Bombardement van de stad Nantau Een idyllisch hoekje op Soestdijk MOTIE VAN vertrouwen BELANGRIJKE SLAG TE VERWACHTEN DË EEMLANDEU TEGEN JODEN en bolsjewisme Sportterrein in gebruik Mijnenlegger in moeilijkheden Lacht op 7 uur 59 min. Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLAME Donderdag 9 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang Nr I] „JAPAN WIL HET GELUK VAN CHINA" Japansche oorlogsbodems in zeeëngte van Hainan Gouverneur Franck treedt weldra af Minister van Boei jen geopereerd Italië steunt Duitschlands kolonialen eisch De Spaansche burgerstrijd WELLICHT HANGT ASTURIE'S LOT ER VAN AF Actie op alle fronten Centrum van gezelligheid Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT TAXIDIENST „BOVO" BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093- 1830 AMEOSFOORlSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand C.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85* Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een c-ewi,snumm - elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 repe 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extrr Tegen Nanking gerichte vlug schriften boven Sjanghai uitgeworpen SJANGHAI, 9 Sept. (Havas). - Drie Japansche watervliegtuigen hebben Nantau gebombardeerd, terwijl drie andere toestellen vlug schriften boven Sjanghai hebben uitgeworpen, waarin de politiek der regeering van Nanking wordt gelaakt en beweerd wordt, dat de „eenige wensch van het Japansche leger is het geluk van de Chinee- sche bevolking te verzekeren." Uit Hongkong wordt gemeld, dat de Chineesche generaül Yoshangmoo, de opperbevelhebber van het Kanton- leger, heeft verklaard, dat Japansche oorlogsschepen en vliegtuigen Dins dag gezien zijn in de zeeëngte vin Hainan en dat hij de troepen op het eiland Hainan en in Pakhoi heeft be volen zich er op voor te bereiden een eventueelen aanval af te slaan. Voorts wordt uit Kanton vernomen, dat de troepen op het eiland Hainan onlapgs werden versterkt. De Chineesche bladen melden, dat <le Japansche strijdkrachten, die van Joekoeng uit naar het Westen opruk ten, na een strijd op de blanke wapens zijn teruggedrongen naar den weg Sjanghai-Woesoeng. Een Japansch de tachement drong de ommuurde stad Pausjan binnen, waar de strijd voort duurt. Aan het front van Setselin heb ben de Japanneezen zich teruggge- trokken in de gesloopte forten, waar zij door de Chineesche troepen worden omsingeld. Domei seint uit Sjanghai, dat twee Chineesche vliegtuigen een aanval op Hongkioe hebben gedaan. Eén daar van werd binnen vijf minuten door het Japansche afweergeschut neergescho ten, het andere nam de wijk Chi neesche toestellen hebben bommen la ten vallen bij het hoofdkwartier van de landingstroepen en bij het Japan sche vlaggeschip. Schade werd echter niet aangericht. Achtste Chineesche leger in den strijd Japansche telegrammen uit Sjang hai maken melding van de aankomst van het achtste Chineesche leger, dat» de eerste eenheid is, welke gevormd is uit de vroegere Chineesche roode le gers. die den strijd aanbinden met de Japansche strijdkrachten. Dit leger werd gereorganiseerd en uitgerust door de rogeering van Nan king. Het staat onder opperbevel van generaal Sjoeteh, die heeft medege deeld, dat de vroegere roode legers tot regeeringstroepen zijn bekeerd, welke vastbesloten zijn tot. het einde toe on der de hevelen van maarschalk Tsjang Kai Tsjek te strijden voor de Chi neesche zaak. De verbinding tusschen Noord- en Zuid-China Na het vervoer van Chineesche tree- pen over zee onmogelijk te hebben ge maakt. richten de Japanneezen vol gens Havas thans al hun krachten op de spoorlijn KantonHankau, die de eenige overgebleven spoorverbinding vormt tusschen Noord- en Zuid-China. De nadruk gelegd op de recht schapenheid van den Bel gischen premier De Belgische Kamer heeft met 130 tegen 34 stemmen en 21 ont houdingen een motie van vertrou wen aangenomen in de regeering, nadat vooraf Vandervelde in een redevoering den nadruk had ge legd op de integriteit van den eer sten minister. De tekst van de motie van vertrou wen luidt: De Kamer, kenni6 nemende van de verklaringen van den eersten minister en den minister van financiën, brengt hulde aan de integriteit en de belang loosheid van den premier. Zij neemt kennis van de maatregelen, welke vast gesteld zijn met het oog op een verbe tering der