Hooge belangstelling Koean valt in handen der Japanneezen Valencia bestookt door vliegtuigen MASARYK in de legeroefeningen herdacht DE EEMLANDEU De Koningin en de Prins „BOVO" Licht Tien personen omgekomen Donderdag 18 September 1937 Uitgave; VALKH9FF Co. Bureau; Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 67 op 't „oorlogsterrein' AMERIKA EN HET VERRE OOSTEN De heer G. H. Crone in Indië DE RIVIER HOEN OVERGESTOKEN SLACHTOFFERS EN SCHADE STRIJD OM EEN BERG Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 BERICHT 7 uur 42 min. De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AMERSFOORTSCH BAGBIAT ABONNEMENTSPRIJS pei maanden voor Amersloon 1.95; per maanu 1.65; pei week met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.15. Binneniana .rancc per pos per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN .an 1—4 regels 11.05 met inbegrip vau een oew.,snumnv clkc regc| mccr f q.25 Liefdadigheids-advertenticn voor dc helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Het ligt in de bedoeling van Prins Bernhard dagelijks aanwezig te zijn Morgen komt Priné Aschwin DUIVEN, 16 September. De oefeningen van de lichte brigade, die aan de groote ma noeuvres voorafgaan, zijn vandaag begonnen en reeds op den eersten dag van den oorlogstoestand, toonden H. M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard Hun belang stelling door een bezoek, dat op bijzonder hoogen prijs werd gesteld en dat voor offi cieren en manschappen in de komende dagen een steun zal beteekenen in de vervulling van hun zware taak. Precies kwart voor 9 kwam Hare Ma jesteit in een Cadillac-landaulette, waarvan de kap was neergelaten on danks het vochtige druilerige weer, bij de brug over den IJ6sel bij Westervoort aan. In H.M.'s auto bevonden zich de eerste hofdame, jvr. Van Tets en baar adjudant kol. jhr De Jonge van Elle meet. Een tweede hofauto bood plaats aan den chef van het Militaire Huis van de Koningin, vice-admiraaï Bau- duin, H.M.'s adjudant luit. ter zee le klasse jhr. Van Holthe en ordonnans officier jhr. Van Lawick van Pabst. Dan volgde een leege hofauto en een auto van de rijkspolitie sloot den kor ten 6toet. Kort na den rit over de brug hielden de auto's stil en onderhield Hare Ma jesteit, die in Haar auto bleef zitten. Zich enkele oogenblikken met den lei der der oefeningen van de lichte bri gade, kolonel baron Van Voorst tot Voorst. Achter den commandant der lichte brigade stonden de officieren van zijn staf, enkele hulpleiders en officie ren van den scheidsrechterlijken dienst en ook de Remonstrantsche legerpredi- kant, de. Groenewegen. Na een minuut of vijf reed de Konin gin verder nadat de kapitein van den generalen staf, P. Forbes Wels in Hare Majesteits auto was gestegen. Deze of ficier zal H.M. gedurende Haar bezoek, dat zich zal uitstrekken over de voor naamste deelen van het oefenterrein van de roode partij, van voorlichting dienen. De Koningin reed eerst naar de plaats waar het Tie regiment huzaren heden ochtend den Nederrijn was overgetrok ken en begaf zich vervolgens in de richting Zevenaar om het He bataljon wielrijders in actie te zien. Naar ver luidt lag het in de bedoeling dat H.M In Didam het noenmaal zou gebruiken. Een uur voor de komst van de Koningin was Prins Bern hard, per auto, op het terrein van de blauwe partij aangeko men en wel bij het bureau van Uitvoer van katoen en schroot wordt wellicht verboden WASHINGTON', 16 Sept De minis- ter van handel, Daniel C. Roper, heeft in verband met de crisis tusschen Chi- na en Japan gisteravond de mogelijk heid geopperd, dat de Amerikaansche regeering aan haar koopvaardijschepen hel vervoer van katoen en schroot naar de oorlogvoerende landen in het Verre Oosten zal verbieden. De