Huw eli j ksgesche nken aangeboden BE LEYTAX HET PROGRAMMA DER veer groote afstanden huwelijksplechtigheid VA-ET-VIENT TEN PALEIZE De samenstelling van den bruidsstoet LUYCX Woensdag 30 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 154 Uit eigen land en koloniën, en uit Europeesche landen ge werden gisteren het Prinselijk bruidspaar hoogst fraaie en kostbare huldeblijken. Huldebetooging aan Koningin, Prinses en Prins Tel. 1788 Tel. 1788 Licht op 4 uur 22 min. STOFFEN- en MODEHUIS VERBOUWING S- OPRUIMING AMERSFOGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" j maanden voor Amersioort 1.95: per meand 0.65; per pRIJJ [|[f| ADVERTENTIEN v3n 1—4 re8els 1 L05 n,ct 'nbegr.p van een .cw snumme week met gratir veriekenne tegen ongelukken) t 0.15. TVE4 Tü4 C4 K-T"T A KTrvr? TA elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentien voord» B'™" '"n« P" P°s' Per 3 traanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 I If. I P ,U 1LAi 1 I JV .LI helft van den prijs. - Kle.ne Advertentién „KEITJES" bt, vooruitbetaling 1-5 regelt POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—. Eewijsrumme' extr.- t l.Oi insdagrrriddag, na den rijtoer van Koningin, Prinses en Prins langs de huldebrengende vereenigingen, heeft het Vorstelijke bruidspaar ten paleize Noordeinde verschillende delegaties en personen in audiëntie ontvangen, die huwelijksges schenken kwamen aanbieden, waaronder het nationale huwe* Üjksgeschenk en het huldeblijk der schooljeugd. Verder wer* den cadeaux overhandigd uit Ned. OostJndië en enkele, hier* onder nader genoemde, Europeesche staten. De aanbieding van huldeblijken is hiermede bij lange na nog niet geëindigd; ook heden zullen verschillende comité's en deputaties daartoe in de gelegenheid gesteld worden. Bruidspaar zéér onder den indruk van de aanbie* ding van het geschenk der schooljeugd ALLEREERST is gistermiddag, om 4 uur, dr. Meyer Raneft in zijn hoe danigheid van voorzitter van de Nederlandsche commissie van. vertegen woordiging van het Centrale Comité in Nederlandsch-Indië voor het aanbieden van een geschenk, in audiëntie ontvan gen door H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard voor de aan bieding van verschillende cadeaux, welke door tusschenkomst van het In dische comité en de Nederlandsche ver tegenwoordiging daarvan zijn aangebo den. Het betrof allereerst een paar vazen, afkomstig van een aantal ingezetenen van Nederlandsch-ïVidië. Waar de Chi- neesche gemeenschap van Ned.-Indië niet, zooals verschillende zelfbesturen, een vertegenwoordiger naar Holland kon zenden, is het van beleekenis dat een der uit die gemeenschap afkomstige geschenken op deze wijze kon worden aangeboden. Behalve het Chineesche geschenk be trof de audiëntie geschenken, aangebo den door Javaansche vrouwenvereni gingen en een borduurwerk, aangebo den door de Roemer Visscher-vereeni- ging- H. K. H. en Z. D. H. gaven door dit persoonlijk in ontvangst nemen van de in deze geschenken uitgedrukte goede vvenschen en door hun woorden van antwoord wederom duidelijk en op bij zonder gewaardeerde wijze blijk van hun belangstelling voor Nederlandsch- Indië. i Aanbieding nationaal huwelijksgeschenk Te half vijf arriveerden de leden van het Uitvoerend comité en eenige leden van de technische commissie voor de aanbieding van het nationale huwelijksgeschenk, waarvoor allerwcge in den lande de gelden zijn bijeengebracht en dat als het groote geschenk van het Nederlandsche volk beschouwd kan worden. Geschenk onzer schooljeugd Te kwart voor vijf is het geschenk van de Nederlandsche schooljeugd aangeboden, dat naar men weet. be staat uit een bibliotheek voor het paleis Ie Soesldijk en de inrichting van een sportterrein bij dit paleis. De aanbieding van dit geschenk ge schiedde in den vorm van overhan diging van