procedure voor de benoemin gen voor de posten in de directie der Nationale Bank en der manier "an be looning der directieleden Zij rekent op de waakzaamheid der regeering om de functionneering van de circulatiebank te verzekeren en gaat over tot de orde van den dag In den loop der besprekingen heeft de minister van financiën, De Man, erop gewezen, dat Franck, de gouverneur van de Nationale Bank. binnen niet al te langen tijd zal aftreden, aangezien hij dan de leeftijdsgrens zal hebben be reikt. Algemeene toestand geeft alle reden tot tevreden heid 's-GRAVENHAGE, 9 Sept. Omtrent den toestand van minister Van Boeijent die hedenochtend in Bronovo is geope reerd, vernemen wij, dat de operatie een zeer gunstig verloop heeft gehad en dat de algemeene toestand alle re den tot tevredenheid geeft. HERTOG VAN WINDSOR IN BOEDAPEST BOEDAPEST, 9 Sept. (D.N.B.l - De hertog en hertogin van Windsor zijn gisteren hier aangekomen en onmidde] lijk doorgereisd naar het landgoed Bor- sodivanka, waar zij zullen gaan jagen. NEURENBERG, 9 Sept. (D.N.B.). Op den rijkspartijdag bestreed gister avond rijksleider Alfred Rosenberg het standpunt der democratie. Hij stelde het fascisme tegenover bet bolsjewisme en betoogde, dat het nationaal-socialis- me de beschermer van Europa en het bolsjewisme de belichaming van alle omlaagsleurende driften is. Voorts be stond Rosenberg's rede voor een groot deel uit een fel betoog tegen de Joden. De rijksartsenleider dr. Wagner ver dedigde in zijn rede het rassensland- punt van het nationaal-sccialis.ne en deelde mede, dat een eereieekgn voor de kinderrijke moeder zal word n in gesteld, aangezien zij, evenals dc front soldaat, lichaam en leven op 't 6pel zet. In het Giomnle d'Italia schrijft Ga> da een hoofdartikel naar aanleiding an den partijdag te Neurenberg en do m*o- clamatie van Hitler. T m aanzien van de koloniale kwestie zeg*, hij: Dit is een probleem van rechtvaar digheid. Europa moet rekenen op een weloverwogen actie van Duitschland voor de herziening van den kolonialen toestand, zooals die door het verdrag van Versailles geschapen is. Gayda be sluit met vast te stellen, dat zoowel Duilschland als Italië zich wendt tot de volken van goeden wil die hen kun nen begrijpen en samenwerking kunnen aanbieden, doch voor i<2 samenwerking wordt in Duitschland en Italië de ei6ch gesteld, dat dc plaats in de werdd. waarop deze twee icgendhedcn recht hebben, erkend wordt. Het stoffelijk overschot van wijlen de groote actrice mevrouw Esther dc Boer van Rijk opgebaard in de tot chapelie ardente ingerichte beneden-rotonde van den Stadsschouwburg te Amsterdam Beide partijen blijven eenige successen melden 9 Sept. (Havas). De recht- sche afdeeling, die langs de kust optrekt, heeft verschei dene dorpen en stellingen ten Zuiden en ten Zuid-Westen van kaap Prieto bezet. Het schijnt, dat het linksche com mando al zijn troepen heeft samengetrokken langs de Sella om daar slag te leveren. Deze slag zal beslissen over het lot van Asturië. Uit Saragossa seint Havas, dat ten Noorden van Teruel de regeeringstroe pen een aanval hebben ondernomen op de rechtsche stekingen, welke echter mislukte. Ten Noorden van Saragossa hebben de troepen van Franco een ge slaagden aanval ondernomen, waardoor de weg van Saragossa naar Jaca tot Almudevar geheel vrij is komen te lig gen. Daarentegen seint Havas uit Valencia met betrekking tot het front van Ara- gon, dat de regeeringstroepen de recht- schen, die nog op enkele punten nabij Pueblo de Albertos verzet boden, heb ben verjaagd, zoodat dit dorp thans ge heel bevrijd is. In de sectoren van de Brug der Fran- schcn en de Cerro del Aguila hebben de troepen van Franco opnieuw drie uur lang aanvallen ondernomen, zonder dat zij er in slaagden de linies der re- geeyngstroepen te doorbreken. Voorts wordt door Havas uit Cordova gemeld, dat eenige afdeelingen regee ringstroepen getracht hebben de recht sche linies in den sector van Pennaroya binnen te dringen. Na een kort gevecht werden zij teruggedrongen met achter lating van 50 dooden en 100 gewonden. Radio Nacional heeft vannacht om één uur medegedeeld, dat in den Ooste lijken sector van A6turië de troepen. Dc gevechten in Sjanghai. Japansche marine-soldaten in stelling op een vooruitgeschoven post in een der straten van de stad, die thans aan ver- woesting ten prooi iSi welke opereeren in de