JAPAN MELDT SUCCESSEN IN ALLE SECTOREN PRACHTIG WERK VAN ONZE ZEESLEEPERS BOMBARDEMENTEN IN SPANJE DE EEMLANDEQ Oorlogsbuit zou zeer groot zijn VULKANEN OP JAVA EEN REIS VAN 209 DAGEN DE ZUIVERING woedt voort e Vrijdag 17 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 68 Chineesche pers kritiseert het 29ste leger door GERRIT VAN DEN BURG CHARLES HAVELAAR, Fluitist Opbrengst ten bate van „Kinderzorg", alhier VELE GEWONDEN EN DOODEN IN VALENCIA Vluchtelingen vervoerd naar Marseille PARA-MILITAIRE formatie ontdekt Dit nummer bestaat uit 3 bladen BERICHT op andere pagina's Weer verwachting 7 uur 40 min. DE AANSLAGEN TE PARIJS Britsch-Amerikaansch contact PRESIDENTSCHAP VAN ARGENTINIË Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLAME AMERSFÖOR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per Week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 'OSTREKENING 47910 TELSFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 4 regels 11*05 met inbegrip van een bcwusnumnv elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Herovering van Lbtien door de Chineezen van Japansche zijde tegengesproken TIENTSIN, 17 Sept. (D.N.B.). Bij het Japansche opperbevel kwa men gisteren van uur tot uur berichten over nieuwe overwin ningen uit alle sectoren binnen De opmarsch werd vooral in Zuid-Westelijke richting snel voortgezet. Het Japansche opper bevel heeft gisteren voor de eerste maal cijfers bekend gemaakt om trent oorlogsbuit. Zoo hebben de Japanneezen in het dépot van Tatoeng een half millioen patro nen, vijfduizend handgranaten en vijfhonderd mijnen voor mijnen- werpers buitgemaakt. De nieuwe Japansche opperbevelhebber stelt blijkbaar alles in het werk om zoo spoedig mogelijk tot de Gele Ri vier op te rukken. Aangezien de regentijd voorbij is, kunnen in grootere mate gemotoriseerde een heden in het veld worden ge bracht. De Chineesche provinciale troepen trekkefl overal terug. Het leidende Chi neesche dagblad Toekoengpau in Nan king doet felle aanvallen op de leiding van het negen en twintigste leger, dat Kalgan zonder strijd aan de Japannee zen heeft uitgeleverd en den gemakke lijk te verdedigen Nankaupas zonder motief heeft opgegeven. Reuter meldt nog in verband met de successen, waarvan de Japanneezen ge wag maken met betrekking tot hun of fensief ten Zuiden van Peiping, dat hun groote omvattende beweging slechts ge deeltelijk geslaagd is. De kern der Ja pansche troepen heeft de rivier Tsjoe- ma overgestoken. Deze stroom voert hoog water en zij rukten gisteren op naar Tsjotsjau, dat reeds in hun han den zou zijn gevallen, terwijl de Japan- ische rechtervleugel in de zone van de spoorlijn PeipingHankau opgerukt is tot vijf kilometer van Ljoeliho, welks val men ieder oogenblik verwacht. De Chineesche troepen, die hardnekkig blij ven strijden, hebben ecnige hoogten kunnen behouden ten Westen van Liangsjan en dorpen achter Fangsjan. Meer in het Zuiden oefende de Japan sche linkervleugel, die zijn waaiervor mige. beweging heeft lat.en varen, van nabij druk uit op den kern der Chinee sche troepen in de richting van Pau- tingfoe. De woordvoerder der Japansche marine heeft categorisch ontkend, dat Lotien door de Chineezen zou zijn heroverd. Hij wees er op, dat 'een luchtaanval der Chineezen op Lotien werd afgeslagen. De Japan sche verliezen in het gebied van Sjanghai bedragen voor het tijdvak van 23 Augustus13 September 205 dooden en 2.574 gewonden. Naar Domei seint, hebben de Ja pansche troepen Wajen op veertig kilometer ten Zuid-Westen van Tatoeng bezet. De Japansche afdeelingen, die Lotien bezet hebben, blijven het den Chineezen lastig maken. De