De komende Blijde Qebeurtenis Couranten-reclame TROEPEN VAN FRANCO IN LLANES in het Prinselijk Qezin JAPANS OPTREDEN IN ZUID-CHINA DE EEMLANDEü Beschuldiging gehandhaafd MUSSOLINI'S BEZOEK 4000 „HORSE WEIDE" Woensdag 8 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 36e Jaargang No. 60 De Spaansche burgerstrijd NEDERLAAG VAN RECHTS IN ASTURIE Spaansche vrachtschepen gestrand MIJNRAMP IN ITALIË EILAND HAINAN DOOR CHINA VERSTERKT Japansche bommenwerpers neergeschoten VULKAAN IN WERKING JAPANSCHE SCHEPEN IN BESLAG GENOMEN Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND 8 uur 2 min. TER VERVANGING van DEN NOBELPRIJS ANTI - SEMITISME IN POLEN AMEtëSFOOMSÖH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand C.65; pei week met gratis vertekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN .an 14 regels i1.05 met inbegrip ai. ecu ^ew snumnv 1- elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.—. Eewijsnummcr extra f 0.05 Mislukte aanvallen der natio nalistische troepen aan het centrale front SANTANDER, 8 Sept. (Havas) Door de bezetting van Llanes zijn de troepen van Franco thans meester van een tiental wegen, die tot in de provincie Asturië loopen. T eLlanes hebben de aanhangers der regeering de geestelijken en de leden van families, die als ver dacht beschouwd werden, ter dood gebracht. Toen de rechtschen de stad binnentrokken, vonden zij op één punt tientallen 'lijken van slachtoffers, die nog niet begraven waren. Uit Gijon wordt gemeld, dat de rechtschen een nederlaag hebben geleden aan het Asturische front in de omgeving van Cuera, waar bij hun zware verliezen werden toegebracht, die geraamd kunnen worden op 500 dooden en gewon den. Nabij Cerro del Aguila, ten N.W* van Madrid, hebben de troepen van Franco de regeeringstroepen aangevallen, doch zij stuitten op krachtigen tegenstand, die hen noopte naar hun uitgangsstellingen terug te keeren. Ook in den sector van Avila hebben de rechtschen een aanval gedaan, om te trachten den ring om Las Novas del Marques te breken. Deze poging mislukte eveneens. Een honderdtal uit Catalonië afkom stige Spanjaarden is op Fransch grond gebied aangekomen. Zij hebben ver zocht in het leger van Franco te mo gen dienen. Een tiental heeft vergun ning verkregen in Frankrijk te blijven in een ver van de grens gelegen depar tement. Twee vrachtschepen der Spaansche regeering, de Aldecoa en de Antonio de Satrustegui, die gisterochtend om zeven uur uit Algiers naar Valencia vertrok ken waren, zijn tegen twee uur des mid dags gestrand bij Cherchel. De beman ningen verklaarden, dat zij achtervolgd waren door den rechtschen kruiser Ca- narias. Deensch protest De Deensche minister van buitenland- sche zaken deelt mede, dat de Deensche gezant te Lissabon bij den vertegen woordiger van Franco heeft geprotes teerd tegen het bombardement van het Deensche s.s. Edith op 12 Aug. jl., waar door dit schip verloren is gegaan. De Deensche regeering zal schadeloosstel ling eischen voor de verliezen, die Deen sche belangen hebben geleden. Britsche schepen worden door Franco vrijgegeven De Britsche ambassadeur te Hen- 0ave heeft bericht ontvangen van de rechtsche autoriteiten, dat dezen voornemens zijn de Molton en de Candleston Castle, twee der sche pen, die zij opgebracht en sedert eenige weken vastgehouden hebben, - yrij te geven. De ambassadeur is er eveneens van in kenni6 gesteld, dat vier Britsche onderdanen, die lid waren van de internationale brigade en onlangs door de troepen van Franco gevangen waren genomen, binnen kort in vrijheid zullen worden ge steld* Engelsche arbeiders achter Valenica In 'de bijeenkomst van het Britsche vakvereenigingscongres, dat te Norwich gehouden wordt, heeft sir Walter Citrine een rapport ingediend, dat den toestand