Dreigende omsingeling Gebrs. VALEWINK II Wij brengen U in gabardine regenmantels het allerbeste LEVENDIGE STRIJD IN ASTURIE EUROPA 4000 Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDEU Arabieren zeer ontstemd DE BRAND IN de rotonde UIT MGD« AfltftSKDRT VLIEGTUIGEN naar ZUID-EUROPA Zaterdag 18 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 69 CHINEEZENIN EEN moeilijke positie Werkverschaffing in Zweden ENORME BRAND TE TOPOTZ Stalin's zoon zou zijn ontvoerd LINKS VERZET ZICH KRACHTIG LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 ONTPLOFFING TE ALGIERS Dit nummer bestaat uit 4 bladen MUURHUIZEN 40 TEL. 454 BERICHT op andere pagina's HOUDT U VAN PAARDEN? AMERSFGGRTSCE DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 roaanden voo^ Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week fmet gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. innenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 OSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 i« r PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een Dcwtjsnumitw gjke rcgci mcer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Sterke colonne snelt inmiddels te hulp om de troepen te ontzetten Japanneezen ontmoeten krachtig verzet PEIPING, 18 Sept. (Reuter). De Japansche nijptang schijnt zich onverbiddelijk te sluiten om de 50.000 Chineesche soldaten, die geïsoleerd zitten tusschen Liangh- siang en Tsjetjau. De Japannee zen beweren tijdens hun opmarsch vanmorgen 1200 gesneuvelde Chi- neezen op het terrein te hebben gevonden. De Japansche colonne, die van de ri vier Tsjoema oprukt, is, na haar stel lingen aan den spoorweg te hebben ver sterkt, in Noordelijke richting gekeerd om de terugtrekkende Chineezen te ach tervolgen. Het Chineesche opperbevel heeft zich klaarblijkelijk rekenschap ge geven van de gevaarlijke situatie, waar in de 50.000 Chineesche soldaten zich bevinden, want Japansche vliegers mel den, dat een sterke Chineesche hulp colonne in allerijl in Noordelijke rich ting optrekt van de Chineesche basis te Pautingfoe en zich op een afstand van slechts een dertigtal kilometers be vindt. De Japansche troepen trachten deze colonne op te vangen, maar zij cvorden daarbij belemmerd door de dik ke laag modder, die zich tengevolge van nieuwe regens heeft gevormd. Zuidelijker leveren de Chineezen een hardnekkig achterhoedegevecht, dat den Dpmarsch van den Japanschen linker vleugel stuit en het succes in gevaar hrengt van de andere Japansche om- iingelingsbeweging en waardoor de kern van de Chineesche troepen in staat jesteld wordt ongedeerd te ontwijken en Pautingfoe to bereiken. Een kleine af- deeling Japanneezen heeft Haiyoean ge nomen, op tachtig kilometer ten Noord westen van Pautingfoe, na een omweg van bijna 500 kilometer door de ber- ;;en. Gisteren is een Japansch oorlogscor respondent gedood aan het front van Lianghsiang. Volgens Chineesche berichten zijn voor Lioeho aan de Jangtse twee Ja pansche linieschepen verschenen. Voorts zouden de Japanneezen zestig nieuwe lichte bombardementsvliegtuigen in het gebied van Sjanghai in den strijd heb ben geworpen. Chineesche vliegtuigen hebben de Japansche stellingen bij Ta- toeng aangevallen. De Chineesche kust verdediging heeft wegens de acties der Japansche oorlogsschepen in de bocht van Haitsjau (Noord-Oost-Kiangsoe) de blokkade van de haven van Lienjoeng afgekondigd. Naar van Chineesche zijde gemeld wordt, is een landingspoging, die ge daan werd onder bescherming van de Japansche oorlogsschepen en waarbij 2000 man ontscheept zouden worden, door de Chineezen verhinderd. De Ja panneezen hebben het rotseiland Tsjcn- joesjan bezet. Strijd om Loiien Volgens een door de Chineesche am bassade te Londen ontvangen telegram verklaren de Chineezen gisteren bijna een kilometer te zijn opgerukt van hun nieuwe linie ten Noorden van