een oorkonde. De heeren van het nationaal huwe lijksgeschenk hadden het Paleis nog niet verlaten, toen het coniilé van aan bieding van bel geschenk der Neder- landsclie schooljeugd in Iwop auto's ar riveerde. bestaande uit Joh 11 van Bur- kom, A P Jungcurt en dr. M van der Wijk, resp. voorzitter, secretaris en penningmeester van bet comié van de Nederlandse fop. schooljeugd, en de scho lieren Elsje Boon T.vdia Maver. I.ucie Walter. Joh TT M Derksen. Dick Jans sen en Joop Waterreus. De delegatie waarvan dp jongedames gekleed waren in elegante middaetoi letten werd eveneens door de Prinses en Prins Rernhnrd ontvangen. Als voorzitter van het comié booj dr. Joh. H van Bnrkom het Prinselijk Bruidspaar de gelukwenschen aan van de Nederlandsche schooljeugd TT ij hield daarbij een toespraak, aan het einde waarvan hij tot het bruidspaar zeide: „We hopen van ganscher harte, dat Uwe Koninklijke Moeder nog vele jaren voor U en voor ons volk gespaard moge blijven. Maar wan neer Uwe Koninklijke Hoogheid eens tot de regeering geroepen zal worden, dan zal de jeugd van thans opgegroeid zijn tot volgassen man nen en vrouwen, en zal het jeugdig enthousiasme zich verdiept hebben tot. een oprechte liefde en hechte trouw, waarop uw Koninklijk Huis zal kunnen bouwen." Namens de scholieren overhan digde Elsje Boon de oorkonde met de volgende woorden: „Mij is de groote eer te beurt gevallen u, na mens de geheele schoolgaande jeugd van Nederland, de oorkonde aan te bieden van het huldeblijk, dat Jong Nederland U zal mogen schenken: de bibliotheek en het sportterrein van Uw toekomstige woning. Wij hopen, dat de groote liefde van de kinderen van Uw volk, die spreekt uit dit, van eigen spaargeld bijeengebrachte gelden, moge wor den omgezet in vreugde voor U hei den, wanneer U het geestelijk genot zult smaken, dat de bibliotheek U zal mogen verschaffen en de ont spanning daarna op het sportter rein.' Dat het voor ons heerlijk is U het sportterrein te mogen aanbieden, is vanzelfsprekend: jeugd en sport be- hooren bij elkaar, doch gedachten aan hoeken, althans aan schoolboe ken, zijn voor ons kinderen niet al tijd een bron van louter genoegpn. Echter kan ik U verzekeren, dat deze bibliotheek aan heel Jong Hol land niels dan vreugdevolle gedach ten heeft ingeboezemd door de lief de voor U. Eerbiedig bied ik U dan ook bei de geschenken aan, als bewijs van warme sympathie van de geheele Nederlandsche schoolgaande jeugd. Dc Prinses en de Prins dankten zeer onder den indruk voor het jeugdgeschenk, waarbij de Prinses den voorzitter verzocht, vooral te willen trachten, Haar dank over te brengen aan eiken Nederlandsche scholier en aan alle groepen der Ne derlandsche schooljeugd, die aan het geschenk hadden bijgedragen. Oostenrijksche geschenken Kort voor vijf uur arriveerde de Oos tenrijksche gezant te 's-Gravenhage. Z.Exc. Georg Alexich, ter aanbieding van liet huwelijksgeschenk der Oosten rijksche bondsregcering, bestaande uil een fraai bpwerkte leeren easette niet zilveren-deksel, waarin op fraaie wijze een kaart van Ooslenruk is gegraveerd, die de voornaamste centra van kunst en kunstnijverheid in dit land toont. De gezant werd vergezeld door de in nationaal costuum gekierde Oostenrijk sche dames Schmidhubcr en Bruck 'maver en dnor freilierr von Red'witz- Jordan, die het geschenk kwamen aan bieden dei- in Nederland wonende Oos lenriikers. Tiet geschenk der Onstenruksche kolo nie bestaat uit een glasservies in den jijl van Oud-Oostenrijksche glazen uit de achttiende eeuw. met ingebrande jachNrènes naar Riedinger. en is ver vaardigd in de ateliers van J. en L. Lobnievr fWeenen Geschenk der Zwitsersche regeering Vervolgens ontvingen Prinses Juliana en Prins Bernhard in audiëntie den Zwilserschen gezant te s-Gravenhage, Z Exc A. de Purv, die de Prinses na mens