Commandant veldleger dankt de troepen Moreel der Chineezen geenszins geschokt Couranten-reclame DE EEMLANDEG SPANNING IN BRUSSEL WELKOME GAST ,,BO VO" DL Geheimzinnige verdwijning Donderdag 23 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 73 JAPANS OPZET NIET GELUKT CRISIS TEEKENT ZICH AF OORLOGSACTIE IN ARAGON DE INCIDENTEN TE TUNIS DE DUIKBOOTOVERVAL TE BREST Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093- 1830 W eer ver wachting 7 uur 27 min. ARBEIDSCONFLICT BIJ CHRYSLER ORTIZ PRESIDENT VAN ARGENTINIË AMERSFOGMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei o maanden voor Amerstoort 1.95; per maand C.65; pei week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland .rancc pei posi per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN »an 14 regels 11.05 met inbegrip van een ocw^snummr gjkg rege| meer f 0.25 Liefdadigheids-advcrtentién voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De wil om zich inspanning en vermoeienis te getroosten en een goede geest, heerschende in alle onderdeelen, kwamen bij leger- oefeningen op bijzondere wijze tot uiting 's-GRAVENHAGE 23 September. - De commandant van het veldleger luite nant-generaal J. J. G. baron van Voorst tot Voorst heeft heden de volgende dag order doen verspreiden: „OFFICIEREN. ONDEROFFICIEREN, KORPORAALS EN SOLDATEN. lE oefeningen, gehouden onder mijne leiding in Gelderland en Overijssel zijn geëindigd. Zij waren bedoeld als een korte practische leerschool voor allen, die er aan deelnemen: commandanten, staven en troepen. Als zoodanig kunnen dergelijke, veelal ook zware oefeningen niet hoog genoeg wor den aangeslagen. Dat daarbij de wil van een ieder om zich inspanning en vermoeienis te getroosten en de goede geest, heerschende in alle onderdeelen, op bijzondere wijze tot uiting kwamen bewijst hoe het is gesteld met een der hoofdfactoren, waarmede de bruikbaarheid van het Nederlandsche veldleger sa menhangt: zijn moreele, zijn innerlijke waarde. Ook als zoodanig hebben de afgeloopen dagen van arbeid en samenwerking tot eenzelfde doel hun nut gehad. Dit doel, gij weet het allen, is het veldleger naar vermogen bekwaam te maken en geschikt te houden voor zijn taak. Ik breng u dank, dat gij allen van hoog tot laag ten volle daartoe hebt mede gewerkt. De belangstelling, welke de bevolking voor deze oefeningen had, het medeleven in hetgeen plaats vond, zij u een bewijs hoezeer volk en weermacht één zijn. Optredende onder de oogen van Hare Majesteit de Koningin en aangespoord door de belangstelling, welke de Prins der Nederlanden in uw midden loonde, hebt gij diep in uw gemoed kunnen gevoelen, wat het beteekent In de tegen woordige omstandigheden Nederlander te zijn en te kunnen worden geroepen den Nederlandschen bodem te verdedigen. Dit besef kunnen wij allen niet beter en niet met meer overtuiging tot uiting brengen, dan in den eenparigen uitroep, die ons uit het hart komt: „LEVE HARE MAJESTEIT ONZE GEËERBIEDIGDE KONINGIN Luitenant-Generaal J. J. G. baron van Voorst tot Voorst «iHieiimifimimimirnnnrnrrniniiii De luchtaanval op Nanking leidde niet tot algeheele verwoes ting van Nanking Kanton opnieuw uit de lucht bestookt SJANGHAI, 23 September. (Reuter.) Volgens een officieus Chineesch rap port. dat. naar wordt toegegeven, on volledig is. zijn bij den luchtaanval op Nanking gisteren 20 tot 30 Chineezen gedood of gewond. Het Chineesche agentschap Central News deelt mede. dat bij den Japan- schen luchtaanval zeventig huizen door evenveel bommen vernield zijn. Het ge bouw van de Kwomintang is door vijf bommen getroffen, zoodat een vleugel van het gebouw vernield is. Ofschoon de bommen op een dertig tal plaatsen zijn neer gekomen, wordt de aangerichte schade niet van groote beteekenis geacht terwijl ook betrek kelijk weinig menschcnlevens verloren gingen. Gisteren hebben slechts