Japansch offensief in Sjanghai begonnen 4000 DE EEMLANDEP „BOVO" Terreinwinst van links in Spanje Prof. Nierstrasz overleden EEN GEHEIM VERDRAG? BEROERING IN TUNIS Maandag 6 September 1937 UitgaveVALK HO FF Co. Bureau; Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 58 1 LEGER, VLOOT EN LUCHTMACHT IN ACTIE TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 HET KONINKLIJK BEZOEK AAN ZEELAND De kinderverlamming in Amerika PARTIJCONGRES DER NAZI'S NAT.-SOCIALISME ARTIKEL GEEN EXPORT- MARGARINE IN DUITSCHLAND Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND 8 uur 6 min. OM DEN VREDE TE REDDEN Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLAME AMEISFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maanü C.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) l 0.15. Binnemana .rancc per pos1 per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKLNING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip «ai. een «-cw .snummr elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke ^gel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Chineesche batterijen beantwoor den bet vuur krachtig Talrijke non - combattanten gedood en gewond SJANGHAI, 6 Sept. (Reuter) Het groote Japansche offensief, dat sedert eenige dagen aan het front van Sjanghai verwacht werd. is hedenochtend om half acht plaatselijke tijd, begonnen met een bombardement van de artillerie dat door de Japansche oorlogs schepen werd gesteund. Sedert den vroegen morgen donderden de kanonnen zonder ophouden en de hemel boven Sjanghai werd helder verlicht. De Chineesche batterijen beantwoordden het vuur krachtig. De Japansche aanval werd geleid door het Japansche vlaggeschip Izoemo dat in den loop van den nacht de Wangpoe is afgevaren tot de Joekong-kade, halverwege Sjanghai en Woesoeng. Ongeveer twintig Japansche vliegtuigen na men deel aan de operatie in het gebied van Woesoeng. De Izoemo keerde tegen den middag terug naar haar ankerplaats bij het Ja pansche consulaat. Bij het bombar dement zijn talrijke Chineesche non-combattanten gedood of ge wond. Gisterochtend hebben groote Japan sche vliegtuigen den spoorweg Sjanghai -Hantsjóe over een afstand van acht kilometer intensief gebombardeerd. De spoorlijn zou zijn vernield. Tijdens den zelfden raid ziin de dorpen ten Z.-W. van de Fransche concessie, gebombar deerd, waarbij een honderdtal slachtof fers is gevallen. Teneinde eventueele Japansche troo penontschepingen te Foetsjau te voor komen. hebben de Chineezen vier jon ken tot-zinken gebracht aan de mon ding van de rivier Min, zoodat de in gang van de haven geblokkeerd is. De Chineezen treffen voorbereidingen om op dezelfde wijze Amov te versperren. Infusschen seint Reuter, dat Japan sche torpedojagers gisteren wederom t.roepen en zware artillerie aan land hebben gezet in de Oostelijke wijk van de internationale nederzetting Naar te Kanton van officieele Chi neesche zijde wordt medegedeeld, zijn vanmorgen drie Japansche vliegtuigen over Swatau gevlogen, waar zij acht bommen lieten vallen. Uit Japansche bron wordt gemeld, dat Japansche vliegtuigen een ster ke Chineesche afdeeling, die zich naar Tsjapei begaf, heeft gebombar deerd. De verliezen der Chineezen ïoopen volgens dit bericht in de dui zenden. Verder wordt gemeld, dat de Ja pansche troepen na een langdurige artillerievoorbereiding en verbitter de gevechten Pausjan hebben geno men. Twee Japansche afdeelingen, die kortgeleden bij Sjanghai ont scheept. zijn. hebben zich bij de hoofdmacht gevoegd. Naar Reuter uit Sjanghai seint, i6 de Chineesche regeering bereid haar troe pen uit Poetoeng terug te trekken, zoo als het consulaire corps heeft verzocht, mits de Japansche oorlogsschepen van den benedenloop der rivier verdwijnen. De Fransche en Britsche regeeringen moeten de vervulling van deze voor waarde dan waarborgen. Terwijl de Japanneezen melding ma ken van de verovering van Pausjan, verklaart men in buitenlandsche krin gen te Sjanghai, da» gevechten van de beide laats-te dag^Tn het voordeel der Chineezen verloopen zijn. Zoowel van Japansche als Chineesche zijde