AMERSFGGRTSCH DAGBLAD ONTMOETING VAN II SEIZOEN OPENING II twee dictators Gebrs. VALEWINK 4000 Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDEU MUSSOLINI in München „SEMIRAMIS" IN NOOD Na den duikbooto verval te Brest Prins Bernhard naar Parijs Voor Bleyle Kleeding DANKBETUIGINGEN Zaterdag 25 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 75 ENGELAND HEEFT BELANGEN IN SPANJE LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Dit nummer bestaat uit 4 bladen BERICHT op andere pagina's Op 7 uur 22 min. VOELT U VOOR PAARDEN? UW BEZOEK GAARNE TEGEMOETZIENDE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand C.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 (POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een ocwijsnummr 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Duce verwelkomd door den Führer „Belangrijke dagen voor de wereldpolitiek" MUNCHEN, 25 Sept. (D.N.B.) De extra-trein, waarmede Beni to Mussolini de reis uit Rome heeft gemaakt, is vanochtend om 11 uur het hoofdstation van Mün chen binnengereden. De Führer van het nationaal- socialistische Duitschland, Adolf Hitler, heeft, omgeven door de kopstukken der N.S.D.A.P., zijn gast verwelkomd. Hiermede hebben, aldus het Duitsche nieuwsbureau, belangrij ke dagen voor de wereldpolitiek een aanvang genomen. Om zeven uur vanochtend was do trein te Innsbruck aangekomen, ■waar de duce werd begroet door staatssecretaris Skubl, namens bondskanselier dr, Schuschnigg en de Oostenrijksche regeering, Om 7 uur 20 vertrok de bijzondere trein. Om 8 uur 25 kwam Mussolini te Kiefersfelden aan de Duitsch-Oosten- rijksche grens, in de buurt van Kuf- 6tein gelegen, aan. De duce werd aldaar zeer harte lijk begroet door Rudolf Hess, den plaatsvervanger van den Führer. Beiden zetten daarop gemeenschap pelijk de reis voort naar München. Uiterst strenge bewaking Een bijzondere berichtgever van Havas meldt uit München, dat een schildwacht met geladen geweer op post is gezet op elke vijftig meter van de spoorlijn, welke de trein van Mussolini Zaterdag zal volgen, wan neer deze zich van München naar Berlijn begeeft. Deze buitengewone veiligheidsdienst is Vrijdagmiddag ingesteld en de bewaking zal den ge- heelen nacht duren. Leden van den arbeidsdienst en van de S.S. zullen zorg dragen voor de verbinding tus- schen de schildwachten. De kleine brug wordt door tientallen man schappen bewaakt en bij den ingang van den tunnel nabij Erlangen schijnt een geheel bataljon te zijn ge mobiliseerd. Zegetocht door München De tocht van Mussolini en Adolf Hitler van het hoofdstation naar het Prinz Karl-paleis via de Marienplatz en langs de Feldherrenhalle, was een zegetocht. De bevolking van München stond dicht opeengepakt langs de beide zij den van den rijk versierden weg, welken de stoet volgde en juichte de beide staatslieden enthousiast toe. De duce zal tijdens zijn verblijf te München zijn intrek nemen in het Prins Karl-paleis. Voor het paleis bevond zich de mi nister-president van Beieren, Sie- bert, die Mussolini begroette. Mussolini over de be- teekenis van het bezoek De Frankische Tageszeitung publiceert vandaag een interview, dat Mussolini, voor zijn vertrek uit Rome, heeft toege staan aan den vertegenwoordiger van de Frankische Tageszeitung. Mussolini ver klaarde o.m.: Mijn bezoek is een nadrukkelijke de monstratie van de gemeenschappelijke politiek van een sterken vrede. Wij wenschen, dat dit bezoek zal worden gewaardeerd als een symbool voor het feit, dat de groote mogendheden, Duitschland en Italië, een opvatting over de organisatie van een duurzamen vrede hebben, welke geen compromis sen kent, van een vrede, welke aan het groote fatsoenlijke deel der menschheid veroorlooft in veilige rust