Chineesch beroep op de geheele wereld Couranten-reclame GEVECHTEN DUREN AL EEN MAAND „BOVO" DË EËMLANDEB Herziening van het handvest TERRORISME in Frankrijk GEEN GROOTE successen van Japan DOODELIJKE aanrijding bij Kinswerd BURGOS NAAR GENEVE Verzetpleging op Borneo ASSEMBLEE GEOPEND Licht op Auto tegen een boom gereden Maandag 13 September 1937 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 64 BUITENLANDSCHE SYMPATHIE NOODZAAK DE STRIJD IN CHINA I JEH0L Twee passagiers het slachtoffer 3ronnenontsluiting in Lybië's woestijn Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND 7 uur 50 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093- 1830 AMER SFQORTStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei j maanden voor Amersfoort 1.95; per maanc C.65; pei week met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.15. Binnenland irancc per pos' per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN an l4 regels i 1.05 met inbegrip >ai. een L.evv.,snumnv elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advcrtenticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.—. Pewijsnummer extra f 0.05 Mevrouw Tsjang Kai Tsjek wendt zich in een radio rede speciaal tot Amerika Genève wordt gewezen op ernst der situatie NEW YORK. 13 Sept. (Havas). In een voor het Amerikaansche publiek be stemde radiotoespraak heeft mevrouw Tsjang Kal Tsjek verklaard, dat China hoewel het slecht voorbereid is. vastbeslo ten is de Japanneezen tot den dood toe te bestrijden. Japan heeft volgens haar China aangevallen om te voorkomen, dat de stel selmatige hervorming van het land die zooveel succes beloofde voltooid werd. Zb uitte haar verwondering over het stilzwij gen der Westersche mogendheden met be trekking tot den Japansehen oorlog tegen China. Indien dc geheele Westersche wereld on verschillig is en zijn verdragen prijs geeft zullen wij. Chineezen. ons best doen om te trachten te strijden tot de overwinning of de volkomen nederlaag. Ondanks de mo derne bewapening der Japanneezen hou den onze soldaten goed stand. De sym pathie van het buitenland is noodig. aldus mevr. Tsjang Kal Tsjek. daar wij afhan gen van de wijsheid en rechtvaardigheid der naties, die de wereld en China kunnen redden. De Chineesche delegatie te Genève heeft in verband met het beroep van China op den Volkenbond een verkla ring gepubliceerd, waarin wordt gewe zen op den ernst van den toestand in het Verre Oosten, waar Japan het be staan van China als onafhankelijke staat bedreigt en de veiligheid van de Chineesche territoriale bezittingen, de uit de verdragen voortvloeiende rechten en de belangen der buitenlandsche mo gendheden in gevaar brengt. De Chi neesche delegatie stelt daarbij in het licht, dat de veroveringspolitiek van Japan in China aan den dag is getre den door onophoudelijke provocaties en invallen in China door de gewapende strijdkrachten van Japan sedert 1931 Zij stelt de Japansche troepenzendin gen, zoowel in Noord-China als in Sjanghai, aan de kaak, de luchtbom bardementen van open steden, met vol strekte miskenning van het internatio nale recht, de samentrekking van oor logsschepen, de blokkade der Chinee sche kusten en besluit: De crisis in het Verre Oosten is thans 'definitief veranderd in een wereldcrisis Kritiek op de Japansche agressie De Japansche agressie bedreigt niet alleen de onafhankelijkheid en territoriale onaantastbaarheid van China, maar bedreigt tevens den al- gemeenen wereldvrede. Daarom ge- looven de Chinescho regeering en het Chineesche volk, dat de Volken bond, die een groote instelling is, welke vreedzame staten groepeert, onmiddellijke, doeltreffende maatre gelen zou moeten overwegen en zou moeten nemen om een einde te ma