TAXi-OiENST DE ËEMLANDEQ GISTEREN KALME DAG VOOR MADRID DE WEG NAAR LA CORUNA WEER VRIJ GEEN NIEUWE DEVALUATIE Samenwerking op den Balkan mc Bovée Belamu Licht Denk aan het Voorjaar LUYCX „KORSE - WEIDE" Dinsdag 29 Dscember 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 153 Herhaalde bombardementen Boycot tegen Danzig WAT SIR HENRY ZAL KOOPEN BRITSCHE AMBASSADE NAAR VALENCIA AMERIKAANSCH GELD VOOR DUITSCHE WAPENFABRIEK POSTVLIEGTUIG VERMIST Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 I 1830 TEL. 1850 1093 op aradere pagina's 4 uur 21 min. STOFFEN- en MODEHUIS VERBOUWINGS OPRUIMING AMERIKAAN SCHE VLIEGTUIGEN NAAR SPANJE AM ER SFOOR1SCH DAGBLAD ABONiJEMENfSPRIJS Per.' maanden voor Amersioori 1.95; per maand 0.65; per «eek met gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binneniana .rancc pet pov rer 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 ipOSTREK_NlNG 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PPI IC nPR AflVFRTFNTIFN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een Lew»,snumm«i ucn fluvcnicniicil mecr f 0 25 Licfdadigheids.advertentiëii voor dl helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regel! 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f O.Of De massieve aanval der rechtschen over de ges hcele linie mislukt MADRID, 28 Dcc. (HavassA. N. P.) Vandaag is het rustig ge* weest. Vliegtuigen der regeering hebben de stellingen der rechts schen in het Casa del Campo gc* bombardeerd. In den sector van Usera liebs ben de regecringstroepen de giss teren veroverde stellingen ver sterkt De Madrileensche bladen schrijven: Onze loopgraven zijn veertig meter hooger komen te liggen". Men zal de beteekenis van dit bericht begrijpen, wan» neer men weet, dat de omgeving van Madrid vrijwel geheel vlak is. Dc regeeringstroepcn hebben 'aan het front van Madrid bij vers rassing een aanval ondernomen op den rechterflank van het leger Van Varela. De aanval werd af ges slagen zonder dat de infanterie behoefde te -wijken. Vliegtuigen der rechtsche troes pen hebben een hevig bombardes ment ingezet op de stellingen der regeeringstroepen ten westen van 'Madrid. Ook de artillerie der res geering heeft ten Zuiden van Madrid een groote activiteit aan 'den dag gelegd. De gedelegeerde raad ter verdediging van de hoofdstad heeft bekend ge maakt, dat de massic\c aanval der rechtschen op het Madrileensche front over de gehcele linie mislukt is. De in spanning van den vijand was buitenge woon hevig in den sector van Casa del Campo ten noordwesten van Madrid, waar de aanvallen hem er in deden slagen langs „Cuesta de las Perdices" te komen op den weg van La Coruna. De regeeringstroepen gingen, na den opinarsch van de opstandelingen tot staan te hebben gebracht, tot den tegen aanval over, waarbij zij de rechtschen dwongen terug te trekken. Aan het ein de van zeer zware gevechten, die tot het vallen van den nacht duurden, was de weg naar La Coruna volkomen be vrijd en was de verbindingslinie met do regeeringstellingen van Aravaca, Po- Zuelo en Humera hersteld. Onder het vuur der rcgeeringsartillerie leed het rechtsche leger zeer zware verliezen tij dens het terugtrekken. De regeerings troepen maakten zich meester van vijf tanks. In den sector Usera had de tegen aanval der regecringstroepen als voor naamste doel een belangrijke stelling der rechtschen ten Oosten van den weg naar Toledo, tusschen -Yiilaverde en Getafe. Na een gevecht van verschei dene uren werd deze stelling, die. ver dedigd werd door belangrijke afdeelin- gen Marokkanen en Guardil civil, in stormloop genomen. Aan het front van Guadalajara heb ben de loyale troepen Alaminos en Sal 'Ws bezet. De luchtstrijdkrachten on dersteunden de regeeringstroepen in alle sectoren van het