te werken en te produceeren zonder vrees behoeven te koesteren, dat niet alleen het resul taat van den arbeid, doch-ook de grond slagen van ieder bestaan onverwacht door onverantwoordèlijke en misdadige elementen kunnen worden vernietigd. Duitschland en Italië zullen nimmer de speelbal worden van een georgani seerd piratendom. Mij nbezoek in Duitschland is een zichtbaar teeken voor de hartelijke vriendschap tusschen twee groote cul tuurvolken, die elkander onvoorwaarde lijk vertrouwen. Hitler-eere-korporaal der fascistische militie Mussolini heeft den Führer en rijks kanselier van het Duit6che rijk be noemd tot eere-korporaal der fascisti sche militie. Mussolini heeft Hitier daarmede de hoogste waardigheid en eer verleend, welke de fascistische be weging heeft te verleenen. Een Nederlandsch tankschip zendt noodseinen uit, die te Havanna zijn gehoord HAVANNA, 24 Sept. Het radiostation van de marine heeft noodseinen opgevangen van het Nederlajidsch tank schip Semiramis, dat als posi tie opgaf 160 mijl ten Zuid- Westen van Tampa. De marine-autoriteiten waar schuwden de kustwacht van Florida, welke onmiddellijk een vaartuig ter hulpverlee ning uitzond. De Semiramis deelde mede op verschillende plaatsen wa ter te maken. De Semiramis is een tankschip met een inhoud van 5792 bruto ton, behoo- rende tot de vloot van dc Nederlandsch- Indische tankstoombootmaatschappij te 's-Gravenhage, dat in 1921 werd ge bouwd op de vverf van de South Wes tern Shipbuilding Company te San Pedro. Contact met de rechtsche autoriteiten Ijzererts uit de mijnen van Bilbao BORDEAUX, 25 Sept. (Havas). De commandant van de Spaansche duik boot C2 en éón der officieren, die als gijzelaars waren weggevoerd na den aanslag op het schip, zijn in vrijheid ge steld. Zij worden evenwel nog bewaakt. Waarschijnlijk zullen zij alleen als ge tuigen worden gehoord. Volgens een bericht uit Bayonno aan de Petite Gironde is Troncoso, die bij den overval op do duikboot een voor name rol speelde, bij besluit van Fran co afgezet als militair commandant van het grensdistrict van dc Bidassoa en als militair gouverneur van Irun, hetgeen door zekere rechtsche Spaansche krin gen echter wordt ontkend; Franco, zoo zeggen zij, zal pas een besluit nemen, als de te Brest geopende instructie nauwkeurige aanwijzingen zal hebben gegeven. Naar Reuter verneemt, zal de Brit- sche regeering waarschijnlijk binnen kort een nota aan Franco zenden be treffende de Britsche belangen in het door Franco bezette gedeelte van Span je. Men laat echter uitkomen, dat het toelaten van consulaire vertegenwoor digers van Franco gelijk zou staan met het erkennen der rechtsche autoriteiten. Daartegenover staat, dat de wettige handel tusschen Engeland en het recht sche Spanje belangrijk genoeg is om een uitwisseling van handelsvertegenwoor digers mogelijk te maken. Naar men verklaart, ontvangt Engeland thans ge regeld ladingen ijzererts uit de mijnen van Bilbao. Uit Saint Jean de Luz meldt Havas, dat Sangroniz, de leider van het diplo matieke kabinet van generaal Franco, gisteravond een langdurig onderhoud heeft gehad met de ambassadeurs van Frankrijk en Groot-Brittannië. Men kon niets te weten komen met betrekking tot het onderwerp der besprekingen, doch Sangroniz scheen na afloop zeer tevreden. Fascistische organisatie te Madrid ontdekt Havas meldt uit Madrid, dat de spe ciale diensten van het ministerie van oorlog 160 personen hebben gearres teerd, die behoorden tot een buitenge woon belangrijke fascistische organisa tie. die verscheidene diensten omvatte, welke zich bezig hielden met spionnage en de vorming van gemilitariseerde co lonnes, die in actie zouden komen, zoo dra de rechtsche troepen Madrid zou den zijn binnengerukt. Eén dezer