ken aan de onduldbare voortzetting van het agressieve optreden en de wreedheden van Japan in China en om de heiligheid der internationale verdragen te verdedigen. De delegatie hoopt voorts, dat de Ver- eenigdc Staten en de andere landen, die geen lid zijn van den Volkenbond en die belangen hebben in het Verre Oos ten, zich zullen laten betrekken bij een algemeen streven tot het herstel van den vrede in het Verre Oosten. Nader seint Havas uit Genève, dat het beroep der Chineezen op den Vol kenbond als voornaamste doel beeft de wederinstelling te verkrijgen van de commissie van drie-en-twintig, welke op 2-1 Februari 1933 in het leven werd geroepen. Het groote voordeel van deze commissie is, dat de Vereenigde Staten aan baar werkzaamheden deelnemen. De juristen hebben aangeraden op nieuw een beroep op den Bond te doen, omdat Japan sinds het eerste beroep uit den Volkenbond is getreden en liet du* noodig is geworden een beroep te doen op art. 17, handelende over een conflict tusschen een staat-lid en een staat-niet- lid. Communisten achter Chineesche regeering Volgens "door het Japansche 'departe ment van oorlog ontvangen berichten heeft de Nankingregeering Zaterdag de benoeming bekend gemaakt van den communistischen generaal Tsjoe Teh tot bevelhebber van het achtste veldle ger en van Pene Tsoei tot onderbevel hebber van rlit corps Beiden hebhen hun functie aanvaard. Uit Sjanghai wordt nader aan het Ja pansche tplpgrinfagentschap Domei ee- meld, dat her leger, waarover Tsjoe Teh tot bevelhebber is benoemd, het vroe gere communistische leger is. Japans onderbande lingen met China Het Japansche ministerie van buiten landsche zaken deelt mede, dat de ge ruchten over een anti-Kominternver drag tusschen Japan en, Italië onjuist zijn. Zij hebben wellicht hun oorsprong in het feit. dat op het oogenblik econo mische onderhandelingen tusschen bei de landen worden gevoerd. Chineesche soldaten geprezen De Sjoegai schrijft, dat de Chineesche soldaten van thans niet to vergelijken zijn met die van 1932. Zij zijn thans niet minder moedig dan de Japannee zen, Te Sjanghai toonen zij zich zeer vasthoudend. Wanneer zij verslagen worden, komen zij voor een tegenaan val terug Terwijl zij den naam hadden des nachts niet te vechten, onderschei den zij zich nu door nachtelijke aanval len. De jonge Chineezen zijn soms kor dater dan de Japanneezen. NAZI'S VEROORDEELD IN OOSTENRIJK WEENEN, 13 Sept. (D.N.B.) Twee Oos- tenrijksche nationaal-socialisten, die to Weenen een propagandabureau hadden geleid, zijn veroordeeld tot l'/« jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf. HORE BELISHA NAAR FRANKRIJK LONDEN, 13 Sept. (Reu+er) De mi nister van oorlog, Hore Belisha, is per vliegtuig naar ©eauville vertrokken. Alen wil het Volkenbondspact los maken van de vredesverdragen Een commissie van 2S te Genève vertegenwoordigde staten heeft, naar Havas uit Genève seint, be sloten. dat een afzonderlijke studie zal worden gemaakt van: (1) de scheiding van pact en vre desverdragen. Deze technische kwestie zal ter behandeling worden opgedragen aan een commissie van juristen, die heden bijeen komt; (2) de kwestie der universaliteit op den grondslag van het verslag van lord Cranborne. De bespreking van dit punt zou voor het einde der Volkenbondsver gadering geschieden. Fransche regeering zal een krachtige houding aannemen Na den aanslag te Parijs De Parijsche bladen geven eenstem mig -uiting aan hun verontwaardiging over den aanslag. Terwijl de bladen van rechts van terrorisme spreken, zijn de linksche kranten van meening, dat hier fascistische provocatie in het spel is. Premier Chautemps heeft tegenover een vertegenwoordiger van L'Epoque ver klaard, dat hij het onmogelijke