AMERSFQORTStïi DAGBLAD Het symbool van een blij gebeuren Glanzende gloed van brandend vuur Donderdag 24 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 151 Versiering in het Lcusderkwartier De wind speelde met de vlammen, die fel en lustig brandden DE FEESTELIJK VERLICHTE STRATEN VELEN OP DE BEEN Carillon-spel vóór Kerstmis VREUGDEVUUR ABONNEMENTSPRIJS p" - voor Amersioori 1.95: per maana 0.65; per ppijc npp ADVERTENTIEN ,an 1—4 regds 11-05 mcl inbe8r'P "an een Lew inummei - week met gratir venekerme tegen ongelukken) t 0.15. TVCf ~[f r1 V^f T k VTr\r5 T-v elke regel meer 1 0.25 Liefdadigheids-advertcnticn voorde ÏSS. PMn^St pcr 3 0133110611 2-85- Afzonderlijke nummers I 0.05 }V j f J A I 1 ,A H 1 yT ,UL helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regels TELEFOON 1NTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1 1.Bewijsnummer extra f O.Of Wij vragen stilte en rust, opdat de Kerstmis-verwachtende mensch den klokke-klank zal kunnen opvangen en in z'n hart mededragen naar huis! Wij vragen ernst en devotie aan den vóór-avond van den dag, waarin mil- lioenen blijven gelooven ondanks alles! Hoewel «Ie collecte in liet Lcusder kwartier niet meegevallen is, zal toch getracht worden dit kwartier zoo goed mogelijk te versieren. De commissie had zich voorgesteld, behalve het groen ook de verlichting niet te vergeten. Ge zien e< htei cle b< i i k'te middelt n zal van feestelijke verlichting geen sprake kunnen zijn. Naast clezo teleurstelling is er echter ook rede tot dankbaarheid. De militaire autoriteiten hebben op een desbetreffend verzoek hun volle medewerking geecvon, gezien de ver siering der gehouwen en terreinen. Zeer op prijs zal het gesteld worden door de commissie van het Leusder- kwartier wanneer de particulieren hun gevels zoo goed mogelijk willen versie ren. Vele'vlaggen hangen uit. dit kan echter nog veel heter. Laten ook de bewoners van hef Lcusderkwartier hieraan medewerken. De vlaggen uit, dit verhoogt den feestelijke» aanblik ten zeerste. De commissie rekent op aller medewerking. Vermelden wij ten slotte nog. dal de algeiucene leiding hij hel aanbrengen en plaatsen der versieringen berust bij den heer J. C. T. Scholten. (Zie vervolg Stadsnieuws Tweede Blad Pag. 1). Het was gisteravond bij het ontsteken van het vreugdes vuur een indrukwek» kende plechtig, heid VY7 EDEROM werd er gister avond feest gevierd net als op dien gedenkwaardigen 19en December. De straten zagen er feestelijk verlicht uit; guirlandes en law pions hingen over de menscheru massa, die heen en weer flaneer de. Iedereen wilde blijkbaar de versiering en verlichting zien. die op tal van plaatsen bizonder goed is geslaagd- Volle straten, volle café's. In het water van de singels weerspiegelde zich de gloed van fallooze lichtjes. Statig stonden de gr ooi e perceelen tusschen de donkere boomen,- elke lijn van hun gevel door een lichtschijnsel verradende. Op vele plaatsen heeft het licht wonderlijke effec< ten getooverd: roode, oranje. groene, paarse lampjes, culmineei rende in de fonkelende J en R En zoo is het bijna in alle deelen van de stad. In allerlei vormen en kleuren hangen de guirlandes van licht. Lampions zonder tal, alles fonkelt en glanst er. En nog is men met de versiering niet ge. reed gekomen. De O.L. Vrouwetoren baadde gisteravond weer in een zee van licht en had veel bewonderaars reeds ver buiten de stad kon men hem zien staan, zich statig en majestueus verheffend tegen den met fonkelende sterren vol ge. prikten hemel. Zoo is het avondlijk