f Pauting in handen der Japanneezen RINTEL TEGEN COMMERCIEEL PESSIMISME Toenadering DE EEMLANDEU Men hoede zich voor berusting De stad viel pas na feilen strijd Ned. Handels hoogeschool De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME Vrijdag 24 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 74 In de structureele veranderingen, welke zich in de economie voltrekken, zie men geen ernstige bedreiging voor de toekomst van den wereldhandel Chineesche mitrailleurschutters boden hevigen weerstand Dit nummer bestaat uit 3 bladen BERICHT Varkensmarkt 13-15 Tel. 582 7 uur 24 min. AMERSFOORTSOH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand C.65; pei 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) 1 0.15. Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een i,ew.,snummr ejkc rCgej mecr f 0^5 Liefdadigheids-advertentien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Dr. F. H. Fentener van Vlis- singen spreekt op den Rot- terdamschen haven dag Strijd voor betere toekomst blijft noodig ROTTERDAM, 24 Sapt, Op den Botterdamschen havendag, welke heden hier ter stede is gehouden, heeft dr. F. H. Fentener van Vlissin- gen in do Engelsche taal een rede gehouden over „De vooruitzichten van den wereldhandel". Wie aldus spr. een lans wil bre ken voor betere internationale economi sche betrekkingen, voor een intensieve re «ronrlcrprinill tusSrhep rle volkeren Dr. F. H. Fentener van Vlissingen een vrijere beweging van menschen en kapitalen in onze wereldhuishouding, moet in het algemeen beginnen met aan te toonen, dat een dergelijke uitbreidiug het welvaartspeil der menschheid zou verhoogen en hun vreedzame samenwer king zou bevorderen. Voor een audito rium, samengesteld als het hier aan wezige. zóu zulks slechts beteekenen het intrappen van een open deur. Wie woont en werkt in groote havensteden of aan internationale verkeerswegen, is van huis uit doordrongen van de groote be- teekenis van een intensieven en goed functioneerenden wereldhandel. In het belang van de geheele menschheid is het wenschelijk. dat de volkeren hun onderlinge economische betrekkingen verbeteren en intensiveeren door het be vorderen van een vrijeren en meer ra- tioneelen ruil van goederen en diensten. Dat er in dit opzicht heel wat te verbe teren valt op het gebied der doelmatige inrichting der verschillende volkshuis houdingen moge grif worden toegegeven. De hoogst gebrekkige samenwerking tus schen die volkshuishoudingen is wel het meest debet aan dezen voor het men- schelijk vernuft werkelijk beschamen- den toestand. Het bedenkelijke is echter, dat mpn, hoewel het blijkbaar eens zijn de over de dringende noodzakelijkheid van de verbeteringen in dit opzicht noo dig. men in de practijk slechts hier en daar iets tastbaars in de goede richting kan verwezenlijken. In de eerste plaats heeft dit ingang tot moedeloosheid en defaitisme gegeven, in de tweede plaats zijn tijden zooals wij thans doormaken hijzonder geschikt om de theorie ingang te doen vinden, dat een gedeelte van den wereldhandel niet langer onmisbaar is. Iemand die voor de gerechte zaak van de uitbreiding van den wereld handel in het strijdperk wil treden moge desnoods pessimistisch zijn ten aanzien van dnaaste toekomst van dezen wereldhandel, hij zal echter optimistisch moeten zijn ten opzich te van zijn uiteindelijke toekomst. De economische geschiedenis leert ons dat perioden van meer liberalistische of meer autarkische handelspolitiek elkaar steeds hebben opgevolgd en dat zij 1e hausse en baisse heweging van de eco- lomische conjunctuur vrijwel getrouw hebben gevolgd. Tndien ook hier de ge schiedenis zich herhaalt, behoeft het slechte heden een hetere toekomst vol strekt niet uit te sluiten. Van meer gewicht is de vraag of de wederzijdsche afhankelijkheid