wordt meegedeeld, dat vijandelijke vliegtuigen zijn neergehaald. Konoje waarschuwt tegen voorbarige geest drift De Japansche premier. Konoje, heeft gewaarschuwd tegen iedere voorbarige geestdrift over de reeds in China be haalde successen. Hij legde den nadruk op »de noodzakelijkheid onvermoeid waakzaam te blijven en herinnerde aan het jongste communiqué van den mi nister van oorlog, waarin de bijzondere ernst van den toestand van Japan in hetHicht werd gesteld. In den grond g?bonro Uit Sjanghai wordt aan Domei ge meld. dal op grond van het besluit tót het invoeren van een blokkade langs de Chineesche kust een lapansch oorlogs schip een Chineesch schip dal zich in de verboden zone bevond hevel heeft gegeven hij ie draaien De Chineezen antwoordden hierop niet het vuur te openen Zij doodden een lapanschen luit» nant en een matroos Het Japan sche oorlogsschip heeft daarop het Chi neesche schip gebombardeerd en in den grond gehoord Amerikanen aangeraden China te verlaten In een persconferentie heeft presi- dem Roosevelt verklaard, dat aan alle Amerikaansche staatsburgers zonder uitzondering de raad is gegeven China Ie verlaten Zij zullen 'ruimschoots dei» lijd hebben te profiteeren van de faci liteiten die de koopvaardijschepen of oorlogsbodems hij de evacuatie zullen verleonen. doch de regeering zal niet voor hun bescherming verantwoorde lijk zijn indien zij verkiezen te blijven. PER VLIEGTUIG OVER DEN OCEAAN Proefvluchten met de Lieute nant de Vaisseau-Paris De Fransche vliegboot Lieutenant de Vaissèau-Paris, waarmee binnenkort de eerste experimenteele vluchten over den Noordelijken Atlantischen Oceaan naar de Vèrèenlgde Staten zulen worden ge maakt, is dezer dagen voorzien van de nieuwe Hispano Suiza-motoren, waar mee het vliegtuig definitief zal worden uitgerust en op welker aflevering met ongeduld gewacht werd. De vlieger Guillaumet, die tot gezagvoerder voor de trans-atlantische vluchten benoemd is, is te Biscaroöe nabij Bordeaux aan gekomen en heeft met de overige leden der hem toegevoegde bemanning d* eer ste proefvluchten met de van de nieuwe motoren voorziene vliegboot gemaakt. De resultaten waren ten volle bevredi gend. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR De Zuid-Bevelandsche jeugd zingt de koningin bij Haar aankomst toe KRUIMNGEN. R Sept. - Heden- ochtend in de vroegte is de extra- irein. waarmede II.M de Koningin de reis naar Zeeland gemaakt heeft, uit Apeldoorn vertrokken en omstreeks half neven aan het sta- lion Kruiningcn-Ierseke gearri veerd. Hier Werd Ilare Majesteit verwel komd door den Commissaris der Ko ningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quar!es van Ufford. en door den bur gemeester van Kruiningen, den heer de Mul. Een meisje en een jongen, heiden gekleed in het schilderachtige cos- tnum \an Zuid-Beveland. boden aan de Koningin bloemen aan. Toen Hare Majesteit buiten het station verscheen om met de auto's de reis te vervolgen, 9tonden daar de schoolkinderen opgesteld uit de plaatsjes in.de omgeving. I-Iet was de jeugd uit Krahbendijke, Krui ningen en Oost dijk welke Hare Masjesteit hartelijk toezong. Het gevolg der Koningin bestond uit de hofdame, baronesse van Heemstra, de kamerheer mr. R. Ridder Pauw van Wieldrecht, de adjudant Jhr. van Holthe en de ordonnance-officier le luitenant Jhr. van Lawick van Pabst. Per auto werd van Kruiningen naai Hansweert gereden, waar de Koningin zich aan boord begaf van een der boo ten van de Provinciale Zeeuwsche Stoomboot Maatschappij om den over tocht naar Walsoorden te maken. Vandaar gaat de tocht dan door Zeeuwsch-Vlaanderen naar Hulst, waar de Koningin de landbouwten toonstelling zal bezoeken. De kinderverlammingsepidemie heeft in het Amerikaansche Midden-Westen zich verder uitgebreid. Te Chicago wer den nieuwe ziektegevallen gerappor teerd, waarvan er 11 doodelijk zijn verloopen. Kinderen beneden 16 jaar zullen geen bioscopen en theaters mogen be zoeken. De ziekte breidt zich ook uit in de steden St. Louis, Ohama, Denver, Buffalo en Milwaukee, waar reeds alle scholen en kindertehuizen gesloten werden. Het