front. Het Volkonbondsecretariaat bestu deert op het oogenblik een verzoek van de te Valencia gevestigde Spaansche regcering, inhoudende een aanvraag om bijstand van deskundigen van den vol kenbond met het oog op de organisatie van humanitaire hulp aan de Spaan sche bevolking, met name bij de eva- cualic van de „onderkomens" der am bassades en gezantschappen in Madrid. De regeering beroept zich hierbij op de door den volkenbondsraad aangenomen resolulie van 12 December. Het volken- hondsecretariaat zal zonder verwijl op dit verzoek kunnen antwroordcn. De internationale jeugddelegatie, die naar Madrid is gekomen om ter plaatse de middelen te hestudceren om de ver dedigers van de hoofdstad te helpen, zal uit Madrid in do richting van Va lencia vertrekken De vrijwilligers Het gerucht volgens hetwelk En geland en Frankrijk zouden over wegen financicele hulp aan Duitschland te verleencn en daar bij als voorwaarde zouden stellen, dat de Duitsche vrijwilligers uit Spanje zouden moeten worden teruggeroepen, wordt in welinge lichte kringen tegengesproken. Deze hulp zou, naar men te kennen geeft, overigens slechts onder oogen kun nen worden gezien, ingeval Duitsch land formeele verzekeringen zou geven niet voort te gaan met zijn politiek van herbewapening. De vrije stad protesteert tegen maatregelen van Gdingen DANZIG. 28 Dcc. (D.N.B-A..\\p.). De persafdeeling van den eenaat deelt mede: „dc senaat van de vrije stad Danzig heeft tegen het door de com- mercieele organisaties van Gdingen ge nomen besluit niets meer in Danzig te koopen en geen Danzigsche onderdanen in dienst te nemen, bij de diplomatieke ertegenwoordiging der republiek Po len protest ingediend en scherpe maat regelen geëischt tegen dit boycotbe- sluit. Van den kant der Poolsche diplo matieke vertegenwoordiging werd ver klaard, dat de vereischte maatregelen reeds genomen zijn, met het doel de uitvoering van het boycotbesluit 1e ver- hindcrenr Voorts werd verzekerd, dat aan dergelijke besluiten geen beteekenis gehecht moet worden. Overigens zal er zorg voor gedragen worden, dat derge lijke besluiten tegen Danzig niet meer genomen zullen worden. NOG GEEN ANTWOORD VAN HITLER LONDEN, 2S Dec. (Havas-A.N.P.) Officieele kringen dragen geen kennis van het te Londen gepubliceerde en uit Berlijn afkomstige bericht dat Hitier gunstig zou antwoorden op de door Frankrijk en Engeland ondernomen stappen tot staking van het. zenden van vrijwilligers naar Spanje. Volgens deze inlichtingen zou Hitier echter de voor waarde stellen, dat Engeland en Frank rijk zich garaii't zouden 6tellcn voor het staken van inmenging door Moskou- Welingelichte kringen merken op, dat Phipps de nota in de Wilhclmstrasse heeft doen overhandigen, en dat hil, doordat hij geen enkel contact, met dc Duitsche autoriteiten heeft gehad, ook geen enkelen indruk heeft kunnen op doen aangaande dc ontvangst, die den «•edanen stap ten deel viel. Men is hier échter getroffen door verklaringen van bevoegde zijde te Berlijn, waarbij er aan herinnerd werd, dat Duitschland liet eerst liet staken van bet zenden van vrijwilligers heeft aanbevolen. DE STELLINGEN DER SPAANSCHE ^^?RJ,^®T^cheidene der nationalisten aan het front rond i koude onmo- dagen onveranderd, daar de kri gsoperaties dooi de koude gelijk waren. Een afweerpost op een tank. HET IIAARLEMSCH GEMEENTE-ARCHIEF, dat in de voormalige Jans- kerk werd ondergebracht, is Maandag door burgemeester Maarschalk offi cieel geopend. De juiste producten zijn nog niet uitgekozen (Van onzen verslaggever) HOEWEL nog niet alles vasts gesteld is omtrent de aam koopen, welke Sir Henry Deters ding in ons land zal doen ten bes hoeve van de voedselvoorziening in Duitschland, kan toch reeds medegedeeld worden, dat onder meer 30.000 vette