vijftien vliegtuigen deelgenomen aan den twee den aanval tegen half twee des mid dags. Zij lieten hun bommen van groote hoogte vallen wegens het vuur der Chineesche afweerkanonnen De Chi neesche regeering heeft medegedeeld dat gisteren zeven Japansche toestel len ziin neergeschoten, waarvan twee te Soetsjoe. Reuter meldt daarentegen, dat op drie plaatsen, waar de Japansche bommen brand hebben gesticht, dikke rookwol ken opstijgen. Aan den oever van de Jangtse zouden de barakken waarin duizenden vluchtelingen een schuil plaats hadden gezocht, getroffen zijn door zware bommen. Minstens honderd ongelukkigen zijn hier om het leven ge komen. In de stad zelf zijn de verliezen betrekkelijk gering, hoewel dertig plaat sen door twee tot vijf bommen getroffen zijn. Als de Japaneezen Nanking werke lijk hebben willen verwoesten, hebben zij hun doel nog lang niet bereikt. Minstens tien zware bommenwer pers, gesteund door gevechtsvliegtui gen, zijn vanochtend om half negen boven Kanton verschenen. Zij heb ben boven de Chineezenstad een aantal bommen laten vallen. Men vreest aldus Reuter dat op nieuw een groot aantal slachtoffers te betreuren is. Naar de ambassadeur der Vereenigde Staten te Nanking verklaart, is het mo reel der Chineezen te Nanking niet ge schokt tengevolge van de Japansche luchtaanvallen. Zij schijnen vastbeslo tener dan ooit vol te houden. Felle strijd om Pauting Reuter seint uit Peiping, dat een hevige strijd wordt gelevérd om het bezit van Pauting. Na de omsinge ling van den linkervleugel der Chi neesche troepen hebben de Japan sche troepen, gesteund door de zware artillerie, op de linie tusschen Matsjeng en de spoorlijn Tientsin— Poekau een aanval ondernomen De door wekenlange gevechten vermoei de Chineesche troepen kregen den schok van dezen aanval te door staan. doch te Nanking worden drie divisies vèrsche troepen in reserve gehouden. De Chineesche luchtafweerkanon- nen hebben tè Pauting tweè Japan sche vliegtuigen omlaaggehaald. Commissies voor het behoud van den vrede De „commissies voor het behoud van den vrede", die eenigen tijd geleden te Peiping en Tientsin zijn gevormd, heb ben zich gisteren vereenigd onder den naam: „Bond van de commissies voor het behoud van den vrëdè te Peiping en Tientsin". De bond hèeft een manifest Het Chineesch-Japansch conflict. Wat er overbleef van een der dorpen in de onmiddellijke omgeving van Sjanghai na eenige dagen van feilen strijd tusschen Chineesche en Japansche troepen. De socialisten confereeren over den politieken toestand Van Zeeland's heengaan punt van discussie BRUSSEL, 23 Sept. (Belga.) Na onder elkaar den politieken toestand te hebben besproken, hebben de zes socialistische ministers gisteren een onderhoud gehad met Van Zeeland. De premier had eveneens een on derhoud met Spaak, die uit Genève teruggekeerd is en die door den ko ning is ontvangen. Tijdens deze besprekingen heb ben de ministers zich meer in het bijzonder bezig gehouden met de ten uitvoerlegging van het regeerings- programma. De Soir schrijft in dit verband, dat er reden is te vermoeden, dat de on zekerheid over het al of niet aanblij ven van Van Zeeland de voornaam ste zorg is geworden, niet alleen in uitgebreide politieke kringen, maar ook in het kabinet en dat deze kwes tie met die van het regeeringspro- gramma onderwerp is geweest van de besprekingen tusschen Van Zee land en de socialistische ministers. Ook de Christelijk-democratische afge vaardigden hebben bij Van Zeeland in lichtingen ingewonnen over de voortzet ting van het werk der regeering. Zij hebben op wijziging van het programma t.a.v. enkele punten van niet te groote beteekenis aangedrongen. Vandervelde heeft volgens de Peuple verklaard, dat een kabinetshervorming, indieri zij noo- dig is, zich tot een minimum moet be perken, in het hijzonder wat Van Zee land betreft. Zelfs als men