RINTEL Huizen trilden op hun grondvesten Kruisers in een strijd gewikkeld JAPANSCHE OPMARSCH IN NOORD-CHINA DE EEMLANDER De „Van Heutsz" vlot Evacuatie van Nederlanders Stad Matsjang in brand geschoten Vrijdag 10 September 1937 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau; Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 62 DE STRIJD IN SJANGHAI HONGKIOE DOOR CHINEEZEN BESTOOKT DE POSITIE VAN DR. SCHACHT De Spaansche burgerstrijd GROOTE CHAOS TE GIJON TIENTSJEN ZOU ZIJN BEZET Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT Varkensmarkt 13-15 Tel. 582 7 uur 50 min. JAPAN LIGT MET DE SOVJETS OVERHOOP De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AMER SFOORISCH DAGBLAB ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoori 1.95; per maand G.65; per L week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers t 0.05 'POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN an 14 regels i 1.05 met inbegrip een Dcwijsnumnv - e|ke regel meer f 0.25 Lieldadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Eewijsnummer extra f 0.05 De Japanneezen deden een feilen tegen-aanval op Poetoeng Japansch hospitaalschip getroffen SJANGHAI, 10 Sept. (Havas). De Chineesche batterijen te Poetoeng hebben vanochtend van zeven tot acht uur Hongkioe en den linkeroever van de Wangpoe gebombardeerd. De Japansche ar tillerie en luchtmacht beantwoord den den aanval te Poetoeng en Kiangwan. Reuter seint nader, dat de ge bouwen en huizen in de interna- Japan wil geen schade vergoeden De zegsman van het Japansche de parlement van buitenlandsche zaken heeft over de kwestie der schadevergoe ding aan in Sjanghai wonende vreem delingen verklaard dat Japan elke schadevergoeding principieel van de hand wijst, omdat de schade ontstaan i6 uit gevechten welke het gevolg zijn van een door China gepleegde verdrags breuk Na de definitieve verdrijving van de Chineezen uit Sjanghai, zoo voegde de zegsman hieraan toe. zal Ja pan echter niet ongenegen zijn de af zonderlijke aanspraken van huitenlan dors, geval voor geval, te onderzoeken. Actie der Chineesche luchtmacht Volgens de Chineesche ambassade te Londen heeft de Chineesche luchtmacht tusschen 14 en 31 Augustus in de pro vincies Tsjekiang, Kangsoe en Anhwei 61 Japansche vliegtuigen, waaronder 53 bombardementetoestellen, neergehaald. De Chineesche autoriteiten hebben reeds 81 gesneuvelde Japansche vliegtuigbe stuurders ter aarde doen bestellen, ter wij tien vliegers te Nanking gevangen worden gehouden. 1 SCHOUWBURG AMICITIA 1 Abonnemenfsvoorstellingen Seizoen 1937-1938 Zie voor programma en bijzonderheden de U toe gezonden circulaire. Meldt U nog heden voor deelname aan. Ook tele fonisch No. 7. Inschrijving sluit op 18 Sept. a.s. Vermoedelijk zal hij als minister aftreden BERLIJN, 10 September (Havas). Het aftreden van dr. Schacht als minister voor economische zaken, aldus verklaarden gisteravand ge zaghebbende kringen kan niet lang op zich laten wachten. Zij voegen hieraan toe, dat Schacht echter pre sident van de Rijksbank zal blijven. De samenvoeging van de functies \an rijksbankpresident en minister van economische zaken, zoo zeggen zij verder, was te inspannend ge worden voor één persoon. GELE RIVIER BUITEN HAAR OEVERS TIENTSIN, 10 Sept. (Domei). De hevige regens» waardoor het Zuidelijk deel van cle provincie Honan sedert midden-Augustus wordt geteisterd, hou den nog steeds aan, met bet gevolg, dat de Gele Rivier en haar zijrivieren buiten haar oevers zijn getreden en de telegrafische en telefonische verbindin gen verbroken zijn. Het Westelijk ge deelte van den Loenghaï-spoorweg en Tsjeng Tsjau staan eveneens onder wa ter. WEER EEN ARRESTATIE TE DANZIG WARSCHAU, 10 Sept. (Havas) De Danzigsche politie heeft Brill, afgevaar digde van den Volksdag der vrije stad en voormalig voorzitter der socialisti- srhe partij, die cenige maanden geleden zijn mandaat had neergelegd en uit de socialistische partij was getreden, gear resteerd. tionale nederzetting op hun grond vesten trilden, toen Japansche oorlogsschepen en