in Spanje behandelt. Met aïgemeene stemmen werd een door hem ingediende motie aangeno men, waarin uiting wordt gegeven aan de solidariteit van het congres met de Spaansche regeering ten aanzien van het- beroep, dat op den Volkenbond is gedaan en voorts betreurd wordt, dat de Britsche regeering nog steeds weigert de Spaansche regeering het recht te ge ven de wapens te koopen, die zij voor haar verdediging rioodig heeft. Tenslotte wordt in de motie verklaard, dat de Volkenbond spoedig maatregelen, zooala het terugtrekken der buitenlandsch» troepen uit Spanje, moet voorstellen Negrin naar Genève Ministerpresident Negrin is gisteroch tend van Valencia naar Genève vertrok ken Gedurende zijn afwezigheid zal de minister van landsverdediging, Prieto. het ministerpresidentschap waarnemen Britsch petroleumtank schip aangevallen Eenige Londensche bladen publi- ceeren een door den vertegenwoor diger van Lloyd's te Tunis gezon den telegram, volgens hetwelk een Britsch handelsschip het slachtoffer van een aanval zou zijn geweest. Het telegram luidt: Het Britsche petroleumtankschap Harpa, komende van Port. Said, dat op weg was naar La Goulette, werd door een onbekend gebleven oor logsschip aangevallen, dat een tor pedo afschoot. Het tankschip werd niet getroffen. De Harpa meet 3000 ton, is te Londen geregistreerd en behoort toe aan de Anglo Saxon Petroleum Cv. Moskou acht Rome's ant woord onbevredigend MOSKOU, 8 Sept. (Tass). Het telegraafagentschap der Sov jet-Unie meldt, dat de Sovjet-re geering haar ambassadeur te Ro me opdracht heeft gegeven te ver klaren, dat zij het volkomen af wijzende Italiaansche antwoord op de Sovjet-Russische nota als on bevredigend beschouwt en haar beschuldigingen handhaaft. Inmiddels heeft, evenals Turkije, de Sovjet-Unie de uitnoodiging voor de conferentie te Nyon aanvaard. Ten aanzien van de ontworpen Mid- dellandsche Zeeconferentie schrijft de Deutsche Diplomatisch-Politische Kor- respondenz o.a.: Men kan zich niet aan den indruk onttrekken, dat het voorstel voor de conferentie rijkelijk laat komt en ook de doelstelling der conferentie is op het oogenblik nog niet zoo duidelijk te overzien, dat niet eerst een nauw keurige be6tudeering van het geheele problemencomplex op haar plaats zou lijken. Dit alles verhindert echter niet, dat iedere poging, om de misstanden en gevaren in de Middellandsche Zee op te heffen, behoorlijke aandacht za! vinden bij alle regeeringen, die den vrede willen handhaven. De D. D. P. K. bespreekt dan verder de Russische nota aan Rome en con cludeert, dat alle cultuurvolkercn reke ning moeten houden met de voor den vrede van den kant van Rusland drei gende gevaren. Het communiqué, waarin de Sovjet- regeering mededeeling doet van haar deelneming aan de Middellandsche Zee conferentie, preciseert, dat de Sovjet- regeering het noodig acht door* een ge meenschappelijke actie een einde te maken „aan de aanvallen van zekere oorlogsschepen en in de eerste plaats van Italiaansche schepen op handels schepen, welke de vlaggen van ver schillende landen voeren." De regeering der Sovjet-Unie is van meening, dat deze daden als onduld baar moeten worden erkend en in flagranten 6trijd moeten worden ge- npemd met het internationale recht en met de grondbeginselen der men- schelijkheid. In haar antwoord aan Londen en Parijs vraagt de Sovjet-regeering Frankrijk en Engeland voorts uit te leggen, waarom zij het nuttig achtten tot deze conferentie uit te noodigen een niet-Middellansche Zee-mogendheid zooais Duitschland. De regeering te Moskou acht het ten slotte natuurlijk de regeering der Spaansche republiek uit te noodigen, een Middellandsche Zee-mogen^heid, vooral omdat de be langen der Spaansche regeering in het bijzonder worden geschonden door „aanvalsdaden van piratenschepen"* POLA', 8 Sept. (Stefaniï. Gistermor gen zijn ten gevolge van een mijngas- ont.ploffing in een schacht van de steen koolmijn Area negentien arbeiders be dolven. Negen hunner zijn, ondanks de onmiddellijk in het werk ge6telde red dingspogingen. omgekomen ten gevolge van hekomen brandwonden of door ver stikking. De ontploffing deed zich voor na de explosie van een electrisch ont stoken mijn. 