minister ver klaarde. dat een voortdurende studie gemaakt wordt van de toeneming van die verschepingen, welke van essentieel belang zijn voor de vervaardiging van oorlogsmateriaal. Voorts heeft rle minister van buiten- lartdsche zaken. Gordel) Hull, een be spreking van twee uur gehouden in het Witte Huis met Norman H Davis, den ambassadeur voor bijzondere diensten. De maritieme commissie heeft over wogen. welke maatregelen genomen kunnen worden om te verhinderen, dat de Wichita, een roeeerincrsvaartnicr. dat zich naar China op weg bevindt met een lading vliegtuigen aan boord het land in een incident verwikkelt Men heeft de mogelijkheid onder het oog ge zien dp goeder-en over te laden op een particulier vaartuig. de bevelsuitgifte dezer partij, welk bureau onder leiding staat van luit.-kolonel van der Mandele. Dit bureau bevindt zich in de naaste omgeving van Doesburg, gelegen op een afstand van ongeveer 15 k.m. van de brug bij Westervoort, de plaats waar H.M. de Ko ningin het oefenterrein (der roode partij) opreed. De Prins was vergezeld van majoor Phaff, adjudant van de Koningin en van zijn eigen adjudant jhr. ir. W. G. Röell. Kolonel baron Van Voorst tot Voorst begroette den Prins. Het ligt in de bedoeling van Z.K.H om zoo mogelijk eiken dag zoowel tij dens de oefeningen der lichte brigade, als tijdens de oefeningen onder leiding van den commandant van het veldle ger, op het oorlogsterrein aanwezig te zijn Prins Aschwin zal morgen een ge deelte van de oefeningen bijwonen. BATAVIA, 16 September (Aneta). Met de „Slamat" arriveerde de heer Gottfried H. Crone, voorzitter van de Amsterdamsche Kamer van Koophan del. Hij werd verwelkomd door den heer Goorissen, vertegenwoordiger van de firma Crone te Batavia, dr. Mansfeit van het departement van economische zaken, den heer Van de Stad van de Nederlandsche Handcl-Maatschappij, e.a. De heer Crone zal circa twee maan den op Java verblijven, waarna hij een bezoek brengt aan Sumatra. Hij zal zijn verblijf hier te lande ook benutten voor contact met autoriteiten, openbare in stellingen, enz. De heer Crone wees er op, dat dc Am sterdamsche Kamer van Koophandel immer speciale belangstelling heeft ge had voor Indische aangelegenheden, hetgeen mede tot uiting kwam in zijn redevoeringen welke hij als voorzitter van die kamer in het begin van elk jaar houdt. PETROLEUMSTAKING GEËINDIGD MEXICO, 16 Sept. (Reuter). Nadat 48 uur lang vrijwel onafgebroken ge confereerd was is de staking op do Pozarica Oilfields geëindigd. Om den Japnnschen onmarscli in de Chineesche wijk van Slanghai le verhin deren. hadden de Chineezen her en der geweldige barricades opgericht. Ontzettend spervuur teisterde de Chineesche loopgraven Tanks verschijnen in de vlakte van Hopei LONDEN, 16 Sept. (Reuter). Terwijl een Chineesch telegram uit Nanking meldt, dat een dui zendtal Japansche soldaten een wanhopigen aanval hebben onder nomen op de dorpen rondom Koean en de stad Koean, die de sleutelstelling der Chineesche ver dediging aan den Z.W. oever van de Hoen is, zelve nog in handen is van de Chineesche troepen, meldt een telegram uit Tokio, dat de Ja pansche legers, na Koean bezet te hebben, hun opmarsch hebben voortgezet en op het oogenblik een beweging maken, waarbij zij Franco roept een nieuwe lichting onder de wapenen Anarchisten zouden de baas zijn in Asturië VALENCIA, 16 Sept. (Havas). Vijf uit Palma afkomstige vlieg tuigen der rechtschen hebben de haven en omgeving gebombar deerd. Zij lieten tien bommen val len, die schade hebben aangericht en ook slachtoffers maakten, doch men weet nog niet hoeveel. De aanval duurde van 8 uur des avonds tot half elf. De luchtaf- weerbatterijen hebben een leven dig vuur op de vliegtuigen ge opend. Drie