Sjanghai na een hevigen tegenaanval. Deze vorde- STOCKHOLM, 18 Sept. Een door de regeering benoemde commissie is juist gereed gekomen met het opstellen van een lijst van openbare en andere wer ken, welke zullen worden uitgevoerd in werkverschaffing, indien in de komen de tien jaar een nieuwe crisis zou ont staan. Van rijkswege is voor de komende vijf jaar werk in uitvoering gegeven voor naar schatting 714 millioen kronen, waarvan voor een 'bedrag van 524 mil lioen kronen in ieder geval ter hand moet worden genomen. Van gemeentelij ke zijde is voor de komende tien jaar werk opgegeven voor naar schatting 56; millioen kronen. De commissie deelt in haar verslag nog mede, dat in tijden van voorspoed voorzichtigheid in het uitvoeren van openbare werken moet worden betradiï. In gunstige tijden moeten plannen wor den voorbereid, zoodat in geval van nood deze onmiddellijk ter hand kunnen wor den genomen. ringen werden ten Oosten van Lotien en Lioehang gemaakt. In de nabijheid van Lotien zouden duizend Japanneezen door mijnen zijn gedood. De woordvoerder van het Japansche leger heeft verklaard, dat de Japansche strijdkrachten sedert acht uur gister ochtend 2V2 km. Westelijk van Lotien zijn opgerukt langs den weg van Lotien naar Kiating. Zij bevinden zich op 500 meter van den rand van Ljoehang, waar van het radiostation nog in handen der Chineezen is. De renbaan van Kjangwan ligt nog in het niemandsland- Generaal Matsoei. opperbebelhebber der Japansche troepen, en vice-admi- raai Hasegiwa, commandant van het Japansche eskader, hebben een geza menlijke actie ingezet, die ten doel heeft de Chineezen uit de buurt van Sjanghai te verdrijven. De Japanneezen hebben nieuwe versterkingen ontvangen. De voorhoede heeft, gesteund door andere detachementen, Matsjiau ten Noorden van Sjanghai na een strijd van twee uur genomen. Aan het Oostelijk front is een hevige aanval geopend op de Chineezen, die zich nog te Kiangjant- sjen bevinden. Japansche verliezen Volgens mededeeling van de Japan sche admiraliteit zijn tot 16 September in het geheel 1.014 man der Japansche marine gesneuveld, terwijl 23 vliegtui gen verloren gingen. De Japansche ma rinevliegtuigen vernielden 205 Chinee sche vliegtuigen en 34 vliegtuigloodsen. In het communiqué wordt toegegeven, dat Donderdag ten Z.W. van Jangsjant- sjen, aan het Oostelijk front van Sjang hai, een Japansch marinevliegtuig door de Chineesche artillerie is neergehaald. Krachtig verzet tegen de verdeeling van Palestina JERUZALEM, 18 Sept. (Reuter) Het te Jaffa verschijnende blad Falastin be vat thans de eerste aanwijzing, dat de Arabieren de nieuwe Britsche commis sie, die naar Palestina zal worden ge zonden, wellicht zullen boycotten en zul len weigeren te onderhandelen op den grondslag van een vcrdeeling van Pa- iestina. Het blad schrijft o.m., dat de rede, die Eden op 14 dezer voor den Volkenbondsraad heeft gehouden, hepft aangetoond, dat Engeland de voorkeur geeft aan de Joden, zoodat medewerking der Arabieren onmogelijk is. Nog steeds wordt hier en daar aangenomen, dat moedwil in het spel was WEENEN, IS Sept. (D.N.B.) Om- streeks middernacht woedde nog steeds het vuur in de puinhoopen van de rotonde. De brandweer bepaalt zich er toe de omgeving te beschermen. Het onderzoek naar de oorzaken van den brand duurt voort. Drie dagen ge leden werd reeds een begin van brand vastgesteld en men vraagt zich af of het vuur niet eenige dagen heeft ge broeid. Toch schijnt het volgens een verkla ring van de Weensche jaarbeurs, welke is gepubliceerd in een extra-editie van het Neue Wiener Tageblatt, niet aan twijfel onderhevig, dat de brand is aan gestoken. De politie, van haar kant, verklaart, dat op het oogenblik niets een dergelijke bewering staaft. Men wacht thans op de publicatie van het rapport van den commandant der Weensche brandweer. PRAAG, 18 Sept. (D.N.B.) Te