PRINSELIJK PAAR VERLEENT AUDIËNTIE Veldbloemen TAXI-DIENST Nic. Bovée 1830 TEL. 18S0 1093 PRINS BERNHARD ALS AUTOMOBILIST Zuid-Afrika LUYCX Vraaggesprek in „De Auto" Id rig td^tk- - - 'vmr rTia?-ndcn 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 I JT T .P .1 I .f\ Tl I JT f—A helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels Donderdag 31 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 155 uit Zaansche molen in bruidstooi Licht op 4 uur 22 min. STOFFEN- en MODEHUIS VERBOUWINGS OPRUIMING Betrouwbaarste-en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Zijn opinie over verkeers problemen AMER SFGGRTSÖi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per pfl|J5 gpfj ADVERTENTIEN van 1—4 rcscls '1.05 met inbegrip van een „cw snumma weck met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYC* Xi4 TT* A XTT^t^T^ elke regel meer f 0.25 Lietdadighcids-advcrtentiën voor d« TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f O.Oi Neerland's populairste automobilistenpaar Knielkussens De Vereeniging Arbeid Adelt had eveneens drie harer bestuursleden af gevaardigd fer overhandiging van twee knielkussens. die op 7 Januari door de Prinses en den Prins tijdens de kerke lijke plechtigheid zullen gebruikt wor- den. Het waren de dames: Del Raere— Jiskoet. Everts—Mol en Thiebout— Loopuit. De kussens zijn van wit satijn en waren in witte moiré doozen verpakt Op het kussen voor de Prinses slaat het wapen van H K H en op dat voor Prins Bomhard het wapen van Z.D rl- De doozen run van de initialen van bruid en bruidegom voorzien Namens bef NederlanrUche Padvinfl stersgilde waren 3 leidsters gekomen, meiuffrouw H. Bottcma, mei. H van Horsen en mei mr J B M e namens het padvindster gilde een prachtig bewerkt tafelkleed aanboden waaraan alle padvinsters ongeve 4000 hadden mee gewerkt. Zuid-Afrika Duitsch woord naar voren, waarvoor de Prins niet zoo spoedig het Nederland- sche kan vinden. Maar dat gebeurt tijdens heel dit gesprek van bijna een uur slechts zóó zelden, dat wij ons vol bewondering afvragen, hoe het voor een vreemdeling mogelijk is geweest om zich onze mooie, maar juist voor den buitenlander zoo uiterst moeilijke taal zoo spoedig eigen te maken. De Prins sedert 1928 autobestuurder Sedert wanneer dateert Uw kennis making met de automobiel. Hoogheid, meenen wij te moeten vragen. Prins Bernhard lacht eens. Och, nog niet zoo heèï^lahg. Sedert 1928, dat is dus acht jaar. Er zijn natuurlijk automobilisten, die heel de ontwikkeling van den benzinemotor hebben medegemaakt en voor wie acht jaar niet veel heeft te beteekenen. Maar ik heb toch een respectabel aantal kilometers achter den rug. Zoo ongeveer 350.000 tot 400.000 kilometers. Het is een respectabel aantal Hoog heid, want bet beteekent toch ongeveer een 50.000 K.M. per jaar,merkten wij op. Wij bedoelen het niet als een flauw vleierijtje. Want iedere automobilist weet, wat het wil zeggen om gemiddeld 50.000 K.M. per jaar af te leggen. Prins Bernhard is automobilist genoeg om de ze opmerking ook te aanvaarden als een nuchtere constateering van een feit. dat in het automobilisten leven nu eenmaal een belangrijke rol speelt. Maar het heeft mij dan ook in staat gesteld om heel wat landen te bereizen, vervolgt onze vorstelijke gastheer. Na tuurlijk heb ik Duitschland van Noord naar Zuid en van Oost naar West door kruist; maar ik heb ook heel wat kilo metertjes in Centraal Europa liggen. En het spreekt van zelf dat ik ook in Frankrijk en Engeland, in Zwitserland en Spanje, tot zelfs in Noord-Afrika toe met genoegen getoerd heb. Dan wordt Prins Bernhard even voor zichtig. Tk heb bet afgeloopen iaar meer dan 50.n00 KM. afgelegd, zegt bij maar U begrijpt wel. dat zoo iets alleen maar mogelijk is als mpn veel rijdt, of liever gezegd, als men in staat is om lange tochten te maken. Rijdt Prins Bernhard te hard? En nu vindt men bier. dat ik fei teliik te bard riidt. klinkt het ietwat als een veronschuldiging uit zijn mond. En ik weet dus niet. of het wel juist is om het te zeggen. Maar. zoo vervolgde Prins Bernhard. ik erken volkomen, dat de omstandigheden in ons land. ten aanzien van het verkeer een groote snelheid allerminst