zal doen om de daders in handen te krijgen en te straffen. Men kan op een krachtige houding der regeering rekenen, aldus de minister-president. Den geheelen dag zijn arbeiders gis teren in de weer geweest om den ver nielden gevel van 't gebouw der werkge versvereniging te stutten. Alle stukken Door onafgebroken bombarde menten wordt getracht de Chineezen te demo- raliseeren Chineesche pers adviseert oorlog te verklaren SJANGHAI, 13 Sept. (Reuter). De vijandelijkheden in de buurt van Sjanghai duren thans reeds een maand. De Japanneezen pro- beeren een bres te slaan in de Chineesche linies bij Yanglong. De stellingen in de sectoren bij Sjanghai zijn vrijwel ongewijzigd. De Japanneezen hebben nog geen verbinding tot stand kunnen bren gen tusschen Woesoeng en Jang- tsepoe. De Japanneezen zijn er evenmin in geslaagd ergens verder dan vijf mijl van de kust door te dringen. De Japansche woordvoerder heeft gezegd, dat de Chineesche strijd krachten te Sjanghai thans dertig divisies sterk zijn, terwijl de Ja pansche troepenconcentratie nog niet geëindigd is. Japansche bommenwerpers probeeren de Chineesche troepen te Kiangvvan te demoraliseeren. Gisteren waren deze vliegtuigen al bijzonder actief, vooral te Poetoeng. waar zij op geringe hoogte vlogen en de Chineesche stellingen be schoten. De vliegers hebben foto's ge maakt. om na te kunnen gaan, waar de Chineesche batterijen opgesteld staan. De Chineezen beweren, dat zij op- Poetoeng, om troepen aan land te zet ten, hebben verijdeld. Ondanks het on afgebroken bombardement der, Japan sche vliegtuigen zijn alle verbindings wegen tusschen Nanking en Sjanghai, alsmede tusschen Sjanghai en Hang- sjau, nog vrij. Venscheiden groote Chineesche bla den raden de regeering aan Japan for meel den oorlog te verklaren wegens de instelling van een Japansche blokkade en de afslachting van niet-strijders. Een oorlogsverklaring, aldus deze bladen, zou de verbeurdverklaring van Japan sche goederen en de opheffing van on gelijke Ohineesch-Japansche verdragen mogelijk maken. Volgens mededeelingen uit Japansche marinekringen is de Chineesche Zuid kust opnieuw door Japansche oorlogs schepen beschoten De Chineesche scheepvaart tusschen Hongkong en Kanton is onmogelijk gemaakt. De Ja panneezen hebben verder luchtaanval len gedaan op den spoorweg Kanton— ouin zijn van het trottoir verwijderd. Men heeft thans de zekerheid, dat er niet nog meer slachtoffers te betreuren zijn da men reeds weet. Den geheelen middag hebben tallooze wandelaars zich naar de buurt van do Rue Presbourg begeven, doch de straten rijn afgezet. Het publiek keurt in het algemeen het optreden der daders af. Gisteravond was veel politie op de heen, o. m. bij de Etoile en op de voor naamste punten der Champs Elysóes, doch zij behoefde niet op i? t?cden vT MONOOLIC (MANDSJOEKWO) ;imv#ua^NG TIENTSIN DSJINGAIS JAP. AANVAL Hankau en op de Kauloenglijn. Volgens zekere berichten is een ernstige bena deeling der Britsche economische fcte- langen tengevolge van al deze krijgs verrichtingen onvermij delijk. Japanners veroveren Tatoeng D.N.B. meldt uit Tokio, dat de Japan sche troepen Tatoeng in het Noorden van Sjansi hebben ingenomen. In mili taire kringen wordt deze bezetting zeer gewichtig geacht, omdat Tatoeng de operatiebasis van het Chineesche leger in Sjansi' is geweest. Een andere afdeeling is, aldus de Ja- nieuw een poging eter Japanneezen tepansche berichten, doorgedrongen Jot Botsing tusschen twee vrachtauto's WITMARSUM, 13 Sept. Hedennacht te ongeveer half drie is op den weg Har- lingenZurig een ernstig ongeluk ge beurd, dat aan een tweetal personen het leven heeft gekost. Op dat uur reed een vrachtauto van de firma Vlietstra in volle vaart over