J apansche vorderingen in Noord-China Gebrs. VALEWINK II Wij brengen U in gabardine regenmantels liet allerbeste II TEGEN DE PIRATEN DE ASTURISCHE KUST GEBOMBARDEERD Fa. DUIM BURGER 4000 Een loodsboot aangevaren BOLSJEWISME fel aangevallen ZELF RIJDEN? MIJNRAMP OP KIOESJOE Licht op Zaterdag 11 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 63 OPMARSCH IN DE PROVINCIE SJANSI Groot offensief verwacht Scheur in den voorsteven „Duitschland garantie voor den vrede geworden" Litwinof wekt ontstemming der Duitschers VOLG EEN CURSUS BIJ MUURHUIZEN 40 TEL. 454 ARABIEREN STELLEN EISCHEN BETOOGINGEN TE GIJON Vliegtuigen bestoken het stadje Portbou HEVIGE TAIFOEN Dit nummer bestaat uit 4 bladen BERICHT LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND W eerverwachting 7 uur 50 min. PAARDRIJDEN DUUR? AMER SFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amerrioort 1.95; per maand 0.65; per PR|J<5 flpR ADVFRTFNTIFN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een newi.snumnv week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TVC* X/f T A VTkprv elke regel meer i 0225 Liefdadigheids-advertentien voor de Binnenland trance per post per 3 maandgn 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I tl, I yl A 1 I ./All I JT ,L| helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 'POSTREKjiNIMG 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Te Sjanghai de toestand vrijwel ongewijzigd PEIPING, 11 Sept. (Reuter). De Japanneezen. die van Tsjahar uit oprukken langs den spoorweg Pei- pingSoeiyoean. zijn tachtig kilo meter de provincie Sjansd binnenge drongen, waair een sterke Chinee- j sche troepenmacht zou worden sa mengetrokken om te trachten den Japanschen opmarsch tot staan te brengen. Langs de spoorlijn Peiping—Han- kau, waar de voornaamste Chinee- sche strijdkrachten geconcentreerd zijn, is de Japansche opmansoh tot staan gekomen. Het groote offensief, dat de Japannee zen aan het front van Tientsin hebben ingezet, heeft ondanks de terr.einmoei- lijkhedon als gevolg van de overstroo mingen van het geheele gebied van Masjang tot- Tsinanfoe reeds tot succes sen geleid. Naar gemeld wordt, hebben de Japanneezen het plaatsje Ljoeho- tsjen bezet, dat nog slechts drie .k.m. van Masjang verwijderd is. Japansche vliegtuigen hebben onder meer T6jangtsjoe gebombardeerd. Aan het Sjansi-front is Jangkau geval len. Ook hier schijnt de opmarsch der Japanneezen gestadig te vorderen. Het artillerieduel te Poetoeng tus- sohen de Japansche oorlogsschepen en de Chineesche veld batterijen is na het .vallen van den nacht geëindigd, zon- tierdat één van beide zijden noemens waardige voordeelen heeft behaald. Zoodra de duisternis was ingevallen, hervatte de Chineesche luchtmacht ■haar nachtelijke aanvallen op de Ja- pansohe oorlogsschepen, die het vuur met hun luchtafweergeschut zonder suc ces beantwoordden. Volgens een verklaring van den Australischen raadsman van Tsjang Kai Tsjek. Donald, aan de Sydney Mor ning Herald, zal Japan heden het groot ste offensief sedert het begin van het conflict ontketenen, teneinde de Ohinee- zen uit hun Joopgraven te verdrijven. Indien de Japanneezen hierin slagen, zoo wordt eraan toegevoegd, zullen de Chineezen van stelling tot stelling blij ven strijden, tot aan de westelijke gren zen van China toe. Officieele waarschuwing aan de Amerikaansche sche pen Reuter meldt uit Washington, dat in een door het hydrografische bureau per In botsing met een Engelsch stoomschip voor den Nieu wen Waterweg MAASSLUIS, 11 Sept. Het van- ochtend uit Buenos Aires binnenge* 1 komen Engelsche stoomschip Flim- ston is voorgaats bij den Nieuwen j Waterweg in aanvaring geweest met de voor dezen waterweg krui- sende Nederlandsche loodsboot nummer 19. De aanvaring had plaats tijdens een