Japansche luchtmacht in actie Voor afschaffing der omzetbelasting Couranten-reclame DE EEMLANDEU Rechts blokkeert de haven van Gij on 4000 De stranding der „Van Heutsz" K.v.K. te Tilburg adresseert Niemöller weer in vrijheid Vrijdag 3 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 56 De burgeroorlog in Spanje LINKSCH SUCCES bij Pozoblanco M GOLF v BISCAJE De „Kota Agoeng" van Colombo vertrokken TAL VAN STEDEN BESTOOKT Dit nummer bestaat uit 2 bladen op aedere pagina's 8 uur 13 min. De aanteekeningen van Andree Sporen van Kingsford Smith's vliegtuig gevonden AMER SFOOKTSCfi DAGBLAD •ABONNEMENTSPRIJS P®" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per p week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. (Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 [POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van A~~4 re8cls 1 **05 met inbegrip van een uew. snijmnv elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertcntién voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen r 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Toestand in de Middellandsche Zee zal te Genève worden besproken De Britsche leeuw kan klauwen SALAMANCA, 3 Sept. (Havas) Radio Nacional de Espana meldt, dat oorlogsschepen der recht schen, geholpen door vliegtuigen, de haven van Gijon geheel blok- keeren. Zeven Britsche stoomschepen, 'die duizenden Spaansche vrouwen en kinderen zouden evacueeren, konden niet vertrekken, daar de haven door de Almirante Cervera en drie andere rechtsche oorlogs schepen was geblokkeerd. Uit Madrid bericht Havas, dat in de streek van Pozoblanco voor bij den weg naar Alcaracejo, in de richting van Puerto Caltraveno, de regeeringstroepen zes kilome ter zouden zijn opgerukt en be langrijke stellingen zouden hebben genomen. Het ministerie van landsverdediging te Valencia deelt mede, dat de linksche troepen in Aragon de vijandelijke aan vallen op Mediana krachtig hebben af geslagen. Zij hebben de arena's en het seminarium te Belchite bezet. De troe pen zijn van alle kanten de stad bin nengedrongen. In de straten wordt he vig gevochten. Bij een luchtgevecht tegen zestig toe stellen der rechtschen zijn vier hiervan omlaag geschoten en vijf beschadigd, terwijl Valencia zelf drie toestellen ver loor. Aan het Zuidelijk front hebben de rechtschen Cortijo de Mala Grande ver laten en zich genesteld op de in de buurt liggende hoogten. In den sector van Pozo-Blanco heeft een vijandelijke aanval in de Sierra Te- jonera de linksche troepen eenigszins doen terugtrekken, doch de strijdkrach ten, welke ten Westen van den spoor weg Pena Roya-Almorehon opereeren, hebben de tweede linies der rechtschen aangevallen- Minister Eden heeft den Fran- schen zaakgelastigde medege deeld, dat de Britsche regeering accoord gaat met het voorstel van Frankrijk, dat de Middellandsche Zee-mogendheden de volgende week, wanneer de Volkenbonds raad te Genève bijeenkomt, den toestand in de Middellandsche zee bespreken. Tijdens het te water laten van de tor pedoboot Maori heeft de directeur van de vlöotwerven van Fairfield, Robert Traehan, o.m. gezegd: Het is gevaarlijk te veel te schieten op den staart van den Britschen leeuw. De oprechte wensch van dit land, den vrede onder alle volken te handhaven, heeft een grens. Dit vredesverlangen moet men niet verwarren met de uit drukking: „Vrede tot iederen prijs" Er bestaat geen enkele gelijkenis tusschen deze twee termen. Franco neemt représaille maatregelen tegen Frankrijk Zooals men weet, heeft de Fransche re- gcering Woensdag de uitwijzing gelast van een Spaansch onderdaan, die van spionnage beschuldigd werd, en aan an dere Spaansche onderdanen, die er van beschuldigd werden, betrekkingen te onderhouden met de regeering te Sala manca. bevel gegeven, zich ten noorden van de Loire te vestigen. De regeering van Franco zou thans bij wijze