DE TROONREDE Treinramp in Frankrijk DE EEMLANDEQ Staten-Generaal geopend TOENADERING tot Hongarije BESTRIJDING der ZEEROOVERIJ Licht HOUSE WEIDE" abonnementsprijs per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand C.65; per prijs der advertentien van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummr Dinsdag 21 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 71 li I'1 llllllllfflliillli NI! De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME Dit nummer bestaat uit 3 bladen door GERRIT VAN DEN BURG CHARLES HAVELAAR, Fluitist Opbrengst ten bate van „Kinderzorg", alhier Ettelijke dooden en gewonden HUBERT WILKINS VERMIST Engeland wacht op gebaar van Rome BELGIE HEEFT EEN GOEDE KANS BERICHT W eerverwachting 7 uur 31 min. AMER SFOOKTSÖH DAGBLAD Wcek met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. enland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 TREKENING 47910 TELEFOON JNTERC. 513 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ■llllflill illlllillliliii H. M. de Koningin heeft heden de Vereenigde Vergadering van de beide Kamers der Staten-G ener aal met de volgende rede geopend [LEDEN DER STATEN-GENERAAL, MIJ .wederom in Uw midden bevindend, ge voel Ik allereerst behoefte uiting te geven aan Mijne gevoelens van dankbaarheid voor de tot dusver voortschrijdende verbetering in het econo mische leven hier te lande. Deze verbetering in belangrijke deelen van het bedrijfsleven verleven digt de hoop, dat de nog steeds omvangrijke werk loosheid geleidelijk verder zal kunnen worden in geperkt. Alle maatregelen, die der regeering doelmatig voorkomen om het proces van herstel uit de langdurige depressie te be vorderen, zullen harerzijds wor den genomen of aan uwe goed keuring onderworpen. De ontwikkeling van den economischen toestand in Nederlandsch Indië geeft reden tot voldoening. In het gunstig verloop van de opbrengst der landsmiddelen Weer spiegelt zich de aller wegen ingetreden op leving in landbouw, handel, nijverheid en scheepvaart, waar toe mede bijdroegen de over het algemeen bevredigende oogsten van de voedselgewas sen der inheemsche bevolking. Het stemt Mij tot verheugenis, dat als gevolg daarvan thans weder een stijging valt waar te nemen van het welvaartspeil der bevol king van Nederlandsch- Indië en dat een begin kon Worden gemaakt met de verla ging van de op haar rustende lasten. De ruimer vloeiende mid delen geven gelegenheid in meer dere mate dan de laatste jaren het geval kon zijn gelden beschik baar te stellen voor de bevordering van de gees telijke en stoffelijke belangen der bevolking. Door toepassing van daartoe geëigende midde len zal ernstig worden gestreefd naar verbreeding en versterking van de economische basis, ten ein de die voor de toekomst beter bestand te doen zijn tegen schokken, als welke in de laatste jaren wer den ondervonden. Hoewel in Suriname een lichte verbetering, zoo- Wel bij den in- en uitvoer als bij de voornaamste cultures viel op te merken, bleef de economische en financieele toestand van dat gewest nog weinig bevredigend, in tegenstelling met dien van Cura sao, aan welk gebiedsdeel de wereldcrisis schier ongemerkt is voorbij gegaan. Te midden van de geestelijke verwarring in de wereld, waaraan ook ons volk niet geheel ontkomt, is steeds dringender de eisch, dat in wetgeving en bestuur vóór alles Gods wet tot opperste richt snoer worde genomen. In zijn algemeen karakter zal het regeeringsbeleid het kenmerk dragen van een doelbewust streven naar beveiliging en verste viging van de positief christelijke grondslagen onzer samenleving. Aldus zal een beleid kunnen worden gevoerd, dat met vermijding van toe spitsing van tegenstellingen ook door zijn inner lijke redelijkheid instemming vordert. Het karakter van dit beleid zal tot uiting komen met name in werkdadige zorg voor een gezonde ontplooiing van het huwelijks- en gezinsleven, be scherming van de publieke eerbaarheid, onthouding door de overheid van aanmoediging van alles wat tot ontheiliging van den wekelijkschen rustdag aan leiding geeft, en krachtige handhaving van het gezag. Eerbiediging van de vrijheid van godsdienst