een beroep doet op gezondheidsredenen, zou zijn vertrek door Rexisten en andere fascis- tisch-getinten als een overwinning wor den uitgelegd. Zeker, aldus Vandervelde, indien Van Zeeland het kabinet zou moe ten verlaten, zou de socialistische partij den moreelen plicht hebben de leiding der regeering op te eischen. Het is noo- dig, dat de regeering-Van Zeeland met zoo weinig mogelijk wijzigingen blijft bestaan. Iemand, die de besprekingen van gis teren heeft bijgewoond, verklaarde: Wij willen zien, waar wij aan toe zijn. De persoon van den eersten minister is niet in het geding geweest. Minister Dc Man zal heden door den koning worden ontvangen. Ook zal'het bureau van den algemee- nen raad der socialistische partij heden met de socialistische ministers bijeenko men ter bespreking van den -toestand. Spaak heeft zijn vertrek naar Genève uitgesteld. Men beeft te verstaan gegeven, al dus meldt Havas nader uit Brussel, dat er geen sprake is van een kabi netscrisis en ook niet van een wijzi ging der regeering. Wellicht zal Van Zeeland een of twee maanden verlof nemen, gedurende welken tijd De Man zijn plaats zou innemen. Men Minister de Man verwacht in ieder geval, dat men de volgende week zekerheid zal hebben. Regeeringstroepen veroveren een aantal dorpen VALENCIA, 23 September. (Havas). Het ministerie van landsverdediging meldt in een officieel communiqué, dat de regeeringstroepen in Aragon eenige dorpen hebben veroverd. Dc dorpen Es- caur en Arguisal zijn eveneens bezet. In den oostelijken sector van het Noordelijk front oefenen de rechtschen een krachtigen druk uit in het gebied van Ortiguera en ten Zuiden van San Pedro. De aanval der rechtschen bij Llanaro werd met zware verliezen voor hen afgeslagen. In Leon hebben de re geeringstroepen eenige hoogten bezet. Aan het Zuidelijk front hebben de regeeringstroepen zich na een hevig ge vecht bij Granja de Terre Hermosa moe ten terugtrekken wegens een hevig spervuur der rechtsche artillerie. gepubliceerd, waarin gezegd wordt, dat het systeem van handhaving van den vrede te Peiping en Tientsin tot de om liggende districten zal worden uitge breid en verder, dat de bond samen werkt met de autonome regeering van Oost-Hopei. Een Fransche stap te Rome PARIJS, 23 Sept. (Havas) Uit gc zaghebbénde bron wordt vernomen, dat Blondel, de Fransche zaakgelastigde te Rome, gistermiddag een stap heeft on dernomen bij den politieken directeur van het Palazzo Chigi ter zake van het incident, dat cadetten en zeelieden der Ilaliaansehe opleidingsschepen Vespuc ci en Colombo te Tunis hebben veroor zaakt. BORDEAUX, 23 September (Havas). Commandant Troncoso is vannacht per trein van Bavonne naar Bordeaux ver trokken, waar hij om 4 uur 50 is aange komen. Hij werd overgebracht naar het com missariaat op het station in afwachting van den trein, waarmede hij de reis naar Brest zou voortzetten. Hij was ver gezeld van een officier der gendarmerie en twee beambten van de speciale po litie te Hendave. Ook C.haix, .Orandin Satrustegui en Las Heras zijn naar Brest op transport gesteld. ZIJ, die zich met ingang van 1 October a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschonende num mers gratis. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR Met spanning wacht Duitsch- land op de komst van Mussolini Berlijn wordt één zee van vlaggen BERLIJN, 23 Sept. (D.N.B.) Naar aanleiding van liet bezoek van Musso lini heeft de rijksregeering een wet goedgekeurd, die bepaalt, dat de 25ste September voor Münohcn en de 28ste September voor Berlijn feestdagen zijn. Het loon moet op die dagen den werk nemers worden uitbetaald. Een verorde ning van Hitier bepaalt, dat de open bare gebouwen in liet geheele rijk van 25 tot 29 Sept. vlaggen: naast de Duit- sche kan do Ilaliaansehe vlag geheschen worden. Minister Goebbels heeft een oproep tot de Berlijnsche