vliegtuigen Poe toeng op meedoogenlooze wijze aanvielen in een uiterste krachts inspanning om den Chineeschen batterijen het zwijgen op te leg gen. Nadat de Chineezen het vuur hadden geopend, werd al spoedig het Japansche hospitaalschip American Maroe, dat bij het Japansche consulaat gemeerd ligt, getroffen Chineesche granaten kwamen ook terecht in de dokken en op de kade. doch de Izoemoe, één der doelen, werd niet getroffen. De Japanneezen begonnen dezen dag hun operaties mot het bombardement op de sectoren Kiangwan en Jangtsepoe, doch concentreerden vervolgens hun aandacht op Poetoeng. De Japanneezen doelen mode. dat zij overeenkomstig het plan oprukken, doch de Chineezen verklaren, dat de Ja panneezen terrein hebben verloren. Het is duidelijk, dat het plan der Ja panneezen beoogt langzaam, doch zeker op te dringen, aangezien zij om poli tieke redenen niet het gevaar van een nederlaag kunnen loopen. Zij schijnen wel verrast Ie zijn over de hardnekkig beid van den Chineeschen tegenstand. Italiaansche instructeurs hij het Chineesche leger De Japansche minister van buiten landsche zaken Hirota heeft gisteren den ambassadeur van Groot-Britannië ontvangen. Waarschijnlijk heeft dit on derhoud betrekking gehad op het inci dent met Knatchbull Hugessen. dal Engeland niet als geregeld beschouwt met het voorloopig Japansche antwoord Men meent te weten dat de Ttaliaan- sche diplomatie er naar streeft de be trekkingen met Japan nauwer aan te halen Toch ontmoet een dergelijke toe nadering groote moeilijkheden en wel tengevolge van de aanwezigheid van Italiaansche luchtvaarlinstrucleur.s te Nanking De tegenwoordige besprekin gen zouden beoogen de te dezer zak< bestaande verschillen uit den weg te ruimen. Van Italiaansche zijde zon men rh>.>> uitkomen, rlat de aanwezigheid van lla liaansche instructeurs in China vu Japan het geringste kwaad be' ekiu.' daar hun vertrek de komst van Su\ i i Russische insluit.! u ,s 7> u De stad zou zich in handen der extremisten be vinden Opnieuw een Britsch schip opgebracht Bevestigd wordt, dat een ge vecht is geleverd tusschen den rechtschen kruiser Canarias en de Libertad, een kruiser der regee- ringsvloot. Er werden driehonderd kanonschoten gewisseld, die geen uitwerking hadden. De Canarias, die vreesde door torpedobooten te worden ingesloten, wendde toen den steven, achtervolgd door de Libertad, die het rechtsche schip echter niet kon inhalen. Valencia daarentegen meldt, da' een granaat van de Libertad de Canarias bij den achterschoor- ■.teen heeft getroffen. Havas meldt uit Santander, dat per- i.inen, die gevlucht zijn uit de door de legeeringstroepen bezette gebieden, heb- hen verklaard, dat te Gijon een zeer rroote wanorde heerscht: 1500 politie- '•i>amblen, die belast zijn met de hand iving d^r orde in deze stad. zouden iin p' -l hebben verlaten en in de ber- >n rijn gevlucht Gijon zou thans in ,i i 11 .3-1'n /.ijn. In een onderhoud met den berichtge ver van Reuter heeft generaal Queipo de Llano o.m verklaard: Noch wij, noch onze tegenstanders houwen duiklpooten. Zij koopen deze en dat doen wij ook. Wij hebben er vier gekocht en deze bevinden zich op het oogenblik in dc Middellandsche Zee. Reuter meldt uit Londen, dat het stoomschip „Stanwold", thuisbehoo- rend in de haven van Londen en 1000 ton metend, gisteren in de Spaansche territoriale wateren door een torpedo boot der rechtschen is aangehouden en opgebracht. De Britsche admiraliteit be vestigt dit bericht. De strijd aan de fronten Het ministerie van landverdediging te Valencia deelt in een communiqué mede; Aan het Noordelijk front heeft de druk der vijandelijke troepen Donder dag den geheelen dag langs de kust voortgeduurd. Zij werden evenwel terug gedrongen. In den 6ector van Pola de Gordon zijn de rechtschen erin geslaagd Penas Blancas en Magdalena te bezet ten. Regeeringsbatterijen hebben Pravia gebombardeerd. Het gebouw, waarin de vijandelijke strijdkrachten waren samen getrokken, werd door twee granaten ge troffen. De rechtschen die bij La Maranosa ingesloten zijn. hebben