den weg. In de cabine naast den chauf feur bevond zich een matroos, terwijl i den aanhangwagen een inwoner van Amsterdam en zijn verloofde hadden plaats genomen. Toen de auto ter hoog te van Kinswerd kwam, heeft do be stuurder blijkbaar in de duisternis niet bemerkt, dat een andere vrachtauto, welke bandenpech had gekregen, stil aan den kant van den weg stond, zoo dat hij met volle vaart op dezen auto, eveneens een tractor met aanhangwa gen, stiet. De 6chok wae zoo hevig, idat deze aanhangwagen omkantelde, terwijl de cabine van den aanrijdenden wa gen geheel verbrijzeld werd. Door den schok werden de beide passa giers, de bovengenoemd© inwoner van Amsterdam n diens verloofde, uit den wagen geslingerd. Beiden werden zoo goed als op slag gedood. De matroos bekwam eenige verwon dingen van niet ernstigen aard en ook de autobestuurder kwam er met eenige lichte verwondingen af< De inmiddels gewaarschuwde eersto hulpdienst uit Harlingen arriveerde spoedig met twee doktoren op de plaats des onheils, waar ook dr. Kroon uit Witmarsum hulp verleende. De chauffeur en do matroos werden verbonden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de stilstaande vrachtauto geen rood ach terlicht gehad. De politie stelt thans een onderzoek in naar de oorzaak van deze aanrijding. GENEVE, 13 Sopt. (Havas) Te Ge nève is een officieuze delegatie der re geering van Burgos aangekomen, wel ke onder leiding staat van den Hertog van Alva, oud-minister van Buiten landsche zaken en vertegenwoordiger van Generaal Franco te Londen. De de legatie omvat verder den markies Luca de Tena, den eigenaar van het monar chistische blad A. B. C. en Teizidor, den vroegeren consul-generaal van Spanje in Zwitserland. De delegatie zal onverwijld contact zoeken, o.a. met de verschillende gede legeerden der Latijnsch-Amrikaansche Staten. VOORBEREIDING VOOR DEN POOLNACHT MOSKOU, 13 Sept. (Tass). De over winteraars op het station „Noordpool" deelen mede, dat zij zich voorbereiden voor den Poolnacht. Zij hebben hun tent an donzen overtrekken voorzien en ver volgens met sneeuw bedekt, om zich tegen de koude te beschermen. De temperatuur in de tent bedraagt zeven graden boven het vriespunt, ter wijl zij buiten acht graden beneden het vriespunt ligt. Het pakijs drijft snel af in Zuidelijke richting. Kwiangling ten Zuid-Oosten van Ta toeng. Deze moet de Chineezen in de bergen ten Zuiden van Kalgan omsin gelen. Volgens berichten uit Chineesche bron zouden, de Chineezen Kalgan heb ben genomen. Central News verklaart echter, dat dat bericht niet juist i6. Tsjapei gebombardeerd Ui tSjanghai meldt Havas, dat door het bombardement uit Japansche vlieg tuigen brand is ontstaan in het Noorder station te Tsjapei en aan den liriker- over van. de -SoefsjaukrQek bij de inter nationale concessie,, Honderd-tal lieden slaags met de veldpolitie Drie dooden, twee zwaar gewonden BANDJERMASIN, 13 Sept. (Aneta). In een kampong in de onderafdeeling Amoentai, gelegen in de Zuider- en Ooster afdeeling van Borneo, hadden zich een honderd-tal lieden verzameld met de bedoeling om verzet te plegen Zij raakten hier 6laags met den contro leur van Tandjong (onderafdeeling Amoentai), den commandant van dc veldpolitie, een districtshoofd, acht man van de veldpolitie en twee rechercheurs. Bij het verzet werd een agent van de veldpolitie gedood, het districtshoofd zeer zwaar ge wond, de commandant van de veldpolitie zwaar gewond en de controleur licht gewond. Een karabijn en patronen vie len in handen der verzets lieden. De assistent-resident van Kandangan (Z. en O. afdeeling van Borneo), de ge westelijk militair commandant en een commissaris van politie zijn vertrokken naar de plaats van het verzet. Van Amoentai uit