JAPANS TROEPEN IN ZEER GEVAARLIJKE POSITIE Omsingelingskans in beginsel aanwezig Huil kant zich tegen volkomen isolatie Couranten-reclame DE EEMLANDEU CHINEEZEN CHAUTEMPS EN BLUM GOEDSMOEDS „BOVO" REBELLIE IN gevangenis SPANJE NIET herkiesbaar Maandag 20 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 70 BEDREIGEN ACHTERHOEDE Japansche publiek maakt zich ongerust LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND RUST NA VLAAG VAN ONRUST Redelijkheid verwacht van patroons en arbeiders INMENGING IS EVENEENSTE VERWERPEN Turkije treft tegelijkertijd dit lot ACTIE DER NAZI'S IN AMERIKA Nazi's kritiseeren de rede van Roosevelt Dit nummer bestaat uit 3 bladen BERICHT TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093- 1830 Weer ver wachting 7 uur 33 min. Hooggerechtshof als strijdobject AMERSFOOR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand C.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 [POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip vau een oew.,snumnv gjjjg regcj mccr f o.25 Liefdadigheids-advertenticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De Japanneezen beschikken ech ter, in tegenstelling tot hun vijand, over krachtig luchtwapen TIENTSIN, 20 Sept. (Havas). Het Japansche telegraafagent- schap Domei meldt, dat zich een uitzonderlijke strategische situa tie heeft voorgedaan achter het front der Japansche troepen: bij hun opmarsch in de richting van Pautingfoe hebben deze troepen n.l. alle Chineesche linies door broken en achter zich Chineesche troepenelementen gelaten, die thans hardnekkig de Japansche 'achterhoede aanvallen. De Chi neesche troepen, die aldus in het achterland der Japanneezen zijn gebleven, worden geraamd op 25 tot 50.000 man, zoodat zij nume riek sterker zijn dan de troepen macht der Japanneezen, die naar het Chineesche binnenland op rukken. Wanneer deze Chineesche troepen be hoorlijk zouden zijn uitgerust, zouden zij de Japansche eenheden kunnen om singelen en hun verbindingslijnen met de kern van het leger afsnijden. De Ja pansche militaire deskundigen verkla ren echter, dat de beweging der Japan sche troepen vergemakkelijkt wordt, doordat luchtstrijdkrachten aan Chinee sche zijde ontbreken, hetgeen een nauw keurige waarneming der Japansche be wegingen onmogelijk maakt, terwijl de Japansche vliegtuigen de op der grond opereerende Japansche strijdkrachten iedere beweging van den tegenstander kunnen melden en met bommen en mi- trailleurvuur de Chineesche concentra ties uiteen kunnen drijven. Sommige Japansche kringen verkla ren, dat de nieuwe „slag bij Tannen- berg" binnenkort geleverd zal worden in het gebied van Sjanghai, wanneer de nieuwe Japansche versterkingen, die langs het Oosten in Poetoeng aanko men, erin geslaagd zu'len zijn de ten Noordwesten van Sjanghai gelegen stel lingen te omsingelen. De ongerustheid, die het Japan sche publiek de laatste week aan den dag legde na de verklaringen in het Lagerhuis betreffende de doeleinden van de Japansche actie in China en die plotseling verdwe nen was door de melding van over winningen in Noord-China en in het gebied van Sjanghai, komt geleide lijk weer op tengevolge van de moeilijkheden der krijgsverrichtin gen in Sjanghai en van den onver- wachten weerstand der Chineezen. Het Japansche publiek, dat het land niet door China bedreigd voelt, is van oordeel, dat de militaire opera ties te belangrijk zijn voor een be straffing der Chineezen en is van meening, dat het uiteindelijk doel van de Japansche actie de onder drukking van den communistischen invloed in het Verre Oosten Ja pan te ver zal meeslepen, aangezien het het gevaar loopt in een oorlog te geraken met de Sovjets. De militaire deskundigen twijfelen niet, dat de Chineezen tenslotte zullen worden verslagen, maar zij zijn van meening, dat de duur der vijandelijk heden in wezen zal afhangen van den datum, waarop de chineezen hun mu nitie zullen hebben uitgeput. De Ja pansche vlootautoriteiten zullen de Chi neesche ravitailleering