val van Lioetsjanhang kan van oogenblik tot oogenblik ver wacht worden. De mariniers vallen Krylenko. de volkscommissaris voor justitie in de Sovjet-Unie, die honder den den dood heeft ingejaagd, is thans eveneens in ongenade gevallen en van zijn hoofdfunctie ontheven. thans de laatste Chineesche troepen, die nog weerstand bieden, aan bij Kjangwantsjen. In de 6treek van Poe- toeng blijven de Chineezen het Japan sche consulaat en de oorlogsschepen aanvallen. Hun stellingen zijn opnieuw door watervliegtuigen gebombardeerd. De Japansche autoriteiten te Sjanghai hebben de aandacht der Britsche auto riteiten gevestigd op het feit, dat de Chineezen een onwettig gebruik van de Britsche vlag maken. De Engelschen hebben daarop een kaart overhandigd, waarop, de Britsche terreinen en ge bouwen 6taan aangegeven. Op den grondslag van deze kaart vallen de Ja panneezen thans de Chineesche terrei nen aan. Het Chineesche geschut heeft weer het hospitaalschip Asahi Maroe gebombardeerd, overigens zonder resul taat. Volgens Reuter hebben Japan sche vliegtuigen een aanval op Kanton gedaan. De Europeanen haastten zich naar de bomvrije schuilplaatsen, doch men vreest, dat er vele slachtoffers onder de Chineesche bevolking zijn. Volgens een ander bericht werden de toestellen door het luchtdoelge schut verdreven en zou geen enkele bom op de stad terecht zijn geko men. Volgens een Chineesch bericht uit Tsinan hebben de Chineesche troepen een algemeen offensief ingezet aan de spoorlijn TientsinPoekau. Op 1500 meter ten Zuiden van Hsing- tsji zijn bloedige gevechten geleverd. Het schijnt, dat de Chineezen in het voordeel zijn. De woordvoerder van het Chineesche hoofdkwartier blijft volhouden, dat Lo tien gisteren bij het aanbreken van den dag door de Chineesche troepen her overd is. In de nabijheid van Lioehoe hebben Japansche oorlogsschepen uit versterkingen Woesoeng afkomstige aan land gezet. De Japansche berichten, volgens wel ke de Chineesche batterijen een Ja- pansch hospitaalschip gebombardeerd zouden hebben, worden tegengesproken. Daarentegen verklaarde de woordvoer der, dat verscheidene Chineesche zie kenhuizen en Roode Kruisafdcelingen van de lucht uit gebombardeerd zijn. Gemeld wordt, dat het opperbevel over de 300.000 man sterke Chineesche troepen in het gebied van Sjanghai is aanvaard door den „Christen-generaal" Feng Yoe Hsiang, den ondervoorzitter van de militaire commissie. Maarschalk Tsjang Kai Tsj'ek heeft een groot gedeelto der troepen uit Noord-China teruggetrokken en naar het front van Sjanghai gedirigeerd. Naar schatting hebben door de slui ting van de Japansche en andere bui tenlandsche textielfabrieken in het district Jangtsepoe 370.000 Chineesche arbeiders hun betrekking verloren. Met de andere vluchtelingen in de Chineezenwijk is het totaal aantal werkloozen hierdoor tot een millioen gestegen. Van het front van Sjansi meldt Do mei, dat de Japansche troepen het op 40 K.M. ten Z.O. van Tatoeng gelegen Hoenyoean hebben bezet. In Sjansi valt op het oogenblik sneeuw, BATAVIA, 17 Sept. (Aneta) Van 2.50 uur in den afgeloopen nacht heeft de Tjerimai een rookkolom uitgestooten, welke tot circa 800-tot 1000 meter hoogte steeg. De rookkolom steeg uit den ouden krater. Bovendien was een zeer sterk gerommel hoorbaar. TTe 3.47 uur was de Tjerimai weer rustig. Ook de Krakatau is nog actief. Gedu rende de laatste dagen zijn eruptiewol- k epgeconstateerd tot een hoogtj» van 4.000 meter. Het uitzicht op de Krakatau is niet helder, doch genoemde wolken worden tot boven de mistbank uitge stooten. Op de Broeken in de Harz wordt een groot televisie-station gebouwdLinks