toestellen waren gedu rende eenigen tijd gevangen in de lichtbundels der zoeklichten. Zij waren zeer goed te zien. De hemel was trouwens wolkenloos en de maan scheen helder. Havas meldt uit Saragossa, dat de strijd aan het front van Aragon gis teren beperkt bleef tot den sector van 1 de Escalera, waar de rechtschen een kort gevecht hun tegenstanders ■dreven uit een stelling, waarvan de- _„.i zich den vorigen dag meester had den gemaakt. Door een decreet van Franco worden Val na ver zen de 29-jarige mannen (lichting 1929) voor den militairen dienst opgeroepen. De Voz de Espana verneemt uit Santander, dat de anarchisten in Astu rië verschillende gemeentebesturen heb ben afgezet en talrijke gemeentelijko functionarissen hebben gefusilleerd. De republikeinsche besturen werden door anarchistische commissies vervangen. Britsch schip aangevallen Reuter seint uit St. Jean de Luz, dat bij den terugkeer van het Britsche pa trouillevaartuig Fanes wordt verno men, dat een rechtsche treiler Maan dag nabij Gijon het vuur heeft geopend op het Britsche s.s. Hillfern, dat 1535 ton meet. Het schip werd even later met mitrailleurvuur bestookt door een rechtsch vliegtuig. De Hillfern is niet getroffen. Valencia bef aalt be vroren Amerikaansche vorderingen De regeering van Valencia heeft de Amerikaansche regeering doen weten, dat zij een aanvang zal maken met het terugbetalen aan Amerikaansche fir ma's van haar in Spanje geblokkeerde vorderingen. Minister Huil heeft nader verklaard, dat het hier particuliere credieten betreft, die voor den oorlog zijn verleend. De agent der Spaansche regeeritig, Sherover, schat de in Spanje bevroren credieten op ongeveer vijftig millioen dollars. Hij heeft Huil een brief van Negrin laten zien, waarin deze de meening uit, dat deze daad een nieuw bewijs vormt van den wil der regeering van Valencia al haar in ternationale verplichtingen na te ko men. Sherover deelde verder mede, dat soortgelijke onderhandelingen bin nenkort met andere landen geopend zullen worden. De betalingen zullen ge deeltelijk a contant, gedeeltelijk over een zeker aantal jaren, met betaling van rente, worden verricht. zich tegen de Chineesche stellin gen keeren. Volgens een ander Japansch telegram is tijdens een recent bombardement van Japansche oorlogsschepen door Chinee sche vliegtuigen een bom neergekomen bij een Japansch oorlogsschip. Vijf zee lieden werden getroffen, maar er werd geen schade aangericht. Volgens nadere inlichtingen van de Japansche militaire autoriteiten hebben de Japanneezen na den aftocht van vier Chineesche divisies de linie ten Westen van Koean bereikt. In den sector van Koean zijn de Japanneezen de rivier Hoen, die 400 meter breed is, overgc stoken. Onder dekking van een ver schrikkelijk spervuur van hun geschut, dat de Chineesche loopgraven wegvaag de, doorwaadde de Japansche ruiterij de rivier, waarna de gemotoriseerde eenheden, gevolgd door do artillerie, met behulp van pontons de overzijde bereikten. Japansche verkenners, die zwemmend de rivier waren overgesto ken, hebben de operatie vergemakke lijkt. Dc Japanneezen zetten thans hun opmarsch voort, zonder rust te nemen en maken daarbij gebruik van tanks in het effen terrein van de vlakte van Hopei. Naar het Japansche hoofdkwartier blijkens een telegram van het D.N.B, meldt, zijn de Japansche troepen giste ren in den loop van zware gevechten voor de eerste maal gestuit op deelen van het Chineesche communistische le ger. Ook aan het Sjansifront, waar dc Chineesche troepen zich op den bergpas Jenmenkoean terugtrokken, is de aan wezigheid van communistische troepen vastgesteld. Koeanglin werd ook door twee divisies van het communistische leger verdedigd. Bij het bombardement van Taijoean