met munitie moeten verhinderen en overgaan tot een strenge versterking van de blokka de der Chineesche kusten, zelfs wanneer dit complicaties met buitenlandsclie mogendheden met zich mede zou brengen. Van Chineesche zijde wordt medege deeld, dat de troepen van generaal Foct- sovi. den gouverneur van de provincie Soei Yoean, de verdediging van het Zui den der provincie organiseeren. De Chi neesche luchtmacht zou de spoor bruggen ten zuiden van Tatoeng hebben vernield. Volgens Central News hebben de Chi neezen een poging tot ontscheping van Japansche troepen te Kwanjoen. nabij Ilaitsjoe. de haven aan de Gele Zee aan het eindpunt van den z.g. Loenghai- spoorweg, verijdeld. Japans opmarsch naar Pautingfoe Reuter meldt uit Peiping dat na vier dagen van verwoede gevechten het groote Japansche offensief ten Zuiden van Peiping met succes is bekroond. De Chineesche strijdkrachten langs den spoorweg PeipingHankau, die meer dan drie weken lang alle pogingen om hen uit hun stellingen te verdrijven, weerstaan hebben, trekken zich thans in allerijl terug ar het Zuiden. De Ja panneezen verklaren, dat een ongeveer vijftig kilometer lang gedeelte van den spoorweg, dat tot dusver hardnekkig door de Chineezen verdedigd werd, in hun handen is gevallen, waardoor Pau- tingtoe, de voornaamste basis in Noord China, onder hun bereik ligt. Buitenlandrche militaire deskundigen zijn het er over eens, dat de Japansche tactiek schitterend is opgezet en uitge voerd. hoewel de Chineesche troepen aan het front van Lianghsjang ontsnapt zijn aan deomsingeling, die de Japan neezen tot stand hadden hopen te brengen. Japan controleert vaar geulen naar de Jangtse Reuter verneemt uit Sjanghai, dat de Japanneezen het eiland Raffles op 50 mijl buiten Woesoeng krachtig ver sterkt hebben en aldus de Noordelijke on Zuidelijke vaargeulen, die naar de Jangtse leiden, controleeren. Er zijn zesduims kanonnen geplaatst op ver sterkte emplacementen, terwijl ook nog andere permanente verdedigingswerken worden aangelegd. Dreigend bombardement van Nanking De Japansche mededeeling, waar bij den diplomatieken vertegenwoor digers van de vreemde mogendhe den werd aangeraden zich met hun PASSAGIERS VERZEKERD landgenooten uit Nanking terug te trekken, omdat deze stad zou wor den blootgesteld aan een ernstige Japansche actie, was geteekend door Hasegawa. Er werd aan toege voegd, dat Nanking hedenmiddag zou worden gebombardeerd. Voorts werd den buitenlandschen oorlogsschepen, ook den Britschen oorlogsbodem Capetown, aangera den stroomopwaarts voor anker te gaan. In zijn commentaar op de waarschu wing van Hasegawa heeft de Japansche woordvoerder verklaard: Wij kunnen niet de verantwoordelijk heid voor het leven en de bezittingen der buitenlanders aanvaarden, indien de waarschuwing, Nanking te verlaten, niet wordt opgevolgd. Dooden en gewonden in Califor- nië tijdens treffen tusschen gedetineerden en be wakers FOLSON (Californië), 20 Sept In de staatsgevangenis te Folson, waar 2800 veroordeelden zijn gedetineerd, is het tot een bloedige muiterij gekomen. Ze ven tot levenslang veroordeelde gevan genen hebben den directeur met lange messen bedreigd en de ontwapening ge- eischt van alle bewakers, alsmede de uitlevering der wapens. Toen de direc teur weigerde op deze eischen in te gaan, kwam het tot een bloedig ge vecht. De gedetineerden probeerden de uitgangen te bestormen. In dit gevecht, dat een half duurde, werd een bewaker doodgestoken, terwijl twee gedetineerden werden doodgescho ten. Twee bewakers en vijf gedetineer den werden gewond. Tenslotte kon de orde worden hersteld. Het verliest zijn zetel in den Volkenbondsraad Sneller voortbrengings- rhythrae een noodzaak BLOIS, 20 Sept. (Havas.) Minister president Chautemps heeft gisteren het woord gevoerd op een vergadering van den radicaal-socialistischen bond van Loir et Cher. De premier deelde mede, dat de mi nister van financiën, Bonnet, zeer spoedig den parlementscommissies een evenwich tig begrootingsontwerp zal