varkens, een groot qauntum aardappelmeel en verscheidene millioenen kilo's spek zullen worden ingeslagen. Aldus deelde ir. dr. M. D. Dijt, de vertrouwensman van Sir Deterding, voor wat betreft diens plannen voor steunverleening ons gisteren mede, in een onderhoud, dat wij met hem had den. De bedoeling van deze aankoopen is steun te verleencn aan de noodlijden den in Duitschland eenerzijds en an derzijds een gelegenheid te vinden om het teveel in ons land, waar noe steeds landbouwproducten worden vernietigd, af te kunnen zeiten. Het bedrag der aankoopen beloopt geen tien millioen, zooals aanvankelijk werd gemeld, het juiste cijfer is op het oogenblik nog niet vastgesteld, maar wel is bekend, dat het in elk geval verscheidene mil lioenen zal bedragen. De steun zal beperkt blijven tot de eerste twee maanden van 1937 en zal zich niet uitstrekken over een bepaald gedeelte van Duitschland, maar overal verleend worden, waar er behoefte aan bestaat. Het valt te begrijpen, dat de Neder- landsche regeering sympathiek tegen over deze plannen staat. Zij heeft dan ook reeds de noodige uitvoervergunnin gen verleend. In Duitschland zal de steunverleening geschieden via de be treffende regeeringsinstanties, zoodat de Reichsstelle met de distributie zal worden belast. De Nederlandsche tuinbouw zal op het oogenblik voorloopig buiten de aan koopen vallen, aangezien het eenige product, dat thans in aanmerking zou komen: kool, in Duitschland in vol doende mate aanwezig is. Het opdrijven van de marktprijzen naar aanleiding van deze berichten zal worden tegengegaan, vandaar, dat op het oogenblik nog niet definitief is vast gesteld tot welke producten zich de steunverleening zal bepalen. In elk ge val is reeds besloten, dat velschillende crisisinstellingen in ons land zullen worden ingeschakeld. MADRID, 28 Dcc. (Reuter-A..N.P.). De Britsche ambassade heeft instructie ontvangen Madrid zoo spoedig mogelijk te verlaten. De vluchtelingen moeten voor Woensdag het gezantschapsgebouw hebben verlaten. De Britsche zaakgelastigde Forbes en het personeel van het gezantschap zul len onmiddellijk te Valencia een nieu we ambassade vormen. De beslissing omtrent het verplaatsen van de Britsche ambassade, naar Valen cia is het eerst genomen door den Brit- schen dfplomatieken vertegenwoordiger Ogilvie Forbes, in zijn kwaliteit van zich ter plaatse bevindend deskundige. Dit besluit is toen door de Britsche re geering goedgekeurd. DE TOESTAND VAN DEN PAUS VATICAANSTAD, 28 Dec. (Ha va s/ A.N.P.). De toestand van den Paus blijft stationair Professor Mainta Milani, de directeur van het ziekenhuis in Vaticaanstad, be zoekt hem drie maal per dag. Slechts de kardinaalstaatssecretaris wordt bij den Paus toegelaten. De patient slaapt weinig en bidt veel. Hij gebruikt slechts licht voedsel, dat hij met smaak eet. In een aangrenzend vertrek is het een komen en gaan van personen, die zich op de hoogte komen stellen van het laatste nieuws omtrent zijn gezondheid. Besprekingen over de Fransche begrooting hervat PARIJS, 28 Dec. (Havas-A.N.P.) Vanmiddag heeft do senaat de bespre kingen over de begroot ing hervat. Dc minister van financiën, Vincent Auriol, hield een rede over dc financicele poli tiek der regeering. Hij zette uiteen, dat deze begrooting er ecne is van oprecht heid en goede trouw. De openbare schuld eischt 48 pro cent, de militaire uitgaven 18 pro cent van de uitgaven, zoodat de oor log van gisteren en de maatregelen ter vermijding van dien van morgen 70 procent der landsmiddelen opslok ken. In andere landen gaan deze uitgaven de 50 procent niet te boven. De productieve uitgaven bedragen 16 milliard en het is onmogelijk die nog meer samen te persen. De regcering heeft bij haar ramingen rekening ge houden met het economisch