bevolking gericht, waarin hij zegt, dat ieder er van over tuigd is, dat de duce te Berlijn met een golf van gcc.stdrift zal worden ontvan gen en omringd zal zijn door de liefde en de genegenheid van het geheele volk. Van 27 tot en met 29 Sept. moet Berlijn één vlaggenzce zijn. De vlaggen van het fascistische Italic zullen naast die van het derde rijk wapperen. Het hoogte punt der feestdagen zal worden ge vormd door de demonstratie op het Mei veld en in het Olympisch stadion op 28 September, waarbij Mussolini en Hitier het woord zullen nemen. Op order van den rijkskanselier blijven op dien dag alle bedrijven te Berlijn gesloten, be halve die, welke in de eerste behoeften moeten voorzien. In een 'eidencl woord voor het num mer, dat de Leipziger Illustricrto Zei- tung aan het aanstaande bezoek van Mussolini wijdt, schrijft de rijksminis ter van buitcnlandsche zaken, Von Neu- rath, onder meer, dat men in geheel Duitschland met vreugde kennis heeft genomen van het besluit van den Ita liaanschen regeeringschef. Er wordt aldus de minister nog steeds veel gesproken over begrip voor de belangen van anderen en over solidariteit, doch op het beslissende oogenblik bemerken wij daar weinig van Met des te meer ge noegen verwacht ik de komst van een man, die evenals de Duitsche politiek inziet, dat een gezond cn beveiligd Euro- peesch gemeenschapsleven slechts kan berusten op den natuurlijken grondslac der werkelijkheid en op de vrijmoedige erkenning van de belangen en behoeften van alle beschaafde staten. De histori sche on in Duitschland niet vergeten verdienste van den duce is, dat hij als eerste Europeesche staatsman van een groote mogendheid het ongeluk van de politiek van Versailles heeft doorzien Mot ruimen blik heeft hij zeer spoedic ingezien, dat rechtsgelijkheid voor Duitschland niemand kon benadeelen doch juist een Furopeescho noodzake lijkheid was. Men moet in Europa ein delijk beseffen. dat het heretol van eon vreedzaam Europa nooit kan geschie den, als het tegon Duitschland of Italië gericht is, maar dat de DuitschIta- liaansche vriendschap een dor belang rijkste bouwsteenen van dat herstel moet zijn. ZESTAL DOODEN BIJ TREINBOTSING BOEKAREST, 23 September (Havas) Door onbekende oorzaag heeft zich nabij Cloej (Transsylvanio) .en trein botsing voorgedaan, waarbij zes perso nen gedood en ongeveer tiertig gewond werden. Meest zwakke wind uit uit- eenloopende richtingen, nevelig tot licht bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand767.1 te Groningen. Laagsta barometerstand745.8 te Isafjord. Russisch oud-generaal te Parijs sinds gisteravond zoek Affaire-Koetjepof schijnt zich te herhalen PARIJS, 23 September (Ha vas). De vrienden van ge neraal Miller, den opvolger van generaal Koetjepof als president van de vereeniging van Russische oud-strijders, die woonachtig was in de Rue Jean Baptiste Clément Illbis te Boulogne, hebben het com missariaat van politie aan de Porte Dauphine medegedeeld, dat generaal Miller sinds gis teravond uit zijn woning is verdwenen. (Zie verder Laatste Berichten pagina 3, tweede blad). DETROIT, 23 September. De Uni ted Automobile Workers of America heeft, volgens een mededecling van deze organisatie, bij de Chrysler Corpo ration het verzoek ingediend den 50.000 arbeiders dezer maatschappij een loons- verhooging te verlecncn van tien dol larcents per uur. BUENOS AIRES, 23 September. De Woensdagavond uit het grootste deel der veertien provincies des lands ont vangen verkiezingsuitslagen toonen aan, dat de verkiezing van den vroege re n minister van financiën, Roberto M. Ortiz, als president van de republiek Argentinië verzekerd is. Hij wordt hier mede de opvolger van Augustin T>. Jus- to, wiens ambtsperiode van zes jaar op 20 Februari 1938 afloopt. Concentreer op het krachtigste recla ne-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1