het bestaande meteorologisch observatorium De „Kingswood" van Australië naar de Tyne gebracht MAASSLUIS, 17 Sept. Gisteravond om half tien is de sleepboot „Ganges" van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst, na een reis van 209 dagen te Maassluis terug gekeerd. De sleepboqf. is op 20 Februari j.l. van Maassluis naar Port Piric in Australië ertrokken en is op 27 April de sleep reis met het beschadigde Engelsche stoomschip „Kingswood" begonnen. Dc tocht ging via Albany, Threeinantle (Ind. Oceaan), de Chagoseilandcn en de Afrikaansche kust naar Aden en van daar over de gebruikelijke route naar dc Tyne in Engeland. Met uitzondering van de reis met het Wellington-dok, is dit de langste sleep reis, welke ooit door een sleepboot van genoemde firma is gemaakt. Hoewel de reis een normaal verloop had, moet zij toch de zwaarste worden gerekend. Kapitein Klinge noemde het een bij zonder zware reis voor de stokers. De heenreis, welke 60 dagen duurde, ken merkte zich door buitengewoon zwaar weer. Op 21 April kwam de Ganges te Port Pirie aan, waar een groote menigte op de kade aanwezig was om den Neder- landschen zeesleeper te bewonderen, Even voor het vertrek op 27 April werden vele weddenschappen afge sloten met een stand van 7 tot 3, dat de sleep niet zou overkomen. De „Gangers" ving met een snelheid van 5 tot 6 mijl de 12000 mijl lange sleepreis aan. Aanvankelijk had men met slecht weer te' kampen en veoral bij Kaap Leeuwin spookte het danig en werd er veel van de trossen gevergd, doch ongevallen deden zich niet voor. In de Roode Zee heeft de bemanning slech te dagen beleefd. Enkelen werden door een tropische ziekte aangetast en kon den dagenlang hun werk niet verrich ten. Doch men wist zich er goed door heen te slaan. Toen een der opvarenden door hevige kiespijn werd gekweld, was goede raad duur in 50 dagen zou men geen haven binncnloopen en daarom werd een combinatietang gebruikt om den kies te verwijderen. In de Mid dol - landsche Zee had de sleep veel belang stelling van vliegtuigen, die herhaalde lijk boven het schip cirkelden, doch geen last veroorzaakten. Verder ging de reis voorspoedig tot aan Spurnhead, waar men enkele dagen geleden arriveerde Hier moest drie dagen op goed weer worden gewacht, doch toen men Maan dag vandaar vertrok was de reis spoe dig volbracht en arriveerde de sleep Dinsdagochtend op de Tyne. Hier kwam de heer J. Constantine. eigenaar van het s.s. „Kingswood" aan boord, die zijn be wondering uitsprak over de volbrachte zeereis. Woensdagmiddag vertrok de Ganges van Shields en gisteravond om acht uur liep zij den Nieuwen Waterweg binnen, om ten slotte om half tien onder gejuich van een groot aantal belangstellenden in de haven van Maassluis aan te ko men, DONDERDAG 23 SEPTEMBER A.S. 20 UUR ORGELCONCERT in de ST. JORISKERK (Hof) met medewerking van Werken van Bach, Handel, Franck, Reger, Debussy, Hendr. Andriessen. Programma's, tevens bewijs van toegang a 25 cent, uitsluitend ver krijgbaar aan het Kerkgebouw. Deuren open half acht. Doodvonnissen uitgesproken te Santander VALENCIA, 17 Sept. (Havas). Het bombardement van Valencia heeft Woensdagavond twintig dooden en vijftig gewonden ge- eischt. Het gebouw der Noorsehe legatie werd ernstig beschadigd. De artillerie der rechtschen bom bardeerde gisteren eveneens Ma drid. De granaten vielen in het centrum der stad. Gistermiddag hebben vijf recht- sche vliegtuigen Portbou gebom bardeerd. Het bombardement was uiterst hevig. In rechtsche kringen t© Salamanca verzekert men, dat de krijgsraad te San tander tot nu toe 6lechts 206 malen is bijeen geweest. Alle verdachten waren