NIEUW JAPANSCH OFFENSIEF Wapenleveranties aan Japan en China Couranten-reclame Een veldslag DË EËMLANDEü op groote schaal ROUWBEKLAG EN HULDE Ir. J.E.F. de Kok vertrokken WASHINGTON Woensdag 15 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 66 KOLONIËN VOOR DUITSCHLAND Duitsche manoeuvres bij Friedrichshafen Mr, J, A. N, PATIJN MINISTER VAN BUITENLANDSCHE Weder gunstig, doch tegenwind LEYTAX NEEMT EEN BESLUIT Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 BERICHT op andere pagina's 7 uur 45 min. AMER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per i maanden voor Amersloort 1.95; per maand G.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 'POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een wcw.,sDumm elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Chineesche leger heeft het gebied van Tatoeng ontruimd Japansche torpedojagers bestookt TIENTSIN, 15 Sept. (Reuter). Hedenmorgen is een algemeen Ja- pansch offensief losgebroken op de Chineesche stellingen, waar door een groote veldslag is ont staan in de vlakte van Honan. Een Havasbericht uit Tokio meldt hierover het volgende: Volgens berichten uit Tsjang singtien aan het front van Peiping hebben Japansche troepen van morgen om 6 uur 30 een offensief ontketend in hjpt gebied ten Westen van Liangsjang aan den spoorweg Peiping-Hankau, het be langrijke concentratiepunt van Chineesche troepen. Langs de rivier Lioeli zouden zich over een front van 80 km. 300.000 Chinee- zen hebben opgesteld. Tevens wordt van het Noordelijke front en uit Sjan6i gemeld, dat het Chi neesche leger het gebied van Tatoeng heeft ontruimd en zijn stellingen heeft hersteld in de omgeving van Yenmen- kwang, den sfcrategischen doorgang in den Grooten muur ten Zuiden van Ta toeng. Het Japansche detachement van zijn kant verstevigt zijn stellingen rond om Tatoeng. Men gelooft dat. het naderende koude seizoen de krijgsverrichtingen zal ver tragen. Volgens de laatste Japansche berich ten zouden de Japanneezen de Chinee sche strijdkrachten hebben verdreven uit de stellingen ten Noorden van de rivier de Joengting tuesohen de spoor lijnen PeipingHankau en Tientsin Poekau. Bewoners van Macao, aldus seint Reuter uit Hongkong, hebben gister avond een aanval van Chineesche vlieg tuigen waargenomen op twee Japan sche torpedojagers, welke zich buiten de territoriale wateren bevonden. De Chineezen beweren, dat als resul taat van 't bombardement één der tor pedojagers later op zee ter hoogte van Sjekwan bij Hongkong is gezonken. Een Portugeesche kanonneerboot daarentegen, welke nabij de plaats van het gevecht patrouilleerde, meldt, dat de Japanneezen. voor zoover men van het schip af heeft kunnen waarnemen, in het geheel geen verlies hebben gele den. Het Chineesche agentschap Central News meldt uit Soetsjau. dat voor. de haven van Lienyoean. het eindpunt van den Loenghai-spoorweg, drie Japansche oorlogsschepen voor anker zijn gegaan. Ook de Sudeten-Duitschers uiten hun deelneming wegens Masaryk's verscheiden PRAAG, 15 September (Havas). President Benesj heeft een dagorder gericht lot het leger in verband met het overlijden van Masaryk, „den filo soof der democratie", „verdediger van (het recht, zelfs door militaire macht", die de grondslagen heeft gelegd voor een goed en dapper Tsjecho-Slowaaksch leger". Konrad Henlein, de leider van de partij der Sudeten-Duitschers, heeft de familie Masaryk zijn rouwbeklag ge zonden. De parlementaire club der Su deten-Duitschers heeft haar rouwbe klag doen toekomen aan president Benesj* De Chineesche autoriteiten hebben den haveningang geblokkeerd. Mutaties van de Japan sche bevelvoering