Rusland beschuldigt Italië OM BELCHITE IS hevig gevochten Gebrs. VALEWINK 4000 DE EEMLANDEü Dreigende toon uit modi Amersfoort .CULTUREELE ATTACHE'S" ALS LABOUR REGEERDE MUSSOLINI'S BEZOEK AAN HITLER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maana C.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. PRIJS DER ADVERTENTIEN »-4 regels f 1.05 met inbegrip van een Dewi,snumm/ Zaterdag 4 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 57 „Bevriende mogendheden zouden gewaarschuwd zijn" JJ ET is geen vereischte, dat men L J- moet uitgaan met vlindernet en uoosjes om het blijde spel van het vlinderleven te kunnen gadeslaan. Ook is daartoe het opzetten met noodig. Wil men een vlinder rustig bekijken, vang hem dan met een goed netje, maar pak hem nooit bij de vleugels, want men zal dan ervaren, dat er vun het mooie gekleurde snelle dier met meer dan een armzalig en moeilijk vliegende vlinder over blijft. Neen, men moet ze onder het lijf vasthouden. Des te meer kun men de uitgespreide vleugels bewonderen. SUCCESSEN VAN VALENCIA In korten tijd leeren wij U veilig autorijden MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Dit nummer bestaat uit 3 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD exemplaren 8 uur 13 min. CAROUSSELRIJDEN? juist voor u pp DTJTMRTmCFR Hebben wij een passenden hoed, welke U smaakvol en elegant zal staan ECHTER DE PRIJZEN ZIJN UITERST LAAG Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26 AMERSFOORTSCH DAGBFAD (Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 [POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenticn voor helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f C.05 IN verband met het tot zinken brengen van het motorschip Timirjasef publiceert, naar Tass uit Moskou meldt, de Isves- tia een artikel, waarin het o.m. schrijft: „Het lijdt geen twijfel, dat deze bandietendaden van een „onbekende" duikboot van een zeer bekende Middellandsche Zee-mogendheid niet plotseling op initiatief van de comman danten dezer onderzeeërs, torpedobooten en vliegtuigen ge schieden. De excessen in de Middellandsche Zee worden niet gepleegd door afzonderlijke duikbooten, maar door schepen van een groote vloot, die door één centrum worden geleid. De zee- rooverij in de Middellandsche Zee wordt bedreven door sche pen van die mogendheid, die openlijk verklaard heeft, dat zij in geen geval van zins is een overwinning van de republikein- sche wapenen in Spanje toe te staan. Alle feiten spreken ervoor, dat de daden van zeerooverij van de „onbekende" duikboot deel uitmaken van een strategisch plan, dat een eenheid vormt." De Russische pers over het torpedeeren van sche pen uit de Sovjet- Unie Engelsche voorstellen T^E bandietenuitvallen", zoo schrijft de Isvestia, „van schepen der Italiaansche vloot in de Middellandsche Zee staan in verband met de omvattende plan nen tot een blokkade, niet alleen van Spanje, maar ook van alle handelswegen en havens, die door schepen van vredelievende staten bevaren en aangeloopen worden die niet geneigd zijn zich te on derwerpen aan de verboden van onbeschaamd geworden interve- nienten." Volgens hetzelfde blad zou Italië be gin Augustus bevriende mogendheden, o.a. Japan, gewaarschuwd hebben, dat de Italiaansche oorlogsschepen in de volgende weken de schepen van „niet bevriende" mogendheden tot zinken zouden brengen, zoodat tijdelijk een anderen weg door het kanaal van Messina gekozen moest worden. Hel blad schrijft dan nog verder o.m. „De organisator van de rooverij in de Middellandsche Zee is aan de geheels wereld bekend. De schuldige aan den misdaad is gevonden. Taak is het ein delijk aan het internationale banditis me een einde te maken." De „Prawda" bevat een beschou wing, die in hoofdzaken op het zelfde neerkomt, en waarin o.m. nog gezegd wordt: „De Italiaansche fascistische bandieten hebben schijnbaar