voorleggen. Dank zij de bezuinigingen zal de minister van financiën den algemeenen vervalter mijn van October, die zoo zwaar op de schatkist drukte, rustig kunnen afwachten. Financieele orde is voorwaarde voor blij vende verbeteringen. De regeering liceft ge toond het initiatief te kunnen nemen voor alle maatregelen, die zij in het belang van het land acht. Ten aanzien van de arbeids verhoudingen ging zij verder dan het pro gramma. waartoe zij zich had verbonden en sociale hervormingen zuilen worden voorgesteld, zoodra zij die mogelijk acht Op het gebied van de monotaire vrij heid, aldus Chautemps, waarop, zekeren kwaadwilligen geruchten ten spijt, nooit een aanslag is gepleegd, ondervinden wij dagelijks bewijzen van vertrouwren, ook uit het buitenland. Alles doet venvach ten, dat na een vlaag van onrust, die overigens ook op tal van buitenlandsche beurzen gevoeld is, de rust zal weder- keeren. Hoewel de toestand eenigszins verhe-1 terd is, aldus vervolgde Chautemps, vraagt het blijvende tekort op de han delsbalans om dringende maatregelen: het toont de noodzakelijkheid van een sneller voortbrengingsrhythme aan. Het uitgebreide en onpartijdige onderzoek, dat wij met medewerking van de C.G.T. hebben ingesteld, zal in dit opzicht bin nen enkele dagen de noodige ophelde ring brengen. Indien, zooal6 verwacht kan worden, rationalisatie der fabrie ken en verbetering der arbeidsorgani satie zullen worden aanbevolen, zullen zoowel werkgevers als arbeiders in de onontbeerlijke aanpassing moeten toe. stemmen. Het zou ontoelaatbaar zijn dat ondernemers niet eendrachtig de wetten, die den arbeiders veiligheid, vrijheid en waardigheid verzekeren, zouden eerbiedigen, maar niet minder ontoelaatbaar zou het zijn, wanneer de arbeiders, die wij tegen elke willekeur willen beschermen, niet bereid zouden zijn in ruil daarvoor af te zien van on wettige daden of daden van geweld, die hun zaak zouden benadeelen. Ten aanzien van de buitenlandsche politiek zeide de premier, dat er geen volk is, dat oprechter en meer aan den vrede gehecht is dan het Franscho volk, Frankrijk wil den vrede Léon Blum heeft gisteren het woord gevoerd op een bijeenkomst der socia listische partij te Roubaix. Hij zeide, dat de partij vastbesloten is te volharden in de tenuitvoerlegging van de taak, die zij in het kabinet heeft. Zooals Chautemps gezegd heeft aldus Blum betee- kent de rustpoos noch een achteruit gang noch een stilstand. Wanneer men den tegenwoordigen toestand van Frank rijk vergelijkt met dien aan het begin van het jaar, is de balans zeer gunstig. Het economisch herstel is ongetwijfeld nog onvolledig, doch ieder streven tot verruiming der voortbrenging kan reke nen op den volledigen steun der socia listische partij. Het is te betreuren, dat de vooruitgang van het economische le ven opnieuw gehinderd wordt door de misdadige kapitaal vlucht. Blum bracht hulde aan den moed, waarmede het tegenwoordige kabinet den toestand der bogrooting onder de oogen heeft gezien en verklaarde, dat de staat nogmaals een leening zal moe ten sluiten. Sprekende over de buiten landsche politiek zeide Blum, dat Frankrijk den ondeelbarcn vrede wil, den vrede, die steunt op recht en mo raal. Frankrijk wil den vrede met ont wapening, omdat het uit het verleden Vrede is z.i. niet mogelijk na agressie en ver overing NEW YORK. 20 Sept. (Reuter.) De minister van buitenlandsche zaken. Cor- dell Huil heeft onder auspiciën van de nationale vredesconferentie een rede ge houden. waarin hij zeide. dat de begin selen en methoden welke essentieel zijn oor den vrede, eenvoudig zijn. Het zijn niet die van volkomen isolatie eenerziids of gewelddadige agressie anderzijds, fn sommige landen zooals het onze komt men spoedig in de verleiding te gelooven dat de vrede eenvoudig verkregen kan worden door zulk een isolatie van de overige wereld zoowel in tijd van vrede als in tiid van oorlog te handhaven Wü zijn vastbesloten ons noch in gewapende conflicten tusschen andere landen te stor