(j. 'Shctag van (Rcmdtuijck Qubii&süd HULDIGING DOOR DE BURGERIJ DE EEMLANDEü SAMENZANG OP DEN HOF Woensdag 1 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 54 Défilé van honderden schoolkinderen AAN BURGEMEESTER Mr. J. C. GRAAF VAN RANDWIJCK Aanbieding huldeblijk door Ir. Verhey na mens het comité ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. [Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 (POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 14 regeh 11.05 met inbegrip vau een ucw.,snumnv eike regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De burgemeester, mr. J. C. Graaf van Randwijcken zijn familie slaan het défilé van de Amers- foortsche schoolkinderen gade (Adee-foto). Burgemeester heel, heel moeilijk Is het antwoord op de vraag: Mag ik wel een „Hulde!" dichten Op Uw feestdag van vandaag Eerstens wilt U zelf nooit spreken Over 't geen U deed en doet, Twecdens zit U het „beschrijven" En bcfeestenniet in 't bloed 't Is heel moeilijk, Burgemeester, Wel doen - niet doen - ja - nee- ja Krijg ik glimlach of een standje Op m'n „Hulde!" achterna Amersfoort wou graag herdenken Maar U. voelde daar niet voor: „Over twee jaar neem ik afscheid, 't Gaat dan in écn moeite door Amersfoort was niet gehoorzaam Aan het vaderlijke woord, 't Heeft zich in beperkte mate Aan Uw stiltc"-wenk gestoord. Hoe dal komt? Wel, Burgemeester, Eén is daar de oorzaak van, Wat ik U onder vier oogen Hier wel even zeggen kan Een heeft dit op z'n geweten, Dat bent... UH Uw eigen schuld!! Daarvoor hebt U de belangen Uwer stad t e goed vervuld!! Is het wonder, dat de Keistad Zich op haar beurt graag eens uét Voor Uw „Leider"-loozc leiding, Wat een Vaderschapinsluit..*...!? Dat de Keistad U wil danken Voor hetgeen U hebt gedaan? Voor Uw eenvoud in den omgang? Voor Uw woord, dat werd vetsfdan? Want 't is typisch, Burgemecskcr, Van U zelf spreekt U. geen woord, Doch hoe spraakzaam bent U eensklaps Als het gaat om... Amersfoort!! Burgemeester heel, heel moeilijk Is het antwoord op de vraag: Mag ik wel een „Hulde!" dichten Op Uw feestdag van vandaag? Kom, 'k eerbiedig Uw verlangen En ik schrijf dus maar geen lied Wat ik graag gezegd zou hebben Is, wal U hierboven ziet (Nadruk verboden). PHILIA. ONZE aloude Hof bood op dezen fraaien Septemberdag een groot- schen aanblik. De duizenden kinde ren met hun vlaggetjes in groote span ning voor hetgeen zal gaan gebeuren. De machtige St. Joriskerk en de oude geveltjes rondom allen versierd met de nationale driekleur." Op het Zuidelijke gedeelte is een met planten versierd po dium opgeslagen, terzijde is de reporta gewagen der N.C.R.V. opgesteld. Plotseling weerklinkt een oorverdo vend gejuich. In drie versierde open lan dauers rijdt de burgemeestersfamilie den Hof op. Eenigszins ontdaan neemt de burgemeester en zijn echtgenootc deze spontane huldiging in ontvangst. .Nadat op het podium is plaats geno men en de stafmuziek, onder leiding van kapelmeester J. R. v. d. Gla<? een extra „Lang zullen ze leven!" heeft doen hoo- ren, betreedt de algemcene zangleidcr, de heer L. Kceinink den katheder. Plechtig klinken dan de liederen over den Hof. Eerst het Wilhelmus, gevolgd door het Jubileumlied met als slot „Wilt heden nu treden". De jeugd krijgt telkens een warm ap plaus in ontvangst te nemen. Dan komt het groote oogenblik als de Burgemeester het spreekgestoelte be klimt. Op de yan hem bekende uij/.c, dankt de Burgemeester inede namens zijn echtgenoote en zijn familieled,-n voor de grootsche hulde hem door iong Amersfoort gebracht. Spreker wijjgt eerst op de historische omgeving, waar deze huldiging plaats vindt. Vervolgens her innert hij aan de woorden van Napoleon dat ieder soldaat in zijn ransel een Aanbieding huldeblijk IN de stemmig versierde raadszaal had ruim half twaalf de aanbieding plaats