van re presaillemaatregel besloten hebben tot uitwijzing van verscheidene Fransche persoonlijkheden, die reeds tal van ja ren in San Sebastian en het Baskenland woonden. Het blad La Liberté, aldus wordt na der uit Parijs gemeld, weet mede te dee- len, dat de Francoregeering onmiddel lijke teruggave geëischt heeft van de diplomatieke paspoorten, die de Fran sche regeering aan twee met Franco sympathiseerende Spaansche persoon lijkbeden had ontnomen. Woensdag werd daarop vernomen, dat generaal Franco, die nog geen genoegdoening had gekregen, een bevel tot uitwijzing had uitgevaardigd tegen alle leden van het comité der Fransche Kamer van Koophandel te San Sebastian. Dezelfde maatregel zou genomen worden tegen persoonlijkheden uit de industrie- en handelswereld te Bilbao. Deze maatregelen zullen ten uitvoer gebracht worden, indien de regeering van Franco niet binnen vijf dagen ge noegdoening heeft verkregen. De iorpedeering van de Marakoef Van particuliere zijde wordt gemeld, aldus seint Reuter uit Athene, dat vol gens uit Kymi (eiland Euboca, Grieken land) ontvangen berichten, welke alles behalve volledig zijn, het Sovjet-Russi sche vrachtschip Marakoef (5500 ton), dat van Marianopol met een lading aardpek op weg was naar Sete, Woens dagochtend in de Grieksche territoriale wateren tusschen het eiland Skyros en P6ara, op ongeveer 6 mijl van Skyros, een duikboot heeft ontmoet. De duik boot gaf een waarschuwingsschot. De kapitein van de Marekoef heesch hier op de vlag der Sovjet-Unie en deed ver volgens 36 man van de equipage en drie vrouwen in de booten gaan. De duik boot torpedeerde daarna het vracht schip, na eerst nog de vlag der Spaan sche nationalisten te hebben geheschen. Het vrachtschip zonk oogenblikkelijk. Bij de ontploffing werd één der booten getroffen en een zeeman gedood. De onderzeeboot verdween in N.O. richting. De bemanning van de Mara koef is Woensdag den geheelen dag in de sloep blijven rondzwalken. Donderdag ontmoette men een Griekscb schip, dat op weg pas naar Smyrna. Dit schip nam de sloep tot de haven van Kymi op sleeptouw. De kapitein van de Marakoef heeft verklaard, dat de duikboot na de be schieting van zijn schip een tankschip had ontmoet, welks nationaliteit niet bekend is, doch spoedig in de gelegen heid werd gesteld zijn weg te vervol gen. Rechtschen maken zióh meester van een schip Uit Bone (Algiers) wordt gemeld, dat de Mare Negro de laatste tien dagen ter reede van Bone voor anker lag. De kapitein van het schip heeft gisteren gebruik gemaakt van de afwezigheid van de helft der bemanning en zich met eenige aanhangers der Spaansche rechtschen aan boord begeven van de Ma re Negro. Het anker werd direct gelicht en het schip begaf zich met een lading tanks en vliegtuigen, welke bestemd waren geweest \oor de Spaansche re geering, in dc richting van Sardinië. Italiaansch majoor omgekomen Uit Burgos wordt gemeld, dat de Ita- liaansche majoor Tomassi Cesari, leeraar aan de militaire academie, bij een auto-ongeluk om het leven is ge komen. SS O z O 1 vb •ÏJERO i iW' FRANKRUK LAREDO S.SEBASTIAN OPAMPLONA Op bovenstaand kaartje vindt men. aan de. Noordkust van Spanje, geheel links de havenstad Gijon aangegeven. Er bestaat goede kans dat het schip kan worden vlotgebracht De „Cremer" vertrokken met bergingsmateriaal BATAVIA. 