'a-GRA VEN HA GE, 8 September 1937. De Staats courant van heden zal de volgende officieele mede deeling bevatten De behandelende geneesheeren van H.K.H. Prinses Juliana hebben met groote voldoening kunnen vast stellendat de zwangerschapwelke thans tot ongeveer halverwege gevorderd is, een geheel normaal verloop heeft en dat de gezondheidstoestand van H.K.H. in alle opzichten reden tot volkomen tevredenheid geeft. Dr. C. L. DE JONGH. Dr.J. DE GROOT. s-Gravenhage, 3 September 1937. /N verband met geruchten omtrent plannen, welke reeds thans zouden bestaan tot het aanbieden van geschenken naar aanleiding van de te verwachten blijde gebeurtenis in het prinselijk gezin, verzoekt men ons, mede te deelen, dat, hoezeer ook ieder blijk van belangstelling en medeleven in dezen zal worden gewaardeerd, het op prijs zal worden gesteld, indien niet opnieuw een beroep wordt gedaan op de burgerij tot het beschikbaar stellen van gelden voor het aanbieden van kostbare geschenken in groofer of kleiner verband. Met groote dankbaarheid terugdenkende aan de vele prach tige en waardevolle geschenken, welke ter gelegenheid van Hun huwelijk werden aangeboden, meent het Prinselijk Paar, in navolging van den bereids door H. M. de Koningin ken baar gemaakten wenscli met betrekking tot de herdenking van haar aanstaand regeeringsjubileum, het verzoek te moeten doen met betrekking tot bovenvermelde heuglijke gebeurtenis zooveel mogelijk eenzétfdê gedragslijn te volgen, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiufitiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiini Vijandelijke oorlogsschepen zullen vermoedelijk een aanval doen HONGKONG, 8 Sept. (Reuter). De vrees bestaat, dat een aanval op het eiland Hainan de volgende stap zal zijn bij de bezetting van Zuid-China door Japan. Volgens een uit Chineesche bron ontvangen bericht hebben niet-officieele kringen verklaard, dat drie Japansche oorlogsschepen zijn waargenomen in de zee-engte van Hainan, terwijl een vliegtuig zes Japansche oorlogsschepen bui ten de Fransche territoriale wa terenbij Kwangsjowan heeft opge merkt. Het Chineesche garnizoen op het eiland wordt met grooten spoed versterkt in de verwachting van een Japanschen aanval. Japanneezen melden, dat hun oor logsschepen de forten Tsjekosan en Pauan aan den mond van de Parel rivier. ten Westen van Hongkong, be schoten hebben. Japansche vliegtuigen verjaagd Het Chineesche nieuwsagentschap Central News meldt, dat Chineesche jachtvliegtuigen vijf Japansche bom menwerpers, die vergezeld waren door vier jagers, hebben verjaagd. De Japansche vliegtuigen wilden Kwanteh, aan de grens der provincies Nganhóei en Kiangsoe, bombardeeren. Twee Japansche bommenwerpers wer den omlaag geschoten. De Chineesche nationael commis-» 5ie yoor luchtvaartaangelegenheden deelt mede, dat de Chineesche lucht macht tusschen 14 en 31 Augustus 61 Japansche vliegtuigen (53 bom menwerpers, vijf jagere en drie wa tervliegtuigen) heeft omlaaggescho- ten. Zij voegt hier aan toe, dat de Chineesche luchtmacht en artillerie sedert het uitbreken van de vijan delijkheden respectievelijk 48 en 60 toestellen van de Japansche lucht basis op Formosa hebben neerge schoten. De commandant van deze luchtbasis zou harakiri hebben ge pleegd. Verloven te Manilla ingetrokken Te Manilla gestationneerde Ameri- kaansche soldaten kregen