richting van Are nas de Cabrales, 5 K.M. zijn opgerukt. De colonnes, welke langs de kust ope reeren, hebben Poseda bezet. Zij bevin den zich thans op U K M. van Riba de Cella. Fransch vliegtuig neer geschoten Havas meldt uit Bayonne: Ver nomen wordt, dat een verkeersvliegtuig van de Fransche maatschappij „Air Pyrenées", aan boord waarvan zich al leen de Franscho piloot Abel Guidez bevond en dat het vliegveld Parme bij Biarritz Dinsdag om 16 uur 50 had verlaten, door een recht6ch escadrille achtervolgd is, toen het in het gezicht van Gijon was aangekomen. Onder het vuur der machinegeweren stortte het Fransche tpestel brandende neer nabij het plaatsje Riba de Cella. De piloot kwam in de vlammen om. Het jongste zeegevecht De correspondent van Havas ver neemt nog uit Bilbao, dat de krui ser Baleares vijf door de regeering ge wapende treilers, die vergezeld waren van den torpedoboot Libcrtad, heeft ontmoet. Het is tot een kort treffen gekomen, waarbij de Libertad, evenals eenige andere schepen, werd getroffen. Zij 6laagden er in in Zuid-Westelijke richting te. vluchten. Amerika en het gevaar der Middellandsche Zee De marine der Vereenigde Staten heeft alle Amerikaansche koopvaardij schepen gewaarschuwd voor de aanval len op de scheepvaart in de Middel landsche Zee. Deze waarschuwing is vervat in het dagelijksche radiobericht van het hydrographisch bureau der ma rine, dat gewoonlijk dient om de sche pen op de hoogte te stellen van ongun stige weersomstandigheden, ijsbergen, e.d. Ambtenaren van het staatsdeparte- ment verklaren, dat de waarschuwing geen wijziging inhoudt van de politiek der regeering, die weigert de blokkade der Spaansche havens te erkennen. Minister Huil heeft tijdens de pers conferentie geweigerd commentaar te le veren op de Italiaansch-Sovjet-Russi- sche diplomatieke crisis, doch hij gaf wel te verstaan den toestand aandach tig gade te slaan. Hij maakte openlijk de toespeling, dat de toestand voor de scheepvaart op de Middellandsche Zee gevaarlijk is. Reuter seint nog uit Palm'a de Mal- lorca, dat volgens de rechtschen de re- geeringskruiser Libcrtad Woensdag tij dens den slag voor de Noord-Afrikaan- sche kust ernstig werd beschadigd en dat de kruiser Mendez Nunez waar schijnlijk eveneens schade heeft, opge- loopen. Tegen het einde van den slag, aldus verklaart men, kreeg de rcchtsche krui ser Baleares hulp van een eskader bommenwerpers. PRINS TSJITSJIBOE IN BERLIJN BERLIJN, 9 Sept. (D.N.B.l Gister middag is de broeder van den Japan- schen keizer, prins Tsjitsjiboe, voor een bezoek van drie dagen te Berlijn aange komen. Zaterdag vertrekt de prins naar Jena, waar bij de Zeissfabrieken zal be zichtigen. Prinses en Prins zijn zéér inge nomen met het geschenk der Nederlandsche school jeugd SOESTDIJK, 9 Sept. „De Prinses en de Prins hebben mij speciaal gevraagd u te zeggen, dat zij met dit sportterrein, een geschenk van de Neder landsche schooljeugd, zeer zijn ingenomen en dat vooral de Prins er reeds een druk ge bruik van heeft gemaakt", zei- de ons de architect, lr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, toen wij dezer dagen het sportterrein met paviljoen in het park van het Prinselijke paleis bezoch ten. Te midden van het hoogo geboomte van het eeuwenoude park Soestdijk, waar het geraas van den straatweg de stilte der natuur niet meer kan storen, ligt, aan het einde van een boomenlaan, welke recht achter het Paleis de as van het hoofdgebouw volgt, het nieuwe sportterrein, dat do Nederlandsche schooljeugd aan het Prinselijk Paar bij zijn huwelijk heeft willen aanbieden, naast haar aandeel in de inrichting van den Paleisvleugel. Het nieuwe sportter rein was vroeger een open veld gebruikt als hertenkamp, en is door het Prinse lijk Paar wegens zijn be schutte ligging de winden worden gestuit door wan den van hooge eikenbosschen voor dit doel uitgekozen. Op 29 Juni, den verjaardag van Prins Bernhard, is het nieuwe sportterrein door het Prinselijk Paar in gebruik' genomen en het is, zooals in den aan vang is gezegd, in dagelijksch gebruik gebleven. Het valt den bezoeker niet moeilijk de voorkeur te verklaren, wel ke dit hoekje van het oude park bij de twee jonge menschen geniet. Een frisch-groen, onberispelijk glad gazon omringt de twee redgravel ten nisbanen met het witte, met riet be dekte paviljoen. Te midden van de wijd- sche grootheid van het oude park der Oranjes een oase van verrassende nieuwheid en van jeugdige sfeer. De tennisbanen zijn het centrum van het terrein: ruime banen met brecde uitloopstrooken en slechts achter de base-lines hooge rasterhekken, die de spelers niet in een kooi opsluiten. Het gazon er omheen is glad als een sport veld, doch de tuinarchitect dr. ir. J. T. P. Bijhouwer uit IJmuiden heeft de prozaische rechthoeken aan sportterrei nen eigen, gemeden. Mooie hoornen, o.a. de forsche „Willem Il-lindc", breken de Door sleepboot naar Ter schelling gesleept DEN HELDER. 