ten. noch ons hierin te laten medesleepen. doch deze politiek moet worden aange vuld. Wü moeten onze büdrage leveren voor de verwezenlüking van de voorwaar den, waaronder de vrede overal kan wor den gehandhaafd. Zoo niet, dan zullen wij tenslotte onszelven staandemoeten hou den en beschermen temidden van een we reld, die gebukt gaat onder geweld en oorlog. Zouden wij, aldus vervolgde Huil, in een dergelijke wereld steeds van onze eigen veiligheid verzekerd zijn? Is het niet duidelijk, dat, indien het recht wijkt voor internationale anarchie, de veiligheid van dit land ernstig in ge vaar zou worden gebracht? Een politiek van volkomen isolatie van de buitenwereld zou in zijn uitein delijke gevolgen even ondoeltreffend zijn als het andere uiterste, te weten onberaden en onnoodige inmenging in de aangelegenheden van de buitenwe reld, onverstandig zou zijn. De wereld is klein. Ieder land onder vindt den weerslag van de gevoelens en gedachten van andere landen. Elk land kan thans door de strijdmiddelen van andere landen bedreigd worden. Elk land zal natuurlijk in de geheele wereld redelijke rechten en voordeelen opeischen en niet in een klein gedeelte ervan, want een land, dat zich niet be kommert om de veiligheid of de daden van zijn onderdanen in het buitenland, zou spoedig gevaar loopen. dat men zelfs met zijn meest elementaire rech ten den spot drijft. Algeheele isolatie, zelfs indien deze mogelijk zou zijn, zou hierop neerkomen, dat de bronnen, eco nomische en cultureele, opvoedkundige en moreele, van eenig land ontoegan kelijk worden gemaakt voor andere lan den, waardoor het voor allen moeilijker wordt gemaakt hun positie te verbe teren. Huil laakte het „onjuiste, bedrie- gelijke en wreede begrip, dat men soms tracht te rechtvaardigen", dat uiteindelijke vrede mogelijk is na agressie en verovering. Het volk, dat zich in een oorlog stort met de gedachte, dat blijvende vrede be sloten ligt in de volkomen over winning van zijn vijanden, zal zien, dat de toekomst toch nog vijanden herbergt. Welvaart beste waar borg voor den vrede Het is moeilijk te speken van vrede in een tijd, dat bommen ontploffen en wanhopige legers marcheeren, aldus vervolgde Hull. In het eene land na het andere schijnt het leven geen an der georganiseerd doel te hebben dan de voorbereiding tot den oorlog, doch ons geloof zou gebaseerd moeten blij ven op het feit. dat de mcnschen overal in elk land geen oorlog willen. De weg naar den vrede gaat volgens spr. over beperking der bewapening, niet-inmenging in de binnenlandscho aangelegenheden van andere volken, eerbied voor de verdragen en samen werking op economisch gebied. Met een verwijzing naar zijn politiek van handelsverdragen, zeide Huil, dat economische verbetering de meeste hoop biedt. Welvarende volken kunnen niet gemakkelijk tot een oorlog worden verleid, terwijl volken, die gebrek en ellende kennen, het leven licht tellen en eerder geneigd zijn een kans te wa gen met het gebruiken van geweld. GENEVE, 20 Sept. (Havas). - De Volkenbondsassemblée heeft zich in haar vanmorgen gehouden bijeenkomst uitgesproken tegen de herkiesbaarheid van Spanje als lid van den Volkenbondsraad. De stemming in de Assemblée had het volgende verloop: Spanje verkreeg 23 stemmen, zoodat het de vereischte meer derheid van tweederde, t.w. 32 van de 47 uitgebrachte stemmen, niet behaalde. Het verzoek van Turkije, om herkiesbaar te worden gesteld voor een zetel in den Volken bondsraad, werd eveneens van de hand gewezen, daar de 25 stemmen, die ten gunste van dit verzoek werden uitgebracht, geen tweederde meerderheid vormen. geleerd heeft, tot welk een ontknooping de wapeningswedloop leidt. Dormoy over het volksfront Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis van Aubusson heeft de minister van binnenlandsche zaken, Dormoy, een toespraak gehouden, waar. in hij den aanslag in de Rue Presbourg fel hekelde. De socialisten aldus Dor moy bewonderen dergelijke aansla gen niet. Er is niets Fransch in deze terroristische