vergeten, dat zij te doen hebben met de groote, proletarische mogendheid die beschikt over een machtig rood leger en een roem rijke roode vloot, met een volk van 170 milioen menschen, dat vrede lievend, doch vreeselijk in zijn toorn is. De Sovjet-Unie zal de bru tale provocatie van de Italiaan sche fascisten niet dulden. De Sov- jetregeering, die uitdrukking geeft aan den wil van de millioenen der volksmassa en sterk is door de vu rige liefde en aanhankelijkheid van deze volksmassa, zal na een onderzoek van alle omstandighe den de teugellooze Italiaansche bandieten tot de orde weten te roepen." i De Molaghiogetge torpedeerd ATHENE. 3 Sept. (Havas). De on- dérstaatssecretaris van koopvaardij heeft een telegram van den haven meester van Kymi gepubliceerd In dit telegram wordt gemeld, dat de naam van het getorpedeerde Russische schip is „Molaghioget" Het schip is vijftien mijl ten Oosten van Skyro getorpo- deerd. Het feit. dat de geheimzinnige on derzeeër zijn werkzaamheid uitstrekt tot de Grieksche territoriale wateren heeft hier opwinding veroorzaakt. De Grieksche pers brengt het bericht met groote koppen, doch levert nog geen commentaar Alleen het blad Kathi- merini schrijft: „Gedurende den groo- len oorlog schold men op Duitschland omdat het zonder waarschuwing alle koopvaardijschepen in den grond boor de. Vergeleken bij het optreden van dezen onbekenden onderzeeër was het optreden van de Duitschers nog eer lijk .want Duitschland nam de verant woordelijkheid voor zijn daden op zich. Conferentie der Middel landsche Zee-mogendheden LONDEN, 3 Sept. (Reuter). Naar Reuter verneemt, zal de Britsche re geering op de de volgende week te Genève te houden conferentie der Mid dellandsche Zeemogendheden belang rijke voorstellen doen. Te Londen gelooft men, dat Italië ook een afgevaardigde naar de confe rentie zal zenden, zoodat de vertegen woordigende landen zullen zijn: Enge land, Frankrijk, Italië, Joego $laviëi Turkije en Griekenland. Omtrent de Engelsche voorstel len verneemt Havas nader, dat deze. naar het schijnt, gebaseerd zullen zijn op het beginsel van sa menwerking der vloten en verder zullen behelzen, dat iedere betrok ken mogendheid op zich neemt, met zijn oorlogsvloot de koopvaar dijschepen der overige partijen te beschermen. Italië terughoudend In welingelichte Italiaansche krin gen staat men met groote terughou dendheid tegenover de bijeenroeping van een Middelandsche Zee conferen tie. Men verklaart, dat te Rome nog geen officieel contact gezocht is in deze richting. Wat echter de uit de pers be kend geworden informaties over het houden van een dergelijke con ferentie betreft, wijst men er in deze kringen op, dat van Genève als plaats van bijeenkomst voor een dergelijke conferentie voor Ita lië geen sprake kan zijn en dat verder een dergelijke conferentie grondig moet worden voorbereid. Ook moet men zich afvragen, waar om een speciale conferentie bijeenge roepen moet worden, zoolang de niet- inmengingscommissie bestaat, dio nog steeds in leven is. Een dergelijke con ferentie zonder de Middellandsche Zee mogendheid Italië te willen houden, zou naar opvattingen van Rome een geweldige onhandigheid zijn. Overigens heeft Italië geenszins het voornemen aan de aanstaande werkzaamheden van den Volken bond deel te nemen, „zoolang het Abessijnscbe cadaver nog 6teeds de lucht verpest." ROME. 3 September. (D.N.B.) Het Fransche voorstel tot het houden van een parallel met de Volkenbondsver gadering loopende Middellandsche Zee conferentie te Genève trekt in de dag bladen hier groote aandacht. Dc „Tri- buna" schrijft: „De door de dienaars van Moskou tegen den Europeeschen vrede en het evenwicht in de Middel landsche Zee in verband met de tor- pedeéringspoging ondernomen leugen veldtocht overtreft in zijn verwardheid alles, wat tot dusverre gezien i9. Toch verontrusten deze manoeuvres Italië