3 Sept. (Aneta/A.N.P.) De directie van de K.P.M. t.e Batavia heeft het volgende bericht uit Hongkong ontvangen: Practisch zijn alle passagiers en de geheel be manning van het m.s. „Van Heutsz" in veiligheid gebracht. Indien nog personen vermist worden, zijn dit hoogstens tien in getal. Volgens een voorloopige opgave zijn de ruimen 2 en 3 volgeloopen. Voorts werden nog enkele lichte lekkages geconsta teerd. Eenige dekken zijn versplin terd. Voornamelijk de opbouwen hebben schade geleden. Nader verneemt Aneta omtrent den toestand van de „Van Heutsz", nog het volgende: Het schip rust gedeeltelijk op de rot sen, zoodat, indien do weersomstandig heden, welke thans gunstig zijn, niet veranderen, er een goede kans beslaat, dat het schip kan worden vlotgebracht. Er is een aanvang gemaakt met het lossen van de lading uit de ruimen welke niet onder water staan. Heden zal bij laag water getracht worden een gat in de buitenhuid bij ruim 2 te dichten. De „Cremer" van de K.P.M. is heden morgen vroeg met bergingsmateriaal uit Singapore naar Hongkong vertrokken. De heeren Ruys van den Nautischen dienst, en de heeren Oudsteyn en Jolly van den technischen dienst van de K.P.M., zijn heden met een extra vlieg tuig van de K.N.I.L.M. naar Singapore vertrokken, vanwaar zij morgen met de „Scharnhorst" naar Hongkong gaan. ROTTERDAM. 3 Sept. De Rot- terdamsche Lloyd deelt mede. dat het motorschip „Kota Agoeng", dat, in verband met eqn brand in ruim vier, Colombo had aangeloopen, na één dag oponthoud alifaar, heden morgen om 7 uur van Colombo is vertrokken. China's verzet blijft een krachtig karakter dragen Tokio zal denkelijk nog meer troepen sturen SJANGHAI, 3 Sept. (Reuter). - Japansche vliegtuigen hebben gis- tereh zeer ver uiteenliggende Chi- neesche steden gebombardeerd. Zeer hevig hebben zij de Chinee- sche trocpensconcentraties in en rondom Sjanghai bestookt. De Chineesche luchtstrijdkrachten be paalden zich er toe de Japansche stellingen bij Lioeho, Woesoeng en de Japansche luchtbasis op het eiland Tsoengming aan de mon ding van de Jangtse te bestoken. Te Sjanghai gelooft men vol gens Reuter, dat de Japanneezen thans reeds drie divisies aan land hebben gezet in het gebied van Sjanghai. Men vraagt zich echter af, of deze troepen voldoende zul len zijn, gezien de kracht van den onverwachten Chineeschen tegen stand. Volgens het officieele Chi neesche telegraafagentschap heeft de Japansche opperbevelhebber te Sjanghai een telegram naar Tokio gzonden, waarin hij verzoekt on middellijk nog twee divisies te sturen. Uit Kalgan wordt gemeld, dat do Ja pansche staf naar het voorbeeld der Ja pansche autoriteiten te Tientsin en Pei- ping met de hulp van Chineesche per- soonlijkheden in de stad een comité tol behoud van den vrede heeft georgani seerd. De Chineesche bladen melden, dat de plenaire zitting van de centrale comi- té's van den Kwomintang in verband met de vijandelijkheden voor onbepaal de» tijd is uitgesteld. De zitting had 15 September zullen beginnen. Van Chineesche zijde wordt verder tegengesproken, dat de Japansche troc- Aanleiding gevonden in den verbeterden toestand van 's lands financiën TILBURG, 3 Sept. Naar aanleiding van de ingrijpende verbetering in den toestand van 's lands financiën, heeft de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Tilburg en omstreken zich ge wend tot den minister van financiën met een adres, waarin zij als haar onbe twistbare meening uitspreekt, dat aan de rijksoverheid thans de gelegenheid wordt geboden, ook indien met nieuwe uitgaven, o.a. voor defensiedoeleinden, rekening wordt gehouden, om ten aan zien van de meest drukkende lasten van het bedrijfsleven op korten termijn tcge moet te komen. Onder die meest druk kende lasten rekent adressante ook de omzetbelasting, die in vele gevallen ont aard is van een belasting, die op den verbruiker bedoelde te drukken, in een typische bedrijfsbelasting. Zij hoopt, dat de toestand van 's land* finanpien het mogelijk zal maken, deze belasting te beëindigen op het tijdstip, waarop de betreffende wet komt te ver vallen. d.w.z. op 31 December 1938. Daar naast is zij van oordeel, dat er reeds Ihans voor de regeering alle aanleiding bestaa* om ten aanzien van de omzetbe lasting het bedrijfsleven tegemoet ;e ko men, welke tegemoetkoming zou moe ten bestaan in het algeheel vrijstellen van omzetbelasting van machines en bedrijfshulpmiddelen. Tegen het systéem