Amers foort vol vreugde om hel licht, dat duizendvoudig in de Keistad flikkert. Stadsbeeld IK had het goed gezien. Op het Oranje- papierlje, dat mij in het voorbijgaan in de liand gedrukt werd, slond met duidelnke letters geschreven, dat er een vreugdevuur ontstoken zou worden. Zoo iets gebeurt niet veel en dus voel ie de prettige plicht op je rusten, om te gaan kijken. Ik heb liet energieke muziekkorps van de Huzaren in den arm genomen als wegwijzer en ben zoo. voorafgegaan door vrooiijke vreugdeklanken uit aller lei blaasinstrumenten en 'onder hel schommelende schijnsel van nimmer fa lende fakkellichten, de straten doorge gaan. Ik was niet de eenigc. die niPChep. Hel waren er tientallen, het werden er honderden, groot en klein, alles slool zich aan. Zooiets gebéurt ook niet veel Ileel dat vronliike gezelschap trok de binnenstad door. koppelde als de be roemde rallenvangpr van Hameien de mensrhen aan zich vast. ging ook naar den berg. maar verdween daar niet voor altijd in. Keen. over den horg ging de glnnelnriit naar den brandstapel, waar honderden in pen wijden kring stonden ie wachten, op de dingen, die gebeuren zonden. De muziek verstomde een oogcnmiK en een gevoel van dreigend gevaar maakte zich van mii meester. Kiel lang erhler. want daarvoor heerschip er een te vreedzame stemming rond den brand stanpl Jongens liepen mii vnorhii mei armen vnl oude hoeken en schriften, al of niet resultaten van vliitige studie Schoon was de gelegenheid, om nu eens Het Vrijwillige Muziekcorps van de Huzaren onder leiding van Kapelmeester M. Kleynen tijdens iet spe en i an Lippe-.Detmold marsch De dochter van den burgemeester, freule van Randwijck, ontsteekt met een brandende toorts het vreugdevuur onder de eerste tonen van het Wilhelmus (Foto Wcers). ten aanschouwe van een groote menigte, al dit schoolwerk te offeren aan het vuur en revanche te nemen op minder pret tige uren. Onderdcelen van kisten, plan ken, takken, ja zelfs kranten zag ik do revue pnsseeren Roem is nu eenmaal vergankelijk, ook krantc-nroem. Ditmaal gaven ze geen stof tot praten maar lot vuur. Toen lieten de huzaren piii in den steek en betraden de arena. Ik bleef lie ver uit den brand, daartoe geholpen door een dik touw en een niet minder dikke rij van nieuwsgierigen. Do Berg in het licht IK voelde mij veilig en kon rustig de zaak in oogenschouw nemen, alvo rens de vlammen hoog zouden op waaien en het licht de duisternis zou overwinnen. Aller oog was gevestigd op de leven- looze massa-afbraak, die door men schenhanden zorgvuldig bijeengegaard was. om nog eenmaal te dienen tot vreugde en licht. Je moet er eigenlijk niet over nadenken, want dan vindt men die belangstelling nog vreemd ook' Trouwens,"daar kreeg men den tijd niet voor. Oud en jong verdedigde met groote vastberadenheid een eenmaal verworven plaatsje en wachtte verder af. Ook ik wachtte in de stille hoop. dat er buiten om nog iets vermeldenswaar dig zou gebeuren, maar die. hoop was ijtlel Men hlpef gewoon mensch en dan valt er zoo weinig over te schrijven! Toen begon hef vuur zijn grooten ze- eefocht en zotte den berg in het licht. TIn.l laaidpn rle vlammen op. vonkenre gens doorkruisten hel luchtruim in alle richlineren Tiet vuur werd een prachtige windwijzer. Her en der tuimelden de vonken en brandende stukken papier, een speelbal van den wind. die onafge broken in kleine décltics uiteengerafeld werd. Tientallen meiers verder streken de roodgloeiende vlokjes neer. om daar uit te dooven en een nieuwe kringloop in den ophouw