Naar het Japansche ministerie van oorlog mededeelt, is de vroegere inspsc teur van het militaire onderwijs, gene raal Teroetsji, tot opperbevelhebber aan het geheele front in Noord-China benoemd. De vroegere commandant van Formosa, generaal Matsoei, is benoemd tot hoofdcommandant van de Japansche troepen voor Sjanghai. Beide generaals hebben reeds het bevel op zich genomen In zake de benoeming van Teroetsji wordt nog verklaard, dat men hiermede beoogt de Japansche troepen in Noord China, welke tot dusver onder het bevel stonden van het garnizoen in Noord- China en van het Kwantoeng-legcr samen te voegen. Naar aanleiding van het beroep vap China op den Volkenbond waarschuwen Japansche :ringen het Geneefsche insti tuut tegen het gevaar, dat het wel eens tot andere resultaten zou kunnen leiden dan die, welke worden verwacht, indien men zich in het Japansch-Chincesche conflict zou mengen zonder begrip te toonen voor den waren toestand in Azië, Ifaliaansche kruiser te Sjanghai Naar Havas meldt, is de Italiaansclu kruiser Monte Cuccoli te Sjanghai aan gekomen en tegenover de Frankrijk kade nabij de andere buitenlandsche oorlogsschepen voor anker gegaan. Te Water vult zijn verklaringen aan NEW YORK, 15 September. In een telefonisch onderhoud met den verte genwoordiger van Reuter heeft Te Wa ter nog een aanvulling gegeven op zijn verklaring met betrekking tot de Duit- sche koloniale eischen. Ik behoor tot degenen, zoo zeide hij, die het niet ver standig vinden deze kwestie te ont wijken. Verder was hij van meening, dat zij, die beweerden, dat, wanneer Hitler eenige koloniën zouden worden gegeven, hij er meer zou wenschen, bewijs geven van slecht staatsmans- beleid. Naar de meening van Te Water zoekt Duitschland, bij het eischen van koloniën, meer dan grondstoffen al leen. Het is eerder een prestige-kwestie. FRIEDRICHSHAFEN, 15 Sept. (D.N.B.) Met een specialen trein zijn hier gisteren uit Neurenberg veertig attachés van 26 vreemde landen aangekomen. Onder, hen bevonden zich de attaché's van België, Bulgarije, Estland, Litauan, Polen. Oostenrijk, Roemenië. Frankrijk, Groot-Brittannië. Nederland. Italië, Joego-Slavié, Letland. Rusland. Zweden, Zwitserland. Spanje. Turkije. Hongarije. Ver. Staten, Argentinië, Bolivia Chili, Mexico, Japan en China. Tegelijkertijd is de opperbevelhebber van het Duit sche leger, overste generaal von Fritsch, aangekomen, begeleid door talrijke hoo- ge Duitsche officieren. De officieren zullen de manoeuvres in de omgeving van Friedrichshafen bijwonen. 1 SCHOUWBURG AMICITIA 1 Abonnementsvoorstellingen Seizoen 1937-1938 Zie voor programma en bijzonderheden de U toe gezonden circulaire. Meldt U nog heden voor deelname aan. Ook tele fonisch No. 7. Inschrijving sluit op 18 Sept. a.s. Een zakenreis per vliegtuig naar Zuid-Afrika RIJSWIJK, 15 Sept. Hedenoch tend tegen half acht was een groot gezelschap dames en heeren op het vliegveld Ypenburg bijeen gekomen, om, tegenwoordig te zijn bij het ver trek van ir. J. E. F. de Kok, direc teur-generaal der „Koninklijke" en voorzitter van de Vereeniging voor Luchtvaart, die zooals men weet per vliegtuig een zakenreis naar Zuid-Afrika gaat maken. In de eerste plaats waren er natuur lijk tal van medewerkers van den heer De Kok bij de Koninklijke, voorts vele bekende persoonlijkheden uit de lucht vaart, als de heer Plesman, de heer yan Ede van der Pais, directeur, van den Luchtvaartdienst, bestuursleden van de Vereeniging voor Luchtvaart, van de Nat. Luchtvaartschool, van de Aeroclub en tenslotte een groote kring van vrien den. De machine van Ir. De Kok, de PH- KOK, welke langzamerhand in Neder land een zekere