To- potz is gisterochtend vroeg een brand uitgebroken, welke door den krachtigen wind met razende snelheid om zich heen greep. Om 10 uur 's ochtends waren reeds 1200 woonhuizen in de asch ge legd en nog had men het vuur niet kun nen bedwingen. Niet minder dan dertig brandweren nemen aan het blusschings- werk deel. alsmede militairen. Een Poolsch blad brengt het opzienbarende bericht WARSCHAU, 17 Sept. (D.N.B.) Het regeeringsgezinde blad Kurjer Czerwony publiceert een bericht, waarbij het zich beroept op welingelichte kringen te Mos kou, volgens hetwelk de eenige, twaalf jaar oude, zoon van Stalin door onbe kende daders zou zijn ontvoerd, toen hij in gezelschap van zijn vriend uit school kwam en het Kremlin binnenging. De ontvoering van den knaap. Wasil gehee- ten, zou vergemakkelijkt zijn, doordat hij deelnam aan den dag der jeugd, bij welke gelegenheid zijn portret in alle Moskousche bladen afgedrukt was. Het geheimzinnige verdwijnen van zijn zoon zou op Statlin een verpletterenden in druk hebben gemaakt. Ofschoon het ge- Iieele politieapparaat van de Gepoe, al dus het bericht verder, in beweging is gebracht, is het tot dusverre niet gelukt een spoor van den knaap te vinden. DOODEN EN GEWONDEN BIJ ONTPLOFFING BOLOGNA, 18 Sept. (Stefani) In een graanopslagplaats in Castel Maggio- re heeft zich een ontploffing voorge daan, tengevolge waarvan het geheele gebouw instortte. Twee arbeiders wer den gedood, drie zwaar gewond. VAN AMANIETEN rwOOALS men de vorige week in f. ons blad heeft kunnen lezen, heeft zich in Utrecht een bijzon- der tragisch geval van vergiftiging door het eten van paddenstoelen voor gedaan. Een onbezonnen oogenblik heeft zelfs twee menschen het leven gekost. Het gevolg hiervan is, dat men den eersten tijd nog meer dan voorheen de schoone herfstkinderen met een zekere huive ring zal tegemoet treden. Natuurlijk heeft het aan de noodige waarschu wingen niet ontbroken, zoodat, zooal niet voor goed, dan toch geruimen tijd, de schrik erin zit. Men heeft uit dit treurige geval kun nen leeren, dat men geen paddenstoe len moet gaan zoeken voor het ge bruik als men niet is toegerust met de noodige kennis van de soort, die men wil eten en van de gevaarlijke hierop gelijkende paddenstoelen. Men zal dus eerst moeten weten, waar op dit gebied de voet angers en klemmen liggen. Het is onjuist, dat bij giftige soor ten een meegekookt zilveren voorwerp of een ui van kleur zou veranderen. B\>eneens is het een foutieve gedachte, dat paddenstoelen, die bij het door snijden verkleuren of hel gekleurd zijn, giftig zouden zijn. Ook is het in hel algemeen niet waar, dat degenen, die door slakken worden aangevreten, zou den kunnen worden genuttigd. „Eerst weten en dan eten" is het parool. Het is een bekend feit. dat bijvoor beeld in Duitschland paddenstoelen worden gezocht voor het gebruik door menschen en zelfs door kinderen, die nu niet bepaald paddenstoelcnkenners zijn, maar zij vergissen zich nooit, om dat zij de soort, die zij zoeken, door en door kennen. Zij zullen ook geen andere exemplaren nemen en bij twij fel wordt de zwam weggegooid. In ieder geval hebben ze omgang gehad met bepaalde soorten, wat meer waard is, dan alle boekenwijsheid. Dit wil niet zeggen, dat het boek geen goede ondersteuning kan zijn bij het vaststel len der soorten en hun kenmerken. In ons land komen ruim 800 ver schillende soorten van paddestoelen voor; 250 zijn er eetbaar. Van de rest zijn de meeste soorten oneetbaa/ en toch niet schadelijk. Een 50-tal is eenigszins vergiftig en een 10-tal is bepaald gevaarlijk en zelfs doodelijk. Vooral de Groene- en de Gele Knol- amaniet zijn gevaarlijke klanten, die ook de vergiftiging van eenige men schen te Utrecht op hun geweten heb ben. Met een variant op een ander ge zegde kan men beweren: „Eet nooit champignons met wille plaatjes". Maar hierover