en van geweten, en handhaving van den recht- matigen volksinvloed op het landsbestuur blijven hechte pijlers van ons volksbestaan. De regeering overweegt een nadere regeling van het vereenigingsrecht, ter bevordering van een meer werkdadig repressief toezicht, naar de reeds thans in de wet neergelegde normen van openbare orde en goede zeden. Hoewel de internationale omstandigheden veels zins aanleiding geven tot bezorgdheid, bleef het vriendschappelijk karakter, hetwelk onze verhou ding tot andere mogendheden pleegt te dragen, ongerept bewaard. Niettemin zal, gelet op de span ningen in de verhouding tusschen de volken en het daarmee saamhangende gevaar van interna tionale verwikkelingen, zoowel hier te lande als in Indië, moeten worden voortgegaan met de ver- DE GBOOT.^^ r sterking van onze weermacht. Belangrijke voorstel len daartoe zullen onverwijld aanhangig worden gemaakt. De regeering zal zich beijveren de samenwerking in onderneming en bedrijf ten bate van de geheele volkshuishouding te bevorderen. Met handhaving van krachtige medewerking aan de bevordering van op wederkeerigheid gegrond internationaal ruilverkeer, is noodig versterking van onze handelspolitieke weerbaarheid, ter bevei liging van den buitenlandschen en bin- nenlandschen afzet van onze produc ten, met inachtneming van nauwe samenwerking tusschen Neder land en de deelen van het ko ninkrijk buiten Europa. De landbouwcrisismaatrege len zullen, met handhaving den voor den land bouw nog noodzakelijken prijssteun, zooveel mo gelijk beëindigd wor den. Daarnaast zal be vorderd worden, dat nuttige regelingen door de bedrijfsge- nooten zelf zullen worden overgenomen en voortgezet of op gebouwd. Verschillende wette lijke maatregelen tot verhooging van het peil van den landbouw zullen worden voorge steld. In voorbereiding zijn wet telijke regelingen tot be perking van den arbeid der gehuwde vrouw en tot het rekening houden met gezins- lasten bij het arbeidsinkomen. Ten aanzien van de landarbeiders zal de practische uitvoerbaarheid van een wettelijke regeling van den arbeidstijd, voor zoover mis standen niet door onderling over leg van de georganiseerde belanghebbenden uit den weg worden geruimd, worden onderzocht, Het temperen van de gevolgen der werkloos heid voor hen, die daarvan slachtoffer blijven, be schouwt de regeering als een harer voornaamste plichten. Wettelijke regelingen betreffende werk loosheidsverzekering en steunverleening zullen worden voorgesteld. Voortgegaan zal worden met de uitvoering van openbare werken als middel tot werkverruiming, met de werkverschaffing en met het cultureele werk voor de werkloozen. Ondanks de ingetreden verbetering in den economischen toestand en de daarmede samen hangende stijging van de opbrengst der middelen, blijven, na de diepe depressie der laatste jaren, de openbare financiën nog in bijzondere mate zorg vereischen. Buiten hetgeen op economisch-sociaal terrein en op het gebied der defensie onvermijdelijk is tot behoud en versterking van de Nederlandsche volkskracht, zullen vele op zichzelf gewenschte of nuttige maatregelen, waaronder die op het gebied van het onderwijs, dan ook eerst ter hand genomen kunnen worden, wanneer de inwendige positie van het budget voldoende zal zijn versterkt. De ver hooging der defensie-uitgaven zal enkele bij zondere financieele voorzieningen noodig ma ken. Naast de reeds genoemde voorzieningen stelt de regeering zich voor een regeling tot coördinatie van het goederenverkeer te land en te water tot stand te brengen, terwijl een herziening van de woningwet in voorbereiding is en een wettelijke regeling van de opleiding der onderwijzers zal worden aanhangig gemaakt. De toewijding, waarmee leger en vloot, zoomede de ambtenaren in burgerlijken dienst in het geheele koninkrijk, hun taak vervullen, stemt Mij tot erken telijkheid. In het komende zittingjaar zal weer veel arbeid en toewijding in hartelijke samenwerking van regeering en Staten-Generaal worden gevraagd. Met de innige bede, dat ons allen door den Almachtigen God de kracht en de wijsheid ge schonken worden, die Hij alleen geven kan, ver klaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend. DONDERDAG 23 SEPTEMBER A.S. 20 UUR ORGELCONCERT in de ST. JORISKERK (Hof) met medewerking van Werken van Bach, Handel, Franck, Reger, Debussy, Hendr. Andriessen. Programma's, tevens bewijs van toegang a 25 cent, uitsluitend ver krijgbaar aan het Kerkgebouw. Deuren open half acht. Twee sneltreinen in botsing op 15 kilometer afstands van Angoulême ANGOULEME, 21 September, (Ha- vas), De personentrein Angou lêmeParijs is vannacht ontspoord in het departement Charente. Het spoorwegongeluk heeft zich voorgedaan op 15 km vap het sta tion van Angoulême. Het waren twee sneltreinen, die er met elkan der in botsing kwamen. Beide trei nen waren op weg naar Parijs. De eerste kwam om 10 uur 07 's avonds uit Bordeaux te Angou lême aan en vertrok zes minuten later vandaar. De tweede vertrok om 10 uur 26 van Angoulême. Door onbekende oorzaak is dozo laatste trein tegen den eersten opgereden. Vijf wagens liepen dientengevolge uit de rails. Militairen uit Angou lême zijn op de plaats van het on geluk aangekomen. Tegen vier uur vanochtend waren zeven dooden en vijftig gewonden to betreuren. Men vreest, dat het aan tal dooden nog grooter zal zijn. De lijken der slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Wel staat vast, dat drie der om het leven gekomen pas sagiers tot dezelfde familie behoo- ren. ,Van de gewonden verkeert nie mand in levensgevaar. In den loop zijner nasporingen naar den Russischen vlie ger Lewanewski EDMONTON, 21 Sept. (Reuter). De Australische ontdekkingsreiziger Hubert Wilkins wordt sedert Zon dagavond vermist. Men vreest, dat zijn toestel verongelukt is. Hij be vond zich in Alaska om mede te helpen bij de nasporingen naar Lewanewski. Volgens een uit Alaska ontvan gen bericht zakte de radio van Wilkins, waarmede hij zoowel van de lucht uit als van het land af kan zenden, kort nadat hij Zondag had medegedeeld, dat hij ergens op de Mackenzie-delta aan land zou gaan, weg. Pooionderzoeker terecht Nader seint Reuter uit Alberta (Ed monton), dat de vrees voor het leven van sir Hubert Wilkins is verdwenen, nu men van hem een radiobericht heeft ontvangen, volgens hetwelk hij veilig gedaald zou zijn bij een meer in den uitersten Noord-Westhoek van Canada. AMOK-GEVAL FAKFAK, 21 September (Aneta-A.N. P.) Vernomen wordt, dat in een kampong zeven menschen zijn ver moord door een Papoea, die amok maakte. Het bestuur doet onderzoek. TRAANGASBOMMEN BIOSCOPEN IN NEW-YORK, 21 September (Havas).— Voor de derde maal zijn traangasbom- men in verscheidens bioscooptheaters te New-York geworpen. Eenige bezoe kers werden gewond. De politie schrijft deze aanslagen toe aan een geschil tus schen twee groepen cinema^erateursj EEN beschrijving van de plechtigheid van de ope ning der Staten Generaal en van den Koninklijken stoet die door de residentie trok vindt men op de eerste pa gina van het derde blad. De Kleine Entente voert te Genève besprekingen BOEDAPEST, 21 Sept. (Havas) De Hongaarsche pers hecht zeer groote be- teek<eni9 aan de besprekingen, die op het oogenblik door Kanya, den Hongaar- schcn minister van buitenlandsche zaken, te Genève worden gevoerd met buitenlandsche staatslieden, vooral met do ministers der Kleino Entente. De aanwezigheid van den Hongaarschen gezant te Boekarest, Bardossy, die ook de conferentie van Sinaia heeft bijge woond. wordt opgevat als een logische ontwikkeling der onderhandelingen ten gunste van militaire rechtgelijkheid en beter bescherming der Hongaarsche minderheden. Men gelooft echter niet, dat de besprekingen voor het einde der week een beslissende wending zullen kunnen nemen. Dientengevolge blijven de commentaren nog gereserveerd. Italië moet voor zijn deelneming aan den controledienst con crete voorstellen doen Reuter verneemt, dat de Britsche re geering als partij bij de overeenkomst van Nyon oprecht wen6cht de deur open te houden voor deelneming van Italië, indien dat land zich werkelijk bereid toont aan den patrouilledienst mede to werken. Men is overigens in Britsche kringen van meening, dat de Italiaansche eisch inzake gelijkheid geen verband met de kwestie houdt, omdat er tusschen