niet. Terwijl het Fransche volksfront onder hét woeste geschreeuw van zijn pers zich de grootste inspanning ge- DE KLEINE VOS Maar het zij gezegd, een goed waar nemer kan al veel bereiken zonder er als prikkebecn uit te zien. Hij zal ze ker wel eens de Kleine Vos op zijn weg ontmoet hebben. Zij is een der schoonste van de dagvlinders. Men weet waarlijk niet, wat men het meest moet bewonderen: De warme, donker oranje tint dun wel de duidelijk blauwe vlekken in zwarte omlijsting langs den gekartelden rund der achter- en voor vleugels. Typisch voor hem is de witte vlek aan den voorrond der voor vleugels, de drie zwarte vlekken, wel ke worden afgewisseld door twee gele en de twee kleine zwarte vlekjes in het midden van de groote oranje-brui ne vlek. Ook dc donkere, bijna zwarte ach tervleugels onderscheiden haar van haar prachtige groot ere zuster de Groote Vos, dig nogal voorkomt op de berken aan den Treekerweg. waar hij komt drinken van den heerlijken berkenwijn. De Kleine Vos of Kleine Aurelia kan men dikwijls aantreffen langs den Hoogeweg en vooral op den Drift- akker (Heiligcnbergerweg), waar hij vaak op den grond zit te zonnen of bezig is met zijn lange tong het vocht van den grond te drinken, waarbij hij dan al ziin kleurenpracht toont. Ook op verschillende tuinbloemen bij de boerderijen langs den weg, die loopt van Hamersveld naar Stouten- burg zitten ze vaak met uitgespreide vleugels honing te zuigen. Ze hebben niet voor niets den wctcnschappclij- ken naam Vanessa gekregen, hetgeen luister beleekcnt. Maar hun soortnaam Urticae duidt weer op brandnetel, waaraan dc mooi geteekende zwarte of grauwe met geel of groen-geel gestreepte rupsen zich gezellig van Juni tot den herfst te goed doen. De Kleine Vos overwintert als vlin der. Vandaar, dat hij in het voorjaar bij de eerste mooie zonnige dagen soms als lentebode kan verschijnen. Deze vlinders leggen in Mei de eerste eieren, zoodat men in deze maand al rupsen van hem kan aantreffen, die na een poppenrust van veertien dagen, dus vanaf Juni, de tweede generatie Kleine Vossen hebben voortgebracht Soms leggen deze zonliefhebbers ook nog eieren, zoodat er in een jaar van drie generatics gesproken kan worden. VIRIDIS. troostte om Engeland te bewegen tot extreme besluiten, duikt het voorstel tot een dergelijke conferentie te Genè ve op en weliswaar klaarblijkelijk ten behoeve van de organisatie van een systeem van collectieve veiligheid in die wajeren. Het voorstel heeft reeds een aanzienlijk aantal intriges en slu we manoeuvres uitgelokt. Italië in een posifie te willen bren gen, dat het niet deelneemt aan deze bijeenkomst, zou gelijk staan met een klaarblijkelijk vijandige houding, die nog de houding tijdens de sancties zou overtreffen. Voorloopig ziet Italië er van af in het bijzonder te wijzen op de ernstige gevolgen daarvan. Geheimzinnige onder zeeër gezien ISTANBOEL, 3 September. (Havas). Het blad Akcham heeft uit Inebo- loe aan de Zwarte Zee vernomen, dat douane-beambten gistermiddag vijf uur een mijl uit de kust een onder zeeër hebben gezien. Alleen de toren stak boven water. Op dit oogenblik erliet het Turksche schip „Catan" de haven, de onderzeeër dook hierna on middellijk. Deensch protest bij de regeering van Franco KOPENHAGEN, 3 Sept. (D.NB.) De regeering heeft den Deenschen ge zant te Lissabon opdracht gegeven bij de regeering van Franco te protestee ren tegen het tot zinken brengen van het Deensche 6.s .„Edith". Bovendien heeft de regeering beslo ten zich bij do niet-inmenigngscom- missie tc Londen te beroepen op den wensch. die uitgesproken is op de con ferentie van de Scandinavische minis ters van buitenlandsche zaken te Hel- singfors betreffende bescherming van handelsschepen met internationale con troleofficieren aan boord. Volgens de linkschen is de plaats geheel in hun bezit VALENCIA. 