der wet in, zijn destijds ook machines en bedrijfshulp middelen onder de heffing gebracht, blijkbaar op fiscale overwegingen. Ont kend kan echter niet worden, dat het heffen van omzetbelasting op machines en bedrijfshulpmiddelen in feite tenge volge heeft, dat de belasting tweemaal wordt geheven, n.l. in de eerste plaats op de machines en bedrijfshulpmidde len zelf en daarna voor de tweede maal op de met de machines vervaardigde prodjicten, in welker kostprijzen toch de rriet de omzetbelasting verhoogde af schrijvingen op machines en bedrijfs hulpmiddelen zijn gecalculeerd. In aansluiting aan dit betoog bepleit adressante tevens een beëindiging de? heffing van de gewone invoerrechten, die krachtens de tariefwet wordén ge heven op machines en machine onder deelen, een en ander voorzoover die hier te lande niet of niet noemenswaard wor den voortgebracht. In deze beffing ziet adressante ook niets anders dan een directe bedrijfsbe- lasling. De K. v. K. heeft verder den minister in afzonderlijke brieven nog op enkel»1 technische bezwaren, de uitvoering der omzetbelastingwet betreffende, gewezen en met name op herziening der thans voor het banketbakkersbedrijf geidend? heffingsregeling aangedrongen, omdat deze regeling naar het oordeel der ka mer bij de geheel gewijzigde omstandig heden een veel zwaardere druk op deze branche legt dan de belasting van 4 per in de omzetbelastingwet zelf neergelegd GROOTE OPRUIMING VAN KROTTEN WASHINGTON. 3 Sept. (Reuter). - President Roosevelt heeft een decreet onderteekend, waarbij een erediet van 526 millioen dollar uitgetrokken wor»lt voor het opruimen vap krotten en het daarvan in de plaats bouwen van goed- koope huizen. Voorts heeft de president het wetsontwerp onderteekend, dat den beperkten uitvoer van helium toestaat. pen in het gebied van Lotien er in ge slaagd zijn de verbinding tot stand te brengen met de Japansche strijdkrach ten te Woesoeng. Amerika en het Oost- Aziatische conflict Zes Amerikaansche vredesorganisaties hebben president Roosevelt een geza menlijk schrijven doen toekomen, waar in zij hem vragen de neutraliteitswet onmiddellijk van toepassing te verkla ren op het ChineeschJapansche ge schil. Staatssecretaris Huil heeft tegenover vertegenwoordigers van de pers ver klaard, dat admiraal Yarnell, do com mandant van hgt Amerikaansche esl^a- der in de Aziatische wateren, instruc ties heeft gekregen betreffende het ne men van de noodige maatregelen, al naar de gebeurtenissen zich ontwikke len in dc zóne van Sjanghai. Admiraal Yarnell is niet gehouden liet staatsdc- partcment in kennis te stellen van iede rón door hem genomen maatregel. SJANGHAI, 3 September. (Reu ter.) Kort na het middaguur heeft, het vlaggeschip Izoemo zich ge mengd in den artillerieslag. De Chineezen zouden elkander door middel van seinen aanwijzin gen geven over te beschieten stel lingen. In de buurt van het Japan sche consulaat is een groot Ja- pansch troepenschip voor anker ge gaan, dat met een Japanschen tor pedojager de schapen aan den ande ren oever van de Wangpoc heeft beschoten, waarbij verscheiden sche- 1 pen in brand geraakten. Daar de Chineezen hun artillerie vuur steeds beter richtten, hetgeen Chineeschen toeschouwers groote vreugde verschafte, kwamen de granaten steads dichter in de buurt van het Japansche consulaat te recht, dat door twee projectielen werd getroffen. Een ervan door boorde het dak, het andere kwam op do veranda terecht. Dc schade is evenwel niet groot. Uit Hongkong wordt gemeld, dat Chineezen daar zijn begonnen met het plunderen van Japansche win kels en huizen. De autoriteiten van de Britsche kroonkolonie hebben de Japansche bewoners van de stad en de omgeving ertoe aangespoord hun woningen te verlaten en een ge meenschappelijk kamp te betrek ken, waar zij onder Britsche be scherming zullen staan. In politieke kringen te Tokio is