DRAAIENDE ZEND MASTEN HONGKONG HEVIG GETEISTERD CHINEESCHE TROEPEN IN TSINGTAU 4000 DE EEMLANDEU De„VanHeutsz" zinkende Britsch schip BOVO" Licht op Donderdag 2 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 55 Wat Amerika als te fantastisch en niet te verwezenlijken beschouwt, door Ne- derlandsche ingenieurs ondernomen Energie „gespoten" in bepaalde richting 2000 Kilowatt sterkte De passagiers gered getorpedeerd De „Kota Agoeng' in Colombo aan gekomen MASARYK ZEER ERNSTIG ZIEK GELIJKE RECHTEN VOOR HONGARIJE Taifoen richt in de stad een geweldige schade aan. Zeer groot aantal per sonen bij de ramp omgekomen TOKIO ACHT DIT ONWETTIG Positiever politiek jegens Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 EXEMPLAREN NVeerverwachting 8 uur 15 min. HET „SCHANDAAL" der NATIONALE BANK LEGERMANOEUVRES IN FRANKRIJK KATOENRESTRJETIE IN AMERIKA AMERSFOGRTSCH DAGBLAD iABQf-NEMENTSPRIJS per 5 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.15. Binneniana rancc per pos1 per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers i 0.05 3STREKLNING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een L.cw.,snumnv elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f C.05 EINDHOVEN, 2 September. Sinds eenigen tijd hebben in de dagbladen geruchten geloopen over den bouw van een nieuwen zendermast op het terrein van de Phohi kortegolfzenders te Huizen, maar de bijzon derheden zijn zorgvuldig geheim gehouden, zoodat nie mand wist, wat er eigenlijk gaande was. Het gaat hier om den bouw van een tweetal zend masten volgens een constructie, ontworpen in het Philips laboratorium, welke tot dusver nergens ter wereld werd toegepast, n.l. die der draaiende zendmas ten. HET mag als bekend worden aan genomen, dat het mogelijk is, de straling van een zendantenne door een z.g. „beam" inrichting in een be paalde richting te „spuiten", zoodat -ie zendenergie niet over bet geheele zend- veld wordt verdeeld. Op deze wijze is het b.v. mogelijk, een gebied te bereiken, dat anders den zender in het geheel niet, of sleehts zeer zwak zou hooren. Dit principe is op het oogenblik al oud en wordt door de meeste kortegolf zenders ter wereld gebruikt, de B.B C. bestrijkt op deze wijze het geheele Brit- ache rijk. Aan deze methode is echter een groot nadeel verbonden en wel, dat het noo- dig blijkt, voor elk gebied, waarheen men met gerichte golven wil uitzenden, een speciaal stel zendmasten te hebben, hetgeen zeer kostbaar is. Daarbij komt, dat als men niet voor elke afzonderlijke landstreek een dergelijk stel masten wil plaatsen, men nooit den stralings hoek zeer scherp kan maken en dus niet volledig gebruik kan maken van de voordeelen, welke een beam-con- structie biedt. In Amerika heeft men deze bezwaren reeds lang ingezien en daar werd dan ook voor eenigen tijd het denkbeeld geopperd, een tweetal zend masten te plaatsen op een cir kelvormige railbaan. zoodat de antenne op elk gewenscht deel van den aardbol zou kun nen worden gericht. Men heeft het denkbeeld opgegeven als al te fantastisch en niet te verwezenlijkenOp het ter rein van Phohi kortegolfzen ders Phi en Pcj te Huizen wordt thans die zelfde idee verwezenlijkt. Met spoed wordt gewerkt, om deze con structie gereed te hebben te gen het moment, dat de zen ders paraat moeten zijn, voor de verzorging der in voorbe reiding zijnde Nederlandsche werelduitzendingen. Een stel op beton gemonteerde rails is in een cirkelvorm geconstrueerd, zoo dat een wagen, daarop geplaatst, dus geheel in het rond zou kunnen rijden. Het verschil met een normale railbaan Is alleen, dat de afstand tusschen de twee rails veel grooter is dan bij een normale spoorbaan het geval zou zijn Op deze rails loopen nu twee op wielen gebouwde stalen gevaarten, die de on derstellen vormen voor de daarop te bouwen zendmasten. Deze twee onder stellen zijn verbonden door een stalen brug, welke brug in het middelpunt der twee railcirkels kan draaien om een betonnen as, welke in een betonblok is vastgezet. Het is natuurlijk noodzake lijk. de twee zendmasten door een brug te verbinden, daar anders bij een ste- vigen wind