zwaaret -door de ziekte getroffen i6 de Canadeesche provincie Ontario, waar reeds 1100 ziektegevallen werden vastgesteld, waarvan er 35 doodelijk verloopen zijn. De in het Midden-Westen en in Zui delijk Canada heerschende tropische hitte van de laatste weken bemoeilijkt volgens de geneesheeren de bestrijding der kinderverlamming buitengewoon Valencia geeft den val van Llanes toe VALENCIA, 6 Sept. (Havas) - Van het Aragoneesche front wordt gemeld, dat het door de regeeringstroepen veroverde ter een oppervlakte van 7000 vierkan ten kilometer beslaat. Generaal Queipo de Llano heeft in zijn radio-toespraak verklaard, dat Belchite nog steeds in handen der rechtschen is. Aan het front in Asturië hebben de van Santan der oprukkende rechtsche troe pen de haven Llanes bezet en meer dan 500 gevangenen gemaakt, al dus de generaal. Het ministerie van defensie te Valencia geeft den val van Llanes en omliggende hoogten toe. Gisteravond is het Engelscne stoom schip Stanmore onverwacht le La Ru- chelle—Pallice aangekomen met 5000 Spaansche vluchtelingen, die ui een haven aan de Asturische kust aan boor.1, waren genomen. Uit Tunis seint Havas dal volgens visschers van Elibia ter hoogte van Kaap Bon een schip door een torpedo of een kanonskogel in brand is Jho ten en gezonken De visschers vertel den. dat zij hevige ontploffingen hoor den. waarna het schip in brand vloo-. Na een half uur doofde het vuur plet seling. Het aanvallende schip liet peni- ge minuten lang een krachtig zoeklicht over het water schijnen. Men heeft geen wrak en geen menschen gevonden. Naar Franco overgeloopen Uit Bone in Algiers wordt geuieH, dat aldaar sinds eenige dagen de aan de zijde van Valencia staande Spaan sche mailboot Mar Nigro voor anker lag, gereed om te vertrekken. De kapitein van bet vaartuig, die zich naar Algiers had begeven, keerde in Bone terug met eenige aanhangers van Franco. Deze maakten gebruik van de afwezigheid van de helft der bemanning om, onder bedreiging van degenen, die aan Doord waren, het anker te lichten en mei het schip er vandoor te gaan. De Mar Nigro had een groote lading gevechtswagens en vliegtuigen aan boord. De erkenning der belligt- r entenrechten In strijd met de in Uruguay gepubli ceerde berichten heeft Bolivia weigerend geantwoord op het voorstel van Uru guay, strekkende tot het toekennen van belligerentenrechten aan de beide el kaar in Spanje bestrijdende partijen. Hitler's proclamatie zal draadloos worden uitgezonden NEURENBERG, 6 Sept. (Havas). Den geheelen dag hebben gisteren vier honderd vliegtuigen hoven de stad ge vlogen, terwijl zich *200.000 S.A.-manrien naar het kamp Lang wasser begaven. Ju lius St rei Cher, de leider van het district Franken en Melchieri, generaal der Ita- liaansche fascistische militie, waren te genwoordig bij de opening der anti-bols iewistische tentoonstelling, die bedoelt aan te toonen, „dat de Jood de versprei der der bolsjewistische ontbinding is" De proclamatie van den Führer zal door de Duitsche radiozenders Woens dagavond tusschen 8.30 en 10.20 uur worden uitgezonden (Ned. tijd). Hoogleeraar in de dierkunde aan de Utrechtsche Universiteit IN den ouderdom van 65 jaar is te Wallenstadt (Zwitserland) waar hij met vacantie vertoefde, overleden Prof. Dr. H. F. Nier strasz, hooglceraar in de dierkun de aan de Rijksuniversiteit tc Utrecht. Wijlen prof. H. F. Nierstrasz 30 Juni 1872 te Rotterdam geboren als zoon van den .notaris Nierstrasz studeer de hij te Utrecht hoofdzakelijk als leer ling van Prof. Dr. A. A. W. Hubrecht. Hoewel de jonge Nicrtrasz zelf een ster ke neiging vertoonde tot de medische studie en daarvan o.a. blijk gaf door het afleggen van het. medische candidaats- examen, ontdekte de scherpe blik van zijn leermeester in hem de begaafdheid voor zoömorphologischo vraagstukken en koos deze hem uit om onder leiding van Max Weber deel te nemen aan de Siboga-Expeditie, deze belangrijke ma riene exploratie van het Oostelijk deel van den Indischen Archipel. Met dat doel voor oogen onderbrak Nierstrasz in 1898 zijn studie om zich al lereerst te Napels voor te bereiden op het