Engeland en Frank rijk geen gelijkheid bestaat ten aan zien van het aandeel, waarvoor men in den patrouilledienst medewerkt. Wat de conferentie betreft: de gelijkheid be staat slechts hierin, dat alle leden ge lijkelijk besloten zijn een einde aan de zeerooverij te maken. Italië heeft niet getoond van den aanvang af dien wensch te koesteren en derhalve moet het naar Britsche meening concrete voorstellen doen om er de andere mo gendheden van te overtuigen, dat het bereid is aan den patrouilledienst deel te nemen. Candidaat voor een raads- zetel te Genève GENèVE, 21 Sept. (Havas). De Bel gische minister van buitenlandsche zaken, Spaak, heeft vanochtend van zijn rcgcering machtiging gekregen België candidaat te laten stellen voor den dooi de niet-herkiesbaarverklaring van Span je opengekomen raadszetel. De candidatuur van België zal worden voorgesteld door een zeker aantal sta ten-niet-lieden van den raad, met name de Noorsche en Oostzeestaten, de landen der Kleine Entente, de dominions en de Zuid-Amerikaansche staten. Onder deze omstandigheden laat een verkiezing van België geen twijfel. ZIJ, die zich met ingang: van 1 October1 a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. Matige tot zwakke Noord westelijke tot Zuidwcsteltjko of Zuidelijke wind, aanvankelijk licht tot half bewolkt, later toe nemende bewolking, weinig of geen regen, kouder dee nachts, iets warmer overdag. Hoogste barometerstand763-7 te Scilly. Laagsto barometerstand t 7452 te Karlsbad. NAJAAR IN DEN ROTSTUIN Vroeg in het voor laar genieten we reeds volop van onzen rotstuin. waar de tallooze zodenvorende en kruipen de plantjes met bloemen bedekt zijn, doch hoe verder in het Jaar. hoe min der de aanblik van den rotstuin ons bevredigt, om van den herlst nog maar niet eens te spreken. En toch is het tegenwoordig zoo on mogelijk niet meer om met het uitge breide sortiment rotsplantjes en dwerg heesters cr ook in het najaar cn zelfs in den winter een aantrekkelijk plekje van te maken Wat is er niet veel tc bereiken met de laagblijvende asters? Toeven lavendelblauwe Aster hybr. Lavandanaast de heldcrrosc Peter Pan" of de zuiver witte „Niobc". Ge durende de maand September slaan zü volop in bloei. Ook de Campanula's zijn uiterst geschikt om zomer cn herfst onzen rotstuin te sieren. Vanaf Juli tot diep in den herfst bloeit de Camp. carputica „White Star" met een weelde van witte klokles, ter wijl u»<? vanaf Juni reeds genieten van de donkerblauwe Camp. carp, turbi- nata „Blue Gem" cn de blauwviolcttc C. Portcnschlagiana. Op een zonnig plekje bloeit het Rot tenkruid Ncpcta Mussiniook nog lang door, terwijl hiernaast een enkele anjer zich ook nog zoo laat vertoont, b.v. de Dianthus semperflorens Furst Bismarck" met dieprose bloemen, en de kruipende Teunisbloem, Oenothera missouriensis met haar zwavelgele en kele bloemen. Onder de talrijke Sedums zijn ook vrij veel ate bloeiers te vinden, o.a. de 30 cM. hooge Scdum spcctabile „Brilliant" met karmijnroode bloemen, en de bruinroódc Sedutn telephium „Munstcad dark red" of voor de scha- domv Scdum spurium splcndcns met wijnroode bloemen. En natuurlijk mogen enkele toeven hei ook niet in den rotstuin ontbre ken. en dan zoeken we een paar late bloeiers, die we vinden in Calluna vulgaris „Camla variety" met dub bele rose bloemen, en Calluna John son's var. met lila-rose bloemen, ter wijl we voor een vochtig hoekle ons oog hebben laten vallen op enkele Gentianen, de helderblauwe G. septen- fida lagodechiana of de donkerblauwe G. sino-ornala. Het voorjaar blijft de glorietijd van den rotstuin. maar we kunnen er ze ker aan meewerken om ook den overi gen tijd van het jaar een alleszins goed geheel te verkrijgen, dat de aanblik waard is. Koopt bloemen en planten bij mij Hier is pracht om te roemen Het adres is: TEL. 1993 II KRUiSKAMP 10i« DE VLUCHT NAAR MAKASSAR EN RETOUR BATAVIA. 21 September (Aneta-A.N. P.) Het vliegtuig van de K.N.I.L.M., dat den tocht naar Makassar heeft ge maakt. is te 8.25 uur op het vliegveld Tjililitan teruggekeerd, na den tocht geheel volgens programma te hebben gemaakt,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1