beide masten over de rails zouden gaan rijden, tot ze elkaar ont moeten. hetgeen niet in de bedoeling ligt De onderstellen der twee torens met deze brug vormen dus één geheel dat, over de rails rollend, om een mid delpunt kan draaien. De tusschen de twee masten opgehangen antenne kan dus op elke gewenschte windstreek wor den gericht. Deze geheel enorm zware constructie wordt door middel van lieren ge draaid rondom de railbaan zouden dus borden kunnen worden geplaatst, waarop vermeld staat, w^J de juiste stand is voor bepaalde landstreken s t ergens zou dus een bord staan „Buenos Aires", een einde verder „Kaapstad", enz. Door deze constructie zal het moge lijk blijken, de energie van den zender in een zeer scherp gerichte straal op een gewenschte landstreek te richten, zoo scherp geconcentreerd, dat het nut tig effect van den zender in de richting, waarin deze zijn energie „spuit", gelijk staat met den output van een normale antenne, die werkt met een energie van 2000 K.W. Het maximum vermogen door eenigen zender bereikt, was du6 tot dus verre 500 K.W. Het schip tijdens den taifoen te Hongkong vast- geloopen BATAVIA. 2 Sept. (Aneta- A.N.P.) De directie van de K.P.M. ontving een dringend telegram uit Hongkong, dat het s.s. „Van Heutsz" in den afgeloopen nacht tijdens een typhoon is vastgeloopen nabij Green Island, dat ongeveer drie mijl van Hongkong is ge legen. Een nader radiobericht van den gezagvoerder meldde, dat het schip zinkende is. Nadere berichten omtrent de juiste plaats waar het schip is vast geloopen en omtrent het aan tal passagiers ontbreken. De directie van de K.P.M. ontving bericht, dat alle op varenden van de „Van Heutsz" gered zijn. De directie van de K.P.M. ontving nog bericht dat van Hongkong uit alle pogingen zijn aangewend, om bij het ongeval van de „Van Heutsz" assisten tie te verleenen, hetgeen echter be moeilijkt wordt doordat de taifoen nog niet is voorbij getrokken. Hongkong is, wat radioseinen betreft, op Java regel matig te hooren. doch de seinen van de „Van Heutsz" zelf zijn te zwak om hier te worden opgevangen. De „Van Heutsz" vertrok 29 Augus tus van Amov op weg naar Singapore, Daarna deed het schip Swatow aan, waarna het naar Hongkong opstoomde. De „Van Hents-z" meet bruto ruim 4500 ton. Het schip is uitgerust voor 16 eerste klasse, 54 tweede-klassepassa giers en 2137 dekpassagiers Omtrent uitseinen van een S.O.S.-sein door de „Van Heutsz" is te Batavia niets be kend. De berichtgeving wordt plaatse lijk ten zeerste bemoeilijkt door den nog altijd woedenden Orkaan. Hulp ingeroepen der Britsche marine 's-GRAVENHAGE, 2 September. Het departement van Buitenlandsche Zaken heeft van den Nederlandschen waarnemend consul-generaal te Hong kong een telegram over den taifoen ontvangen, waaruit blijkt, dat onze consulaire vertegenwoordiger ten be hoeve van de op rotsen vastgeloopen paketboot „Van Heutsz" de hulp der Britsche Marine heeft ingeroepen, wel ke 2 sleepbooten ter beschikking heeft gesteld. De ,.Van Heutsz" had 1600 Chi- neesche dekpassagiers aan boord. Een doode en een zestal gewonden LONDEN, 2 Sept. (Reuter). - Het Britsche tankschip Woodford (6987 ton) is getorpedeerd tus schen de Colebretes en de Spaan- sche kust. Volgens het uit Beni Carlo (Castilië) ontvangen telegram van Lloyd's is de tweede machinist gedood en zijn zes opvarenden te Beni Carlo ontscheept, waar zij ter verpleging werden opgenomen. De Woodford was van Con- stanza op weg naar Barcelona en Valencia. Uit het telegram valt niet op te maken of het schip is gezonken en of de geheele bemanning de haven heeft kunnen bereiken. Door het vuur is géén groote schade aan het schip toegebracht ROTTERDAM, 2 Sept. De Rot- terdamsche Lleyd bericht, dat de „Kota Agoeng" hedennacht om drie uur te Colombo is gearriveerd. Met behulp van een bergingsboot was het vuur om 9 uur plaatselijken tijd gebluscht, zoodat mag worden aangenomen, dat geen groote scha de aan het schip is toegebracht. De niet beschadigde mail- en pakket- post wordt hedenmorgen overge bracht naar het motorschip „Johan van Oldenbarnevelt", op weg van Amsterdam naar