mededeeling, dat alle verloven zijn ingetrokken inge volge de te Sjanghai heerschende span ning. De Japanneezen hebben, volgens Reu ter, hedenmorgen het offensief hervat en de Chineesche stellingen beschoten. Den geheelen nacht hebben de gevechten, waarbij meercndeels van machinegewe ren gebruik werd gemaakt en ook strijd van man tegen man werd gevoerd, voortgeduurd. De Japanneezen melden, dat het offensief op bevredigende wijze voortgang vindt. Het Chineesche nieuwsagentschap Central News meldt, dat een Japansch detachement, bestaande uit twintig tanks en vier vliegtuigen, bij Tsjang Hyi (Noord-Tsjahar), dat de Chinee zen onlangs op de Japanneezen hebben ver overd, zijn aangekomen. Er zouden nieuwe vijandelijkheden te verwachten zijn. Uit Hongkong wordt gemeld, dat bet Britsche stoomschip Taishan vanoch tend om drie uur 40 bij Macao, aan de gren6 der Britsche territoriale wateren, door een Japanschen torpedojager werd aangehouden. Het oorlogsschip loste een waarschuwingsschot ten teeken, dat dc Taishan moest .stoppen, waarna een Ja pansche officier en eenige mariniers zich aan boord begaven van de Taishan. Na de scheepspapieren te hebben na gezien, gaf de officier toestemming, dat de Taishan haar reis zou voortzetten. CANBERRA, 8 Sept. (D.N.B.) De gouverneur vèn Niéuw-Zeeland heeft aan de Australische r.egeering mede gedeeld. dat de vulkaan Bagana Od het eiland Bougainville, deel uitmakende van de groep der Salomon-eilanden. in hevige werking is. De rook stijgt onge veer 5000. meter hoog op. Het gebied is dicht* bewoond. De hoofdstad bevindt zidh echter niet in gevaar. DE VRUCHTEN RIJPEN Het zijn niet alleen de boomgaarden en groote tuinen waar thans de vruch- tenoogst in vollen gang Is, in menig klein stadstuintje wordt ook met span ning gewacht op dc vruchten, die pluk- klaar worden. Van de peren komen aan de beurt: de Jut te peer, Beur ré dc M ér ode. Beur ré d' Amanlis en Triom- phe de Vienne, van dc Perziken: Witte Montague, Bon Ouvricr, Souvenir dc Java en Grosse Mignonne, van de Pruimen: dc Roodc Eierpruim, Groene Reine Claude, Kirkes en Drap d' Or d' Esperen. Meestal wordt dc tijd van plukken wel aangegeven, doordat enkele rijpe gave vruchten afvallen. Door de vruch ten een weinig op te beuren, kunnen we ook probceren of ze uil zich zelf los laten. Bij Perziken zijn we uiterst voor- z\fhtig, we voelen daarbij aan dc steel- zijde, waar de vruchten het langst hard blijven, en we plukken vooral met de volle hand om ze niet te kneuzen. Appels en peren plukken we door ze met de volle hand op ic beuren en vervolgens met den wijsvinger op dc breuk van de steel te drukken. In kleine tuinen hebben wc mcestul geen hoogc vruchtboomen, zoodat alles met de hand geplukt kan worden, anders gebruiken we een vruchtcnplukkcr, waardoor het fruit echter gemakkelij ker beschadigt. Vroege appels en peren laten wc nooit te lang aan den boom. omdat zij spoedig melig worden, het late fruit echter, laten wc zoo lang mogelijk hangen, een enkele nachtvorst kan hier geen kwaad stichten, en de smaak en houdbaarheid worden aanmerkelijk beter als we'ze rustig laten hangen. We leggen het fruit dat we willen'be waren liclst in een appelkast, wajir dus steeds lucht kan toetreden, moeten we ons echter met een plank behelpen, dan leggen we nooit meer dan drie la gen om en om op elkaar, beter is het natuurlijk om het bü één laag te la ten. maar dat eischt uiteraard veel plaatsruimteGekneusd fruit mag vol strekt niet bewaard worden, geregeld controleeren is dan ook noodzakelijk, anders zal er van onze winterprovisie bitter weinig overblijven. Koopt bloomon on planton bij mij Hier is pracht om te roemen Het adres is: KRUISKAMP 1016 TEL. 1993 Sovjet-Russische autoriteiten de schuldigen TOKIO, 8 Sopt. (Havas) Uit Sjeisjin