de Zwitsersche bondsregeering een prachtige platina armbandhorloge als huwelijksgeschenk kwam aanbieden. Dinsdagmiddag hebben de Prinses en de Prins een rijtoer gemaakt langs de opgestelde vereenigingen, welke hun hulde wensch* ten te betuigen. Het horloge, dat fraai bewerkt is en werd vervaardigd in de Omega- fabrieken te Bielhin, bevat een der kleinste uurwerken die in Zwitser land vervaardigd zijn. Het uurwerk is n.l. 6,5 m.m. breed, 20.5 m.m. lang, 2,7 m.m. hoog en weegt 2,13 gram. Het balansjo weegt 0,02-3 gram en bew'eegt per uur 21 000 maal heen en weer op een asje, dat een diameter heeft van 0,07 m.m. De kleine veer van het uurwerk bestaat uit een zeer fijne staalschilfer met een dikte van 0,00S m.m., en is dus 4 of 5 maal zoo dun als een normale haar. De kleinste tandradertjes in dit wel zeer bijzondere uurwerk hebben een doorsnede van 0,50 m.rn. en bevat ten nog 6 tandjes. Uit Polen 'Fegen half zes ontvingen de Prinses en de Prins den Poolschcn gezant te 's-Gravenhage, Z.Exc. dr. W. Babinski, die een geschenk kwam aanbieden na mens den Poolschen staatspresident, dr. Moscicki. Dit geschenk bestaat uit een fraaie collectie zeer fijn, met de hand vervaardigd kostbaar borduurwerk volgens oude Poolsche motieven. Voor het paleis, dat toch steeds in deze dagen, met de vele bezoekers van buiten Den Haag. zeer veel publiek trekt, vooral als na 5 uur de feestver lichting ontstoken is, bestond groote be langstelling voor het af- en aanrijden van de auto's der bezoekers en deputa ties. Stapvoets werd een rat gemaakt, die ruim een uur duurde Enkele zanghuldes langs den weg In de Zeestraat stond o.a. De Prince vlag met kleurige vlaggen, vaandels en banieren opgcsleld Hier bewezen pad vinders evenals op vele andere plaat sen langs de route goedp diensten door naast de politie voor een afzei ting te zorgen. Ook de welpen waren hier aan getreden. De belangstelling langs den weg was lang niet overal even groot. Bovpndien was de route zoo gekozen, dal een ieder gelegenheid had de vorstelijke perso nen te zien voorbijrijden. Een aanlig gezicht was hel op de Laan van Meer- dervoort, waar de Graal, de R.K. pad vinders en even voor het eerste gymna sium de Scheveningsche visschers- vrouwtjes langs den weg geschaard stonden. Over de nieuwe brug van het Verver schingskanaal ging het vervolgens door de Regentesselaan, waar de balconnen dicht bezet waren met belangstellenden. Het Lndo-Europeesch Verbond, afdee- ling Nederland, had hier standplaats gekozen. De belangstelling in de Regen tesselaan was bijzonder groot. Nog grooter was zij op het Regcntesseplein, waar frissche kinderstemmen het Prin selijk Paar „Wij willen Hólland houen" hebben toegezongen met begeleiding van de Postfanfnre. Deze zanghulde bad plaats, nadat de stoet, om het monu ment w-as gereden. Met. een daverend hoera eindigde deze hartelijke huldi ging, die slechts enkele minuten ge duurd had. Stapvoets, zooals trouwens langs den geheelen weg werd gereden, ging de stoet door de Weirnarstraat langs Ko ningsplein, Prins Hendrikstraat, Prins Hendrikplein, Zoutmanslraat, Piet Meinstraat naar hel Piet Heinplein. ITet weer bleef gelukkig droog. De natte straten waren met zand bestrooid om het uitglijden van de paarden te ver mijden. In de Prins Hendrikstraat zagen wij de vaandehvacht van het N.J.V., en het Groene Kruis opgesteld. Op het Prins Hendrikplein stond het Leger des ITeiIs en in de Zoutmanstraat de Graalmeisjes. Op het Piel Heinplein werd andermaal enkele minuten halt gehouden voor een tweede zanghulde Plechtig en gedragen klonk het lied: „Gelukkig is het land. dat God de ITcer beschermt begeleid door het jon- geliedenmuziekkorps Juliana. Met een driewerf hoera en een „Lang zullen ze leven in de gloria" werd deze hulde be sloten. Over de Korlenaerkade en door het