zware bui. De Flimston was geladen met kolen en op weg naar Rotterdam. De loodsboot kreeg een scheur in den •voorsteven en maakte water. Eenige personen, die in verband hiermede reeds van de loodsboot op het Engel sche stoomschip waren overgesprongen, keerden weer aan boord van de loods boot terug, toen bleek dat gevaar voor zinken niet bestond. De loodsboot is, op order van den loodscommissaris, opgestoomd naar Maassluis. De loods boot nr. IS zal den dienst overnemen. De „Flimston" heeft, met lichte scha de, de reis naar Rotterdam voortgezet. (Het Engelsche stoomschip „Flim ston" werd in 1925 gebouwd. Het meet 4674 br. ton en is eigendom van de Pic- ton Steamship Co. Ltd. London). radio uitgezonden bericht de ministe ries van buitenlandsche zajeen en van marine een waarschuwing'hebben ge richt tot do Amerikaansohe schepen, dal tengevolge van de Japansche blok kade het scheepvaartverkeer nabij de Chineesche kust gevaarlijk i6. In den tekst van het door het staatsdeparte- ment van marine gepubliceerde com muniqué inzake een verbod voor Ame rikaansohe vrachtschepen de Chinee sche kusten te naderen, zet het depar tement uiteen: De Japansche autoriteiten hebben een blokkade van de geheele Chineesche kust aangekondigd. De Chineesche autoriteiten hebben toen hun bedoeling kenbaar gemaakt passende maatrege len te nemen tegenover ieder Japan6ch oorlogsschip, dat langs de kusten zou varen en verzocht of vreemde oorlogs schepen Japansche oorlogsschepen of militaire transportschepen wilden ont wijken. Zij hebben voorts allen vracht schepen gevraagd bun nationale kleu ren op duidelijke wijze op het boven dek te willen laten schilderen. De Chineezen deelen ten slotte mede, dat de monding van de rivier, Minkiang (prov. Poekien). voor de scheepvaart ge sloten is en dat het scheepvaartverkeer in deze buurt sinds 4 Sept. is gestaakt. Hitier wendt zich tot de partijleiders NEURENBERG, 11 Sept. (D.N.B.). Hitler heeft op het Zeppelinveld gister avond het woord gevoerd voor 140.000 politieke leiders der N.S.D.A.P. ,Van te voren had de rijksorganisatieleider, Dr. Ley, er op gewezen, dat van de twee millioen politieke leiders der beweging 97 procent hun functie als een eere ambt uitoefenen en slechts 3 pet, als hoofdambt. Hitier zeide o.m., dat de partijdag 1937 onder het motto van den arbeid ge houden wordt, „omdat wij thans, nadat Duitschland in vier jaar vrij gemaakt is, het recht hebben ons over onzen ar beid te verheugen." Overigens was de rede van den Führer weder één felle aanval op het communisme. Het is, zeide hij, een be lachelijke vermetelheid, te trachten in Duitschland nog eens de ziekte binnen te brengen, die wij uitgedreven hebben, Duitschland is een element van rust, een factor van veiligheid en daardoor een waarborg voor den vrede geworden. De overige wereld moet inzien, dat het een geluk is, dat er zich temidden van de zich uitbreidende onrust in Europa, be halve de groote staat ten Zuiden van ons, ook in het Noorden één bevindt, die :econsolideerd is en stand zal houden. Hitier zag hierin de hoogste bijdrage voor den vrede. Gij allen, zoo besloot Hitier, kent de groote plannen die wij ons voorgenomen hebben te verwezenlijken. Zij loopen voor een deel over tientallen van jaren, voor een deel over generaties. Zouden de andere volken zich eveneens groote opgaven stellen, dan zouden zij wellicht gemakkelijker het verlangen naar den vrede kunnen begrijpen, dat ons Duit- schers vervult. Hitier ontvangt de bui tenlandsche diplomaten De Führer heeft den te Neurenberg vert-evenden cAefs der biutcniaiylsche missies gistermiddag een thee aangebo den. In een toespraak wees hij erop, dat de rijksparlijdag geen politieke partijbe- tooging is, doch een nationaal feest van hei geheele Duitsehe vclk. Namens het diplomatieke