werk, dat hem tijdens de Siboka- Expeditie wachten «ou en daar ervaring op te doen omtrent het conscrveeren van van mariene dieren, dat men daar ter plaatse tot in de perfectie verstond. De Siboga-expeditie, die een groot ge deelte van 1899 en 1900 in beslag jiant, bracht rijke buit mee, zoo rijk zelfs, dat thans nog niet alles geheel bewerkt is. Geen wonder, dat Nierstrasz een van de weinig bekende diergroepen als eerste onderwerp van studie koos en daarover een dissertatie schreef (promotie 1902) die ook thans nog de bewondering der vakgenooten wekt. Hieronder vermelden wij nog enkele feiten en data: Prof. Nierstrasz volgde het gymnasium te Rotterdam, studeerde daarna aan de Utrechtsche Universiteit voor plant- en dierkunde en promoveerde in 1902 na terugkeer van de Siboga-expeditie aan diezelfde universiteit. Van 19001906 was hij leeraar aan het gymnasium te Amersfoort, in 1904 werd hij benoemd tot lector aan de Utr. Universiteit, welk lectoraat hij tot 1910 bekleedde. Tegelijk daarmede gaf Hij van 1906 tot 1910 les sen aan de toenmalige Rijksveeartsenij school om in 1910 tot opvolger van zijn leermeester, prof. Hubrecht, te worden benoemd, als hoedanig hij zoölogie, ver gelijkende anatomie en dierengeogra- phie doceerde. STUTTGART, 6 Sept. (D.N.B.) - In de slotrede, die minister Goebbels op het congres \an in het buitenland wo nende Duitsehers heeft gehouden, zei- de hij o.a., dat er geen sprake is van „export" van het nationaal-socialisme naar het buitenland, evenmin als van het uitzenden van cultureele attaché's. Tot de Duitsehers, aldus Goebbels, begint thans door te dringen, dat bij alle andere volken reeds lang vanzelf sprak, namelijk dat het vaderland alle zonen van zijn volk omvat. Daarin schuilt geen vermomd imperialisme. Tot degenen, die wijzen op het ont breken van critiek in Duitschland. zei- de de minister: Het Duitsche volk heeft een en dezelf de meening en wil werk en geen cri tiek. Critiek heeft het veertien jaar lang meer dan genoeg gehad daarente gen geen brood. De geschiedenis, zoo besloot spr., vraagt niet naar de methoden, waar mede wij zeven millioen menschen weer aan het werk geholpen hebben. Wij Duitsehers helpen ons op onze eigen wijze. Wij benijden geen volk om zijn inwendigen opbouw, mengen ons ook niet in zijn binnenlandsche aangelegen heden. Wij wenschen echter, dat de an dere volken ons ook met rust laten. Naar aan het Japansche telegraaf- agentschap Domei gemeld wordt, zouden te Nanking onderhandelin gen gaande zijn tusschen Generaal Feng Joe Sian, den vice-voorzitter van den militairen raad en den Rus- sischen militairen attaché Levin over liet sluiten van een geheime over eenkomst tusschen China en de Sow jet Unie. deze berichten behelzen: 1. China erkeni formeel de gesow- jetiseerde gebieden in China. 2. de Sowjet Unie steunt de troepen der centrale regeering. 3. China en de Sowjct-Unie vormen een gezamenlijk front tegen Japan. 4. China sluit geen vrede met Ja pan zonder goedkeuring van de Sow- jet-Unie. In verband hiermede wordt gemeld, dat de Sowjet-Unie, Noorsche, Fransche, Grieksche, en andere buitenlandsche schepen gecharteerd heeft voor het trans port van oorlogstuig van Odessa naar Hongkong, vanwaar het via Kanton naar China zal worden gezonden. Op 17 Au gustus had de Sowjet-Unie den geregel de» stoombootdiens* tusschen Sjanghai en Wladiwosteck geschorst, thans ech ter stelt zij zich voor den dienst binnen kort te heropenen en een groot aantal communisten, onder wie Chineezen, Ko rennen cn Mongolen, benevens 120 mili taire adviseurs, naar Kanton te zenden. Een kortelings tusschen China en de Sow jet-Unie gesloter. geheime overeen komst bepaalt, dat over land wapenen en munitie uit Sowjet Pusland naar China zuller worden gezonden via Sinkiang en Buiten Mongolië, terwijl geregelde vlieg- diensten gooppnd worden tusschen China en de Sowjet-Unie, via Sian Lantsjau en Oeroemoetsi, Tsjen Li Foe, een linksche leidende persoonlijkheid van de Nan- kingregedring, is naar verluidt, uit Nan king vertrokken naar Sinkiang voor het treffen van een regeling van de samen