herstel. De economische crisis wordt minder scherp, het monetair accoord tusschen de drie mogendheden dementeert de geruchten van een nieuwe devaluatie. De regcering wil een groote monetaire markt in het leven roepen en stelt daar om vertrouwen in de vrijheid. Spr. kan niet gelooven, dat de kapitalen uit het land desertceren op hef oogenblikl waarop zich dit herstelt. „Frankrijk zet zijn trotsch herstel voort. Weldra zal het kunnen werken aan de organisatie van Europa." De minister-president streeft daarnaar. De bewapeningswed loop kan niet voortgaan, de feiten zul len weldra de noodzakelijkheid opleg gen van een economische voreeniging der thans verdeelde volkeren. Niemand zal medewerking aan een zoodanig pro gram kunnen weigeren. Wanneer de senaat snel de bcgrooting aanvaardt, zal hij eens te meer het land toonen ge hecht te zijn aan den vrede en vrijheid. Ontlasting van de wapens industrie van het Derde Rijk? Volgens het Weensche blad Der Mor gen zou de Duitsche rijksregeering haar toestemming hebben verleend tot de op richting van een munitiefabriek te Hamburg, met deelneming van het Grace Syndicate te New-York, dat. een filiaal te Hamburg heeft. Het aandeelen- kapitaal van deze onderneming zou 30 millioen R.M. groot zijn en in drie tranches worden ondergebracht, elk groot 10 millioen. De inteekenaren zouden de aandcelen slechts tegen Sperrinarken kunnen koopen. De Bank für Indus!rie-obliga- tionen te Berlijn zou dit kapitaal waar borgen jegens de bezitters van Sperr- marken, die hun saldi ter beschikking zouden stellen van deze onderneming. Gedurende de eerste drie jaren der ex ploitatie zouden de winsten aldus ver deeld worden, dat 50 pet. aan de Rijks bank en 50 pet. aan het Grace Syndi cate zouden komen. Laler zou het per centage van de Rijksbank teruggebracht worden tot 30 pet. Na 25 jaar exploita tie zou de onderneming automatisch aan den staat vervallen Er wordt 4 pet. rente gegarandeerd, betaalbaar in goud. De financiering van deze groote af faire. die bestemd i9 de Duitsche muni tiefabrieken te ontlasten, welke zooveel mogelijk hun productie voor hel buiten land zullen beperken, lijkt reeds thans verzekerd. De fabriek te Hamburg zou 1 Juli 1937 met defabricage beginnen. De wrakstukken gevonden? LOS ANGELES. 28 December. (Ilavas-A.N.P.). Men \crkccrt in onzekerheid omtrent hei lot van een postvliegtuig, dal. met negen passagiert- aan linord en drie leden der bemanning, uit San Francisco naar Los Angeles was vertrokken. Er hccnscht een krachtige Wester storm met regen in de streek van Bakcrsfield, waarlangs de route van het toestel gaat. Wanneer het vermiste tocslel inderdaad vergaan zou zijn, zou dit liet derde vliegtuig zijn, dat verdwenen is in de bergen langs do Westkust in den loop van December. Naar uit Burbank in Californië wordt gemeld, hebben vliegers op 18 mijl ten noorden van Burbank op een bergtop wrakstukken waargenomen van het vermiste verkeersvliegtuig; de beide view- gels van bet vliegtuig hingen aan een rotspunt. Dc inzittenden, negen passagiers en een uit drie personen bestaande bemanning moeten bij dc verschrikkelijke botsing op slag gedood zijn. Nabij bet dorp Kellogg, in Idaho, zijn, naar voorts gemeld wordt, de lijken van drie postvliegers ge» vonden, die in de afgcloopen week met hun machine zijn neer* gestort. Binnen de laatste veer» tien dagen zijn, het ongeluk bij Burbank medegerekend, in totaal 28 slachtoffers van vliegongeluk» ken te beklagen. BURBAN'KS. 28 Dcc. (Reuier-A.N.P.l. De expeditie, die op zoek is gegaan naar het vliegtuig, dat nabij deze plaats is verongelukt, is intusschen bij het wrak van het loestel aangekomen. Zij heelt gemeld dat alle 12 inzittenden om het leven zijn gekomen. Verdrag van vriendschap tusschen Bulgarije en