4 Sept. (Havas). - Een communiqué van het ministe rie van defensie deelt mede, dat de regeeringstroepen zich meester hebben gemaakt van Belchite aan het Aragoneesche front. Uit het door het rechtsche hoofdkwartier gisteravond uitge geven communiqué over de krijgs verrichtingen zou daarentegen blijken, dat de regeeringstroepen bij hun aanvallen in den sector van Belchite teruggeslagen zijn. Nader wordt uit Valencia ge meld, dat de regeeringstroepen in Aragon in den sector van Fuebla de Alborton zijn opgerukt. In den sector van Mediana zet de vijand vergeefs zijn druk voort, hoewel zijn artillerie en lucht macht groote activiteit betoonen. De gevechten in de straten van Belchite hebben gisteren den ge- heelen dag voortgeduurd. Tegen half vier 's middags heb ben de regeeringstroepen het se minarium geheel bezet. De gevech ten werden zeer verwoed voortge zet en de stad kon pas huis na huis worden veroverd De recht- schen hebben een aanzienlijke hoeveelheid oorlogsmateriaal en meer dan 500 gevangenen moeten achterlaten. De regeeringstroepen hebben ongeveer 1500 lijken op het slagveld aangetroffen. Aan het einde van den middag was Belchi te volkomen bezet. Vereenigde Slat en „niet- belanghebbende neutralen" Ambtenaren van het Amerikaansche departement van 6taat hebben ver klaard, dat het Europeesche eskader van do marine der Vereenigde Staten „in alarmtoestand ligt" met het oog op de door de torpedeeringen in de Middel landsche Zee gewekte spanning. Zij hebben er aan herinnerd, dat de Vereenigde Staten „niet belanghebben de neutralen" zijn, doch dat de bevel hebbers der drie tot het eskader behoo- rende oorlogsbodems in geval van wet tige zelfverdediging kunnen vuren. De Amerikaansche schepen moeten in Fransche havens of in andere onzijdige havens blijven in de gevallen, dat zij belast zijn met de opneming van vluch telingen. Amersfoortsche Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende bürgergeneesheeren: Lubsen, Snouckaertlaan 12; tel. 290 Mértens zur Borg, Laantje 5; tel. 1225. Schmelling, Fred. v. Blankenheym- straat 6; tel. 996. Zondag heeft dienst de apotheek van: Kok, Langestraat 74; tel. 1G5 Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mevr. de Leeuw, St. Ansfridusstraat 5; tel. 2079. Mej. Vernhout, Soesterweg 232; tel. 2270. Représaillemaatregelen van Franco tegen Frankrijk Nader wordt bekend, aldus seint Ha vas uit Bayonne, dat do rechtsche Spaansche regeering besloten heeft de vijf Fransche persoonlijkheden niet over de grens te zetten, maar hun 600 km ton Zuiden van S«an Sebastian een ver blijfplaats aan te wijzen. Dit nog niet uitgevoerde besluit is ge nomen ter beantwoording van het feit, dat de Fransche regeering zes Spaan sche persoonlijkheden bevel heeft gege ven zich ten Noorden van de Loire te vestigen en Biarritz, waar ze woonden, te verlaten. Ook deze maatregel is nog niet ten uitvoer gelegd. Duitsch verweer tegen buiten landsche combinaties BERLIJN, 4 September. (D.N.B.) In politieke kringen alhier, aldus seint het Duitsche Nieuwsbureau, is men verrast door de combinaties, die in een deel van dc buitenlandsche pers opge steld zijn ten aanzien van dc z.g. te verwachten uitzending van Duitsche cultureele attaché's naar dc Duitsche diplomatieke missies in het buitenland, daar, naar verluidt, in Berlijn in het geheel geen voornemens bestaan, die tot soortgelijke vermoedens aanleiding hadden kunnen geven. Dat er bij de diplomatieke vertegenwoordigingen steeds ambtenaren geweest zijn, tot wier ressort het zich bezig houden met cultureele problemen behoort, spreekt, gezien de groota rol, dio deze proble men in het leven der beschaafde volke ren in het bijzonder als factor van in ternationale overeenstemming spelen, vanzelf. Voor zoover ambtenaren van Duitsche missies zich bezig houden met cultureele problemen, ligt dit natuur lijk precies zoo binnen het kader van de algerneene diplomatieke