op Korea wordt aan het Japansche tele graafagentschap Domei gemeld: De Sovjct-Rus6isohe autoriteiten zijn overgegaan tot inbeslagneming \an acht Japanswhe visschersschepcn op 7 September in volle zee buiten do baai van Possiet ten Zuiden van Wladiwo- 6tok. Het totaal aantal Japansche sche pen. dat door de Sovjets in beslag is genomen, bedraagt thans 2S. Een Rusr 6ische torpedojager, kruist buiten de baai van Poseiet, maar do Hayoeko Ma roe. toebehoorendo aan de provin ciale regeering van Hokoedo (Noord- Korea) is er in geslaagd vijf Japansche visschersschepen. die door de Sovjets in beslag waren genomen, te bevrijden. De Hayoeko Maroe bevindt zich thans in de nabijheid van het Russische patrouillevaartuig. BERLIJN, Sept. (Havas). Mussolini, die op 25 September te München zal aankomen, zal een dag in de „hoofdstad der nationaal-socialistische beweging7 doorbrengen om de ideologische solida riteit tusschen fascisme en nationaal socialisme tot uiting te brengen. In ge zelschap van rijkskanselier Hitier zal de Duce een bezoek brengen aan de grooic manoeuvres te land, te water en in de lucht, die in Mecklenburg en Pommeren worden gehouden. Vervolgens zullen te Berlijn politieke besprekingen worden gehouden, afgewisseld door groote ont vangsten. Op 28 September zal waarschijnlijk een officieel communiqué over 't bezoek worden gepubliceerd. Den volgenden dag vertrekt Mussolini naar Italië. Hij zal op zijn reis door minister Ciano ver- gezeld worden. HET AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER C.EREC.ELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW AARDE TOURNOOIVF.LD 4 DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN PASSAGIERS VERZEKERD Duitsche nationale prijs voor kunst en wetenschap toegekend Rijksminister dr. Goebbels heeft op het cultuurcongres van den rijkspar tijdag te Neurenberg de eerste prijs winnaars bekend gemaakt van den Duitschen nationalen prijs voor kunst en wetenschap, die door Ilitler inge steld is in plaats van den Nobelprijs, dien Duitschers niet meer mogen aan nemen. Er zijn drie prijzen van 100.000 RM. De prijswinnaars zijn: Alfred Ro senberg en de artsen prof. dr. August Bier en Prof. Dr. Ferdinand Sauer- bruch benevens de ontdekkingsreiziger dr. Wilhelm Filchner, Prof. Sauer- bruch en prof. Bier declen een prijs van 100.000 RM. Voorts heeft Ilitler be paald, dat de architect prof. Ludwig Troost, die als cer6te winnaar van den nationalen prijs in aanmerking zou zijn gekomen, maar is overleden, sym bolisch na zijn dood toch nog deze eer genieten zal. Rijksminister Gocbels heeft een rede uitgesproken, waarin hij de keuze der prijswinnaars moti veerde, na eerst te hebben uiteengezet waarom de prij6 als zoodanig was in gesteld. In zijn motiveering van de toekenning van den prijs aan Alfred Rosenberg zeide Goebbels: Als den eerste onder de levenden heeft Hitier den Duitschen nationalen prijs verleend aan partijgenoot Alfred Rosenberg, die in zijn werken op de voortreffelijkste wijze de wereldopvat ting van het%nationaal-socialispie wé- tenschappelijk en intuïtief heeft hel pen grondvesten en vestigen. WARSCHAU, 8 September. (Havas.) Te Grodno, in Noord-Polen, is een maand begonnen van anti-semietische propaganda en boycot, georganiseerd door dc nationalistische partij. Door de stad rijden auto's met aanplakbiljetten, waarin de Christelijke bevolking wordt aangeraden nijïts bij Joden te koopen. Jeugdige nationalisten in uniform hou den de wacht voor de Joodsche winkel6 en fotografeeren de Polen, die daar in- koopen doen om vervolgens een zwarte lijst van de „verraders" te publiceeren. De bevolking van Grodno bestaat voor bijna 80 pet. uit Joden. Concentreer op het krachtigste reclame-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1