is de grootste kruitfabriek van China vernield. De gevechten van gisteren waren volgens het oordeel van Japansche militaire deskundigen de grootste slag, die sinds den Russisch- Japanschen oorlog in hel Verre Oosten is geleverd. Havas meldt uit Sjanghai, dat de Ja pansche troepen in Hopei, die onder bevel staan van den Japan6chen gene raal Teraoetsji, vanmorgen de Chinee sche linies hebben aangevallen, die zich tusschen de spoorlijnen Peking-Hankau en Tientsin bevinden. Chineezen melden successen Volgens het officieuze Chineesche tele- graafagentschap Central News hebben de Chineezen, die weerstand bieden in de omgeving van de lijn Peiping—Hang- kioe, twee Japansche colonnes welker omvang geraamd wordt op 2000 man, die trachtten de rivier Joenting ten Westen van Koean en Joengtsingsen over te steken, teruggeslagen. Tevens wordt gemeld, dat de Chinee zen Hsingtsji aan den spoorweg Tien tsinPoekau hebben hernomen en naar Matsjan oprukken. Britsch stoomschip aangehouden Reuter meldt uit Londen, dat een Ja pansche torpedojager vanochtend vroeg het Britsche stoomschip Rawalpindi op 100 mijl van Hongkong heeft doen stop pen. De Rawalpindi heeft medegedeeld op weg te zijn naar Hongkong, waarna het zonder verder onderzoek de reis kon voortzetten. BELGISCH-NEDERLANDSCHE ONDERHANDELINGEN BRUSSEL, 16 Sept. (A. N. P.) Het comité van het bureau voor econo misch herstel heeft goedkeuiing ge hecht aan het voorstel, strekkende tot het doen openen van onderhandelin gen met Nederland over toepassing van het Koninklijk Besluit betreffende hypothecaire leeningen en controle op ondernemingen die soortgelijke leenin gen verstrekken. „De pijler, waarop de brufi rust. die de Westersche met de Oostersche beschaving verbindt" Rouwrede van Hodza PRAAG, 16 September. (Ceteka). De eerste kabinetszitting na de vacantie is gewijd geweest aan de nagedachtenis van den stichter van den staat Tsjccho-Slo- wakije. Minister-president Hodza sprak een rouwrede uit, welke door de radio werd verspreid. Hij herinnerde aan den strijd, welken Masaryk heeft moeten voeren als mensch en als staatshoofd. Masaryk was tegelijkertijd geleerde en strijder. De Joe- go-Slaven, noch de Russen, wien hij in hun eigen intellectueele wereld zooveel perspectieven heeft geopend, zullen dat ooit vergeten. Engeland en Frankrijk weten en gevoelen, dat Masaryk de pijler was, waarop de brug rust, welke de Wes tersche met de Oostersche beschaving verbindt. Hoe belangrijk en welk een eereplicht is het voor den Tsjccho-Slo- waak een zoo hooge missie in dc Europee- sc'he beschaving to vervullen. Masaryk was ook dc intellectueele bemiddelaar tusschen do beide culturen, die thans naast elkander in Midden-Europa bloeien: dc Duitschc cultuur en dc Sla vische cultuur. Hoewel de basis van de vorming van Ma saryk Angelsaksisch was, werd hij één der zekerste factoren voor een scheppen de samenwerking tusschen. de Duitsche en de Slavische intellectueele wereld. Masaryk kon de gedachte niet verdragen de Tsjecho-Slowakije een president van 85 jaren had, wiens gezondheid zwak was en hij stelde zijn functies ter be schikking. Wij allen moesten toonen in staat te zijn de nationale discipline tc handha ven in een tijdvak, dat voor langen tijd en juist in de meest critieke jaren moest beslissen of Tsjecho-Slowalcijo geschikt en sterk genoeg J- voor een permanente politieke entente, d.w.z. of het den oogst van den staat Tsjecho-Slowakije zelf zou binnenhalen. Met eere hebben wij deze proef door staan, al hebben onze tegenstanders toen naïeve voorspellingen gedaan. Bij het stoffelijk overschot van den meest glorieuzen strijder, die gestreden heeft voor de idealen der Tsjecho-Slowa- ken, van een der erkende intellectueclo leiders en