orga nisaties, „witte phalanx" genaamd, stond onder leiding van twee personen, die in de ambassades waren gevlucht, met name in de Chileensche ambassade, waar volgens verklaringen der beschul digden, de generale staf zetelde. In een gisteravond gepubliceerd re- geerings-communiqué wordt nog mede gedeeld, dat zich onder de door de con tra-spionnagediensten van het ministe rie van oorlog gearresteerde personen Manuel Asencio Suria bevindt, die van Chileensche nationaliteit is en één der belangrijkste leiders van deze organisa tie is. Hij wordt ervan beschuldigd in zijn bezit te hebben gehad een platte grond van Brunete, waarop de ligging der troepen in dien sector stond aan geteekend, alsmede inlichtingen over een der belangrijkste divisies van het centrale front en een aanteekening over dc ontruiming van de hospitalen van Guadalajara. Eén der andere leiders der organisatie, die nog niet gearres teerd is, is een lid van het personeel der Argentijnsche ambassade, Aragay. Een ander lid van het personeel dezer am bassade is eveneens bij deze zaak be trokken. Volgens verklaringen van een der bij het complot betrokkenen zouden te Ma drid 17 bandera's (vendels) bestaan, elk 300 man tellende, die weer onderver deeld waren. Men verzekert, dat tot do gearresteerden personen behooren, die zich hebben laten naturalisecren tot on derdaan van Chili, Argentinië en Pa nama. Sagunta gebombardeerd Havas meldt uit Valencia, dat Vrij dagavond om tien uur twee vliegtuigen der rechtschen Sagunta hebben gebom bardeerd. Men weet nog niet hoe groot dc schade is en hoeveel slachtoffers er zijn. Muiterij aan boord van Spaansch schip Vrijdagavond om tien uur is de be manning van hert Spaansche stoomschip Cabo Trei Forcas, dat bij kaap Pibede ten anker lag, volgens Havas aan het muiten geslagen. Twee officieren zijn gearresteerd wegens sympathieën met de rechtschen. 's-GRAVENHAGE, 25 September, Prins Bernhard is heden naar Pa rijs vertrokken voor een bezoek aan de wereldtentoonstelling. PASSAGIERS VERZEKERD De grootste walvischvaorder ter wereld, de „Unitas" uit Bremen, is voor zijn proefvaart vertrokken. Het schip kan 30.000 ton traan aan boord hebben. De bemanning bestaat uit 400 koppen. VAN AMANIETEN ZOO ALS gezegd, eerst weten en dan eten. Welnu, in dit geval is het niet mogelijk, dat men de Veidc-champignon verwisselt met dc groene knolumaniet. Kort geleden heb ben wij een groote hoeveelheid Weide champignons geplukt op een weide aan den weg tusschen Nijkcrk en Bar- nevcld. Van de wel twee honderd stuks hud er niet één witte plaatjes, die zich onder den hoed bevinden. Zelfs bij zeer jonge exemplaren, waarvan dc lamel len nog waren afgesloten met een vlies, waren deze licht rose. De plaatjes van de doodelijk giftige groene knolamalict zijn nooit rose, vleeschklcurig of bruin, maar wit of groenachtig. Het is derhalve gewcnscht nauwkeurig te werk te gaan. Vóórdat men een zeer jong exemplaar van dc lekkere Weide-champignon goedgekeurd heeft voor de consumptie doet men verstandig het vlies, dat de plaatjes onzichtbaar maakt, met een mes op te lichten, zoodat men zich kan over tuigen of dc lamellen licht rozerood ge kleurd zijn. Zijn deze wit dan moet men geen risico nemen al is men er ze ker van, dat de zwam een Weide-cham pignon is. Maar dc ervaring leert ons. dat de kans om champignons te vinden met witte plaatjes gering is. Wanneer evenwel Psalliota campcstrls is uitgegroeid tot een schoone jonge zwam dun behoeft men m hei geheel geen vrees te koesteren voor de ver wisseling met de gevaarlijke groene knolamanict. Dc met fijne zwartach tige schubjes bezette witte hoed wordt fraai getooid met rozcroodc plaatjes, die later koffiebruin worden, maar als het zoover is krijgt de hoed