van de natuur te wor den Met dn windrichting gingen ook de nieuwsgierigen zich over bet „terrein van den brand" verspreiden, in groenies werd bet fantastische schouwspel in geuren en kleuren hpsnroken enhet succes' van dit vreugdevuur. Tnderdand lief comité tot versiering van hot Rergkwartier heeft hef initiatief genomen lot een gehourlcnis. waarvan de glood nog langen fiid zal nastralen. Ontsteken van het vuur HET diepste punt van den winter is reeds bereikt; het licht scheidt vroeg van ons, zoo vroeg zelfs, dat over den middag reeds veel schemer ligt van het komende donker. Decemberavond, eens zoo triest nog om den grauwen nevel, die over de hui zen hangt en die den dag tot een droe ven weerschijn maakt van wat een dag kan wezen. In de straten zijn de diep groene kleuren van de hulst te zien en van het sparregroen. Grauw somber is het nu. Toch anders dan andere jaren, want tusschen hel •oen van de dennen en van de hulst cn van het rood-van de hulstbesjcs is een kleur te zien. vreemd aan de winter maand: Oranje. Door den nevel van den grijzen avond breken de kleuren van de vlaggen, die uitgestoken zijn Rood Wit- Blauw. Zij bewegen nauwelijks, de vlag gen in den roerloozen nevel. Maar zij zijn er! Zij breken de gramvtc cn de somberheid. Doch wat deert ons dit alles, wij hebben nu een Bruid en een Bruidegom en ons hart kan kloppen van vreugde. Hel kan zelfs kloppen op een donkeren Decemberavond, zooals giste ren, die ais een grauwe schim zich bij de donkere dagen voor Kerstmis voegt. Honderden menschen waren gister avond nabij de Abraham Kuyperlaan vereenigd en padvinders droegen er zorg voor, dat brandend materiaal bij elkaar gevoegd werd. Van vele kanten kwam men aandragen, koffers en man den vol zelfs. Zij. die de schoolbanken reeds eeuigen tijd hadden verlaten, wa ren blijkbaar eens in de hoekenkast aan het snuffelen geweest en hadden hieruit tientallen cahiers opgediept en ook deze werden naar den grooten hoop gebracht, die ontstoken zou worden en die zou branden als een echt vreugdevuur, als een vuur, dat het symbool zou zijn van een blij gebeuren. Reeds lang voor achten hadden velen zich rondom het met touwen afgezette terrein, «int eveneens met lampions was afgescheiden, verzameld om aanstonds getuigen te zijn van het plechtige oogen blik, waarop het vuur door de dochter van onzen burgemeester, freule van Randwijck. zou worden ontstoken. Nog maar steeds worden planken, dennegroen en andere brandbare stoffen aangevoerd. Van tijd tot tiid wordt er een emmertje benzine over de massa uitgegoten en als dan de muziek van dn Hu-zaren met een pittigen marsch komt aangemarcheerd. gaat er een luirl hoera op. dat zooveel beleekende als een sym pathiebetuiging van hef jonge volkje voor de kranige Huzarennuiziek onder leiding van den beer Kleiincn. Begonnen wordt met den Lippe-Dét- mold marsch en daarna stelt het Vrij willig Muziekcorps zich met het front op naar den brandstapel, die aanstonds aangestoken zal worden. Dr. de Winter spreekt allereerst nog enkele woorden en heet. allen welkom op deze plaats. Tn korte trekken zet spreker uiteen, waarom men er toe besloten heeft dit vreug devuur op te richten, voorts brengt dr. de. Winter dank aan allen, die hebben medegewerkt aan dezen avond. Het oude Wilhelmus weerklinkt. Honderden onthloolen het hoofd, militairen en politiemannen staan stram in de houding en salueerén. Freule van Randwijck treedt naar voren. Een padvinder overhandigt haar een brandende toorts en §teekt dan de vlam in den brandstapel. Een