vermaardheid heeft ver kregen, was reeds eenigen tijd tevoren uit den hangar op het terrein gereden. De heer Schmidt Crans, de trouwe en ervaren metgezel van Ir. De Kok op diens groote vliegtochten, was natuur lijk ook present en onderwierp het toe stel aan een laatste inspectie. Intusschen nam Ir. de Kok van allen afscheid. Eenige minuten voor half acht stapte hij met den heer Schmidt Crans in de machine. Een kort oogenblik bleven de motoren draaien om op toerental en tempe ratuur te komen en precies half acht reed Ir. De Kok zijn toestel naar het einde van het veld, om vandaar tegen den wind in te starten. Laag over Ypenburg vliegend, zwaai den beiden nog een hartelijk vaarwel aan de achterblijvenden. Op den grond gingen alle hoeden en zakdoeken orq- hoog, toen zette de PH-KOK koers naar het Zuiden en was 6poedig uit het ge zicht verdwenen. Het weer was goed, alleen was er sterke tegenwind. Volgens de weerbe richten zou deze tot Parijs aanhouden. Het is dan ook de vraag' of de heer De Kok heden Rome zal kunnen halen, zoo als in zijn bedoeling had gelegen. Van Rome gaat de tocht dan verder naar Cairo en vervolgens langs de route der Imperial Airways naar het Zuiden. T"\ E regeeringspersdienst bevestigt thans dat tot Minister van *-* Buitenlandsche Zaken met ingang van 1 October a.s. is benoemd Mr. J. A. N. Patijn, buitengewoon gezant en gevol machtigd Minister te Brussel. Aan het levensbericht van den nicuw-benoemden Minister, dat reeds in een onzer vorige num mers werd opgenomen, kan nog worden toegevoegd, dat Mr. Patijn ridder is in de orde van den Nederlandschen Leeuw, grootofficier in de orde van de Kroon van Roemenie, ridder 2de klasse der orde van civiele verdiensten van Spanje, en commandeur 2de klasse in de orde van St. Olaf van Noorwegen Amerikaansche regeerings- schepen mogen geen oor logstuig naar Oost-Azië vervoeren Export niet in elk opzicht verboden President Roosevelt heeft aan re- geerings-koopvaardijschepen ver boden wapens en munitie naar Japan of China te vervoeren. In aansluiting hierop heeft hij duide lijk doen blijken, dat andere koop vaardijschepen, die, onder Ameri kaansche vlag varend, trachten wapens en munitie naar deze landen te vervoeren, waarschuwd worden, op eigen risico doen. ervoor dat zij ge- dit Het bombardement van Shanghai. De ruïne in de straten aangericht door bommen, die doel troffen en vele slacht offers maakten De nieuwe tot de scheepvaart gerich te waarschuwing beteekent echter niet, dat de regeering der Vereenigde Staten de neutraliteitswet in werking deed treden. President Roosevelt zeide, dat inzake de toepassing dezer wet nog steeds geen verandering is ingetreden. In gezaghebbende kringen, zoo meldt Havas nader uit Washington, is men de meening toegedaan dat bovenvermeld besluit den eersten stap vormt naar de toepassing van de neutraliteitswet, welke automatisch den uitvoer en het transport van oorlogsmateriaal naar China en Japan zou verbieden. Echter wijst men er op, dat de verklaring van president Roosevelt uitsluitend betrek king heeft op schepen, welke onder Amerikaansche vlag varen. De uitvoer is du6 niet in alle opzichten verboden. Het communiqué van het Witte Huis vormt echter een ernstige waarschu wing voor particuliere koopvaardijsche pen, omdat bepaald wordt, dat de re geering in het geheel geen verantwoor delijkheid op zich neemt voor geleden schade tijdens het vervoer van wape nen naar-China en Japan. Volgens een nadere toelichting is de maatregel bedoeld, om gevaarlijke inci denten te beperken, omdat de oorlog voerenden thans immers kunnen weten, dat de Amerikaansche regeeringssche- pen geen wapenen