der volkeren, welke het natuurlijk ge volg is van een ver doorgevoerde in ternationale arbeidsverdeling niet hoe langer hoe meer als een druk kende last zal worden ondervonden, waaraan men tot eiken prijs wil ont komen. Zoo lang echter de drang naar materieele welvaart de belang rijkste prikkel vormt voor het pro ductievermogen en de scheppings kracht van den mensch lijkt het on waarschijnlijk en onlogisch, dat een economisch stelsel zou kunnen stand houden, dat de belooning voor ge presteerde arbeid ver onder het mo gelijk bereikbare maximum moet doen blijven. De conclusie, dat de vervanging van natuurlijke door synthetische produc ten tot een belangrijke vermindering van den wereldhandel moet leiden, mag niet zonder meer worden getrokken, om dat het synthetische product vaak ge heel nieuwe afzetgebieden opent en nieuwe consumptiemogelijkheden cre- eert. Spr. komt dan tot de vraag of de fun- damenteele veranderingen, welke zich in de economische structuur der wereld huishouding schijnen te voltrekken, tot een inkrimping van den wereldhandel zullen voeren, d.w.z. het economisch nut van dien wereldhandel verminde ren. Het streven naar agrarische autarkie schijnt tenslotte de grootste bedreiging voor de wereldhandel te vormen, doch de vermeerdering van de kosten, welke dit voor den verbruiker medebrengt, kan echter niet nalaten op den duur sterke reacties te weeg te brengen. Resumeerende concludeerde de heer Fentener van Vlissin gen, dat er geen grond bestaat om in de structureele verande ringen, welke zich in de eco nomie voltrekken, een ernsti ge bedreiging voor de toe komst van den wereldhandel te zien. De spreker toonde vervolgens aan, dat de statistische cijfers betreffende de in- en uitvoer, die een tijdlang de pessi misten in het gelijk schenen te stellen, hen in den laatsten tijd in den steek hebben gelaten. Er bestaat zegt spr. inderdaad geen reden om pessimistisch te zijn aangaande de uiteindelijke toe komst van den wereldhandel. Bevredigend is de tegenwoordige toe stand echter geenszins. Het verschiet, dat zich voor ons opent, staat nog niet in het teeken van „Meeresstille und glückliche fahrt". Integendeel, zoover het oog reikt zien wij niets dan onrust, onzekerheid, ontredderde internationale economische betrekkingen, gevaarlijke politieke spanningen en ondanks de zoo in de mode gekomen „planwirtschaft" een chaos van tegen elkaar botsende economische stelsels. Wij kunnen in den te^enwoordigen toestand niet berusten en moeten blijven strijden voor een betere toekomst. De in zet waarom het gaat is wereldvrede en wereldwelvaart Vanmorgen te half twaalf zijn de ge- noodigden bij den Rotterdamschèn ha vendag in de Doelen namens het de partement Rotterdam van de Nederland- sche Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de stichting Havenbelangen door den heer C. van Stolk met een toe spraak begroet Vervolgens heeft spr. de buitenland- sche gasten in hun eigen taal welkom geheeten. De uitbreiding der Engelsche vloot. De nieuwe Britsche onderzeeër „Steriet" is te Chatham te water gelaten door de echt genoot e van vice-admiraal Talbot. Het schip in zijn element. Ook Confucius' geboorteplaats door vliegtuigen be stookt Amerika ontstemd over de bombardementen TOKIO, 24 September (Domei) De Japansche troepen zijn van ochtend om 9 uur 45 Pauting bin nengetrokken. De strijd duurde gisteren den geheelen dag ten Noorden en Westen van Pauting en was bijzonder hevig in de na bijheid van het spoorwegstation, waar de Chineesche mitrailleur- schutters hevigen weerstand bo den. Na een sterke voorbereiding door de artillerie drong het Ja pansche centrum door in de in puin geschoten Chineesche verde digingswerken en de Japansche rechtervleugel rukte snel uit Mat- sjang op, waar het kleine Chi neesche garnizoen