid Prinses Juliana, en ziende op de symbolen van Hare Majesteit in de weermacht vóór U, den eed van trouw aan de Koningin, van ge hoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht af le leggen? Dan verzoek ik U de rechterhand te ontblooten en onder het opsteken van de beide voorste vingers dier hand mij met hoorbare stemme na te zeggen: Ik zweer trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten cn onderwerping aan de krijgstucht. Zoo waarlijk helpe mij God Al machtig. Duidelijk verstaanbaar over het ge- hcele veld. althans voor hen. die onder den vrind stonden, zcidc Z.D.H. de woorden na. De Prins is thans kapitein cn ritmeester bij het Kon. Ncderl.ïlndischc leger, titu* lair, luitenant ter zee der lc klasse en kapitein bij de Ko* ninklijke Marine a la suite en kapitein cn ritmeester a la suite van de Koninklijke landmacht. Toespraak commandant sldleger A deze ceremonie heeft generaal Röell met toestemming van ILM- de volgende toespraak gehouden: OFFICIER F. NOND E RO FF ICI K REN. KORPORAALS, TAM BOERS. HOORNBLAZERS. TROMPETTERS EN MANSCHAPPEN IK spreek de zekerheid uit ill het hijzonder tegenover U officie ren dat deze officier bij zijn intrede in de Koninklijke weermacht de volle militaire kameraadschap zal ontvangbn cn als zoodanig in alles met raad en daad zal worden bijge staan en voor zoover gij van lageren rang zijt, gelast ik u aan alle heve len. welke zijnerzijds in het belang van den dienst of van de krijgstucht zullen worden gegeven, te echoorza- men en deze stipte]ijk uit te voeren. Het is mij een groote vreugde, van H.M. de Koningin de toestemming te hebben mogen erlangen, LNvtï Door luchtige Hoogheid als nieuw hecedigd officier van Harer Majesteit© weer- mai iii. bnkelè gedachten op dezen voor U en de weermacht zoo belang rijken dag mede Ie geven. Voor eiken officier is de aflegging van den ccd als zoodanig de. belang rijkste in zijn militaire leven. Zij heeft voor hem als soldaat zelfs een sacramentecle beteekenis. De eed i6 de rots, waarop hij blijft staan. Niets en niemand kan den of ficier ontslaan van zijn onder het in roepen van Gods heilige hulp afge- legden eed. In uw benoeming bii de, drie hoofd- deelen der Koninklijke, weermacht heeft Hare Majesteit daarenboven in U zelf gesymboliseerd do eenheid van beteekenis, optreden en kameraad schap van de geheelc weermacht van Harer Majesfeits 70 milïioenen-impe- rium in de vier werelddeelen gelegen en In do grondwet nadrukkelijk vast- steld. U zijt thans officier van do Ko ninklijke weermacht, drager van het koninklijk charter, steuner van gezag en vrijheid, de groote goederen van hel Nederlandsche volk. In die weermacht zien op ons neer vele eeuwen van roemrijk bestaan. U denkt aan Indië en ziet voor U zijne geschiedenis van J. P. Coen tot Van Heutz. U ziet de oceanen en U denkt aan de vloot onzer zeehelden, die zelfs in één jaar twee groote koninkrijken tot driemaar toe de trotsche vlag deed strijken. U ziet onze Koninklijke luchtmacht en voor u staan de roemruchte figu ren der groote Oranjes met de Staat- sch% legers en eindelijk, bij Quatre Bras en Waterloo, die van Koning Willem, de brigade Detmers, waarvan de rijdende artillerie, als het oudste korps hier symbolisch aanwezig is. En de mannen die daar streden wa ren van dezelfde natuur als die solda ten, die hier voor u staan. Mannen, vredelievend van aard, maar trouw aan Oranje, gehecht aan hunnen grond en even taai en koppig in de verdediging van het vaderland nis hunne dijken tegen den erfvijand, het water. Flinke trouwe harten, uitstekende soldaten, mits op deze voorwaarde, dat zij rechtvaardig, met persoonlijke belangstelling, ja zelfs met humor, behandeld worden cn vrijheid in de uitoefening van hun godsdienst heb ben. En daarom wijs ik u op de groote pijlers van de Nederlandsche krijgs tucht rechtvaardigheid, belangstelling en vrijheid den Almachtige naar eigen geaardheid te dienen, zonder welke ecne Nederlandsche krijgstucht onbe staanbaar en met welke zij onver breekbaar is. En waarom? Omdat zij tenslotte elementen zijn van de mystiek van Oranje, onze oudste geestelijke grondwet, geschre ven met het bloed \an den Vader des Vaderlands, dal ook in Uwe aderen stroomt, van het Oranje, dat u thans ook gerechtigd zijt om de lendenen te dragen en waarvan de verpersoonlij king is Hare Majesteit de Koningin, onze grondwettige opperbevelhebber, die bovenal in de door Haar gegeven voorschriften eischt dat de kriigburlu nadrukkelijk maar zacht, vaderlijk en rechtvaardig zij en die kort ee- leden weder in eere hersteld heeft den aanhef van het oude reglement van krijgstucht van Koning Willem I, luidende: „daar de godsdienst de bron is van alle geluk, deugd en waren moed, behoort ook in den krijgsstand een ieder zich tot het hooghouden daar van en tot eene zedige levenswijze le bevlijtigen." Daarom noodig ik u uit met alle troepen en alle aanwezigen lot een driewerf hoera voor Hare Majesteit de Koningin en voor uwe Koninklijke Bruid. LEVE DE KONINGIN LEVE PRINSES JULIANA. Toen dc gouverneur der residentie was uitgesproken, nam do generaal zijn plaats voor het défilé in en stelde dc Prins zich op achter cn terzijde van dc Koningin. (Gedeeltelijk gecorrigeerd) •Zie verder Laatste Berichten) Er wordt nu reeds gesproken van 2000 slachtoffers NEW.YÖRK, 23 Dcc. (Ste, fani). In den afgeloonen nacht heeft zich in San Sal, vador een nieuwe aardbeving voorgedaan, welke eveneens groote schade heeft aange, richt cn een groot aantal personen het leven heeft ge, kost. Het aantal slachtoffers zou nu ongeveer 2.000 bedras gen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD STADSNIEUWS De vlaggen uit. (Tweede Blad, pag. 1). Acht maanden gecischl legen agent van verzekeringsmaatschappij. (Tweede Blad, pag. 1). Programma der feestelijkheden. (Tweede B ad, pag. 1). Jeugdconcert in Amicitist. (Tweede Blad, pag. 1). Begrafenis van den fourier Sala en den lieer Bianchi. (Tweede Blad, pag. 2), Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M-I. lc De Bilt. Matige N.-W tot W. of Z-W. wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, tem peratuur om het vriespunt ded nachts, overdag weinig veran dering in temperatuur. Hoogste barometerstand 779.2 te Va- lentia, laagste 734.1 tc Vardoe. LANGESTRAAT <9 TEL. 190 Da VERBOUWINGSOPRUIMING WORDT KRACHTIG VOORTGEZET. Er ls nog vee' moois wal voor lagen prijs weggaat.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1