gisterochtend ge tracht de linies der regeeringstroepen te verbreken door tegelijkertijd op ver scheidene punten aam te vallen. Zij wer den echter afgeslagen. Tevens werden drie aanvallen der troepen van Franco bij den Pingardon afgeslagen. Officieel wordt bevestigd, dat de recht sche Spaansche autoriteiten hebben be sloten het Britsche stoomschip Molton, dat gedurernde verscheidene weken door haar is vastgehouden, vrij te laten. Niet temin zal het schip niet uit Spanje kun nen vertrekken, alvorens zekere kosten, Hevige gevechten aan dt spoorlijn Peiping— Soeiyoean Chineezen in het defensief TOKIO, 10 Sept. (Domei). Het ministerie van oorlog ver klaart officieele bevestiging te hebben ontvangen van de verove ring door de Japanneezen van Tientsjen, halverwege Kalgan en Tatoeng gelegen. Voorts wordt medegedeeld, dat de Mongoolsche troepen op 8 dezer de Chineesche troepen uit Tatsjingkoe, op 50 K.M. ten N.W. van Tsjangpei, hebben verdreven en eveneens de Chineesche bezetting van Tehoe- wa op de vlucht hebben gejaagd. Uit Kalgan wordt aan het agent schap Domei gemeld, dat de Ja pansche troepen Woensdag de stad Hankau. een plaats halverwe ge tusschen Tientsin en Tatoeng, in de provincie Sjansi, hebben in genomen. De Japansche troepen hebben een begin gemaakt met den opmarsch naar Tatoeng. Uit Tientsin wordt aan Domei ge meld. dat de Japansche troepen, die opereeron langs den spoorweg Tientsin Poekau, zijn opgerukt tot achthonderd meter van Matsjang en alle Chineesche troepen hebben verjaagd van don lin keroever der rivier Matsjang. Men ver wacht, dat de Japanneezen ieder oogen blik Matsjang kunnen binnenrukken. Van Chineesche zijde wordt medege deeld. dat langs den spoorweg Peiping —Soeiyoean hevig gevochten wordt. De Chineezen verdedigen dezen spoorweg tegen twee Japansche brigades en Mon goolsche soldaten, in het geheel twintig tot dertigduizend man stprk De Japan neezen hebben verder met 10 000 man een aanval gedaan op Tientsjen in het Noorden van Sjansi Zij werden volgens de Chineezen afgeslagen De gevechten ten Oosten van Jangtsepoe zijn gister ochtend minder hevig geworden. De Chineezen houden zich staande langs den weg van Sjanghai naar Woesoeng, op 2500 Meter van de nederzetting. Aan de spoorlijnen PeipingHankau en Tientsin—Poekau staan de Japan sche strijdkrachten thans tegenover de troepen der centrale Chineesche regee ring .Buitenlandsche deskundigen schat ten het totaal der Japansche effectieven, die sedert het begin der vijandelijkhe den via Tientsin in Noord-China zijn binnengekomen, op 215.000 man, onge rekend de effectieven van het Kwan- toengleger en de versterkingen, die via Jehol en Tsjnhar zijn aangekomen. Domei meldt, dat de Italiaansche ambassadeur tp Tokio een bezoek heeft gebracht, aan den onder-minister van buitenlandsche zaken, wien hij verzocht de bescherming van de Italiaansche on derdanen en de Roomsch-Katholieke kerken in China te verzekeren. die sedert de aanhouding gemaakt zijn, betaald zijn. Volgens de Daily Express is ook de Candelstone Castle vrijgelaten. Beide schepen zijn van Bilbao naar Bordeaux vertrokken. Rechtsch vliegtuig boven Algiers Gisterochtend om negen uur is een vliegtuig der Spaansche natio nalisten boven do haven van Algiers verschenen. Volgens instructies van de autoriteiten werden drie waar schuwingsschoten in de richting van het toestel gelost. Het toestel, een watervliegtuig, verwijderde zich daarop onmiddellijk in Noordelijke richting. Een watervliegtuigpatrouil le is uitgezonden om de kusten te controleeren. Drie Catalanen, die beweerden Catalo- nië te vertegenwoordigen en wier namen niet bekend zijn, hebben volgens Havas besprekingen gevoerd met vertegenwoor digers van generaal Franco te Biarritz. Zij zouden de verzekering hebben ge geven over de overgave van Catalonië te kunnen onderbandelen. De bespre kingen hadden geen resultaat: de Cata lanen verlieten Biarritz na medege deeld te hebben, dat zij binnenkort te rug zouden komen. Fransche torpedobooten naar de Middellandsche Zee Het Fransche ministerie van oorlog