is veldpolitie gezonden, van Kandangan een brigade en van Bandjerma6in drie brigades militairen, welke het verzetsgebied afzetten. Het departement van oorlog ontving bevestiging van het bericht, dat gister nacht verzet is voorgekomen op de grens van de onderafdeelingen Amoen tai en Tandjong. Een districtshoofd zou zwaar gewond zijn en drie veldpolitie- agenten zouden zijn gedood. ,Vier brigades zijn onder commando van den gewestelijk militair comman dant naar de plaats van het verzet ver trokken. GENEVE, 13 Sept. (Havas). De achttiende zitting der Volkenbonds vergadering is vanmorgen geopend in tegenwoordigheid van de verte genwoordigers van 54 staten. Italië en Abessynië hebben geen delegatie gezonden. Te 11.25 uur werd de zit ting geopend door Juan Negrin, mi nister-president van Spanje. Alle afgevaardigden hadden een schrijven van de „groep van Spaan- sche patriotten" ontvangen, waarin geprotesteerd werd tegen het voor zitterschap van Negrin, die er van beschuldigd wordt aanstichter van het terrorisme in Spanje te zijn ge weest. De vergadering benoemde een commissie voor de verificatie der volmachten. MASARYK'S ERNSTIGE ZIEKTE PRAAG, 13 Sept. (Havas). Om half tien gisteravond werd het volgende com muniqué gepubliceerd: In den loop van den avond bleef de toestand van Masaryk zonder merkbare verandering. De verbetering van zijn ademhalingsorganen duurt voort, hoe wel de toestand ernstig blijft. Volgens het bulletin, dat vanmorgen om tien uur omtrent den toestand van oud-president Masaryk is gepubliceerd, houdt de verbetering in het ademha- lingsrythme aan. De pols is regelmatig. De hoogste temperatuur van 38.4 toont neiging tot afneming. De indruk is over het geheel genomen beter dan gisteren. CAIRO, 13 September. (D.N.B.) De mi nisteries van openbare werken en van landbouw hebben besloten een grootsch plan op te stellen om door ontsluiting van de 1800 meerendeels ingestorte bron nen in de Lybische woestijn aldaar een vaste verblijfplaats in te richten voor de nomadenstammen. Deze bronnen dateeren voor een deel nog uit den tijd der Romeinen. De ne derzettingen. welke men wil vestigen, zullen tevens dienen tot verzorging van de grensgarnizoenen aldaar. ZIJ, die zich met ingang van 1 October a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's SPORT Wolhoff-beker voor E.A.P.S.V. (Tweede Blad, pag. 2) Pesie's abonné's zwemmen. (Tweede Blad, pag. 2) W eerver wachting Zwakke tot matige zuidwes telijke tot noordwestelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken met waarschijnlijk regen, wei nig verandering in temperatuur OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR Zeven inzittenden gewond HOORN, 13 Sept. In den afgeloo- pen nacht is een Ford-auto met zeven inzittenden in een bocht van den Hul- kerweg, nabij Hoorn, tegen een boom gereden. In dezen kleinen wagen zaten zeven jongens uit Alkmaar, die de Beemsterfeesten met meisjes uit Hoorn gevierd hadden. De jongelui hadden de meisjes juist thuis gebracht toen het ongeluk ge beurde. Dc wagen werd geheel vernield. De inzittenden werden allen gewond. Per auto zijn zij naar het stadsziekenhuis te Hoorn overgebracht, waar dokter Ro mein geneeskundige hulp verleende. Vijf jongens konden na' verbonden te zijn naar huis worden vervoerd, de twee anderen zijn in het ziekenhuis op genomen; hun toestand is echter niet levensgevaarlijk. GESCHENK IN DEN VORM VAN VLIEGTUIGEN WARSCHAU, 13 Sept. (D.N.B.) Op 26 September a.s. zullen 130 vliegtuigen aan de bevoegde Poolsche autoriteiten worden overgedragen. Deze toestellen zijn door in het buitenland levende Polen aan hun land geschonken. Concentreer op het krachtigste recla-ne-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1