werking met de communisten. Nieuw procédé beproefd voor fabricage, deels uit... steen kool en hout Naar uit Berlijn wordt gemeld, hebben de Duitsche instanties een nieuw pro cédé beproefd voor margarine-fabricage. Het is gebaseerd op een mengsel van een synthetisch vet-product, gemer-gd met melk; dit synthetisch vet zou wor den gewonnen uit steenkool en glyce rine, welke laatste stof uit hout zou worden verkregen. Het nieuwe vet zou te vergelijken zijn met de beste kwaliteit walvischtraan è-n het productie-proces zou z^er goedkoop zijn. Twee fabrieken naderen haar vol tooiing; spoedig zou dit vet in econo mische hoeveelheden worden geprodu ceerd. Er wordt aan toegevoegd, dat het pro cédé is uügowerkt door oen Joodsch chemiker, van wien de Duitsche autori teiten het patent hebben gekocht. Het Handelsblad teekent hierbij aan: Margarine uit vet en melk is niets nieuws, want veertig jaar ge'eden, vóór de hydrcering der oliën bekend was, maakte men overal margarine uit rund vet (talk) en melk. Vandaar dot destijds de margarine wat zwaar op de maag lag. Het nieuwe in bovengenoemd pro cédé is, dat het vet synthetisch moet worden gemaakt. Vermoedelijk, evenals de onlangs vermelde zeep, door oxydatie van de paraffine uit hruinko- lenteer tot vetzuur, hetwelk dan ver- ësterd wordt tot vet met glycerine. In derdaad zijn glycerine of andere derge lijke alcoholen (glycol) wel op te bou wen uit houtgrondstoffen men deed dat reeds tijdens den wereldoorlog. Maar het „buitengewoon goedkoope" schijnt ons fantasie, gezien de ontzaglijke in stallaties die noodig worden. Voorloo- pig behoeft de Unilever al evenmin bevreesd te zijn voor deze concurrentie, als de K o n i n k 1 ij k e voor die van de synthetische benzine! Minder nogl DIT BI.AD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD DE LORD MAYOR VAN HULL OVER ZIJN REIS NAAR NEDERLAND LONDEN, 6 Sept. (A.N.P.) De lord- mayor van Hull, die in Engeland is te ruggekeerd. heeft verklaard, dat de reis naar Nederland zeer leerzaam is ge weest. Hij zei de andere gemeentebestu ren dergelijke bezoeken te kunnen aan bevelen en deelde mede. dat vooral de flatgebouwen en andere gebouwen in druk op de bezoekers hadden gemaakt. MASARYK GAAT VOORUIT De verbetering in den toestand van oud-president Masaryk boudt aan Het aantal officieele bérichten omtrent den gezondheidstoestand zal waarschijnlijk beperkt worden. op andere pagina's ST ADS.NIf.'.IWS Nel Oosterhout draagt voor. (Tweede blad, pag. 1). Twee inbrekers bekennen. (Tweede blad, pag. 1). SPORT Victoriai wint onverwacht het Quick- tournóoi. (Tweede bald, pag. 2). 70 K.M. marsch van Z.U.T. (Tweede blad, pag. 2), W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige meest Z.-W. wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 767.8 te Bres- Uyu. Laagste barometerstand 721.7 te Vest- manoer. De Daily Mail hééft een brief gepu bliceerd van Hitier aan lord Rothermcrc, waarin de rijkskanselier den nadruk legt op de noodzakelijkheid van een Engelsch-Duitsclie overeenstemming voor het redden van den vrede. Britsche politieke kringen hechten geen enkel bijzonder belang aan deze boodschap. Zij merkten op, dat een particuliere brief geen diplomatieke waarde kan hebben. Zoowel conservatieve als Labourkrin- gen wenschen overigens een Eng.-Lch- Duitsche samenwerking en men ver heelt niet, dat men gaarne nadere ver duidelijking zou ontvangen over de .wijze, waarop Hitier een samenwerking en een politiek van den vrede opvat. Niet alleen te -ïCïeknes, doch ook in Tunis, bij Monastir, zijn ongeregeld heden voorgevallen. Een honderdtal Tu nesische tuinbouwers uit Monastir be gaf zich aldus Havas naar Ras el Marj. op 30 K.M. van Monastir, om daar arbeid te verrichten, verband hou dend met de jongste zware regens. Zij kwamen daar in conflict met een aan tal met knuppels gewapende Bedoui- nen, die zich op hen wierpen. De tuin bouwers, die in de minderheid en on gewapend waren, hadden een doode en 16 gewonden, van wie vier ernstig De gendarmerie ging tót verscheidene ar restaties over.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1