corps dankte de Fransche ambassadeur, Frangois Poncet, voor de gastvrijheid. in verband u-et het. feit, dat In één der te Neurenberg uitgesproken re devoeringen de houding van Frankrijk ten aanzien van de internationale ver plichtingen betreffende de levering van oorlogstuig aan Spanje in het geding is gebracht, wordt te Parijs verklaard, dat in het verslag, op 25 Augustus door het internationale bureau voor de niet-in- menging uitgebracht, is vastgesteld, dat aan de Fransch—Spaansche grens geen enkele schending van het accoord be treffende den uitvoer van oorlogstuig is waargenomen. RABINDRANATH TAGORE ERNSTIG ZIEK LONDEN, 11 Sept. (D.X.B.). Uit Calcutta wordt gemeld, dat Rabindra- nath Tagore, de bekende Indische dich ter, ernstig ziek is. Optimisme overheerscht te Nyon GENEVE, 11 Sept. (Havas). Vrijdagavond laat werd in het hotel van de Fransche delegatie een officieuse technische bijeen komst gehouden, waaraan behalve door Eden en den eersten zeelord Chatfield, werd deelgenomen door Roestoe Aras. In bevoegde krin gen had men na afloop dezer bij eenkomst een optimistischen in druk gekregen. Vooral werd met bevrediging vastgesteld, dat tot nu toe geen enkel bezwaar werd ge maakt tegen het in het Fransch- Britsche voorstel vervatte begin sel een beroep te doen op de Ita- liaansche medewerking. Ook twee Sovjet-Russische deskundigen na men aan de bijeenkomst deel, doch Litwinof was niet aanwezig. De door Litwinof te Nyon gehouden redevoering heeft de verontwaaardiging der Duitsche pers gewekt. De Koelki- scher Beobachter schrijft; De volkomen ongerijmdheid dezer con ferentie kan niet beter worden geka rakteriseerd dan door dit groteske feit: de vertegenwoordiger van het bolsjewis me kon in bijzijn van Eden en Delbos op de meest ongehoorde wijze een groote Europeesche mogendheid als Italië aanvallen. Men zal ten 6lotte toch wel moeten erkennen, dat dergelijke manoeuvres zonder mankeeren zullen leiden tot een definitieve verdeeling van Europa. De derde machinist van het stoom schip Campden Hill, J. J. Morgan, heeft tegenover een der medewerkers van de Daily Herald de volgende verklaringen afgelegd; Wij zijn op 19 Juli in de haven van Huelva aangekomen. Eenige dagen later zagen wij vier duikbooten arriveeren. Zij droegen de kenleekenen U 23, U 24, U 35 en U 36. Ik heb de duikbooten weer zien vertrekken. Hup kenteekenen waren toen overdekt met grijze verf. De op den gevechtstoren geschilderde letters waren vervangen door letters van zwarte stof, welke gemakkelijk konden worden weggenomen. (Wij vermelden deze sensationeele verklaring, waarvoor de verantwoorde lijkheid uiteraard voor de Daily Herald en haar zegsman blijft. Aangezien de zegsman spreekt over de tweede helft van Juli, komt deze onthulling overi gens wel rijkelijk laat). TOKIO, 11 Sept. (D. N. B.). Ten gevolge van een mijngasontplof- fing in een mijn op hot eiland Kioesjoe zijn talrijke mijnwerkers con het leven gekomen. Reeds zijn meer dan tien dooden geborgen. Onafhankelijk Arabisch Palestina verlangd BEYROET, 11 Sept. (Havas), De Arabische conferentie, welke haar werk zaamheden gisteren heeft geëindigd, heeft besloten den strijd voor de onaf hankelijkheid van het Arabische Pales tina voort te zetten. Voorts wordt de op heffing verlangd van de Balfour-verkla- ring en van het mandaat over Palestina. Bovendien wordt de'vorming geëischt van een onafhankelijken Arabischen staat, welke, evenals Irak, met Engeland verbonden is. Een deel der bevolking zou de stad willen over geven SANTANDER, 11 Sept. (Havas) Eenheden der rechtsche vloot heb ben de Asturische kust gebombar deerd. Vliegtuigen hebben boven Gijon duizenden proclamaties uit geworpen, waarin de bevolking wordt uitgenoodigd de stad over te geven. Volgens geloofwaardige berich ten aldus meldt