werd geïso leerd. (Pauting ligt aan de spoorlijn Pei- pingHankau, ongeveer 150 K.M. ten Een kaartje van het gevechtsterrein in China. De dikke zwarte lijnen geven de fronten aan. de pijltjes de richting van den Japanschen opmarsch. Zooals men weet, is Pauting thans in handen der Japanneezen gevallen Z. van eerstgenoemde 6tad en vormt het belangrijkste punt van de Chineesche verdedigingslinie ten Z. van Tientsin en Peiping). Een van de plaatsen, welke bij de dozijnen Japansche luchtaanvallen der laatste dagen door de vliegtuigen be zocht zijn, is Tsjoefoe, de geboorteplaats van Confucius. De aanval op Kiangjin heeft een uur geduurd; een Chineesch oorlogsschip zou ernstige schade heb ben opgeloopen. Aan het front bij Sjanghai wordt de Japansche opmarsch vertraagd door den regen en den krachtigen Chinee- 6chen tegenstand. De krijgsverrichtin gen in het Noorden zouden zeer be moeilijkt worden door den regen en den was der rivieren. Aan beide zijden van het front staan de loopgraven onder water. Havas seint nog uit Sjanghai, dat de Chineesche troepen op den weg van Sjanghai naar Tatsjang tien km zijn opgerukt en het dorp Kongkatsje heb ben heroverd. De versterkte linie der Chineezen is ondanks de talrijke Ja pansche aanvallen op geen enkele plaats aangetast. De New York Times schrijft in ver band met de Japansche luchtaanvallen in China, dat de Japansche politiek in China, wel verre van de anti-Japansche activiteit te vernietigen, gerechtvaar digden haat doet opkomen, welke er toe bestemd is iedere Japansche verove ring te overleven. Iedere bom, welke op Kanton of Nanking valt, verwoest een weinig van hetgeen is overgebleven van de vriendschap en de bewondering in de Westersche wereld voor de te genwoordige leiders van Japan. De zegsman van het Japansche minis terie van buitenlandsche zaken heeft inzake de Amerikaansche nota betref fende het bombardement van Nanking medegedeeld, dat het Japansche ant woord in overeenstemming zal zijn met de principieelc houding van Japan om non-combattanten en burgers van een derde mogendheid te sparen. De Japan sche vliegers hebben uitdrukkelijk op dracht gekregen het bombardement zooveel mogelijk te beperken tot de Chi neesche stellingen. De maritieme commissie te Washing ton heeft bepaald, dat officieren en le den van de bemanning van de regee- ringsschepen, die de oorlogszones in het Verre Oosten en Spanje binnenva ren, uitkeeringen van 50 dollars in con tanten moeten ontvangen. Uit gezaghebbende bron wordt verno men, dat de Vereenigde Staten en an dere groote mogendheden, die het ne- genmoeendhedenverdrae hebben onder teekend. de laatste dagen inlichtingen uitwisselen betreffende hun activiteit in verband met het Japansch—Chinee sche geschil. Geen enkele reeecring heeft echter tot dusverre in eenig op zicht een beroep op het verdrag ge daan. Sovjet-Russisch crediei aan China Alle bladen te Tokio wijzen op het belang van een uit Tientsin uit Prof. Dr. P. Geyl buiten gewoon hoogleeraar ROTTERDAM, 24 September. Tot buitengewoon hoogleeraar in de aleg- meeno geschiedenis van den nieuwsten tijd aan de Nederlandsche handels-hoo- geschool is benoemd prof. dr. P. Geyl, hoogleeraar te Utrecht. LONDEN, 24 September. (Reu ter). In het feit, dat Italië be sprekingen met Frankrijk meende te moeten aanknoopen, ziet men hier de verheugende aanwijzing, dat Rome bereid is tot verbete ring van zijn betrekkingen met de democratische mogendheden. Men hoopt in Britsche kringen, dat nieuwe onderhandelingen over het vraagstuk van de terugtrek king der vrijwilligers in Spanje niet op zich zullen laten wachten. Welke ook de beweegredenen voor de plotselinge verandering in de Italiaan- sche houding mogen zijn, zoowel in Fransche als in Britsche kringen te Londen is men er van overtuigd, dat men deze