van het huldeblijk der bui- gerij door den \oorzitter van het huldi gingscomité, Ir. B. A. Verhey. De volgende woorden zijn bij deze aanbieding door den voorzitter tot den jubilaris en zijn familie gericht: Het is gelukkig in ons land geen ge woonte zelfs degenen, die dit verdienen veelvuldig te prijzen of te danken voor hetgeen zij verricht hebben. De critiek daarentegen wordt niet zoo spaarzaam gehanteerd. Toch is ook de dankbaarheid een fac tor in liet leven, die niet kan worden Ontbeerd. Men wil gelegenheid hebben aan zijn erkentelijkheid uiting te geven. Daarom worden de dagen als Uw vijf-en-twintigjarig ambtsjubileum zoo gaarne aangegrepen om hieraan uiting te geven; daarom vindt U in deze zaal een deputatie uit de burgerij aanwezig die U dank wil zeggen voor Uw werk en ook mevrouw van Randwijck hulde wil brengen voor hetgeen zij op ïreheel andere wijze voor de gemeenschap heeft gedaan. Het is jammer, dat de ruimte in de ze zaal zoo beperkt is omdat wij gaar ne hadden gewild, dat deze plechtig heid was geschied te midden der gc- lieele burgerij. Wij hebben daarom wel uitgezien naar een grootere zaal en hadden zeer zeker de onder Uw bestuur gestichte T\ E eerste Septemberdag van het jaar 1937 heeft een onuit- U wischbaar stempel gedrukt in de geschiedenis van het oude Amersfoort. Burgemeester mr. J. C. Graaf van Randwyck, die gedurende 25 jaren het beleid over de stad gevoerd heeftis gehul digd door de burgerij. Op een dagdie voor hem de schoonste in zijn ambtelijken loopbaan geweest is. TEMIDDEN van zijn familie heeft hij van heel Amersfoort de blijken van sympathie, dankbaarheid en erkentelijkheid in ontvangst mogen nemen. Hij heeft gestaan in het centrum der belangstelling, de plaats, waar de burgerij hem wilde zien en waar hij gedurende 25 jaren uiterlijk geen recht op wilde doen gelden. Een feestdag uit traditie over het heele land is in onze stad gevolgd door een dag van zonneschijn en vreugde over een ambts jubileum, uniek en blijvend in de stadshistorie. DE jeugd had de eervolle taak de huldiging in te leiden. Dat was haar toever trouwd, zij heeft zich eenvou dig en ongedwongen geuit, op een wijze, die geheel in het ka rakter lag van den jubilaris, die krachtens de wet de hoog ste autoriteit en bewindvoer der in de stad moet zijn, maar zich in wezen een burger van Amersfoort getoond heeft. Honderden schoolkinderen zijn uit elle hoeken van de stad door muziek korpsen naar het centrum gebracht, waar zij zich in een bonte kleuren pracht opgesteld hebben in Plantsoen- ,West en achter het stadhuis. Klokkespel van den O. L. Vrouweto ren begeleidde de feeststemming dei- kinderen, die mét Oranjevlaggetjes en Oranjesjerpen getooid waren. Wanneci wij hun aantal op vierduizend schat ten, kan men zich voorstellen, welk een drukte aan het défilé voorafging. -Een drukte, die in ordelpke banen ge houden werd, dank zij een goede lei ding en voorbereiding, die steunden op ieders medewerking. Daaraan heeft het niet ontbroken. Precies op tijd kon het défilé een aanvang nemen. De burgemeester had zich intusschen met zijn familie en de leden van het huldigingscomité voor het stadhuis op gesteld. Boven hem troonden de cijfers 25 in het wapen van onze stad. Toen trok de jeugd voorbij, spontaan den jubilaris toejuichend en toeknik kend, zwaaiend do kleine vlaggetjes, die de stoet een zoo mooi aspect gaven. Het werd een betuiging van sympathie, welke weerklank vond in aller harten. Uit de jeugd was een elitekoor ge vormd ter sterkte van ruim 400 kinde ren, dat zich op het bepaalde oogen blik afzonderden en zich in front voor het stadhuis opstelde. Alvorens «Ie zanghulde plaats vond, trad wethouder A. J. Spieker m an n naar voren en richtte zich met de vol gende woorden tot den jubilaris: Wethouder Spiekerman spreekt ONGETWIJFELD was het een