de volgende maal. Het is niet beslist noodzakelijk, dat men paddenstoelen gaat zoeken om ze te eten. Men kan ook kennis met hen willen maken om hun schoonheid van vorm en kleur. In ieder geval is het verzamelen van deze merkwaardige verschijningen in een mooi herfst- bosch een romantisch werk. VIRIDIS. Regeeringsluchtmacht verloor een groot aantal toestellen Gijzelaars uitgewisseld SANTANDER, 18 Sept. (Havas) De rechtsche afdeelingen hebben haar druk aan de kust verminderd om des te meer pressie te kunnen oefenen op het centrum van het front in het gebergte. Sedert Woensdag vallen de rechtschen de stellingen in de Cordillera de Cuera aan, die met de Sierra de Covadonga de grootste natuur lijke belemmering in dit gebied vormt. De aanvallers zijn aan weerszijden van de rivier gevor derd, aan den rechteroever tot La Vega de Masdola, aan den lin keroever tot de grens tusschen Asturië en Leon. De Asturische miliciens, die Donderdag bij Ca- brales, dat genomen werd, weinig tegenstand boden, verdedigden zich gisteren hardnekkig. Radio Espana 'deelt mede, 'dat vol gens te Santander gevonden documen ten de verliezen der regeeringslucht macht aan het Noordelijk front tijdens de campagne bij Santander hebben be dragen: 63 jachtvliegtuigen, 28 bommen- worpers, 5 watervliegtuigen en 11 vlieg tuigen van verschillende andere typen,' in het geheel 107 toestellen. De regee ringsluchtmacht in het Noorden heeft in het geheel 137 toestellen verloren, d.i. 76 procenL Radio Nacional he^ft medegedeeld, dat op grond van een besluit van ge neraal Franc®, een aantaj Spanjaarden, die zich in vrijheid bevinden in het aan Franco's regiem onderworpen ge deelte van Spanje, dit gebied mogen verlaten, om zich naar het nog in han den der regeering bevindende gedeelto des lands te begeven. Zij zullen wor den uitgewisseld tegen een overeenkom stig aantal Spanjaarden, die een toe vlucht hebben gezocht in de ambassa des, consulaten cn andere diplomatieke plaatsen in het regeeringsgebied. De Engelsche ki>uiser Galatea is gis terochtend m Gibraltar aangekomen, waar de dochter en de zes kleinkin deren van den rechtschen generaal Lo pez Pinto aan land werden gebracht. De kinderen waren eerst door de regee ring van Valencia gevangen gehouden en zijn thans tegen gijzelaars, die in rechtsche handen waren, uitgewisseld. Gisteravond heeft radio Barcelona de berichten tegengesproken over on derhandelingen, die zouden zijn ge voerd tusschen Catalonië en de Franco- regeering over de onderwerping van Catalonië. De „blauwe sultan" die het bewind voert over het onder Spaansch protec toraat staande Ifni aan dc Westkust Amersfoortsche Huisartsen- Vereeniqinq Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren Breedveid, Kon. Wilhelminastraat 5; tel. 547. Stokvis, Leusderweg 276; tel 2081. Hendriks, Berkenweg 25; tel 1384. Zondag heeft dienst de apotheek van Jos Haan, Julianaplein 13; tel. 1150. Zondag hebben dienst de vroed vrouwen: Mevr. de Leeuw, St. Ansfridusstraat 5; tel. 2079. Mej. Vernhout, Soesterweg 232; tel. 2270. PASSAGIERS VERZEKERD van Marokko, is te Burgos aapgekomen. Hij is plechtig door generaal Franco in audiëntie ontvangen. De sultan gaf uiting aan zijn toegowijdheid aan het rechtsche Spanje. Hij en zijn mannen zijn te allen tijde bereid dit te verde digen. Ualiaansche schepen blijven Russische havens aandoen In verband met het gerucht, dat een Italiaansche scheepvaartmaat schappij order zou hebben gekregen haar schepen niet naar Sovjet-Rus sische Middellandsche zeehavens te laten vertrekken, heeft deze te Ve netië gevestigde maatschappij ver klaard, dat zij gisterochtend nog niets van deze%order had geoord. De diensten dezer maatschappij worden op de normale wijze onder houden. Bovenvermeld gerucht vindt waar schijnlijk zijn oorsprong in de omstan digheid, dat een kleine Italiaansche maatschappij