hel vuur laait op en zet in een oogwenk den geheelen omtrek in een groot schijnsel. De muziek speelt: Mijn schilt ende betrouwen Sijt ghij, o Godt, mijn Heef! Op U so wil ick bouwen. Verlaet mij nimmermeer! Dat ick doch vroom mach blijven, U dienaer 't allerstont. Die tvranny verdrijven, Die mij mfjn hert doorwont. Het zijn oude klanken, die klinken over het wapperende licht cn die mét den wind verwaaien. Tiet is een oogen blik van indrukwekkende plechtigheid. Wie er waren WIJ schreven in den aanhef reeds dat er honderden op de been wa ren. De burgemeester was verhin derd doch wij bemerkten ziin echtge- noote. Gravin C. H. van Rartdwijckde Jonge. Eveneens waren nog aanwezig de commissaris van politic, de heer G. Goorhuis, de hoofd-inspeqteur van po litic, de lieer D. P. van Rooyen, de di recteur van openbare werken, de beer C. G. Beltman, alsmede de leden van het comité tot' versiering van hot Bcrg- k Ter wijding van den dag, die lichtend zal opgaan uil het duister Hedenavond klinkt in onze stad het klokkenspel van den O.L. V rouwe toren. Een uur lang, waar duizenden dank baar voor zijn. In 'stilzwijgendheid; De heer Van Kalveen speelt vanavond van 8 tot 9 uur. Het' programma brengt: 1. Hoort de feestklokken luiden. 2. Morgen, kinderen, zal 't vreugde wezen. 3. 't Is een dag van vroolijkheid. 4. Een rijs is ons gesproten. 5. Kerst (Adam). 6. Herders hoe ontwaakt gij niet? 7. Kerstlied (Willy Derby). 8. Stille Nacht, Heilige Nacht. 9. De Boodschap aan Maria 10. Ik bid de macht der liefde. 11. Kerstmis (Louis Noirèt), 12. De herdertjes lagen bij nachte. 13. Aan U, o Koning der Eeuwen. 14. Eere zij God. Wij vragen alle belangstelling voor déze Kerstklokken, als het stil is ge worden, in den laten Donderdagavond! Wij vragen gewijde aandacht voor hét klokkenlied, dat dan over onze stad zal zingen, als een plechtige inzet voor den Kerstdag, die den volgenden mor gen lichten zal! Tot op het laatste moment kwamen nog velen aandragen met planken en brandbaar materiaal (Fofo Weers). HDEMIDDEN van brandende lampions en een kring van honderden belangstellenden werd gisteravond door de dochter van onzen burgemeester, freule van Randwijck aan de Abraham Kuyperlaan de vlam ontstokenDeze vlam teas het symbool van een blij gebeuren, die brandde in blij de heugenis aan den schoonen dag, dien de negentiende December ons bracht. Deze vlam stond daar als het vreugde vuur zelf en rondom haar, in de stad, werd het licht over genomen door een illuminatie, die de lijnen van Amersfoort ook in het duister van den avond naar voren deed komen. Het was een korte plechtigheid het ontsteken van dat vuur. De wind speelde met de vlammen, die lustig en fel brand den en grillige schaduwen wierpen over de zwijgend toe kijkende menigte. In den duisteren avond klonk het Wilhelmus over het wapperende licht, het waren oude klanken, die met den wind verwaaiden. Het was een oogen- blik van indrukwekkende plechtigheid. Momorccren wij nog, dat de brand weer onder leiding van den waarne mend commandant;, den heer Droog, op Veel publiek En muziek. Brandbaar goed In den stoet Avond=uur Vreugdejvuur 1 Takkenbos, Zang gehos Vreugd»geluid Bruigom Bruid Vuur ontbrandt, Liefdesband Blijdschap feest Bruiloftsgeest Amersfoort Aan het woord Echt spontaan, Hoog de vaan, Jubcblied, Vlammend riet... V uurageensgrens, Harte=wensch 't Ga Ze goed I Nccrlands Bloed... i Eensgezind Man.'vrouw.kind, M e t elkaar VoorHet Paar! PHILIA. (Xarlruk vr.rhnrlen).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1