ge lukkige gedachte van het huldi gingscomité om op dezen, voor U zoo blijden dag, de eerste morgepgroet te doen brengen door het kind. Het kind, dat symboliseert jeugd, zon en blijheid, eigenschappen, die gij steeds in Uw hart hebt gedragen en om U heen- spreidt. Spontaan werd de aan de scholen ge vraagde medewerking verleend, zoowel bij het openbaar als het bijzonder on derwijs; een spontaniëteit voortvloeiend uit de liefde, die gij steeds het onder wijs in onze gemeente hebt toegedragen. Het ligt niet op mijn weg, anderen zullen daarvoor vandaag nog gelegen heid hebben, in den breede uit te wei den over hetgeen onder Uw bestuur op het gebied \an onderwijs is geschied; maar ik wil dit even vastleggen dat de lager onderwijswet 1920 hier onder Uw beleid nimmer een onderwerp van strijd is geworden, daar gij en het openbaar en het bijzonder onderwijs steeds alle Mr. J. C. Graaf van Randwijck en zijn lamHie luisteren op de verhooging. die op den Hof was aangebracht naar de liederen van de Amcrsfoortschc school kinderen. Geheel rechts ziet men den leider van den samenzang, den lieer L. Keemink. (Adee-foto). gelegenheid hebt gegeven zich ten volle te ontplooien. Namens alle instellingen van onder wijs, mag ik U hiervoor zeker hartelijk dank zeggen. Die dank heeft zich ook geuit bij het ouderwijzend personeel door de groote toewijding, die liet heeft getoond om het défilé te doen slagen. De fijnbesnaarde geest van onzen in specteur van het L. O., de heer van Loon. wist klank en vorm te geven aan wat er onder de burgerij ten Uwen op zichte leeft aan hulde, waardeering en bede voor datgene wat gij in deze kwart eeuw met zooveel liefde voor Amersfoort hebt verricht. Voor U ziet U het puikje van onze zin. génde schooljeugd. U zult er mogelijk in beluisteren jeugdige Marta Eggerths, ja toekomstige Caruso's, maar boven al zal klinken de dank van onze oude stad waarin onder Uw bestuur mouw leven is gebracht. Ook U mevrouw van Randwijck, be trekken wij gaarne in onze hulde; ik mag hier* niet aanroeren bet hoogste, het edelste wat wij eeren en zien in de vrouw en waarin gij steeds een voor beeld zijt geweest, n.l. van Vrouw en Moeder, maai' deze kinderen willen U dank brengen voor alles wat gij in deze 25 jaar in alle bescheidenheid voor on ze arme stadgenooten hebt gedaan, met name voor het zieke, zwakke misdeelde kind. En Beppie Brok zou U hiervoor graag haar schoonste bloemen in de Amersfoorlsche kleuren bieden. Burgemeester, mag Herman de Beer U nu de te zingen liederen over handigen, die hij zelf heeft geschreven en waarvoor hij bepaald een 10 heeft gekregen, terwijl de heer Keijzer de om slag verzorgde. Mag ik nu het ongesproken woord geven aan den I-leer Keeming, onder wiens beproefde leiding hier het lied van Mhr. van Loon zal worden gezon gen, terwijl wij straks op de Hof geza menlijk een machtig Wilhelmus willen doen klinken. U Burgemeester ter eere, als drager van het gezag, dat gij steeds hebt hoog gehouden, het gezag van haar, die is bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden. Na het aanbieden van de bloemen en het huldigingslied, werd dit laatste door het koor gezongen. Plechtig en stemmig op dezen schoonen morgen klonk: „Als wijs Burgemeester hebt Gij steeds ge daan, Wat plicht en geweten U vroeg; Met kracht en beleid hebt Gij moedig ge staan, Toen crisis ook Amersfoort sloeg. Voor al, wat Gij deedt, hebt Gij d'achting verdiend; En Gij, Burgemeester, zijt daardoor de vriend Van mannen en vrouwen, van klein en van groot, Van allen, van klein en van groot. Wij, Amersfoorts kindren zijn dankbaar en blij Om 't feest, dat vandaag wordt gevierd. Wij komen tot U in ontelbare rij Door straten met vlaggen versierd. Wij danken U innig voor 't kranige werk En bidden, dat God. in Uw leven U sterk'. Dat vragen wij allen, wij allen