men zeer verontrust over het op treden van de Chineezen. Aanslag op de Izoemo Hedenochtend naderde een sampan, welke door eon vrouw werd bestuurd en waarin een tiental Chineesche bur gers zaten, het Japansche vlaggeschip Izoemo, aldus meldt Havas uit Sjang hai. Toe* het vaartuig bij het Japan sche oorlogsschip was gekomen, open den de inzittenden het vuur, de man nen sprongen te water en de vrouw bracht het vaartuig naar den oever van Poetoene terug. Een tiental opvarenden van de Izoe mo werden met een boot naar Poetoeng gebracht, waar zij het vuur op de Chi neezen openden. Vervolgens begonnen de Japansche schepen de plaats te bom bardeeren, met het gevolg, dat brand uitbrak. Verder verluidt, dat te Amoy in de provincie Foekien vijandelijkheden zijn begonnen. Misschien zal het proces geheel worden afgelast Naar uit Berlijn aan het Handelsblad wordt gemeld, is het nog altijd niet he kend. wanneer hei proces tegen dpn indertijd gearresteerden ds. Niemöl ler uit Berlijn-Dahlem zal plaats vinden. Men hoort thans verluiden, dat het ver mocdelijk geheel zal worden afgelast. In elk geval bevindt zich dr. Niemöller sedert kort weer in vrijheid. Men herinnert zich. dat het proces legen dr. Dibelius, dat slechts kort was en slechts weinig belangstelling wekte met een onmiddellijke vrijspraak eindig de, een resultaat, dat de regeering zeker niet welkom was en waarover in de Duirsche bladen dan ook met geen woord melding is gemaakt. Het is in dit verband niet onwaar schijnlijk. dat men een herhaling van dit écfiec door het aflasten van het pro ces-Nfqmöller vermijden wil. DIT BLAD HEEFT EEN DAC.ELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLA REft AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG STADSNIEUWS Slechte afwatering van de Geldersche Vallei. (Twéede Blad, pag. 1). Tramverbinding Amersfoort-Rhenen. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT De revanchematch EuweAljechin. (Eerste Blad, pag. 2). Baron de Coubertin overleden. (Eerste Blad, pag. 2). VV eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt. Zwakke tot matifte Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijde lijke opklaring, waarschijnlijk enkele regenbuien, met. kaiis <jp onweer, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 768.5 te Wec- nen. Laagste barometerstand te yestma- noer. Zij bevatten de positie melding van 12 Juli 1897 OSLO. 2 September. (D.N.B.) Om- trent de aanteekeningen 'van Andree, welke gisteren te Tromsö werden bin nengebracht. wordt nader vernomen, dat de inhoud als volgt luidt: „Boei 2 Maandag 12 Juli 1897 1.30 uur voormiddag Greenwichtijd. We bewegen ons op 20 Meter hoogte in vrijwel nauw keurig Oostelijke richting over groote Ijsvelden met weinig pakijs en groote open watervlakten. Ónze positie i6 on geveer 82 graden 5 minuten N.B. en 28 graden OL. De ballon gaat langzaam en staat soms geheel stil Alles wel. w.g. Andree, Strindberg Frenckell Zooals men zich zal herinneren, werd in 1930 het stoffelijk overschot van An- dree en zijn metgezellen gevonden op het eilandje Kvitoeya, ten Oosten van Spitsbergen in dp poolzee. De bus, waar in bovengenoemde aanteekenlng was geborgen, werd vrijwel halverwege tus schen Kviloeya en Danskke Oevo. waar Andree zijn tocht begon, gevonden. Een wiel en een stuk van het landingsgestel RANGOON. 2 Sept. (Reuter). Naar de luchtvaartafdeeling offi cieel mededeelt, heeft men kunnen vaststellen, dat het wiel en het stuk landingsgestel van een vliegtuig, die men in Mei j.l. op een eiland nabij Moelmein heeft gevonden, af komstig zijn van het vliegtuig van Kingsford Smith, dat in November 1935 verloren is gegaan. Men denkt dat de rest van het vliegtuig zich niet ver van het eiland zal bevin den en men neemt maatregelen om deze op te 6poren. Concentreer op het krachtigste reclame-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1