Havas uit Leon zou het Donderdag te Gijon tot onlusten zijn gekomen. Groepen betoogers zouden door de straten getrokkken zijn en de capitulatie der stad hebben geëischt. Deze be toogingen zouden zijn samengevat len met de aankomst van politie ke gevangenen, die tot dusverre in Riba de Sella en Covadonga wor den vastgehouden. Het zou tot schietpartijen zijn gekomen. Gieteravond heeft een tweetal vlieg tuigen der Franco-troepen tien minuten lang Portbou gebombardeerd. Het was één der hevig6te bombardementen, die dit stadje te verduren heeft gehad. Men vreest, dat er een groot aantal slacht offers zijn gevallen. Uit Cartagena wordt gemeld, dat ter hoogte van deze militaire haven twee geheimzinnige duikbooten zijn waarge nomen. Eén dezer duikbooten werd door de kustbatterijen en oorlogschepen be schoten en naar men gelooft ook tot zinken gebracht. Om zich te overtuigen van de waarheid van deze veronderstel ling, beeft men duikers gezonden naar de plaats, waar het vaartuig gezonken zou zijn. Ook de andere duikboot werd beschoten, doch men gelooft niet, dat deze werd geraakt. Russisch generaal zou zijn gesneuveld De rechtsche Spaansche pers meldt, dat de Russische generaal Limando Mi- kailof, commandant van een internatio nale brigade aan het front in Aragon, in de streek van Belchite tijdens een luchtbombardement om het leven is ge* komen. Uit Irun wordt gemeld, dat krachtens een decreet van Franco de Baskische miliciens, de z.g. „Gudaris", tot den rang van sergeant vrij in het rechtsche Spanje terug kunnen keeren, zonderdat zij politieke represailles behoeven te vreezen. Zij. die van 20 tot 28 jaar oud zijn, zullen onder de wapenen wordeD geroepen. De anderen zullen naar hun haardsteden terug kunnen keeren. Havas meldt uit Bayonne, dat hon derd-en-vierentwintig Spaansche vluch telingen, die naar de grens geleid wa ren, hebben geweigerd de reis naar Ca- talonië voort te zetten. Acht zijn op hun verzoek naar het door Franco beheersch te Spanje gezonden, terwijl de andere vluchtelingen naar het departement Charente Inférieure zijn teruggebracht Te New York zijn gisteravond meer dan vijftienhonderd personen langs het Italiaansche consulaat getrokken. Zij uitten vijandige kreten aan het adres van de Italiaansche regeering. Zij voer den borden met zich mede, waarop „terugtrekking der Italiaansche troepen uit Spanje", „versterking der vredesver dragen tegen de fascisten" en „beëindi ging van de Italiaansche zeerooverij" werd geëischt. De politie, die in grooten getale aanwezig was, wist incidenten te voorkomen. GRASKLOKJE Zooals de sneeuwklokjes de lente inluiden zoo beieren de blauwe klokjes liefelijk en teer den zomer uit. Bij het stervende plantenleven is de bloei van deze bloemen liet ontroerendste einde van den zomerschcn wilden bloe- mentooi De dichter Frederik van Eeden noemde het Grasklokje het attribuut van de Veluwe. Maar men behoeft niet de Veluwe op te gaan om te kun nen genieten van den bloei van het elegante Grasklokje. Ook op de Vlasakker heide, vooral langs den Utrechtscheweg en den om trek van de Stompert bezitten wij den rijkdom van de Blue bell, op welker bezit de Engelschen zoo trots zijn. Aan de draadachtige vertakte, lange, fijne stengels bengelen de bleek-blauwe klokjes, waarwan de bloemkroon zoo fijn is als vloeipapier. Hoewel de stengelblaadjes heel smal zijn, is het toch merkwaardig, dat men het plantje d£ti wetenschappclij- Izen naam heeft gegeven van Campa nula rotundifolia, hetgeen rondbladig klokje beteekent. Zeker, tusschcn het hooge gras vindt men licht het opvallende kenmerk van de kleine wilde klokskcns. Maar, in dien men eens dichtbij den grond zoekt, dan zal men de ronde wortel- roset bladen wel vinden. Zeer eigenaardig is de bestuivings- inrichting van deze vriendelijke