activiteit als de overeenkomstige activiteit van ambtenaren van buitenlandsche mis sies in Duitschland. Wat de „cultu reele attaché's" betreft, hebben buiten landsche bladen zich dus weer eens bezig gehouden met dingen, die in feite niet bestaan. Ook dan zou het tegenwoordige Britsche bewapeningsplan worden gehandhaafd LONDEN, 4 September. (Havas). De nationale raad van den arbeid pu bliceert een uiteenzetting inzake den internationalen toestand, die zal wor den voorgelegd aan het vakvereeni- ging6congrcs en aan de conferentie der Labour Party. In dit document geeft de raad toe, dat, zelfs wanneer een Lahour-regeering aan het bewind zou zijn, niet zou kun nen worden afgezien van het tegen woordige bewapeningsprogramten minste zoolang er geen wijziging in den internationalen toestand zou zijn gekomen. De raad is er van overtuigd, dat de volgende oorlog vermeden kan worden, dat de bewapeningswedloop tot staan kan worden gebracht en dat de Volkenbond zijn aanzien kan herwin nen, mits in Groot-Brittannië een ministerie wordt gevormd, dat een poli tiek voert, gebaseerd op de verklarin gen van de Labourbcweging. Het documenl bepleit verder een stopzetten van den bewapeningswed loop door middel van een internationaal accoord, onderhandelingen over een internationaal algemeen ontwapenings verdrag en een regeling van de inter nationale geschillen door middel van arbitrage. Wanneer een gunstiger in ternationale sfeer geschapen zal zijn, die in staat zal stellen tot een harvat- ting van de onderhandelingen over ont wapening, zou de raad een terugkeer van Duitschland en Japan naar Genève toejuichen Dc raad is van oordeel, dat de ei6ch van Duitschland betreffende een scheiding tusschen het Volken- hondshandvest en het verdrag van Versailles geen moeilijkheden oplevert RUSSISCHE VLIEGTUIGEN PASSEE REN DE FINSCHE GRENS HELSINKI, 4 Sept. (D N B.) Bij Ra- jamaeki hebben drie Sovjet-Russische bombardementsvliegtuigen, elk met twee inzittenden, de Finsche grens ge passeerd. De machines kwamen 2Vs K.M. ver boven Finsch gebied. DIT BLAD HEEFT F.EN DACELIJK- SCIIE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG Weerverwachting Medegedeeld door, het Kon, Ned. Meteorologisch Instituut. Zwakke tot matigo W. tot Z. wind, gedeeltelijk bewolkt, wei nig of geen regen, iet6 warmer. Heeft U zich voor dezen winter reeds opgegeven voor het RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanege met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONO TEL. 1401 Het zal in de tweede helft van Sept. plaats hebben BERLIJN, 3 Sept. (D.N.B.) Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: In de tweede helft van September zal het hoofd der Italiaansche regeering, Benito Mussolini, den Führer en rijkskanselier op zijn verzoek een bezoek aan Duitschland brengen. Het is een gebeurtenis van unieke, eminente beteekenis, dat de schepper van het fascistische Italië cn de schep per van het nationaal socialistische Duitschland op deze wijze elkander persoonlijk ontmoeten. De bijeenkomst zal ten doel hebben opnieuw de nau we ideöele verwantschap en verbon denheid der geweldige revolutionnairö bewegingen aan den dag to leggen, welke in do beide landen tot een nieuwe vorming van het geheele volks- en staatsleven geleid hebben. Met zijn Führer weet het geheele in het natio naal socialisme vereenigde Duitsche volk zich eensgezind in de diepgevoel de vreugde den Duco van het fascis tische Italië binnenkort op Duitsch grondgebied te kunnen verwelkomen. SNELHEIDSRECORD OP LUCHTVAARTGEBIED CLEVELAND, 4 September (Havas). Frank Fuller heef' den luchtwedstrijd om den Bendix-beker gewonnen. Hij heeft een gemiddelde uursnelheid van 416 M. behaald en daarmede een prijs van 9000 dollars verworven, benevens een prijs van 2500 dollars voor de ves* tiging van een nieuw record. Ill

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1