Noordeinde reed de stoet naar het Pa lcis terug. De rit heeft ruim een uur geduurd. De leden van het comité, die van den net deel uitmaakten, werden ten pa ize ontboden Naar men weet lippft het comité voor de luisterrijke vieripg te 's-Gravenhage van het prinselijk hu welijk hel denkbeeld voor deze hulde betuiging geopend Zonder twijfel heef! dit comité rpcht op den dank van de duizenden en duizenden, die herlonmid flag' in de gelegenheid waren IT M de Koningin. Haar Dnchtpr pn Prins Bern hard een ovalioneele hulde te brengen PASSAGIERS VERZEKERD 37 MILLIOEN AUTO'S OP DE WERELD LONDEN. 30 Dec. (Stefani). Volgent- de statisliek van de imperiale economi sche commissie van het ministerie van handel, bedroeg het aantal auto's einde 1035 op de geheele wereld 37 millioen. De Vcrêenigde Staten bezaten hiervan het mcerendeel, nl. 22.575.000. •s-GRAVENHAGE. 29 De, cember. Omtrent het ver* loop van de huwelijksplechtig* heid op 7 Januari a s. kunnen wij thans de volgende bijzon* derheden mededeelen. Te elf uur voormiddag verlaat de stoet, waarmede naar het raadhuis zal worden gereden het Koninklijk Paleis De stoof wordt uitgeleide gedaan door den onper-hofmaar^ehalk. Bii het instapopn van het bruidonnar in de koets zullen twee brnid«mei«ips twee bruid jonkers hehnln7R«rn 'i'i die na het volbrpngen van hun tank van de achterzüde van hef Paleis r»et auto naar de Kerk zullen worden ge- hracht. De stoet zal worden samengesteld als volgt: Fen nfdeeline hereden marechaussee F.en afdeeling van het korps rijdende r rtillerie F.en commando cavalerie met stan daard en muziekkorps. 3 Bprlinps he«nannen met 2 paarden met hruiderneisies en bruidjonkers, gnpnrlp 1 lakei na^st elk nrtrtier. Vervolgens: Een herline bespannen met 4 paar- len, gaande 2 lakeien naast elk por tier. waarin gpzeten 7. TT. Hertog Adolf Iripdrich van Mecklenburg en en D H. Prins Ernst Aschwin von Llppe Biesterfeld. Een herline hespannen met 4 paar den, gaande 2 lakeien naast elk por tier. waarin gezeten II H. Hertogin Adolf Friedrich van Mecklenburg en Z.D.TT. de Vorst van Wied Een coupé, bespannen met 4 paarden, gaande 2 lakeien naast elk portier, waarin gezeten mevr Beelaerts van Blokland en Graaf von Oevnhausen Sierstorpff Een coupé, hespannen met 4 paar den, gaande 2 lakeien naast elk portier, waarin gezeten jongvrouwe I.. P. van de Poll. dame du pnlais honoraire van H.M de Koningin en ihr mr F. Bee- Incrl* van Blokland knmerhper i h d. van H.M de Koningin, vice president van den Raad van State. Een coupé, hpspanncn met 4 paarden, gaande 2 lakeien naast elk portier, waarin gpzeten gravin von Oeynhausen- Sierstorpff en kolonel von Pantschu- litzew. Het prinselijk bruidspaar in de gouden koets, bespannen met acht paarden, voorafee» gaan door 2 postiljons, gaan* de een koetsier naast elk paard en vier lakeien naast elk portier. Dp kolonel, commandant van hp' ?p regiment huzaren rijdende ter achter zijde en de ritmeester. commandant van hel psrortoprend eskadron ter linkerzij Tp fpr hooetp van de achterwielen van rle kopfs. Acht offiripren der hmnron vóór dp gouden koets twee officieren •lor huzaren rorMc PO hvnp ü«'-c van dp koels ter hnoptr» dor voorwielen en acht officieren der huzaren achter de TOpden koe's. De koets waarin Gezeten Hare Majesteit He Knnincin en H.D.H. Prinres Armgard van Linpe Biesfertcld. he. spannen met 4 paarden. Gaan. de een koetsier naast elk paard en vier lakeien naast elk portier. De rhef van hef Militaire Huis recht en de gouverneur van de residentie 'inks naast de koets bi; de voorv\iel»n De overige officieren van het Militaire Huis naast en achter de koets. Hoogste barometerstand 776.1 te Boe dapest, laagste 733 3 te Jan Mayen. NGESTRA Al TEL. 190 Dat is: Uw voordeel doen in al onze afdeellttgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1