rechtvaardigen. Dat is in Frankrijk en Duitschland anders. Ik geloof dan ook zeker, dat daarin veel verbetering zal komen als het systeem der voorrangswegen eenmaal zal ziin ingevoerd. Dat is 'n der voornaamste, zoo niet de belang rijkste der veiligheidsmaatregelen, welke ik mij kan indenken. Het gesprek is als vanzelf bij het vei ligheidsvraagstuk beland. En in de ge moedelijke sfeer van een academische behandeling van dit onderwerp worden van weerszijden de verschillende kanten besproken. Jhr. Röell. de waarnemende secretaris van den Prins, die als oud verkeersman uiteraard groote belang stelling daarvoor heeft erkent dat vee! van de moeilijkheden zullen verdwijnen wanneer eenmaal de werkelijke snelver- keerswegen ook recht van voorrang zul len hebben. Ik geloof niet. dat het verkeer in ons land heter of slechter is dan elders merkt Prins Bernhard op. Wij mogen niet vergeten, dat de omstandigheden hier andera zijn. De vele wielrijders vormen daarin een probleem, dat wei nig andere landen kennen. Als nieuwe landgenoot, aldus vervolgt de Prins glimlachend, mag ik natuurlijk nu ook wel iets van de fietsers zeggen. Het is een feit. dat zij voor den automobilist een gevaarlijk element kunnen vormen, maar daar staat toch weer tegenover, dat zij ook hun deel van den weg en hef verkeer mogen opclschon. Do prachtige rijwielpaden langs de wegen verminde ren ongetwijfeld de gevaren voor beide partijen en als nu straks de voorrangs- weg ieder willekeurig oversteken belet, dan geloof ik, dat het slechts een een voudige kwestie van aanpassing zal worden en dat beide verkeerssoorten het best met elkaar zullen kunnen vinden. 's Prinsen meening over het autoverkeer U hebt in de laatste maanden zeer veel in ons land gereden. Hoogheid, en hebt dus. hoop ik. ook wel een meening over het automohielverkeer. vragen wii. Natuurlijk, antwoordt de Prins. Als overal elders zijn er goede en slechle rijders. De goeden weten tot hoever zii met hun snelheid kunnen gaan. De slechten, dat zijn naar mijn meening de automobilisten, die zich niet ten volle realisecren, wat het snelverkeer van den bestuurder vergt en de ste°ds sneller geworden auto's op hun snelheidscapa citeit gebruiken, zonder dat zij weten, of zij die snelheid meester zijn. En wat mii Is opgevallen, ver volgt Prins Bernhard. is, dat in me nig geval te veel in het midden van den weg wordt gereden en men dus niet voldoende den rechterkant houdt. Daaraan zal een nauwgezet toezicht van de wegenpolitie natuur lijk veel kunnen verbeteren. Zou het niet mogelijk zijn. dat dit euvel ook voor een groot deel te wijten is aan het feit. dat er nog zoovele ton ronde wegen zijn in ons land? vragen wij. Ongetwijfeld is dat een oorzaak. Maar misschien ook het gebruik van hel linksche stuur, dat vrijwel universeel is in ons land. merkt de Prins op. Ofschoon ik op mijn Ford en ook op andere wagens steeds met linksch stuur rijd. heb ik er toch prijs op gesteld de nieuwe 12 cylinder 210 P.K. May bach, welke H.M. de Koningin de Prinses en mij als huwelijksgeschenk heeft toege dacht. met rechsch stuur te laten uit rusten. aldus verklaart Prins Bernhard. En met begrijpelijke trots springt de Prins van zijn stoel op en toont ons een afbeelding van de prachige vier per- sonns Cabriolet, welke thans wordt ge reed gemaakt voor het Vorstelijk Paar Wij hebben nog een laatste vraag: Hoe denkt U over de ronstructieve ont wikkeling van de auto? Tk vind het prettig, dat U daarover begint, antwoordt Prins Bernhard. Ik houd veel van motoren en vermoedelijk is dat ook de reden, waarom de lucht vaart mij zoo interesseert. De automo- hielmotor heeft weinig geheimen meer voor mij en als ik eens pech had. kon ik hef altijd zelf repareeren. Dat 1? een belangrijk ding. want dan kun ie er nok voor zorgen, dat ie wagen altijd in de hestp conditie is. En dat is naar mijn meening van het grootste belang voor de veiligheid. Het is misschien merkwaardig, al dus vervolgt de Prins, maar van elee triciteit heb ik nooit veel verstand ge had En dus ook niet van de electrische Installatie van de auto. Natuurlijk h*b ik als iedere automobilist wel eens een doorgeslagen zekering door een nieuwe vervangen, maar