machtiging zou hebben ge vraagd voor één harer schepen, om bij wijze van uitzondering Sovjethavens te mogen aanloopen. Deze machtiging zou zijn geweigerd te Rome „om technische redenen". De reeds gevestigde lijnen echter functioneeren normaal en in het bijzonder 'is het benzine-transport door Italiaansche tankschepen normaal, Van welingelichte zijde wordt vol gens het Duitsche Nieuwsbureau beves tigd, dat de regeering van Franco do niet-inmengingscomimssio in kennis zal stellen van het resultaat van haar on derzoek in verband met de torpedo- aanvallen in de Middellandsche Z'ee. De rechtsche Spaapsche regeering is van meening bewijzen in handen te hebben, dat op zijn minst twee dor pi- ratenonderzeeërs tot do marine ,van Rusland behoorenj Het pamflet tegen Negrin De Zwitsersche bondsraad heeft het politiedepartement van het kanton Ge- nève opgedragen den vier Spanjaarden, dio verantwoordelijk gesteld worden voor het verspreiden van het pamflet tegen Negrin, mede to deelcn, dat zij Zwitserland zoo spoedig mogelijk heb ben te verlaten. Indien zij daaraan niet gehoorzamen, zullen zij door de politie naar de grens geleid worden. De schrij ver van het pamflet heeft Zwitserland reeds verlaten. Ruim zestig personen gewond ALGIERS, 18 Sept. (Havas). Tenge volge van een ontploffing, welke zich in een banketbakkerij te Algiers heeft voorgedaan zijn vier winkels geheel ver woest. Er zijn meer dan zestig gewon den, van wie elf in een ziekenhuis moes ten worden opgenomen. De oorzaak van dit ongeluk is nog niet bekend, doch degenen, die met het onderzoek belast zijn, hechten geloof aan de veronderstelling, dat een cylin der met samengeperst gas tot ontplof fing is gekomen. Bommen terecht gekomen bij Britschen torpedojager Zes zware bommen zijn gisteren door een vliegtuig uitgeworpen in de buurt van den Britschen torpedo jager Peerless, die ter reede van Gijon ligt. Het vliegtuig keerde terug in de richting van Gijon. Er zijn geen slachtoffers te betreuren en er is ook geen schade aangericht. Geheel China herdacht vandaag den zesden verjaardag van het incident van Moekden, dat de inzet is geweest van de verovering van Mandsjoekwo door Japan. Sjanghai is met nationale vlag gen en vlaggen van de Kwomintang versierd. De Chineezen zullen vandaag geen vleesch eten en 6lechts eenvoudige maaltijden gebruiken. DEENSCHE KONINGIN GAAT VOORUIT KOPENHAGEN, 17 Sept. (Havas) Officieel wordt medegedeeld, dat de toe stand der Deensche koningin gisteren bevredigend was. Ook het bulletin van hedenochtend ge waagt van een aanzienlijke verbetering. doorkruisdon onze wagens zonder één enkol defect. Zegt U dit niets? ZIJ, die zich met ingang: van 1 October" a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. HET AANTAL BETALENDE A BON Né'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW AARDE TOU RN OOI VELD 4 - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN STADSNIEUWS Het zilveren j'ubileum van de Han- delsschooL (2e blad, pag 1)' SPORT Koning Voetbal houdt appèl. (2e blad, pag. 3.)' Weerver wachting Krachtige tot matige Zuid westelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen waarschijnlijk regenbuien, wei nig verandering in tempera tuur. DAN KUNT U GERUST EENS BINNENLOOPEN IN DE RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanege met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 PLYMOUTH, 18 Sept. (Havas). Het 209de escadrille watervliegtui gen, bestaande uit vijf toestellen, is vanochtend van Plymouth ver trokken om deel te nemen aan den Fransch-Britschcn patrouilledienst op de Middellandsche Zee. Deze toestellen kunnen een gemiddelde uursnelheid van 168 km. bereiken. Zij hebben een actieradius van 1600 km Het 210de escadrille wordt thans te Pembroke gereedgemaakt voor vertrek naar de Middelland sche Zee. Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1