gelegenheid tot het tot stand brengen van een ontspanning niet moet laten voorbijgaan. Eén der voorwaarden van Mussolini voor de hervatting van de samenwerking met den Volkenbond is de erkenning van de verovering van Abessynië. Frankrijk en Engeland hebben bij de regeling van het Abessijnsche statuut belang. Door e«n erkenning de jure zou den bijvoorbeeld de plaatselijke betrek kingen. in verband met het bestuur «Ier aangrenzende Britsche gebieden, ge makkelijker geregeld kunnen worden. Bij de Fransch-Italiaansche onderhan delingen daarentegen kan van erken ning geen sprake zijn. voordat de be trekkingen tusschen Italië en de demo cratische landen op den stevigen grond slag van een grooter vertrouwen geves tigd zijn Nader seint Reuter, dat de bespre kingen tusschen Delbos en Scoppa te Londen groote belangstelling hebben gewekt. Men ziet hierin het begin ling gewekt. Men ziet hierin het begin van een ontspanning tusschen Frank rijk en Italië die, hoewel nog beperkt tot beginselverklaringen, de betrekkin- een tusschen Rome en Parijs op een soortgelijk plan zou plaatsen als de betrekkingen, die op het oogenblik tus schen Rome en Londen bestaan, zoo lang de besprekingen, die Lord Perth met Ciano zal voeren, nog niet tot re sultaat hebben gehad, dat de toezeg gingen van Italië in daden zijn omge zet. In sommige politieke kringen wijst men erop, van hoeveel belang het voor Mussolini Is. in Duitschland te komen, niet als het hoofd van een in diploma tiek opzicht alleenstaanden staat, doch als dat van een land, dat vrijelijk oude vriendschappen tot nieuw leven kan wekken of jongere vriendschapsbanden kan verstevigen. VEROORDEELD TOT DRIE JAAR Wegens den aanslag op den spoorwegtunnel te Cerbère CERET, 24 Sept. (Havas.). De Itali aan Cantelli, alias Gardella, die op 31 Mei werd gearresteerd, toen hij een bom wilde plaatsen in den spoorweg tunnel te Cerbère, is tot drie jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Twee mede plichtigen zijn bij verstek veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en 3.000 francs boete. Japansche bron ontvangen bericht, volgens hetwelk de Sovjet-Russische regeering een crediet zou hebben geopend van honderd millioen roe bel voor de regeering van Nanking voor den aankoop van munitie, vliegtuigen en tanks. Bovendien zouden vliegtuigbestuurders en des kundigen naar China worden gezon den. Een opperofficier van het roo- de leger zou zich naar Nanking be geven als militair instructeur, ter wijl de Komintern een invloedrijk lid zou afvaardigen naar den raad voor buitenlandsche politiek te Nan king. ZIJ, die zich met ingang van 1 Octobei- a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. WEATHERPROOF Aj u 0$??v o o A cj op andere pagina's STADSNIEUWS Rondweg bezuiden Amersfoort (Tweede Blad, pag. 1) Kamertjeszonden door den burgemees ter verboden. (Tweede Blad, pag. 1) Overtreding van de Ioterijwet. (Tweede Blad, pag. 1) Lode van Gent houdt een lezing over Vlaamsche humor. (Tweede Blad, pag. 1) BINNENLAND Veranderingen bij de weermacht. (Derde Blad, pag. 1) SPORT Wielerwedstrijden in het stadion te Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 2) Weerverwachting Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen, tijdelijk toenemende bewolking in het Westen. Meest zwakke wind uit Zuidelijke riphtingen, neve lig tot licht bewolkt in het Oosten. Weinig of geen regen, weinig verandering in tempe ratuur. Hoogste barometerstand768.4 te Hannover. Laagste barometerstand 737.9 te Seydisfjord. Op PRINS TSJITSJIBOE IN CANADA OTTAWA, 24 September. (Havas). Prins Tsjits-jiboe, de broeder van den keizer van Japan, is na een rondreis van vijf maanden door Europa aan boord van de Empress of Britain te Quebec aangekomen.»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1