verder reikt mii ken nis jn dit opzicht niet. En wat de rest van uw vraag betreft "eloof ik. dat de vooruitgang in con "tructie hij de groote wagens het klein ste is. althans kleiner dan hij de middel "•roote en kleinere auto's, waarvan de ligging en veering, de remmen, accele ratie en niet te vergeten de verhooging der veiligheid door verlaging van hef zwaartepunt en gebruik van stalen koetswerken in den loop der latere ja- ren aanzienlijk ziin verbeterd Toch heb ik zelf aan mijn Ford nog een bijzon- Een aardige herinnering aan de Leidsche jaargenooten der Prinses %-GRAVENHAGE, S0 December. Hedenmiddag om half drie bestond er. ©venals vanochtend, gelegenheid voor die delegaties, aan welke audiëntie verleend was, haar op wachting bij Prinses Juliana en Prins Bernhard ten paleize Kneu terdijk te maken ter aanbieding van geschenken. Geschenk Roode Kruis De eerste delegatie, welke hedenmid- Hag door het Prinselijk bruidspaar werd ontvangen was die van het Neder- landsche Roode Kruis. Zij bestond uit het voltallige dage- lijksch bestuur, het eere-lid prof. Koo lemans Beynen en mr. ten Cate, als vertegenwoordiger van het hoofdbe stuur. Voorts had zich bij deze heeren aangesloten een 20-tal verpleegsters in (uniform. De zusters hebben de Prinses en den Prins een lied toegezongen, onder lei ding van mejuffrouw Roelof6waart Dit lied is door den heer Oskam voor deze gelegenheid gecomponeerd, de woorden zijn van ds. van den Bosch. Ook zongen zij het Lippie-che volkslied- Namens de delegatie voerde luite nant-generaal Jhr. J. H. Röell het woord. Aangeboden werd een huis apotheek voor het Paleis Soestdijk, een ,voor het Koninklijk jacht en een reis apotheek, die op autotochten kan wor- fcien medegenomen. Friesche schooljeugd Vervolgens arriveerden Dr. van Broekhuizen, gezant van de Unie van Zuid-Afrika met zijn echtge- noote Namens de Hervormde kerk van Zuid-Afrika bood dr. van Broek- huizen twee Zuid Afrikaansche hij- bels aan. Ook werd eon bouquet Zuid Afrikaansche veldbloemen wel ke speciaal in ijs verpakt met de HET BEGIN der estafette van de Amsterdamsche studenten naar Den Haag voor het overbrengen der eelukwenschen van den Academischen Senaat aan het Vorstelijk Bruidspaar. De eerste looper neemt den koker met eelukwenschen van den pedel der Amsterdamsche Universiteit in ontvangst dere stabilisator loten aanbrengen, wel ke de ligging merkwaardig veel vaster heeft gemaakt Ik geloof dat wij op het punt van de vaste ligging op den weg in het belang van de veiligheid, niet voorzichtig genoeg kunnen zijn. Wij zijn aan het eind van ons onder houd gekomen. GERUCHTEN UIT DANZIG DANZIG, 30 Dec. (D.N.B.) Volgens berichten in buitenlandsche bladen zau de politie te Dantzig gedurende de Kerstdagen honderden nationaal-socia- listen in hechtenis genomen en eenige zelfs doodgeschoten hebben. Onder meer zouden dertig of veertig S.S.-leiders uit de omgeving van 'den gouwleider For- ster in verzekerdo bewaring gesteld zijn. liet Duitsche nieuwsbureau ver neemt van bevoegde zijde, dat deze be richten van a tot z verzonnen zijn, en dat men te Danzig weet, welke kringen op deze wijze trachten een toestand van onrust te scheppen op het oogen- blik, flat besprekingen tusschen Danzig en Polen worden gehouden. Dit numrrer bestaat uit 4 bladen Hoogste barometerstand 779.3 te Boe dapest. laagste 732-2 te Ingö. L/ N GESTRA AT «9 TEL. 190 Dat is: Uw voordoel doen In al onze afdeellngen. reproductie in De Auto door Z.D.H. zijn afgestaan en waaraan wij het volgende ontleenen: Terwijl wij het vertrek in het Kon Paleis Noordeinde binnen gaan. waarin Prins Bernhard ons zal vertellen van zijn automobilistische ervaringen, zien wij een jonge man op ons toekomen. Hij is gekleed in het veldtenue van ritmees ter der Huzaren. Als wij onze eerbiedige gelukwen- schen aan den bruidegom hebben aange boden en aan het uitnoodigende gebaar ons in een luien zetel neer te vleien ge volg hebben gegeven, komt vanzelf het doel van ons bezoek ter sprake. Wij weten, dat de Prins een volbloed automobilist is. maar wij zouden het gaarne uit zijn mond willen hooren. En natuurlijk ook willen weten, hoe hii over ons verkeer en over onze wegen denkt. Meer nog misschien zijn wii nieuwsgierig, welke beteekenis Z.D.H toekent aan het moderne vervoermiddel, dat nu eenmaal voor ons zulk een be langrijke plaats in ons leven is gaan innemen. Wii spreken natuurlijk Nederlandsch. En het valt ons op, hoe uitstekend dat Nederlandsch wordt uitgesproken Slechts een enkele maal komt een W eerverwachting In het N. VV meest matige Z.