en munitie vervoe ren en er dus geen enkele geldige reden bestaat hen aan. te houden. Het verstrekken van leeningen aan de oorlogvoerenden en hel aangaan van normale handelstransacties blijft even eens volkomen vrij. Men voegt hieraan voorts nog tóe, dat de maatregel niet inhoudt, dat de Vereenigde Staten den staat van oorlog in het Verre Oosten er kennen. Regeering wenscht vracht schip, op weg naar China, tegen te houden President Roosevelt heeft gisteren ge confereerd met Cordell Huil, den staats secretaris voor buitenlandscjie zaken, en met Kennedy, voorzitter der mari tieme commissie, teneinde middelen te beramen om het vrachtschip Wichita, dat zich met een lading van negentien vliegtuigen op weg begeeft naar China, tegen te houden. De Amerikaansche regeering vreest h.l., dat de Wichita bij het bereken van de Chineesche wateren door de Ja panneezen in beslag zal worden geno men, hetgeen een internationaal inci dent zou veroorzaken. De Wichita komt vandaag aan te San Pedro in Californië. De Amerikaansche regeering kan de Wichita niet verbie den een lading wapenen te vervoeren, zonder toepassing van de neutraliteits wet en dit wil president Roosevelt, blij kens zijn vorige verklaringen, niet doen. PASSAGIERS VERZEKERD •y IJ, die zich met ingang C-t van 1 October* a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschonende num mers gratis. SI ADSNlEUWS Opening van Randwijcktencoonstel- ling. (2e Blad. Pag. 1.) Vergadering Roorle Kruis. (2c Blad, Pag. 1.) Weer ver wachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige ZAV. tot \V. wind, zwaar bewolkt met tijde lijke opklaringen, waarschijnlijk regenbuien, iets zachter des nachts, overdag zelfde tempera tuur. DE CROCUSCULTUUR IN HUIS Aangezien de Crocuscultuur in huis voor vele liefhebbers nogal eens op te leurstelling uitdraait, will.cn we er hier gaarne wat meer van vertellen. Als eerste begin moeten we er den nadruk op leggen, dat we de bollen steeds van een betrouwbaar adres be trekken om resultaat te kunnen ver wachten. Omdat de Crocus een vroege bloeier is, moet zij ook tijdig geplant worden; reeds thans kunnen we er mee aanvangen, tot uiterlijk half Oc tober. Het aardigste is om Crocussen in een kom te kweeken, een pot Is in verhouding te hoog en werkt daardoor allerminst decoratief. Als grond ge bruiken we zuivere aarde, waar nog niet eerder bollen In werden gekweekt, of Bulb Fibre, dat als droog poeder kanl en klaar in den handel wordt ge brachtVoor het gebruik wordt het goed vochtig gemaakt, en we laten liet nooit geheel opdrogen, aangezien het dan zeer moeilijk weer water kan opnemen. Dc bolletjes worden 2l/t—3 c.M. diep geplant en op een koel donker plekje bewaard. Dat een Crocus in geen en kel stadium v<jn haar groei dc. droge kamerwarmte verdragen kan, is een belangrijk punt. waar dc meeste lief hebbers te weinig rekening mee hou den. Als wij een tuin hebben, graven we de kommen of potten in den grond, anders bewaren we zc in den kelder of in een kast van een ongestookte ka mer, totdat de neuzen 7S c.M. lang zijn. Om na verder te voorkomen, dat de bloemknonpcn verdrogen, wat maar al te vaak gebeurt, worden de Crocus sen, nadat ze hun schuilplaats verlaten hebben, eerst in een onverwarmd ver trek in het volle licht gezet. Als de bloemknoppen geheel uit den bol zijn gekomen, mogen we er In de huiska mer verder van genieten, docli zoo ver mogelijk van dc kachel af en liefst ir: vochtige lucht, die we krijgen door een kctellie te laten stoomen, of op de verwarming steeds water te laten ver dampen. Concentreer op het krachtigste reclame-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1