Batavia. Besloten is de beschadigde lading tot Indië aan boord te houden. De „Kota Agoeng" zal morgenoch tend van Colombo de reis vervol gen. De passagiers zijn niet overge gaan op de „Johan van Oldenbar nevelt". Het ergste wordt gevreesd PRAAG, 2 September. Het Tsje chische Tr «graafagentschap C. T. K. deelt mede 'W de vroegere presi dent van TsjechoSlowakije op zijn landgoed te Lany ernstig ziek ligt. Zijn toestand is zorgwekkend. Presi dent Benesj en minster Hodza be vinden zich aan zijn ziekbed. Tegemoetkomende houding der Kleine Entente PRAAG, 2 September (Havas). Bij zijn terugkeer uit Roemenië heeft Krof- la verklaard, dat de conferentie der Kleine Entente zich van alle Midrien- Europeesche kwesties het meest heeft bezig gehouden met het Hongaarsche vraagstuk. Opnieuw werd ondubbelzin nig vastgesteld, dat de drie staten der Kleine Entente hun politieke betrek kingen met Hongarije slechts in onder ling overleg willen regelen. De Hon gaarsche kwestie zal in September te Genève uitvoeriger besproken worden. Het Hongaarsch telegraafagentschap schrijft naar aanleiding van het offi cieel communiqué der conferentie te Sinaia o.a.: Wanneer de staten der Kleine En tente ten aanzien van de rechtsgelijk heid van Hongarije op bewapeningsge- bied een bepaalden waarborg verlan gen, dan is Hongarije bereid dezen waarborg te geven, hetgeen niet meer dan een formaliteit is. Hongarije ver langt echter ook voor zich een waar borg, waar het de regeling der positie van de Hongaarsche minderheden be treft. Een dergelijke garantie zou in zeer korten tijd tot normaliseering der betrekkingen tusschen Hongarije en de staten der Kleine Entente kunnen bij dragen. HONGKONG, 2 September. (Reuter). De taifoen, welke zich met een snelheid van 130 mijl per uur voortplantte, heeft in den afgeloopen nacht te Hongkong ontzettende verwoestingen aange richt, zoodat de stad er bij het aanbreken van den dag uitzag, alsof zij door vliegtuigen was gebombardeerd. Men schat het aantal dooden op ongeveer honderd, uitsluitend wat de stad betreft. Aan boord van de schepen moet een nóg grooter aantal dooden te betreuren zijn. De straten de' stad waren ver sperd door de puinen der inge storte huizen. De aan de scheep vaart toegebrach te schade is nog niet te schatten, daar tal van sche pen een schuil plaats hadden ge kozen in de Jonk baai, welke buiten de haven is gele gen. Het Japan- sche stoomschip Asama Maroe (16.975 ton) en tal van vracht schepen zijn in de haven aan den grond geraakt, terwijl de kleine re schepen door elkander op den oever zijn geworpen. Alle zaken aan den waterkant staan tot mans hoogte onder water. Douanebeambten en andere helpers hebben op heldhaftige wijze aan het reddingswerk deelgenomen. De verbindin- gingen met Sjanghai zijn afgesneden. De telegraafdienst en de draadlooze verbindingen zijn eveneens onderbroken. Gezicht op de haven van Hongkong Japansch detachement in de internationale concessie aan land gezet TOKIO, 2 Sept. (D.N.B.). Naar uit Tsingtau gemeld wordt, zijn troepen der Chineesche centrale regeering in Tsingtau aangeko men. Daarmede, zoo wordt hier gezegd, hebben zij de overeen komst met Japan geschonden, ter wijl Japan volgens verdrag de Japansche consulaire ambtenaren en de Japansche consulaire politie uit Tsingtau heeft teruggetrokken. Gisteren is een detachement Japansche troepen in de interna tionale nederzetting aan land ge zet en naar de grens van de neder zetting gemarcheerd, waar een verdedigings-stelling werd betrok ken. Na een onderhoud van Roose velt met admiraal Leahy, chef der vlootoperaties, verklaarden amb tenaren, dat geen behoefte bestaat aan nog meer schepen voor de evacuatie van Amerikanen uit de gevaarlijke zones in China. De Vereenigde Staten rekenen op de reeds aanwezige oorlogsbodems in het Verre Oosten. Peuter seint uit Tokio, dat de conser vatieve Seijoekai-partij een bijeenkomst heeft gehouden, waarin een volledig on derzoek naar de doeleinden der Japan sche actie in China en een opheldering van het doel der regeering werd aanbe volen. De drie partijleiders bevalen de partij aan druk te oefenen