en marine deelt mede; Campinchi heeft bevolen, dat de vijf de divisie torpedobooten zich gereed moet houden voor vertrek naar de Mid dellandsche Zee, waar zij de thans voor de bescherming der scheepvaart aan gewezen divisies zal versterken. Voorbereidende reparatie- werkzaamheden voortgezet BATAVIA, 10 September (Aneta/ A.N.P.). Uit Hongkong vernam de directie van de Kon. Paketvaart Maatschappij, dat het hedennacht gelukt is de „Van Heutsz" met eigen middelen vlot te brengen. In af wachting van de opname in het dok, is het schip ten anker gegaan. De voorbereidende reparatiewerkzaam heden worden voortgezet. VULCANISCHE WERKING OP KAMTSJATKA CHABAROWSK, 10 Sept. (Tass) Het vulcanische instituut op Kamtsjat- ka meldt, dat de vulcaan Klioetsjewski op het oogenblik volop in werking is. Op 2 September j.l. heeft men een enor me lava-uitbarsting waargenomen, wel ke zich over verscheidene kilometers uitstrekte. Dichte aschwolken vlogen veertig kilometer ver weg. De Tjisaroea zal er 177 uit Sjanghai te Tandjong Priok aanbrengen BATAVIA, 10 September. (Aneta/ A.N.P.). De „Tjisaroea" van de Java-China-Japan lijn wordt met 177 Nederlandsche onderdanen uit Sjanghai aan boord op 14 dezer in Tandjong Priok verwacht. De auto riteiten treffen maatregelen voor een zoo vlot mogelijke ontvangst en onderbrenging van de vluchtelin gen, enz. Tientallen voor anker liggende schepen in Zuid-China vernietigd Ook Swatau bestookt TIENTSIN, 10 Sept. (Domei). De Japansche troepen langs de spoorlijn Tientsin-Poekau, die op 4 September j.l. Tangkwantoen bezet hebben, zijn vanmorgen een alge meen offensief begonnen op Mat sjang, welke stad in brand is ge schoten. Uit Hongkong seint Domei, dat Japansche oorlogsschepen gisteren de militaire punten in de baai, waarin de Kanton-rivier uitmondt, hebben gebombardeerd. Tientallen voor anker liggende schepen wer den in brand geschoten. Japansche oorlogsschepen en vliegtui gen hebben gistermiddag eveneens Swa tau gebombardeerd, waar jaren lang een hevige anti-Japansehe agitatie heeft gewoed. De kanonnen werden gericht op liet hoofdkwartier van het garnizoen en op andere militaire punten. De be schieting duurde van des middags 1 uur lot des avonds half zeven. Ook heb ben Japansche marinevlicgtnigen bom men laten vallen op de militaire stel lingen van Tsjausjau. ZIJ, die zich met ingang van 1 October a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. Weerverwachting Meest matige Noordelijke tot Noordwestelijke wind, gedeelte lijk bewolkt, weinig of geen regen, koude nacht, overdag weinig verandering in tempe ratuur. Hoogste barometerstand: 772.1 te Valentia. Laagste barometerstand: 734.4 te Vardoe. MEDEDEELING VAN HET KON. NED. MET. INSTITUUT Met ingang van Zaterdag 11 Septem ber worden door het radiostation van het K.N.M.I. nachtvorst-verwachtingen telefonisch uitgezonden te 15 uur 45 en 21 uur. TOKIO, 10 Sept. (D.N.B Inzake de inbeslagneming van een aantal Japan sche en Koreaansehe visschersboolen door de Sovjets in do wateren van de' Gele Zee aan dc monding van de Tjoc- men verklaart de zegsman het het de partement van buitenlandsche zaken, dat volgens een bewering der Sovjets de Japansche visschers in de Sovjet- Russische territoriale wateren gevischt hebben. De Japansche ambassadeur te Moskou heeft reeds bij het volkscommissariaat voor buitenlandsche zaken tegen de in beslagneming geprotesteerd en er op ge wezen, dat Japan als territoriale wate ren slechts een kunststrook van drie mij len kan erkennen, zooals dit in het vol kerenrecht is vastgelegd en niet een. strook van acht mijlen, zooals de Sovjet. Unie voor zich opeischt. Tevens heeft de Japansche ambassa deur geprotesteerd tegen de toenemende arrestaties van Japansch personeel der Japansche petroleum- en steenkool-on dernemingen in Noord-Sachalin. De ar restaties zijn geschied wegens het feit, flat aan bepaalde voorschriften niet was voldaan. Vroeger, aldus de Japansche zegsman, werden hiervoor in Sovjet- Rusland slechts geldboeten opgelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1