beschuldigd van overtredingen of mis drijven tegen het gemeen© recht en met name van moorden. Er zijn 26 doodvon- nissen uitgesproken; in veertien geval len werd gratie verleend. In officieele Britsche kringen wordt medegedeeld, dat een stoomschip, door e regeering gecharterd voor het Vervoer an in de Britsche ambassade te Madrid gehuisveste vluchtelingen, op zijn eer ste reis 400 vrouwen, kinderen en ouden van dagen van .Valencia naar Marseille heeft gebracht. Spaansche matrozen in Britsche gevangenis Zestig matrozen van den torpedojager der Spaansche regeering, José Luiz Diez, zijn dezer dagen in burger te Falmouth aan wal gegaan. Zij verklaarden, dat zich aan boord een nieuw© commandant bevindt, waarom zij weigerden aan boord te gaan. Zij verzochten behandeld te worden als politieke vluchtelingen. Op grond van de wet op deserteure van vreemde schepen in Britsche havens zul len de zestig manschappen van den te Falmouth gerepareerden Spaanschen torpedoboot jager worden opgesloten in de gevangenis van Exeter, in afwachting van een beslissing over bun repa- trieering. Amerika en de vrij willigers Officieel verluidt, dat de Amerikaan- sche regeering voornemens is alle reis- passen van Amerikanen, van wie bewc zen is, dat zij hebben deelgenomen aan den Spaanschen burgeroorlog, bij hun terugkeer naar Amerika wogens mis bruik van het paspoort in te trekken, In verscheidene gevallen zijn reeds de passen van Amerikanen, die uit Spanje terugkwamen, in beslag genomen. Qeen lfaliaansche sche pen meer naar Russische havens De Roemeensche bladen melden, dat het agentschap van een Italiaansche scheepvaartmaatschappij te Constanza uit Rome opdracht heeft ontvangen het vertrek van Italiaansche schepen met bestemming na^r Sovjet-Russische ha vens in de Zwarte Zee stop te zetten, Fransche politie ontdekt wapenvoorraden PARIJS, 17 Sept. (Havas) Het on derzoek naar een gcheimzinnigen moord heeft gisteren geleid tot de vaststelling, dat er een geheime formatie, welker leden bekend staan onder den naam „Cagoularda", bestaat, welke als een ware paramilitaire formatie kan worden beschouwd. Huiszoekingen te Parijs en in de provincie hebben geleid tot do ontdekking van gewone wapenen, ma chinegeweren met voetstuk, alsmede munitie, o.a. 17 kisten met 20 handgra naten elk. De leden dezer formatie be- hooren tot de uiterst rechtsche partijen. De za^k zou in het gpheel niets te ma ken hebben met den aanslag in de Rue Pressbourg. (Een „cagoule" is een monniksmantel, die een kap heeft, welke het geheele hoofd bedekt en waarbij twee gaten zijn aangebracht voor de oogen). De politie neemt een zekere stilzwij gendheid in acht ten opzichte van de ontdekking van de wapenvoorraden. Op het oogenblik wordt slechts melding ge maakt van vier arrestaties. Eén der be schuldigden is een officier van het le gioen van eer, een andere ingenieur van een groote spoorwegmaatschappij. Overal in de Sovjet-Unie ont dekt men contra-revolu tionairen en spionnen MOSKOU, 17 Sept. (Havas) Sinds het einde van de vorige maand voert de Prawda een felle campagne tegen plaatselijke leiders, die medeplichtig geacht worden aan de handelingen van „bourgeois-nation'alisten" in de republie ken Oekraine, Wit-Rusland, Karelië, Oezbekistan, Kirgizië enz. Wanneer men de Sovjet-bladen leest, krijgt men den indruk, dat in deze streken met een niet-inheemsche bevolking langs do grenzen der U.R.S.S., van Europa tol aan het verre Oosten, de zuivering van Trotzkistiseh-Boecharinistische „vijan den-des volks" steeds opnieuw ter hand moet worden genomen. De functies schijnen hesmet en de op volgers der afgezetten volgen hun voor