te saam. Dat vragen wij allen te saam. God geve Zijn zegen ook over 't gezin, Dat deelt in Uw ambtlijk geluk; Vooral voor de Vrouw, die vanaf het begin Met U droeg de zorg en den druk. De stad, wier belangen aan U zijn ver trouwd, Bidt vroom en oprecht om langdurig behoud Van voorspoed, geluk, van geluk en van vree, Van voorspoed, geluk en van vree." (Woorden C. ~W. v. Loon). Een „Lang leve de Burgemeester" uit duizenden kelen volgde, waarna dé jubilaris een kort woord van dank sprak. Spreker voelde zich een weinig verlegen tegenover een zoo veelstemmig auditorium. Nog nooit was het hem in zijn ambtelijk leven overkomen, dat hij tegenover een elitekorps stond. Daar voor moest men 25 jaar burgemeester zijn en zoo'n ijverig huldigingscomité om zich heen hebben De kleine zangeressen kon hij de toe komst van Marta Eggerth toewen- schen, de jongens die van Caruso. Zijn dankwoord tot slot ging ver loren in het geruisch van de ontelbare vlaggetjes! De^groepen rangschikten zich weer en men begaf zich omstuwd door een me nigte publiek naar den Hof, alwaar sa menzang op het programma stond. Samenzang op den Hof De burgemeester spreekt op den Hof de schoolkinderen toe. (Adee-foto). die zoo juist gemaakt is. waarbij tijdens liet buigen en wuiven veel van de nek spieren gevergd werd. Tenslotte wenscht hij den kinderen een prettigen feestdag. Deze dag zal de burgemeester nimmer vergeten. De muziek speelt hierna een fanfare en donderend gejuich klinkt alom. Daarna vindt het vertrek van den Hof plaats. Hartelijk toegejuicht, terwijl de muziek een vroolijke marsch speelt, rij den de rijtuigen stadhuiswaarts. maarschalksstaf draagt. Iedere jongen en elk meisje kan burgemeester of bur gemeestersvrouw worden. Nu eerst kan de burgemeester begrijpen wat het zeg gen wil Koningin of Prinses tc zijn. Hij heeft het bemerkt bij de korte rondrit eierhal, die reeds zoovele plechtigheden binnen hare muren heeft zien afspe len, kunnen kiezen. Doch ook de ruimte in de eierhal was beperkt, zoodat de commissie besloot deze plechtigheid tc doen geschieden in tegenwoordigheid van de officieelo vertegenwoordigers der burgerij, den gemeenteraad, en van de commissie, die als tijdelij.k voor dit doel gekozen vertegenwoordigers zijn tc beschouwen. Ik mag dus verklaren, dat hetgeen ik U to zeggen heb, geschiedt uit naan. der burgerij en in 'haar midden. Wij weten, dat U wars bent. plechtigheden als deze, toch mo ook U voldoening geven, wann'37 1 één dag der vijf en twintig jaren j U hier gewerkt hebt, door de burge, eens wordt gezegd dat U ook volgens hare meening niet voor niets gewerkt hebt. en dat hetgeen U verricht hebt, wordt gewaardeerd. Zie ik de positie van den burgemeester juist, dan is de bedoeling van den wet gever, dat hij het vaste ]}iint zal zijn In het bestuur van de gemeente. Raadsleden, afhankelijk van de in zichten en stemmingen der kiezers, ko men en gaan, de burgemeester blijft, wanneer hij niet uit eigen beweging ver trekt. Gij zijt hier gebleven, en daardoor In derdaad het vaste punt geworden in het bestuur der gemeente. Wij waardeeren, dat U gebleven zijt, niet alleen omdat U daardoor de belangen van Amersfoort steeds heter hebt leeren begrijpen, doch ook om Uw persoon. Ik wil over dit laatste niet te veel zeggen, omdat U dit zeer zeker niet aan genaam zal zijn. Hetgeen echter de gehecle bevolking in U waardeert, is Uw onpartijdigheid en Uw hoffelijkheid, eigenschappen, on afscheidelijk aan een juiste uitvoering I van Uw taak verbonden. Daar reeds veel gesproken is over het geen onder Uw bestuur is tot stand ge bracht, wil ik slechts enkele feiten on der de aandacht brengen. Ook deze zijn wel reeds genoemd, doch een nadere be lichting acht ik wenschelijk. (Zie verder pag. 1 van het 2de Blad)*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1