blauw- oogjes. De helmknopjes, die in de bloemknoppen tegen den stijl aange drukt liggen, gaan naar de binnenzijde open lang vóórdat de stempels zlcli ontplooienHet stuifmeel gaat evenwel niet verloren. De stamper is namelijk met stijve, uitstaande haren bezet, zoo dat het stuifmeel hierdoor op dezen blijft liggen. De insecten, die de bloem bezoeken nemen het stuifmeel dus niet uit de helmknopjes, maar van den slijl mee. En wanneer men de meeldraden reeds lang als verdorde draadjes in de geo pende bloem ziet liggen, komt de drie- dcclige stamper tot ontwikkeling en de stempels buigen zich naar buiten. Nu kunnen ze het door de hommels uit andere bloemen aangebrachte stuif meel opnemen. Het Grasklokje Is dus voor niets zoo gastvrii, want menig insect heeft on der het sierlijk gewelfd blocmlge koe peldak heel wat koude nachten door gebracht' Maar de insecten weten niet alleen de warme en droge schuilplaats te waardeeren; ook wanneer op een zonnigen dag de klokjes hun geschulp te deurtjes wijd openzetten komen ze Rotundifolia met een bezoek vereeren, wcuit het klokje bezit een welvoorziene honlgtafel. Hoe nu een Duitsch dichter heelt kunnen zeggen, dat de Rundblüttrige Glockenblume zelfs geen „Gesell" dient en ook geen loon betaalt is ten eenenmale onbegrijpelijk' Zelfs zijn be wering namelijk, dat zijn klokken geen geluid geven is niet juist, want men moet maar eens een tuiltje Grasklokjes aan het oor heen en weer bewegen. VIRIDIS TOKIO, 11 Sept. (Havas). Een hevige taifoen heeft de Westkust van Japan geteisterd en er aanzien lijke schade aangericht. Tal van te lefoon- en telegraafverbindingen zijn verbroken. Te Kobe heerscht groote verwar ring. Verscheiden schepen hebben de haven niet kunnen bereiken. He vige windvlagen heeft men ook te Tokio waargenomen. Men hoopt evenwel, dat de hoofdstad er niet te zeer onder zal lijden. In Noord-Japan daarentegen woedt de taifoen zeer ernstig. Een vloed golf heeft in de industriewijken van Osaka groote schade aangericht; 600 bij de haven gelegen huizen staan onder water. BIJ EEN AUTO-ONGELUK GEDOOD ATHENE, 11 September (Havas). De Britsche zaakgelastigde, Roberts, is gistermiddag bij een ongeluk met een door hemzelf bestuurde auto in de om geving van Athene om het leven geko men. Ook de Britsche vice-consul Trap man, die zich in hetzelfde voertuig be vond, werd gedood. Diens vrouw werd licht gewond. HET AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN'HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN ZIJ, die zich met ingang van 1 October1 a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. PASSAGIERS VERZEKERD Medegedeeld door het K.N.M.I< te Dc Bilt. Matdgc meest N. wind, gedeel telijk bewolkt, nog kans op en kele regenbuien, weinig veran dering in temperatuur. Hoogste barometerstand: 773.3 te Va- lentia op Ierland. Laa-gste barometerstand: 746.0 te Ajaccio (Corsica). NEEN MITS U ALS CLUB KOMT LEEREN RIJDEN. RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanege met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Amersfoortschc Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Kamerling, Utrechtscheweg 35; tel, 142. Kok, Langegracht 11; tel. 55. Plomp, Regentesselaan 15; tel. 1359. Zondag heeft, dienst de apotheek van Cramer, Paulus Buy6laan 93; tel. 902 en de Soester Apotheek, Soesterweg 97; tel. 709. Zondag hebben dienst de vroed-» vrouwen Mej, v. d. Grient, Breestraat 8b; tel. 189. Mej. de Leuw, Puntenburgerlaan 21'; tel. 1852. VERKEERSVLIEGTUIG VERONGELUKT BAZEL, 11 September (D. N. B.) Een vliegtuig van de lijn Bern—Bazel is gisteren nabij Waldenburg in de Jura tengevolge van den mist tegen een berg gevlogen. De bestuurder en twee passagiers werden gedood. De marco nist werd gewond. Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1