gangers spoedig na. in de gevangenis ol in den zelfmoord. Voortdurend wisselen de hooge bestuursposten van functiona rissen. Telkens worden hooggeplaatste bestuurslioden beschuldigd van verraad en heulen met buitenlanders. Overal ontdekt men spionnen. Dc Prawda noemt oen reeks namen van volkscom missarissen, dagbladdirecteuren, schrij vers enz. uit Wit-Rusland, Oezbekistan en andere gebieden. Allen worden be schuldigd van cnntrarevolutionnaire. Trotzkistische en dergelijke misdrijven. ZIJ, die zich met ingang van 1 October" a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschonende num mers gratis. STADSNIEUWS Vergadering van Handel en Nijver heid, (Tweede Blad, Pag. 1). N.R.V.-bijeenkomst. (Tweede Blad, Pag. 1). Jubileum Handelsschool. (Tweede Blad, Pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt. Meest matige Z.O. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt met opklaringen, waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer, iets kouder. Hoogste barometerstand 760.9 te Ingoe. Laagste barometerstand 738.S te Breet< Het onderzoek leidde nog niet tot positieve uitkomsten BRUSSEL, 17 Sept, ((Havas) In verband met de bewering van een bui- tcnlandsch blad, volgens hetwelk do erantwoordelijken voor den aanslag to Parijs in Brussel gezocht moesten wor den, heeft de politic een onderzoek in gesteld in anarchistische kringen. Men heeft echter niets gevonden. De schrij ver, dip volgens het blad bij dc zaak betrokken zou zijn, woont sedert een tiental jaren to Brussel. Men acht hem tot een dergelijke daad niet in staat. Uit Pamicrs seint Havas nog dat tijdens het eerste verhoor van den gear resteerden Tamburini men zou hebben opgemerkt, dat hij zichzelf tegensprak en onwaarschijnlijkheden ten aanzien van het gehruik van zijn tijd vertelde. Hij is gisteren opnieuw verhoord. Ortis zou de meerderheid hebben behaald BUENOS AIRES, 17 Sept. (Havas). De telling der bij de presidentsverkie zingen uitgebrachte stemmen duurt voort. Zij bevestigt den eersten indruk, dat Ortis in verscheidene provincies de meer derheid hoeft verworven. Alvear heeft te Buenos Aires de meerderheid behaald. DE STRIJD OM DEN BERG CELLEROS FRONT VAN LEON, 17 Sept. (Havas) De Asturièrs blijven krachtige tegen aanvallen richten op den berg Los Ccl- leros en den pas van Pajares. Het slech te weder en de bewolkte lucht verhinder den het opstijgen van rechtsche vlieg tuigen. Besprekingen op monetair gebied LONDEN. 17 Sept. (Havas). Wel ingelichte Londensche kringen spreken de te Washington loopende geruchten te gen, volgens welke nieuwe monetaire onderhandelingen tusschcn Engeland en de Vereenigde Staten onder oogen wor den gezien. Men zet te dezer zake uiteen, dat sir Frederick Phillips, de onderstaats secretaris van financiën, zich op het oogenblik om familieredenen in Canada bevindt en zich binnenkort naar Was hington zal begeven. Er worden thans doch deze besprekingen zouden geen en kel officieel karakter dragen en slechts ten doel hebben het contact te hervat ten. Minister Morgenthau heeft verklaard, dat het bezoek van Frederick Phillips niets anders ten doel heeft dan een ge-" dachtcnwisseling tusschcn de ondertee kenaars van het driemogendheden-ac- coord. Morgenthau voegde hieraan toe, dat het bezoek van Phillips van 20 Sep tember ongetwijfeld gevolgd zal worden door bezoeken van andere financiecle functionnarissen. Deze laatst© plannen staan nog niet vast, maar zij zullen, naar de minister meent, de geriachtemyisseling vergemak kelijken. Ten slotte zeide Morgenthau nog, dat het accoord dagelijks function- ncert.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1