- W. tot W. wind half tot zwaar hew of be'r., weinig of geen regen, weinig verandering in temp In het Z.-O zw. tot mat Z. tot Z. W wind. nevelig tot licht of half bevv,, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag weinig verandering in temp- De eatafettelooper reikte den koker aan de praeses van de Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging. mej. M. M. N. van Ingen over, die zich in gezelschap van vertegenwoordigers van de andere studenten vereeniging van •Ie Universiteit te Amsterdam naar binnen begaf Het waren de heeren M. Kohnsfamm. rector van het Amster- damech Studenten corps. J F. Engers, rector van de Unifas Studiosorum Ara- stelodamensium, FL J. A Neyens van de R K Studenten-verecnigihg S. Tho mas Aquino en A. Th Knoppers van de Ger. Stutenden Ver. SSR. Met een korte 6pcech heeft mej van Ingen de oorkonde aan H-K.H Prinses Juliana overgedragen. Prinse9 Juliana heeft helangslpllend van den inhoud ervan kenni*. genomen en zeide, dat Zij den estafette-loop een bijzondpr aardig idee had gevonden en verzocht mej van Ingen Haar dank aan de loopers over te brengen. Een Zaansche molen De Prinses en de Prins hebben, nadat fte delegatie van het Roode Kruis ver trokken was, drie Friesche scholieren, als vertegenwoordigers van de Frie sche schooljeugd, ontvangen. Het waren: Cor Touwen. Jos Bisschop en Jopie Faher, die vergezeld werden door de heeren H F Ferwerda, R. Vis ser. R. Th- Bisschop en A. C. Nube, leden van de commissie, welke zich voor de aanbieding van dit geschenk, gevormd had. Het geschenk bestond, zooals reeds eerder gemeld ts, uit een knottedoosje met knottedoek. ducatons een Friesch verlovingsgeschenk uit de 16e eeuw en een album met namen. Geschenk van TesseU De Prins heeft over een tijds verloop van acht jaar onge» voor 350.000 tot 400.000 K.M. achter den rug schade Namens de vereeniging Tesselschade lijn een 3-tal dames vervolgens door het Jonge Paar ontvangen. De delegatie, bestaande uit: mevrouw *s JacobLoder, mevrouw Furnee Ruysch en mevrouw Taets van Ame- rongenBaud. bood een tafelmidden- stuk aan. 12 doilies en een zelfde aan tel bordenkleedje. Het geschenk is na tuurlijk door dames van de vereeniging .vervaardigd. PRINS Bernhard heeft dezer dagen een onderhoud toegestaan aan Her man Levy, chef van de redactie van De Auto. het officieel orgaan van de K.N.A.C. In het Oude jaarsnummer van ge noemd weekblad vinden wij een verslag van dit gesprek, dat is geïllustreerd met eenige foto's, welke door Prins Bernhard op zijn autotochten zijn gemaakt en ter Holland-Afrika-lijn naar hier ver voerd was en daardoor nog twee maanden goed konden blijven aan het Vorstelijke bruidspaar aange boden. Studentenresiafetteloop Inmiddels was een groote autobus met jongens en meisjes studenten uit Amsterdam gearriveerd. De vroolijke schare stelde zich aan weerszijden van den ingang van het Paleis op om de komst van den laatsten estafette-looper die een koker met een oorkonde met zich droeg, af te wachten Toen deze, de heer R. L. Schoemaker aankwam ging een luid gejuich op en werd uit volle borst het Io Vivat gezon gen. De Ned. Bond van Jongelingsver- eenigingen op G.G., de Bond van Meisjesvereenigingen op G-G. in Nederland en de Geref. Bond van Jeugdorganisaties bieden het Vor stelijk Bruidspaar een Statenbijbel met lessenaar aan. Vervolgens werd door vier Jonge meisjes in oud-Zaansch costuum aan het Vorstelijk bruidspaar aangeboden een Zaansche molen, in bruidstooi ver sierd. De molen was een geschenk van de Zaanlandsche oudheidkundige ver eeniging „Jacob Honig Jz." te Zaandijk vervaardigd door den heer A. Bakker naar een model van den molen, welke dichtbij de dezen zomer door H.K.H Prinses Juliana geopende, Juliana-brug tusschen Zaandijk en Zaandam, staat.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1