zwartach tige strepen. Dc dikgevuldc witte steel wordt aardig versierd met een witte manchet, die niet zoo afhangt zooals degeen van de groene knolamanict. v Trouwens, de voet van den steel Is lang zoo dik niet als die van dc groene. Een ding is bijzonder kenmerkend: dc groene heeft een wit vlies om den dik ken voet, die als het ware als een knol in een zakje zit. Dit zakje kan u ook waarschuwen voor de vrij zeldzame doodclijke giftige witte volvaria, die ook rose of vlceschkleurigc plaatjes heeft, maar de knolvormige voet van de zwam bevindt zich in een beurs of zakje, dat in slippen verdeeld is. Even wel, de gevaarlijke Volvaria speciósa heeft geen manchet om den steel. Zij komt spaarzaam voor op bemeste gronden en bij vuilnishoopen. De groene knolamanict, Amanita phalloidcs is donker olijf-groen en donker vezelig gevlamd. De Grüner Walst ling, zooals de zwam in Duitsch land heet, is geen veel voorkomende verschijning. Dit jaar schijnt ze rnenig- vuldiger te voorschijn te komen, maar algemeen is ze nooit. Dc groene houdt van boschweiden en grazige plaatsen in het bosch. Van daar, dat men de naar aardappelen riekende zwam kan aantreffen in het eiken walletje bij het hek van Nimmcr- dor en ook in de boschjcs langs den Utrcchtscheweg even voor den Sticht - schen Heuvel. De mooie paddestoel verschijnt niet het minst links van Huize de Treek en in de grazige weg randen van den Nijkerkschcweg bij het fietspad naar Liendert. De gele knolamanict is veel algemeener. Maar daarover dc volgende maal. VIRIDIS van tevreden klanten hebben wij ter inzage. GEVANGENEN SLAAN AAN HET MUITEN SAN FRANCISCO, 25 Sept. (Havas). In de gevangenis van Alcatraz, op het eilandje voor San Francisco, zijn hon derd gedetineerden aan het muiten ge slagen, Een bewaker werd gewond. Al Capnne, die in deze gevangenis zijn traftijd moet uitzitten, heeft niet deel genomen aan de ongeregeldheden. PASPOORTEN VERVALSCHT PARIJS, 25 Sept. (Havas). Naar men meent te weten, houdt de Süreté Nationale zich op het oogenblik bezig met een belangrijke zaak van ver- alschte paspoorten, waarbij een groot aantal buitenlanders zou zijn betrokken. F.r zouden reeds 31 arrestaties verricht zijn. ZIJ, die zich met ingang van 1 October a.a. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. HET AANTAL BETALENDE ABONNó'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PU BL1CITEITSW AARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN STADSNIEUWS „Katoogen* op de B.W.-laan aange» bracht, (Tweede Blad, pag, 2.} Olympische film. (Tweede blad pag. K)' Nutsavond. (Tweede blad, pag, 2) Radio bij de Erdalfabrieken. (Tweede blad pag, 1.) SPORT Do strijd binnen de lijnen. (Derde blad, pag. 1) Weerverwachting Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen, zwaar bewolkt tot betrokken met aan vankelijk nog kans op regen in het Noorden, in het Zuiden wei nig of geen regen, later opkla rend, iets kouder. Hoog6te barometerstand767.5 to Nancy. Laagste barometerstand732.8 te Vardo. U kunt uitstekend rijles krijgen in do groote overdekte manége van de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanége met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Amersfoortsche Huisartsen- Vereeniqinq Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Dr. W. C. Linschoten, v. Perseijnstraat 27 Tel, 112. Dr. A. F. Batenburg, Utrechtscheweg 18. Tel. 448. Dr. M. A. Duyvis, Utrechtscheweg 145, Tel. 396. Zondag heeft dienst de apotheek van W. A. v. d. Bovenkamp, Utrechtsche- straat 45a, Tel. 63. Zondag hebben dienst dc vroed vrouwen: Mej. H. v. d. Grient, Breestr. 8, Tel. 189. Mej. M. A. J. de Leuw, Puntenburg laan 21', Tel. 1852. Dames- en Kinderconfectie- Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1