9 Sept. Waar schijnlijk tengevolge van ruwe zee is H. M.'s mijnenlegger M. 2 van- naoht in moeilijkheden geraakt. De commandant verzocht assistentie aan Den Helder, waarop de sleep boot „Utrecht" van het bureau Wijs muller. is uitgevaren. Deze heeft de M. 2 opgepikt en naar Terschel ling gesleept. Persoonlijke ongevallen zijn niet voorgekomen. HANS WICHMANN ZIT IN SPANJE DANZIG. 9 Sept. (D.N.B.I Het pers- bureau van den senaat deelt mede, dat de sedert 26 Mei verdwenen sociaal-de mocratische afgevaardigde Hans Wich- mann eenige dagen geleden uit Spanje een brief heeft doen toekomen aan zijn vroegere partijgenooten te Danzig, die zich thans in het bezit der autoriteiten bevindt. Het perebureau van den senaat voegt hieraan toe. dat het thans dus vaststaat, dat Wiqhmann zich in Span je bevindt en dat de geruchten, die in verband met zijn verdwijning de ronde hebben gedaan, komen te vervallen. egale grastapijten. Daar dc Prinses en do Prins veel van bloemen houden, zoo men bloemenranden de tennisbanen af cn bloeien de kleuren langs de muren van het paviljoen. Een gracht, met wa terlelies begroeid, loopt om het geheel cn beschermt het tegen do vijanden van den tuinman, de konijnen. Het paviljoen HET paviljoen is een waarlijk sportief gebouw: licht, luchtig en frisch van een moderniteit, die de gezelligheid niet uitsluit. Het hoofdvértrek van dit paviljoen een werk van de architec ten Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk en Ir. A. J. van der Steur is de zit kamer, waarvan dc open haard het mid delpunt is van een halven cirkel van glas-in-6taal. Door deze glazen wanden, die een zee van licht toelaten tot het in licht eiken met blauw uitgevoerde vertrek, ziet mep op de tennisbanen uit. Om en boven den haard heeft de schil der Dick Elffers uit Rotterdam op den witten wand van celotex luchtigo figuurtjes geschilderd, welke allerlei takken van sport voorstellen, zooals zeilen, tennis, golf, hengelen, jacht. Gemakkelijke stoelen, ruim gerang schikt om den haard, en een radiotoe stel completeeren de gezelligheid. Een keukentje en een telefooncel, die, we gens den grooten afstand van het Pa leis, niet overbodig zijn, grenzen aan do zitkamer, terwijl twee gangen door den zacht uitwijkenden vleugel van het gebouw naar de kleedkamers en waschgelegenhcden voeren. Tusschen zitkamer en banen bevindt zich een terras, van vlotte gele tuin- meubeltjes en parasols voorzien, waar men het spel van zeer nabij kan gade slaan. Bij dit terras zit in den gevel van het paviljoen dc groote steen met het opschrift: „Geschenk der Neder landsche Schooljeugd 1937". Aan de achterzijde tenslotte bevindt zich een met pijlgaten doorzeefde schiet schijf, welke het Prinselijk Paar on langs, tegelijk met twee handbogen, ten geschenke heeft gekregen. De gaten be wijzen, dat het geschenk niet onge bruikt is gebleven. De Prins moet reeds een vaardig schutter zijn gewor den. Bij de inrichting van veld en pa viljoen heeft de Prinses persoonlijk aan de architecten aanwijzingen gegeven omtrent alle détails. Uit haar groote be langstelling bij bouw cn inrichting bleek, dat zij het geschenk der Neder landsche schooljeugd niet zal beschou wen als een bijkomstigheid, doch als een centrum van gezelligheid, waar zij do onbezorgdste en zonnigste uren van haar huiselijk leven zal doorbrengen. ZIJ, die zich met ingang van 1 October1 a.8. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschonende num mers gratis. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige veranderlij ke wind. later uit W. richtin gen. zwaar bewolkt tot. betrok ken, met waarschijn lijk regen, later opklarend, aanvankelijk iets warmer. Hoogste barometerstand 763.6 to Brest en Biarritz. Laagste barometerstand 734.4 te Ha- paranda.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1