moreele autoriteit der wereld democratie gaan wij een verplichting aan voor het eigen geweten en voor dc geschiedenis. Dat allen zich hechter aaneensluiten en dat wij steeds meedoogenloos alle po gingen, welke hcoogen tweedracht onder ons te brengen, zullen onderdrukken. Wij zullen al onze maatschappelijke en mo reele krachten vereenigen, opdat de Tsje- cho-Slowaaksche democratie innerlijk even sterk blijft als de sterkste democra ten ter wereld. Laten wij de verplichting op ons nemen de zending van het volk en den staat Tsjecho-Slowakije tc vervul, len, opdat in de republiek Tsjecho-Slowa kije de democratie een organisme van na tionale en sociale rechtvaardigheid zij, opdat onze moreele cn politieke waarden overvloedige bijdragen zullen vormen tot de eeuwige goederen der menschlieid en dat wij daardoor voortdurend een onmis bare keten zullen vormen en geacht zul len zijn in de familie der naties van goe den wille. Troepen van Franco boeken een succes FRONT IN LEON, 16 Sept. (Havas). Den geheelen dag heeft gisteren de op marsch der troepen van Franco, wier doel is de berg Los Colleros, voortge duurd. Gistermiddag werden de eerste toppen ten Westen van de Sierra del Cueto Negro bereikt. Hier werd echter zeer krachtige tegenstand ondervonden en na de inneming van den hoogsten top (1S35 meter) hadden de rechtschen tegenaanvallen te verduren van dc re- geeringstroepen, die versterking had den ontvangen. De rechtsche artillerie verdreef hen echter weer en de Astu- riërs vluchtten in wanorde, waarna de troepen van Franco den opmarsch naar de Los Colleros in het moeilijke terrein voortzetten. De regeeringstr-.epen be schikken niet over bercrzeschut, zoodat de verliezen der rechtschen zeer gering zijn. Aan het front verscheen ook geen enkel regeeringsvliegtuig. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR ZIJ, die zich met ingang van 1 October a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers g r a t i 5- Weer verwachting Matige tot krachtige meest Zuidelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk re genbuien, kouder. Hoogste barometerstand: 761.3 to Vardoe en Ingoe. Laagste barometerstand^: 732.7 te Valcntia. STORMWAARSCHUWINGSDIENST Geseind van de Bilt 16 September to 8.50 uur aan alle posten: „Attentiesein neer." FABRIEK DOOR BRAND VERNIELD Veertig arbeiders gekwetst NEW YORK, 16 Sept. (D.N.B.) Naar uit Weehawken in New Jersey wordt gemeld, is in een chemische fabriek al daar een ontploffing ontstaan, waarop een brand volgde. De fabriek werd vol komen verwoest. Veertig arbeiders on arbeidsters liepen deels levensgevaar lijke brandwonden op. Het vuur tastte ook vier woonhuizen aan, die eveneens in de asch gelegd werden. Hevige brand op een boerderij bij Glasgow LONDEN. 16 Sept. (Reuter). Tien Ieren, die een boerderij be woonden te Kirintilloch in de om geving van Glasgow, zijn levend verbrand, toen hun woning heden in de vroegte in brand geraakte. Het huis was verdeeld in ver schillende vertrekken, welke be woond werden door gezinnen, die op de aardappelvelden werkten. Verscheidenen wisten de boerderij tijdig te verlaten, maar alle pogin gen, om de tien anderen te redden, mislukten wegens de geweldige vlammenzee. NIEUWE RELAYZENDER VAN DE NIROM BATAVIA. 16 Sopt. (Aneta-A.N.P.) De onderzoekingen van de Nirom in zake verbetering van de ontvangst over lag in Noord-Atjeh, hebben tot het be sluit geleid een relavzender te Medan op te richten. Hierdoor zal niet alleen de ontvangststerkte overdag in Noord- Aljeh voldoende zijn, doch tevens trek ken hiervan de luisteraars in Medan en omgeving in ruime mate profijt De in bedrijfstelling kan vóór het einde van het jaar worden verwacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1