daad. Het ware Frank rijk werkt in ru6t. Tevergeefs streven zekere fracties naar het verbreken der republikeinsche wettigheid. De arbeid van het volksfront duurt voort. De so cialisten verlangen bij de aanstaande verkiezingen niet hun bondgenooten te overwinnen. De hoofdzaak is, dat ieder trouw blijft aan het gemeenschappelijk programma. Er moet geen aanval op de radicale partij gedaan worden, doch de reactie moet verslagen worden. Het volksfront aldus besloot Dor- rnny zal bevestigd en versterkt uit de verkiezingen komen. Toenemend verzet in de Vereenigde Staten NEW YORK, 20 September. (Reuter.) Harry Colmery, commandant van het Amerikaansche legioen, heeft de Duit- sche eischen inzake het recht nationaal- 60cialistische propaganda in de Veree nigde Staten te voeren, een? aanranding der Amerikaansche staatsinstellingen en een beleediging van allo Amerikaansche burgers genoemd. Colmery verklaarde, dat de Vereenigde Staten geen plaats hebben voor verdeelde loyaliteit en hij vroeg een onderzoek naar alle groe pen nationaal-socialisten in de Vereenig de Staten. Deze eisch is vervat in het formeelo verslag van zijn bestuur, dat is uitge bracht aan den vooravond van de 19de jaarlijksche conventie van het legioen, die te New York wordt gehouden. BERLIJN, 20 Sept. (Havas). Natio- naal-socialistische kringen leveren fel commentaar op de rede, die Roosevelt Vrijdag heeft uitgesproken. De Völki- scher Boohachtcr schrijft zelfs, dat de president door demagogische formules en vijandige beweringen de tegenstel lingen in de wereld, die op zichzelf reeds ernstig genoeg zijn. heeft wiPen verscherpen Duitschland, aldus he' blad. heeft de methoden van Roosevelt sedert eenigen tijd met verwondering gadegeslagen De president heeft niet het reeht kritiek te oefenen op door vreemde regeeringen genomen dictato riale maatregelen TTii richt ziin aan vallen tegen buitenlandsche dictaturen slechts om de aandacht van ziin eigen dictatoriale begeerten af te leiden. ZIJ, die zich met ingang van 1 October a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR op amtlere pagina's 57 ADSNIF.UWS Jubileum van de Handelsschool en haar directeur. (Tweede Blad, pag. 1.) Derde R.K. Arbeidsdag. (Tweede Blad, pag. 2.) SPORT De voetbal-, hockey- en korfbalwed strijden. (Derde Blad, pag. 1 en 2.) De U.P.A.B.-wed6trijden op „Zandber gen". (Derde Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Meest matige W. tot N. wind, aanvankelijk zwaar bewolkt tot betrokken met nog kans op re genbuien, later opklarend, wei nig verandering in tempera tuur. Hoog6te barometerstand 762.8 te Vest- manoer. Laagste barometerstand 746.3 te Ingo. Een nieuwe veldtocht van Roosevelt WASHINGTON, 20 Sept. (Havas.) De rede, die Roosevelt Vrijdag heeft ge houden en zijn besluit, een reis naar de staten van het Westen en het Noord- Westen te ondernemen, bevestigen den indruk, dat de meening van den presi dent over de noodzakelijkheid van krachtigen strijd tegen het hoogge rechtshof niet gewijzigd is. Uit zijn rede maakt, men op, dat hij, zijn nederlaag in den senaat en de kwestie-Black ten spijt, nog steeds de opvatting huldigt, dat zijn streven in de eerste plaats ge richt moet zijn op het herstel van het evenwicht tusschen de uitvoerende en de rechtsprekende macht, dat volgens hem verstoord is door oligarchische minderheden, welke van het hoogsic rechtscollege een citadel ter bescher ming van haar belangen hebben gp- maakt Roosevelt heeft niet aangegeven, op welke wijze hij den tegenstand van het hooggerechtshof hoopt te breken, maar hij heeft wel verklaard, dat dit zou kunnen geschieden in het kader van de grondwet, mits die correct wordt uitgelegd. Zijn reis naar het Westen zal d< n strijd voor, wat men reeds „de tweede New Deal" noemt, ten doel hebben. Roosevelt z.p! verschillende malen h<d woord nemen en de meening omtrent gerpehtshof en persoonlijk gezag kunnen peilen. Concentreer op het krachtigste reclame-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1