Joego Slavic? BOEKAREST, 2S Doe. (Havas-A.N.P.) De politieke besprekingen tusschen Stoyadinowitsj, Tatercsco en Antonesco, welke te Rescitza zijn gehouden, zijn af- geloopen. Men neemt ten aanzien van het ge sprokene een groot stilzwijgen in acht, doch uit goede bron vernomen inlich tingen blijkt, dat men onderhandeld heeft over een verdrag, dat binnenkort tusschen Joego Slavic en Bulgarije zal worden getcekend en waarbij de posi tie van Bulgarije ten opzichte van de van kracht zijnde verdragen gewijzigd zal zijn. De Balkanbond zal den Joego Slaven en Bulgaren veroorloven hun oeconomische en politieke betrekkingen te verbeteren. Welingelichte kringen spreken sinds cenigen tijd over de eventueele totstand koming van een verdrag van „eeuwige vriendschap" tusschen Joego Slavic en Bulgarije. Dit pact zou de bekroning en bekrachtiging zijn van de geleidelijke toenadering, welke .sinds 1934 wordt verwezenlijkt. Officieele kringen ver klaren nochtans, flat voor het oogenblik nog niets definitiefs is medo te declen. Ten aanzien van een eventueel tot stand komen van een vriendschaps- en nietaanvalsverdrag tusschen Zuid-Sla- vië en Bulgarije zijn Bulgaarsche krin gen, al ontkennen zij de desbetreffen de berichten niet, hoogst gereserveerd. Deze discretie is trouwens begrijpelijk, aangezien naar het schijnt het initia ticf op het oogenblik bij Zuid-Slavië ligt, dat delicate besprekingen moet voeren met de onderteekenaars van het BalkanpacL teneinde hun toestemming te verkrijgen. HET GENTLEMANS AGREEMENT LONDEN, 28 Dec. (Havas-A.N.P.) Hoewel men ieder oogenblik de niede- deeling verwacht, dat een Engelsch-Ita- liaansch accoord tot stand is gekomen, verklaren welingelichte Britsche krin gen, dat het nog niet zoo ver is geko men. Men geeft echter te verstaan, dat de bespreking van den Engelschen am bassadeur met Ciano den gunst igen in druk, dien men kort geleden had gekre gen over het vprloop der onderhande lingen, heeft bevestigd. Aangezien de besprekingen echter nog niet beëindigd zijn, laat men zich niet in met een waardeering van bijzonderheden, welke buitenlandsche correspondenten hebben meenen te kunnen .geven. Dit nummer bestaat uit 2 bladen STADSNIEUWS Jhr. von Schmidt overleden. (2e blad pag. 1.) De versiering van onze stad. (2e blad pag. 1.) OMTREK Raad van Hoogland. (Ie blad pag. 3.) YVeerverwachting Medegedeeld door het K.N.M-I. tc De Bilt. Matige, tijdelijk toenemende meec-t Z.-W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, mogelijk lichte regen, aanvankelijk veel zachter, later zachter. Hoogste barometerstand 774.1 te Mün- chen, laagste 741.8 te l6afjord. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Dat is: Uw voordeel doen in al onze afdeelingen. Een zending van meer dan twee millioen dollar voor de regeering Het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat aan een Amerikaan» sche makelaarsfirma vergunning is verleend voor den uitvoer van vliegtuigen en vliegtuigmotoren tot een totale waarde van 2.770 000 dollar, bestemd voor de Spaan» sche regeering. Dit is het eerste transport naar het Spaansche oorlogsgebied, waarvoor vergun» ning is verleend. lipt ministerie van buitenlandsche zaken wijst er op, dat rie Amerikaan, srhe ncuiraliieitswct niet aan de regee ring de bevoegdheid verleent, derge lijke vergunningen tc weigeren. Tol dusver was dc regcering er door aan- wending van moreelen invloed ge slaagd, tc'voorkomen, dat vergunningen voor den uitvoer van oorlogsmateriaal naar Spanje werden ingediend. en vergeel Plart^nkweekerij niet, met een schat van 1000 soorten (Rozen, Heesters, Vruchtboomen, Bes sen, Rots- en Bloemplanten) voor ei ken tuin groot of klein. Kruiskamp 101P Tel. 1993 Amersfoort

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1