op de re geering om duidelijker omschreven haar doeleinden in China te kennen te geven en een fundamentccle nationale poli tiek op te stellen, welke in overeenstem ming is met een krachtig gedefinieerde doelstelling Zonder een duidelijk doel, zoo werd in deze vergadering verklaard, is het onmogelijk een volkomen politiek te voeren betreffende de militaire ope raties, de financien en de nationale eco r.omie en zal de geest van het Japan sche volk geen rust hebben Deze aanbevelingen lijken een critiük in te houden, maar men gelooft, dat zij in werkelijkheid den eisch inhouden in zake een positiever politiek tegenover China. De cholera-epidemie Naar Reuter uit Sjanghai seint, blijft dc cholera-epidemie voortwoeden. In de afgeloopen week werden 374 gevallen vastgesteld, waarvan 219 een doodelijken afloop hadden. De vijandelijkheden herval Havas meldt uit Sjanghai, dat vanoch tend de vijandelijkheden zijn hervat. De Chineezen hebben uit Poetoeng in de richting van de haven geschoten. De Japansche oorlogsbodems beantwoord den het vuur. Dc vertegenwoordiger der Japansche marine heeft verklaard, dat de Japan sche troepen vanochtend tot den aanval op Pautsjoen, waar belangrijke Chinee sche troepen omsingeld schijnen te wor den, zijn overgegaan. Tsjang Kai Tsjek biedt verontschuldigingen aan Het staatsdepartement heeft medege deeld, dat het van den ambassadeur der Vereenigde Staten te Nanking een tele gram heeft ontvangen, waarin wordt ge meld, dat maarschalk Tsjang Kai Tsjek hem had ontboden om hem de veront schuldigingen der Chineesche regeering te betuigen in verhand met het bombar dement van de President Hoover. De maarschalk voegde hier aan toe. dat China alle maatregelen neemt om een herhaling van het incident te voorko men. Drie bedienden van een Duitsche fir ma, die in de Jangtsepoe-wijk wandel den, werden door kogels getroffen De toestand van één hunner is ernstig. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHF. GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG Meest matige Zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt met tijde lijke opklaring, weinig of geen regen, weinig verandering in .temperatuur Hoogste barometerstand 767.1 m.M te Clermont. Laagste barometerstand740.3 m.M. te Ve6tmanoer. MOCHT U ALS JONGEN WELEENS OP EEN PAARD ZITTEN? Weet U nog hoe fijn dat was? Gun het Uw rakkers ook! Laat ze rijles nemen bij de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanege met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Degrelle en senator Van Dieren oefenen felle kritiek BRUSSEL, 2 Sept. (Havas). De hui tengewone vergadering van de Natio nale Bank. die gisteren is voortgezet, had wederom een rumoerig verloop. D» Ylaamsch-Nationalistische senator van Dieren en de Rex-leider Degrelle uitten zich verscheidene malen op heftige wij ze, waarbij zij zich o.a. tegen over gou verneur der bank. Frank, keerden. Britsche minister van oorlog zal ze bijwonen LONDEN, 2 Sept. (Reuter). Na de oefeningen van het Britsche leger op 9, 10 en 11 September, waarbij ook de chef van den Franschen generalen staf, Gamelin, tegenwoordig zal zijn, te heb ben bijgewoond, zal de minister van oorlog, Ilore Belisha, op 13 dezer van hier vertrekken om de oefeningen van het Fransche leger, welke in Norman- dië zullen worden gehouden, mede te maken. Het zal voor de eerste maal zijn sedert den wereldoorlog, dat een Brit sche minister van oorlog de Fransche legermanoeuvres bijwoont. JASPER (Alabama), 2 Sept. Sena tor John H. Bankhead zal, naar hij gis teravond mededeelde, in de volgende zittingsperiode van het congres voorstel len dwingende controlemaatregelen op den katoenoogst te nemen, teneinde den oogst beperkt te houden tot 10 millioen balen. DE MEXICAANSCHE SCHULDEN MEXICO-STAD, 2 September Bij de opening van de nieuwe zitting van het 37e congres heeft president Lazaro Car denas te kennen gegeven, dat er geen hervatting zal plaats vinden van den dienst van rente en aflossing op Mexico's internationale verplichtingen, ten aan zien waarvan Mexico in gebreke is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1